Geneza I działalność kbwe I obwePobieranie 28,7 Kb.
Data21.04.2018
Rozmiar28,7 Kb.

Geneza i działalność KBWE i OBWE
KBWE - Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy Europy


Jest to organizacja o charakterze regionalnym
Geneza KBWE:

14.XII.64 r. na XIX sesji zgromadzenia ogólnego ONZ minister spraw zagranicznych Adam Rapacki przedstawił propozycję zwołania konferencji ogólnoeuropejskiej w sprawie bezpieczeństwa i współpracy.

III.69 r. idea Rapackiego została poparta w apelu państw układu Warszawsko-Budapesztańskiego.

IV.69 r. rząd neutralnej Finlandii zaproponował się jako gospodarza konferencji

69-72 r. państwa Europy kładą nacisk aby bariery problemu niemieckiego usunąć

i doprowadzić do powołania KBWE

12.VIII 70 r. układ radziecko-RFNowski

W 1972 r. odbyło się pierwsze spotkanie przygotowawcze, a w roku 1973 rozpoczął się właściwy proces w postaci dwu- i wielostronnych konsultacji oraz konferencji międzynarodowych

01.VIII.1975 r. został podpisany Akt Końcowy KBWE przez przywódców 35 państw (wszystkich oprócz Albanii, państw europejskich oraz USA i Kanady).
Obrady koncentrowały się wokół trzech grup problemów:


 1. bezpieczeństwo Europy,

 2. współpraca gospodarcza, naukowo-techniczna, ochrona środowiska naturalnego,

 3. współpraca w dziedzinach humanitarnych i innych (oświata, kultura, kontakty międzyludzkie, informacja)


Akt końcowy KBWE – dokument o charakterze polityczno-moralnym (Wielka Karta Pokoju)
Składa się on z 4 części:


 1. deklaracja zasad rządzących wzajemnymi stosunkami między państwami członkowskimi

Zawiera ona 10 zasad prawa międzynarodowego:

 • suwerenna równość (poszanowanie praw wynikających z suwerenności)

 • powstrzymywanie się od groźby użycia siły lub jej użycia

 • nienaruszalność granic

 • integralność terytorialna państw

 • pokojowe załatwienie sporów

 • nieingerencja w sprawy wewnętrzne

 • poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności włączając myśli, sumienia, religi lub przekonań

 • równouprawnienie i prawo narodów do samostanowienia

 • współpraca między państwami

 • okoliczności wykonywania w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego

Do tej deklaracji został dołączony dokument w sprawie środków budowania zaufania i niektórych aspektów bezpieczeństwa i rozwoju.
 1. deklaracja dot. współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki oraz środowiska naturalnego

 2. współpraca w dziedzinie humanitarnej i innych dziedzinach

 3. deklaracja o dalszych krokach po konferencji

W 1994 r. na spotkaniu w Budapeszcie, szefowie państw i rządów podjęli decyzję o przekształceniu KBWE w OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Zmiana nazwy obowiązuje od 01.I.1995 r.

Celem OBWE jest zapobieganie użycia siły w stosunkach między państwami i podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania konfliktów.


Współpraca w ramach OBWE opiera się na dwóch kluczowych przesłankach:


 1. koncepcji niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa, obejmującego aspekty polityczno-wojskowe, gospodarcze i prawa człowieka

 2. koncepcji kooperatywnego bezpieczeństwa, stawiającego sobie za cel współpracę wzajemnie wspierających się struktur bezpieczeństwa.

OBWE działa na zasadzie consensusu (jednomyślności).Źródła finansowania ONZ i KBWE
 1. Źródła finansowania KBWE
 • składki członkowskie

działalność instytucji, misje, negocjacje i posiedzenia OBWE finansowane są ze składek członkowskich.
Roczny budżet OBWE wynosi ok. 120 mln USD.


 1. Źródła zasilania budżetu ONZ
 • składki członkowskie

Są one ustalane wg. rocznego budżetu.

Najwyższa stawka 25% - USA, RFN, Japonia, Niemcy
 • działalność gospodarcza – w minimalnym stopniu

 • darowizny – również stanowią niewielki ułamek zasilania budżetu ONZ

Roczny budżet ONZ wynosi 2,6 mld USD

Obecnie organizacja ta jest zadłużona na 2,9 mld USD
Jak zreformować ONZ aby była bardziej efektywna w zapobieganiu konfliktom międzynarodowym
W latach 1991-93 odbyły się 3 konferencje mające na celu zmiany w ONZ.

Domagano się na nich:


 1. zdemokratyzowania ONZ poprzez zwiększenie liczby członków stałych w Radzie Bezpieczeństwa

 2. utworzenia drugiego zgromadzenia ogólnego

 3. ograniczenia bądź zlikwidowania prawa veta

 4. utworzenia w miejsce Rady Społeczno-Gospodarczej – Rady Rozwoju

 5. likwidacji Rady Powierniczej

 6. zmiany statutu KNZ przez wprowadzanie nowych zapisów

 7. odbiurokratyzowania ONZ – ograniczenie liczby etapowych pracowników

 8. zmiany naliczania składek członkowskich (wprowadzenie jednakowych składek)

 9. misje pokojowe i sposoby rozliczania ich kosztów

(postuluje się stworzenie korpusu szybkiego reagowania dla konkretnych regionów)

 1. wykluczenia lub zawieszenia członkostwa dłużnikówOmów przyczyny upadku bloku wschodniego w latach 1989-1991Główne przyczyny upadku bloku wschodniego:


 1. rozwiązanie Układu Warszawskiego

Wielkie przemiany systemowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej stały się nieuchronnie impulsem dla przewartościowań sensu istnienia i roli dotychczasowych struktur bloku wschodniego. Na pierwszy plan wysuwały się dyskusje na temat Układu Warszawskiego, głównego instrumentu sankcjonowania politycznej i wojskowej hegemonii ZSRR w tym bloku. Pod naciskiem państw nowych demokracji Moskwa zgodziła się na powołanie pełnomocników ds. przemian w funkcjnowaniu Układu. Pełnomocnicy uzgodnili likwidację większości wojskowych i politycznych organów Układu Warszawskiego, pozostawiając jedynie organy konsultacyjne.

W dniu 01.VII.90 r. doszło w Pradze do rozwiązania Układu Warszawskiego. Powstała po nim próżnia w Europie Środkowej zaczęła powoli wypełniać się siecią układów dwustronnych i porozumień o współpracy wojskowej.
 1. rozpad RWPG

W 1990 r. zaczęto opracowywać projekt statutu nowej organizacji, która mogłaby zastąpić RWPG. Komitet Wykonawczy RWPG przyjął plan przekształcenia RWPG w dostosowaną do praw rynku Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej.

Rozpad RWPG przyspieszyło gwałtowne załamianie się od początku 1991 r. wymiany handlowej między ZSRR a krajami Europy Środkowej
 1. przemiany wewnętrzne w ZSRRSzukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna