Generalna dyrekcja dróg publicznychPobieranie 2,33 Mb.
Strona37/37
Data12.05.2018
Rozmiar2,33 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:


 • sprawdzenie oznakowania opakowań,

 • wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,

 • pomiar wilgotności względnej powietrza,

 • pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

 • badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

b) w czasie wykonywania pracy:

 • pomiar grubości warstwy oznakowania,

 • pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

 • wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

 • pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],

 • wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,

 • oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań: • widzialności w nocy,

 • widzialności w dzień,

 • szorstkości,

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników.

W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ³ 100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary.

Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ³ 100 km/h , a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m.Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi

Lp.

Długość odcinka, km

Częstotliwość pomiarów, co najmniej

Minimalna ilość pomiarów

1

od 0 do 3

od 0,1 do 0,5 km

3-6

2

od 3 – do 10

co 1 km

11

3

od 10 do 20

co 2 km

11

4

od 20 do 30

co 3 km

11

5

powyżej 30

co 4 km

> 11

Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych

Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: • sprawdzenie oznakowania opakowań,

 • sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami SST,

 • wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad,

 • temperatury powietrza i nawierzchni,

 • pomiaru czasu oddania do ruchu,

 • wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów,

 • równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii,

 • zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych w PN-EN 1463-1[5] lub w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający.6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ³ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach.


Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów


Lp.

Właściwość

Jednostka

WymaganiaZawartość składników lotnych w materiałach do znakowania

 • rozpuszczalników organicznych

 • rozpuszczalników aromatycznych
% (m/m)


% (m/m)
% (m/m)

£ 25


£ 8
0Właściwości kulek szklanych

 • współczynnik załamania światła

 • zawartość kulek z defektami

-

%


³ 1,5


20Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu

miesiące

³ 6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ³ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas

Lp.

Właściwość

Jednostka

Wymagania

Klasa

1

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

  • białej

  • żółtej tymczasowej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

³ 250


³ 150

R4/5


R3

2

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego w okresie od 1 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:

 • białej

 • żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

³ 200


³ 100

R4

R23

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu barwy białej

mcd m-2 lx-1

³ 150

R3

4

Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy białej

mcd m-2 lx-1

³ 50

RW3

5

Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej

mcd m-2 lx-1


³ 35

RW2


6

Współczynnik luminancji b dla oznakowa-nia nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

-

--

³ 0,40


³ 0,50

³ 0,30

B3

B4

B27

Współczynnik luminancji b dla oznakowa-nia eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:

- białej na nawierzchni asfaltowej

- białej na nawierzchni betonowej

- żółtej


-

--

³ 0,30


³ 0,40

³ 0,20

B2

B3

B18

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do b) dla oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

 • białej na nawierzchni asfaltowej

 • białej na nawierzchni betonowej

 • żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1


³ 130

³ 160


³ 100

Q3

Q4

Q29

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do b) dla oznakowania eksploatowanego w ciągu całego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:

 • białej na nawierzchni asfaltowej

 • białej na nawierzchni betonowej

 • żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1


³ 100


³ 130

³ 80

Q2

Q3

Q110

Szorstkość oznakowania eksploatowanego

wskaźnik

SRT

³ 45

S1


11

Trwałość oznakowania cienkowarstwo-wego po 12 miesiącach:

skala LCPC


³ 6

-


12

Czas schnięcia materiału na nawierzchni

 • w dzień

 • w nocy

h

h


£ 1


£ 2

-

-Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych w tablicy 4

Lp.

Właściwość

Jednostka

Wymagania

Klasa

1

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:

  • białej,

  • żółtej tymczasowej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

³ 200


³ 150

R4

R32

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:

 • białej,

 • żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

³ 150


³ 100

R3

R23

Współczynnik odblasku RL dla oznako-wania suchego od 7 miesiąca po wykonaniu barwy białej

mcd m-2 lx-1

³ 100

R2

4

Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznako-wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy białej

mcd m-2 lx-1

³ 50

RW3

5

Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego strukturalnego oznako-wania wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy białej

mcd m-2 lx-1

³ 35

RW2

6

Współczynnik luminancji b dla oznakowa-nia nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu) barwy:

 • białej na nawierzchni asfaltowej,

 • białej na nawierzchni betonowej,

 • żółtej

-

--

³ 0,40


³ 0,50

³ 0,30

B3

B4

B27

Współczynnik luminancji b dla oznakowa-nia eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) barwy:

- białej


- żółtej

-

-


³ 0,30


³ 0,20

B2

B18

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do b) dla oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

 • białej na nawierzchni asfaltowej

 • białej na nawierzchni betonowej

 • żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1


³ 130

³ 160


³ 100

Q3

Q4

Q29

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywnie do b) dla oznakowania eksploatowanego w ciągu całego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:

 • białej na nawierzchni asfaltowej

 • białej na nawierzchni betonowej

 • żółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1


³ 100


³ 130

³ 80

Q2

Q3

Q110

Szorstkość oznakowania eksploatowanego

wskaźnik

SRT

³ 45

S1


11

Trwałość oznakowania cienkowarstwo-wego po 12 miesiącach:

skala LCPC


³ 6

-


12

Czas schnięcia materiału na nawierzchni

 • w dzień

 • w nocy

h

h


£ 1


£ 2

-

-

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania


6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny odpowiadać następującym warunkom: • szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,

 • długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,

 • dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,

 • dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.


7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych oznakowań lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych.

8. odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po:

 • oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

 • przedznakowaniu,

 • frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym,

 • usunięciu istniejącego oznakowania poziomego,

 • wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiór ostateczny


Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiór pogwarancyjny


Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszym OST na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu gwarancyjnego.

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:


 • na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy,

 • na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy,

 • na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy,

 • na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące,

 1. dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące.

W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań:

a) cienkowarstwowych • dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,

 • na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy,

 • na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca,

 • na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - gwarancji nie powinno się udzielać,

 • w przypadku stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należy skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym;

 • na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie nowe i odnowione) należy wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2lx), po czym należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Ponadto Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w SST w przypadku zauważenia niezgodności.

9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

 • prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,

 • przygotowanie i dostarczenie materiałów,

 • oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

 • przedznakowanie,

 • naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],

 • ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,

 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

10.1. Normy


1.

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.

PN-85/O-79252

Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

3.

PN-EN 1423:2000,


Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)

3a.

PN-EN 1423:2001/A1:2005

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

4.

PN-EN 1436:2000,


Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg

4a.

PN-EN 1436:2000/A1:2005

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1)

5.

PN-EN 1463-1:2000


Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

5a.

PN-EN 1463-1:2000/A1:2005

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1)

5b.

PN-EN 1463-2:2000

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe

6.

PN-EN 1871:2003

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne

6a.

PN-EN 13036-4: 2004(U)

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty


 1. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

 3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997

 4. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

 5. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)

 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

 8. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)

 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna