Generalna dyrekcja dróg publicznych



Pobieranie 2,33 Mb.
Strona8/37
Data12.05.2018
Rozmiar2,33 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki


Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych


Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:


 •       odkopania przepustu,

 •       ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,

 •       rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,

 •       demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,

 •       oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych


Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.


7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

 •       dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

 •       dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),

 •       dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

 •       dla przepustów i ich elementów

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),

b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:



 •       wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

 •       rozkucie i zerwanie nawierzchni,

 •       ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,

 •       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 •       wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

 •       odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

 •       zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

 •       załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

 •       wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki ścieku:

 •       odsłonięcie ścieku,

 •       ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,

 •       ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,

 •       zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

 •       uzupełnienie i wyrównanie podłoża,

 •       załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,

 •       uporządkowanie terenu rozbiórki;

d) dla rozbiórki chodników:

 •       ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,

 •       ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,

 •       zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

 •       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 •       wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

e) dla rozbiórki ogrodzeń:

 •       demontaż elementów ogrodzenia,

 •       odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

 •       zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

 •       ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem w stosy na poboczu,

 •       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 •       uporządkowanie terenu rozbiórki;

f) dla rozbiórki barier i poręczy:

 •       demontaż elementów bariery lub poręczy,

 •       odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,

 •       zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

 •       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 •       uporządkowanie terenu rozbiórki;

g) dla rozbiórki znaków drogowych:

 •       demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,

 •       odkopanie i wydobycie słupków,

 •       zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

 •       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 •       uporządkowanie terenu rozbiórki;

h) dla rozbiórki przepustu:

 •       odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,

 •       ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,

 •       rozebranie elementów przepustu,

 •       sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,

 •       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

 •       zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ³ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

 •       uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy


1.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.

PN-D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3.

PN-D-96002

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4.

PN-H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania

5.

PN-H-74220

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

6.

PN-H-93401

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

7.

PN-H-93402

Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

8.

BN-87/5028-12

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym

9.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

 

BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o.
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D–01.02.02a
ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
Warszawa 2011
Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego Sp. z o.o.

03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, tel./fax 22 871 87 90

www.drogowa.strefa.pl

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 kwietnia 2011 r.



Przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.
SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 3

2. materiały 3

3. sprzęt 3

4. TRANSPORT 4

5. wykonanie robót 4

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6

7. OBMIAR ROBÓT 7

8. ODBIÓR ROBÓT 7

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 7

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 8

11. ZAŁĄCZNIK 9

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST

- ogólna specyfikacja techniczna

ST

- specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych





1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna