Generalna dyrekcja dróg publicznychPobieranie 2,33 Mb.
Strona14/37
Data12.05.2018
Rozmiar2,33 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

2.3. Kruszywo


            Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [79], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne należy stosować mieszankę kruszywa łamanego i niełamanego dla KR1÷KR2 lub kruszywo łamane w 100% (dla kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza się stosowania kruszywa niełamanego drobnego).

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza się użycia granulatu asfaltowego w warstwie ścieralnej.

Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79]  wg tablic poniżej.

Tablica 6. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowegoLp.

Właściwości kruszywa

KR1÷KR2

KR3÷KR4

KR5÷KR6

1

Uziarnienie według PN-EN 933-1[6]; kategoria nie niższa niż:

GC85/20

GC90/20

GC90/15

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii:

G25/15

G20/15

G20/17,5


G25/15

G20/15G25/15

G20/153

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1[6]; kategoria nie wyższa niż:

f2

f2

f2

4

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [7] lub według PN-EN 933-4 [8]; kategoria nie wyższa niż:

 

FI25 lub SI25

 

FI20 lub SI20

FI20 lub SI20

5

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5 [9]; kategoria nie niższa niż:

C deklarowana

C95/1

C95/1

6

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2 [13], badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5, kategoria nie wyższa niż:

 

 

LA30 

 

LA30 

 

LA257

Odporność na polerowanie kruszyw według PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwy ścieralnej), kategoria nie niższa niż:

 

PSV44

 

PSVDeklarowana, nie mniej niż 48*)

PSV50*)

8

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

9

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdział 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

10

Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 [20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy ścieralnej); kategoria nie wyższa niż:

 

10


 

7


7

11

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria:

 

SBLA

 

SBLA

SBLA

12

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3 [5]

deklarowany przez producenta

deklarowany przez producenta

deklarowany przez producenta

13

Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1 [23], p.14.2; kategoria nie wyższa niż:

 

mLPC 0,1

 

mLPC 0,1

mLPC 0,1

14

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1:

wymagana odporność

wymagana odporność

wymagana odporność

15

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 [23], p. 19.2:

wymagana odporność

wymagana odporność

wymagana odporność

16

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1 [23] p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:

 

V3,5


 

V3,5


V3,5

*) Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowania każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.

 

Kruszywo niełamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  7 .Tablica 7. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego

 

Lp.


 

Właściwości kruszywaWymagania w zależności od kategorii ruchu

KR1÷KR2

1

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria:

GF85 lub GA85

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii:

GTCNR

3

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wyższa niż:

3

4

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż:

MBF10

5

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

 

Ecs Deklarowana

6

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

7

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

8

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1

Kruszywo łamane drobne lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego  powinno spełniać wymagania podane w tablicy  8 .

Tablica 8. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8  do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowegoLp.

Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii ruchu

KR1

  KR2


KR3

 KR4


KR5

 KR6


1

Uziarnienie według PN-EN 933-1 [6], wymagana kategoria:

GF85 lub GA85

2

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii:

GTCNR

GTC20

GTC20

3

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [6], kategoria nie wyższa niż:

16

4

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż:

MBF10

5

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:

EcsDeklarowana

 

Ecs30

 

Ecs30

6

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

7

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

8

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie wyższa niż:

mLPC0,1


 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w zależności od kategorii ruchu,  należy stosować wypełniacz spełniający wymagania podane w tablicy 9.Tablica 9.    Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego

Lp.

Właściwości kruszywa

Wymagania w zależności od kategorii ruchu

KR1  KR2

KR3  KR4

KR5  KR6

1

Uziarnienie według PN-EN 933-10 [12]

zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 [49]

2

Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie wyższa niż:

MBF10

3

Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [15], nie wyższa niż:

1 % (m/m)

4

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [17]

deklarowana przez producenta

5

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 1097-4 [14], wymagana kategoria:

V28/45

6

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 [54], wymagana kategoria:

R&B8/25

7

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [23], kategoria nie wyższa niż:

WS10

8

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2 [3], kategoria nie niższa niż:

CC70

9

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana kategoria:

Ka20

10

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [55], wymagana kategoria:

BNDeklarowana

           

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna