Gentelmen agreements to porozumienia oparte na powiązaniach towarzyskich najczęściej wśród najwyższego szczebla kierownictwa firmPobieranie 120,13 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2018
Rozmiar120,13 Kb.
  1   2

Niekapitałowe formy międzynarodowych aliansów przedsiębiorstw międzynarodowych – korzyści i zagrożenia.Niekapitałowe formy aliansów międzynarodowych przedsiębiorstw międzynarodowych –

korzyści i zagrożenia.

Praca zaliczeniowa z przedmiotu

Zarządzanie międzynarodowe


1. Wstęp 2

2. Wprowadzenie 4

3. Alianse formalne 7

3.1 Licencje 7

3.2 Franchising 8

3.3 Umowy o współpracy 10

3.4 Umowy o stowarzyszeniu 11

3.5 Konsorcja 12

4. Alianse nieformalne 13

4.1 Gentlemen agreements 13

13

4.2 Klub przedsiębiorstw 13

4.3 Milczące porozumienia 13

4.4 Kartele i syndykaty 14

5. Najnowsze trendy w zakresie współpracy przedsiębiorstw 17

5.1 Sieci aliansów 17

5.2 Zielone alianse 17

6. Podsumowanie 19

1. Wstęp

Współczesna rzeczywistość gospodarcza stawia przed przedsiębiorstwami coraz wyższe wymagania. Międzynarodowe alianse są jedną z metod reagowania na nie. Można wyróżnić alianse kapitałowe – wiążące się z zasileniem kapitałowym partnera lub powstaniem nowej jednostki gospodarczej oraz alianse niekapitałowe. W niniejszej pracy dokonano przeglądu tych ostatnich pod kątem korzyści i zagrożeń, jakie ze sobą niosą.

We wprowadzeniu podajemy przegląd definicji oraz klasyfikację aliansów stosowaną w niniejszej pracy.

Rozdział 3 traktuje o aliansach formalnych, tzn. umowach zawieranych według odpowiednich przepisów prawa. Formalność zmniejsza ryzyko, ograniczając jednocześnie potencjalne korzyści.

W rozdziale 4 poruszono zagadnienie aliansów nieformalnych. Ten z kolei rodzaj kooperacji jest bardziej elastyczny, ale implikuje większą niepewność.

Ostatni rozdział poświęcony jest nieklasycznym formom współpracy pomiędzy organizacjami. Ich powstanie świadczy o niesłabnącej aktualności aliansów dla umacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.
2. Wprowadzenie

Rosnące liczba aliansów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jest odpowiedzią przedsiębiorstw na zmiany w otoczeniu. Czynniki kształtujące tę potrzebę można sprowadzić do trzech głównych grup:  • Globalizacja rynków – kalifornizacja potrzeb, nowi konkurenci,

  • Regionalizm i bariery inwestycji zagranicznych – protekcjonizm, bariery kulturowe, malejąca efektywność fuzji i akwizycji,

  • Wzrost znaczenia kosztów – wzrost udziału kosztów stałych, spadek cen, skracanie cyklu życia produktu i technologii, starzenie się sektorów [1, s. 44]

W takim otoczeniu przedsiębiorstwa chcące utrzymać się na rynku muszą nie tylko umiejętnie konkurować, ale także podejmować współpracę. Wśród wielu prób klasyfikacji aliansów, w literaturze da się wyróżnić dwa podstawowe podejścia:  • „szerokie” traktowanie aliansów: alianse mogą być zawierane zarówno z dostawcami i odbiorcami, jak też z obecnymi lub potencjalnymi konkurentami, z czego wynika, że prawie każda umowa o współpracy może być aliansem,

  • „wąskie” traktowanie aliansów: alianse dotyczą ograniczonej liczby przedsiębiorstw stanowiących rzeczywistych lub potencjalnych konkurentów [5, 21]

Przykładem definicji zgodnej z szerokim ujęciem może być ta stworzona przez grupę naukowców z Business School w Fontainebleau we Francji:

Alians to związek pomiędzy przedsiębiorstwami, którego zamierzeniem jest zrealizowanie przez partnerów wspólnego celu.

Zgodnie z tą definicją każda umowa o kooperacji między przedsiębiorstwami, niezależnie czy ze sobą konkurują czy nie, i bez względu na formę organizacyjno-prawną, jest aliansem [5, s. 21].

Podobne rozumienie tego pojęcia reprezentują E.A. Murray i J.F. Mahon:

Alians to koalicja dwóch lub więcej organizacji zawarta dla osiągnięcia celu strategicznego (zarówno ekonomicznego, jak i politycznego) obustronnie korzystnego dla partnerów[tamże].

Dla porównania przyjrzyjmy się jeszcze dwóm definicjom zgodnym z „wąskim” ujęciem. Pierwsza, opracowana przez B. Marois i O. Mtuchansky brzmi następująco:

Alians to formalna lub nieformalna współpraca przedsiębiorstw konkurujących w ramach tego samego lub pokrewnych sektorów [1, s. 14].

Cechą charakterystyczną tej definicji jest to, że uwzględnia różnorodne formy organizacyjno-prawne aliansów, a także luźne , sekretne porozumienia.

Natomiast druga z definicji, autorstwa K. Harrigan oraz L. Doz, G. Hamel i C.K. Prahald zawęża pojęcie aliansu tylko do jednej formy organizacyjno prawnej i do przypadku współpracy międzynarodowej:

Alians to spółka joint venture między przedsiębiorstwami, z których jedno ma na celu wejście lub utrzymanie się na rynku kraju partnera [1, s.13].
Najczęstszym kryterium klasyfikacji aliansów jest forma organizacyjno-prawna. Zgodnie z nim dzielimy alianse na formalne – zarejestrowane, tworzone według odpowiednich przepisów prawa oraz nieformalne – nie zarejestrowane, oparte jedynie na wzajemnym zaufaniu i chęci współpracy. W ramach aliansów formalnych M. Romanowska [1, s. 82] wyróżnia dwie grupy:


  • alianse udziałowe – w wyniku których powstaje nowa, odrębna jednostka gospodarcza,,

  • alianse bezudziałowe – nie istnieje konieczność tworzenia nowej jednostki

Z kolei alianse bezudziałowe dzielą się na:  • alianse kapitałowe – formy współpracy przybierające postać zasilenia kapitałowego partnera,

  • umowy – nie tworzące odrębnych jednostek ani nie mające charakteru aliansów kapitałowych

W świetle powyższego podziału chcielibyśmy wyjaśnić pojęcie niekapitałowych form międzynarodowych aliansów przedsiębiorstw międzynarodowych, które występuje w tytule naszej pracy. Alianse niekapitałowe rozumiemy jako formy współpracy formalnej lub nieformalnej, nie wymagające tworzenia odrębnych jednostek ani zasilenia kapitałowego partnera. Koncentrujemy się zatem na aliansach nieformalnych oraz umowach przedsiębiorstw, z których co najmniej jedno może być uznane za międzynarodowe, a celem aliansu jest działalność międzynarodowa.Poniżej przedstawiamy graficznie klasyfikację aliansów.


Rysunek 1 Klasyfikacja aliansów, Źródło: opracowanie własne na podstawie [1].


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna