Giżycko dn. 10. 04. 2013rPobieranie 1,3 Mb.
Strona1/7
Data21.11.2017
Rozmiar1,3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Znak zamówienia 29/2013

Giżycko dn. 10.04.2013r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOSTAWY

DOSTAWA NARZĘDZI I MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352 W GIŻYCKU ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU


(KOD CPV: 14212000-0, 14712000-5, 14810000-2, 24963000-2, 37823800-1, 39224210-3, 42651000-4, 39224210-4, 43132300-0, 44165100-5, 44315100-2, 44315300-4, 44316000-8, 43132300-0, 44423200-3, 44511000-5, 44512200-4, 44512300-5, 44512700-9, 44512800-0, 44512940-3, 44512940-4, 44522200-7)

Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352

(-) płk Andrzej BETA

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Pełna nazwa Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4352 W GIŻYCKU,

Adres: ul. Nowowiejska 20, 11-500 GIŻYCKO,

REGON: 280602118,

NIP: 845-197-50-09,

KONTO BANKOWE: NBP O/Okr./Olsztyn. Nr. 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000,

FAX do korespondencji w sprawie zamówienia: 0-87 429-46-41,

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 24wog.zam@wp.mil.pl,Godziny pracy w JW. Nr 4352:

 • od poniedziałku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 15:30;

 • w piątek od godz. 7:00 do godz. 13:00.

Znak Postępowania: 29/2013. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.


ZAMAWIAJĄCY zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 euro

Terminy użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Zamawiający”– Jednostka Wojskowa Nr 4352 w GIŻYCKU, ul. Nowowiejska 20,
11- 500 Giżycko.

„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

„Ustawa pzp” – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w III rozdziale.

„Dostawy” – w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy pzp - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

Przedsiębiorca” – (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm) - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą

lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek

lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 niniejszej ustawy, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 niniejszej ustawy,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 niniejszej ustawy – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

„Grupa kapitałowa” – (art. 4 ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm) - należy przez to rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorcę.

„Przejęcie kontroli” – (art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r, nr 50, poz. 331 z późn. zm) - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa narzędzi i materiałów technicznych na rzecz Jednostki Wojskowej
Nr 4352 w Giżycku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ – Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia.


 1. Warunki dostawy:

  1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, na koszt i ryzyko własne, w ilościach i cenach zawartych w zestawieniu cenowym, w łącznej kwocie zadeklarowanej w formularzu ofertowym, będącym elementem oferty przetargowej, do magazynów w Giżycku, Węgorzewie,Suwałkach, Gołdapi, Orzyszu.

  2. Zamówione artykuły, każdy asortyment z osobna, należy oznakować na opakowaniach liczbą porządkową odpowiadającą liczbie porządkowej z zestawienia cenowego. Towar nieoznakowany, nie będzie przyjmowany do magazynów Zamawiającego.

  3. Dostawę należy realizować całościowo w danej pozycji asortymentowej. Materiały można dostarczyć na paletach przystosowanych do rozładunku wózkiem widłowym o udźwigu max. 1,2 tony. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć
   w cenę towaru.

  4. Dostawy zostaną podzielone na części w trakcie realizacji zamówienia ze wskazaniem miejsca dostarczenia towaru – magazynu. Realizacja dostawy nastąpi po wcześniejszym zamówieniu towaru przez przedstawiciela JW. 4352 drogą telefoniczną, faksową bądź mailową. Dostawa towaru nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z treścią złożonego zamówienia.

  5. Forma płatności – przelew 30 dni od daty wystawienia faktury.

  6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z zestawienia cenowego przedmiotu zamówienia.

  7. Przy dostawie materiałów Wykonawca nie może zaoferować produktu równoważnego, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

  8. Wykonawca powinien w należyty sposób opakować towar, a także w należyty sposób go transportować.

  9. Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, którego cechy wskazywać będą na jego nieodpowiednią jakość; w takim wypadku wykonawca odbierze partię wadliwego towaru na własny koszt i dostarczy partię towaru spełniającą warunki jakościowe.

  10. Wykonawca udziela udzieli 12 miesięcznej gwarancji na zakupione artykuły, a w przypadku dłuższej gwarancji producenta na okres przewidziany w karcie gwarancyjnej.

  11. W przypadku stwierdzenia dostarczenia wadliwego lub uszkodzonego produktu Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni roboczych.

  12. Zgłoszenie reklamacji nastąpi drogą telefoniczną, faksową lub poprzez e-mail. W ramach uznanej reklamacji Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany towaru w terminie uzgodnionym przez Strony (do 14 dni).

  13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego odstąpienia od realizacji części dostaw z każdej pozycji asortymentowej (odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego) zaś Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

  14. Proponowane materiały w danej pozycji mają być tego samego producenta o identycznych parametrach w całej zamawianej ilości.

  15. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 2.3. (należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).

  16. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości danej pozycji asortymentowej do magazynu wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego na dokumencie typu WZ. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.

  17. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia jest użyte słowo „lub równoważny” Zamawiający rozumie przez to, że oferowany produkt posiada równą (taką samą) lub wyższą wartość użytkową, czyli cechuje się taką sprawnością w użytkowaniu, zwłaszcza pod względem wydajności, trwałości, skuteczności użycia zgodnie z przeznaczeniem, a także posiada takie same lub wyższe cechy jakościowo – użytkowe właściwe produktowi wskazanemu, oraz posiada takie same lub wyższe parametry techniczno – użytkowe,

 1. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazane w ofercie części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy, zostaną doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem umowy, wskazania szczegółowego zakresu zamówienia, które będzie realizował podwykonawca, nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania zamówienia określonego w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

IV. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Do 31.08.2013r.


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj.: warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp;

opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia: Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp;

  1. opis sposobu dokonywania oceny dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp;

  1. opis sposobu dokonywania oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp;

 1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli:

  1. złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  2. posiada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

  3. złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

  4. posiada aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  5. posiada aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 1. Z treści złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.


VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Oferta musi zawierać:

1

FORMULARZ OFERTOWY ­ wypełniony i podpisany wg wzoru Zamawiającego (Załącznik nr 1 do SIWZ).

2

WZÓR UMOWY - podpisany (Załącznik nr 7 do SIWZ).

3

DOWÓD WNIESIENIA WADIUM

4

PEŁNOMOCNICTWO złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp)

5

W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w SIWZ Zamawiający żąda złożenia do oferty n/w oświadczeń i dokumentów:6

Oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1 ustawy p.z.p (Załącznik nr 2 do SIWZ).W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

7

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy podmiot.

8

Oświadczenie na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy p.z.p (Załącznik nr 5 do SIWZ ).

9

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy).

10


Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w stosunku do osób fizycznych, oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (Załącznik
nr 4 do SIWZ dotyczy osób fizycznych).

W przypadku oferty wspólnej, aktualny odpis musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 rozp. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

11

Zaświadczenie od właściwego dla Wykonawcy naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej, aktualne zaświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę.

12


Zaświadczenie z właściwego dla Wykonawcy oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.W przypadku oferty wspólnej, aktualne zaświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów składających wspólną ofertę.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

13

Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p. – (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

14

Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p. (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

15

Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p. (Załącznik nr 2 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

16

Oświadczenie, o którym mowa w art. 44 ustawy p.z.p. (Załącznik nr 2 do SIWZ).
 1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1.

 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 3. Zamawiający zgodnie z art. 24b wezwie Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, (którzy złożyli odrębne oferty) o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

3.1 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

3.2 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w powyższej tabeli pkt 9.

4. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, miejsca zamieszkania lub siedziby wykonawcy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5. Przeliczenie waluty:

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dalej Dz.Urz.UE). Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

6. Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii. Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informację) musi być potwierdzona „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez osobę/y reprezentującą/e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne.

7. W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu, oświadczenia bądź załącznika przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

8. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

8.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8.2 Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.  1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.


VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.


 1. Uzyskanie SIWZ następuje na wniosek złożony na adres Siedziby Zamawiającego lub przez pobranie w Siedzibie Zamawiającego (Budynek Sztabu, pok. nr 102 - sekretariat), albo ze stron internetowych:

 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MON http://www.bip.mon.gov.pl,

 • na stronie internetowej Dowództwa Wojsk Lądowych http://www.army.mil.pl,

 • na stronie internetowej 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego http://www.24wog.wp.mil.pl.

 1. SIWZ przekazywana jest nieodpłatnie.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem i pocztą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo przesłane na numer faksu bądź adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone skutecznie,
  w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

 3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

  1. Monika JÓŹWIK - w sprawach formalnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 13:30, (fax: 87/429 46 41).

  2. chor. Andrzej GÓRKA - w sprawach technicznych, w dniach od poniedziałku do piątku, od godziny 07:30 do godziny 13:30,
   (tel. 87/429 47 15).

  3. Aneta KARCZMARCZYK - w sprawach technicznych, w dniach od poniedziałku do piątku, od godziny 07:30 do godziny 13:30,
   (tel. 87/429 46 94).

 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 5. Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania na piśmie zgodnie z art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych.


IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy.

  1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

  2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

  3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

 • pieniądzu;

 • poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 • gwarancjach bankowych;

 • gwarancjach ubezpieczeniowych;

 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Olsztyn 51 1010 1397 0020 1713 9120 1000 z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr 29/2013 na dostawę narzędzi i materiałów technicznych”

  1. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. Zarówno kserokopia dowodu bankowego jak i dowodu pochodzącego z systemu elektronicznych rozliczeń – wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem„

 1. Zwrot i zatrzymanie wadium.

  1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

 1. unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.

  1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  2. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz
   z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

       1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

       2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę; oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym;

 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

 3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;

 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo);

 5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

 6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz udostępnionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Dokumenty złożone przez Wykonawcę jako kserokopie winny być przez niego poświadczone jego podpisem oraz adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;

 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz zostały spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty;

 9. Treść Oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy składać w jednej zapieczętowanej, lub w inny sposób zabezpieczonej, kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej opatrzonej adnotacją:

OFERTA W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO post. nr 29/2013

DOSTAWA NARZĘDZI I MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH nie otwierać do dnia 25.04.2013 r. do godz. 08.30”;

 1. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia;

 2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy;

 3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż
  w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 z póź. zm.) rozumie się nie ujawnianie do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie), a w miejscu widocznym na zewnątrz opakowania umieścił napis:

NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

    1. Oferta wspólna - Wymagania dotyczące oferty wspólnej, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz spółek cywilnych.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.

 2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 3. Formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dotyczące składanej oferty, powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących Wykonawców.

 4. Kopie i kserokopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem pełnomocnik wspólnie występujących Wykonawców.


XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKAŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie do 25.04.2013 r. do godz. 8:00”. UWAGA: Kancelaria Jawna (pok. 109) znajduje się na terenie JW. Nr 4352, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Kancelarii Jawnej.

Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 25.04.2013 r. o godzinie 08:30, w siedzibie Zamawiającego, w sali odpraw. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.


XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY.
1. Obliczając cenę ofertową, należy wskazać cenę jednostkową każdego artykułu wyszczególnionego w zestawieniu cenowym, następnie pomnożyć tę kwotę przez ilość sztuk i wpisać wartość brutto. W ten sposób należy policzyć wartość wszystkich artykułów a następnie zsumować te wartości i podać cenę sumaryczną w zestawieniu cenowym. Kalkulując cenę ofertową, należy uwzględnić wszelkie koszty składające się na wykonanie całości dostawy;
w cenie ofertowej należy ująć wszelkie składniki cenotwórcze, wszystkie kosztowe elementy wpływające na ostateczną cenę ofertową.

2. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli, takowy występuje. Cena może być tylko jedna i nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania). Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Cenę ofertową należy podać w formie zapisu liczbowego, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie w języku polskim.XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.


 1. Zmawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.


 1. Kryterium oceny ofert:
Lp.

Kryterium

znaczenie w pkt.

1.

Cena dostawy – C

100 pkt.
  1. Kryterium - CENA

CENA (wartość dostawy ogółem z VAT): 100 PUNKTÓW MAKSYMALNA OCENA

  1. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, oferta z wyższą ceną proporcjonalnie niższą ilość punktów.

  2. Kryterium wyboru ofert będzie oceniane w skali 0-100 pkt

  3. Sposób dokonywania oceny ofert:


CENA = (CN: CB) x 100%
(Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty – max 100 pkt)

gdzie: CN – cena oferowana minimalna brutto,

CB – cena oferty badanej brutto


 1. Sposób przyznawania punktów:

  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę.

  2. Oferta, w której będzie przedstawiona najniższa cena zostanie uznana
   za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

  3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,
   że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

XV. BADANIE OFERT.
1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 87 ust. 1 pzp.),

Zamawiający poprawia w ofercie (art. 87 ust 2):


 1. Oczywiste omyłki pisarskie,

 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty,

 4. niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sprawdzanie informacji/danych zawartych w ofertach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy pzp. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.3. Oferta z rażąco niską/ wzbudzającą wątpliwości/ ceną oferty.

Zamawiający w celu ustalenie, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust.1 ustawy pzp),

Zamawiający odrzuca ofertę (art.90. ust.3):


 1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

 2. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  1. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.6. Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24. Ust. 1 i 2 ustawy pzp. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.7. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp, oraz art. 90 ust.3 ustawy pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.8. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust.1 ustawy pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:


 1. Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 2. Złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia/informuje o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

9. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:


 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o wyborze (art. 92 ust. 2), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazany termin podpisania umowy. Wymaga się, aby przy podpisaniu umowy Wykonawca załączył/ okazał wszystkie dokumenty, które pozwolą bezspornie sprawdzić umocowanie do jej podpisania.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę w zakresie danej części z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.

2. Najpóźniej w dniu popisania umowy, Wykonawca, który złożył ofertę wspólną, przedłoży kopię umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza zmian do przygotowanego wzoru umowy, które są niekorzystne dla Zamawiającego, zmieniłyby treść lub warunki wymagania i kryteria niniejszego postępowania.

5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (fax, e-mail) bądź telefonicznie.

6. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ i danych zawartych w ofercie oraz postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy o zamówienie publiczne (Załącznik nr 7 do SIWZ).


XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY zał. nr 7 do SIWZ 1. Zmiany umowy

  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 11 umowy.

  2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2013r.

  3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Środki ochrony prawnej, którymi są odwołanie i skarga, przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 1. Odwołanie.

Zgodnie z zapisem art. 180-198 ustawy pzp. odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.,

 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy pzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

 5. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy pzp.

 1. Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy pzp.
XX. UMOWA RAMOWA.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.


XXII. INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE LUB STRONY INTERNETOWEJ.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej 24wog.zam@wp.mil.pl.


XXIV. INFORMACJĘ DOTYCZĄCE WALUTY OBCEJ.

Zamawiający nie przewiduje rozliczania się w walucie obcej.


XXV. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.


XXVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


XXVII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p

Załącznik nr 3 – oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p

Załącznik nr 4 – oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p

Załącznik nr 5 – oświadczenie art. 26 ust. 2d p.z.p

Załącznik nr 6 – lista podmiotów należących do grupy kapitałowej art. 26 ust. 2d p.z.p

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

........................., dnia ...............2013 r.FORMULARZ OFERTOWY

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę narzędzi i materiałów technicznych na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 4352 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składam ofertę w tym postępowaniu.
I. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCA

- Dane dotyczące ZAMAWIAJĄCEGO

Jednostka Wojskowa Nr 4352

11 – 500 Giżycko,

ul. Nowowiejska 20

fax: 0-87 429-46-41

REGON: 280602118

NIP: 845-197-50-09- Dane dotyczące WYKONAWCY, dane do kontaktu z WYKONAWCĄ
Nazwa…………………………………………………………………………………………

Siedziba:………………………………………………………………………………………

Nr Rejestru KRS / CEIDG:………………………………………………………………….

Nr NIP:………………………………………………………………………………………..

NR REGON :…………………………………………………………………………………

Nr telefonu / faks:…………………………………………………………………………….

Adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………
II. Warunki cenowe oferty.


Cena oferty

cena brutto...........................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................)

Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
III. Oświadczenia, zobowiązania , zastrzeżenia Wykonawcy

a) Oświadczam, że znana jest mi pełna treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pełna treść załączników do SIWZ oraz wzoru umowy, i że nie wnoszę zastrzeżeń do brzmienia treści tych dokumentów. Jednocześnie w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty zobowiązuję/ my/* się do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

b) Oświadczam, że akceptuję termin realizacji usługi oraz warunki płatności.

c) Oświadczam, że do realizacji zamówienia będę/ nie będę* wykorzystywać podwykonawców;

d) Oświadczam, iż uważam się za związanego powyższą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania oferty.* niepotrzebnie skreslić

Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego, do oferty załączam następujące dokumenty:

(wymienić załączoną dokumentację lub sporządzić spis treści załączonych dokumentów).


 1. ……………………………………………………………………………………………….......

 1. …………………………………………………………………………………………………….

 1. …………………………………………………………………………………………………….

 2. …………………………………………………………………………………………………….

 3. …………………………………………………………………………………………………….

 4. …………………………………………………………………………………………………….

 5. …………………………………………………………………………………………………….

 6. …………………………………………………………………………………………………….

IV. Inne informacje Wykonawcy :

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….
(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).
Wyjaśnienie :


 • pola zaznaczone linią / kropka uzupełnić danymi

 • *niepotrzebne skreślić

 • Osoba składająca oświadczenie na formularzu ofertowym ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 ust. 1 Kodeksu karnego ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. zmianami)ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

........................., dnia ...............2013 r.

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................


Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759), a w szczególności:
 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. Posiadam wiedzę i doświadczenie;

 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;

 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….
(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniemZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

........................., dnia ...............2013 r.OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................


Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................
Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….


(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..
(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

........................., dnia ...............2013 r.
OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2 PZP

(dotyczy osób fizycznych)
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................
Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu


z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

.


(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….
(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

........................., dnia ...............2013r.OŚWIADCZENIE
(na podstawie art. 26 ust. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759).
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................
Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie należę do grupy kapitałowej,


o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

(imię, nazwisko i podpis) ……………………………………………………………….


(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..
(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

........................., dnia ...............2013 r.LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*
(na podstawie art.26 ust. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................


Siedziba Wykonawcy:..........................................................................................
Nazwa grupy kapitałowej, do której należę:

………………………………………………………………………………………….

Podmioty w tej samej grupie kapitałowej:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………………………

7. ………………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………….

9. ………………………………………………………………………………………………

10. ……………………………………………………………………………………………

11. ……………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis) …………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i podpis) ………………………………………………………………..

(Podpis osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem).*wypełnić jeśli dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

........................., dnia ...............2013 r.


WZÓR UMOWY”
NR ……………………..…….
DOSTAWA NARZĘDZI I MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH NA RZECZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 4352 W GIŻYCKU ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU.
Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 Prawa zamówień publicznych) została zawarta w dniu ......................, w Giżycku, pomiędzy:

Jednostką Wojskową Nr 4352 z siedzibą w: 11 – 500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20, NIP 845-197-50-09, REGON 280602118, reprezentowaną przez:Dowódcę – ……………………………………

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………………………… prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………… pod numerem ………………………………………. Z siedzibą …………………,


NIP ….………………………..………………, reprezentowanego przez:

………………………………………………………zwanego w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”.  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna