Gdynia: wykonywanie usług pralniczych w 014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg pranie wodne; 000 kg czyszczenie chemiczne) spr 126/kpw/mun/2013 Numer ogłoszenia: 528920 2013; data zamieszczenia: 19. 12. 2013Pobieranie 22,53 Kb.
Data16.11.2017
Rozmiar22,53 Kb.

Gdynia: WYKONYWANIE USŁUG PRALNICZYCH w 2014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg - pranie wodne; 2 000 kg - czyszczenie chemiczne) spr 126/KPW/MUN/2013
Numer ogłoszenia: 528920 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Portu Wojennego Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 626 21 98, faks 58 6262314.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONYWANIE USŁUG PRALNICZYCH w 2014 roku w ilości 60 000 kg (58 000 kg - pranie wodne; 2 000 kg - czyszczenie chemiczne) spr 126/KPW/MUN/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Usługa prania wodnego i chemicznego obejmuje zasadnicze pranie wodne, suszenie, krochmalenie, maglowanie-prasowanie, wykończenie krawieckie drobne naprawy, transport odbiór i przywóz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, 2) Praniu wodnemu podlegają następujące grupy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm): bielizna osobista i części umundurowania, bielizna pościelowa, bielizna kucharska, umundurowanie polowe, specjalne i inne, odzież robocza i ochronna 3) Praniu chemicznemu podlegają następujące grupy przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm): przedmioty bawełniane oraz z włókien syntetycznych, przedmioty wełniane oraz dzianiny, przedmioty futrzane, 4) Wykończenie krawieckie obejmuje drobne naprawy przedmiotów takie jak: przyszycie guzika, obszycie wystrzępionego materiału, zszycie rozdarcia, przyszycie wyprutego częściowo zamka, zacerowanie dziury 5) Odbiór brudnych i przywóz wypranych wodnie i chemicznie pzm odbywać się będzie w poniedziałek, środę i piątek każdego tygodnia w godz. 08:00-13:00, 6) Szacunkowa ilość pzm przewidziana do prania wodnego i chemicznego w okresie trwania umowy wynosi 60 000 kg, 7) Przedmioty odbierane i dostarczane będą przez wykonawcę zarówno do magazynu mundurowego KPW Gdynia jak i okrętów stacjonujących w Porcie Wojennym Gdynia i pododdziałów znajdujących się poza terenem portu : a) Zespół Wsparcia w Rumii-Dębogórzu , b) okręt -muzeum ORP BŁYSKAWICA- na Skwerze Kościuszki w Gdyni, c) Punkt Bazowania Hel w Helu d) Zespół Techniczny - ul Sakowicza -Gdynia Demptowo e) JW. 3868 Gdynia- ul. Dickmana 10 Gdynia f) OZ MW - ul. Strażacka 2-8 Gdynia g) Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Gdynia -ul. Jana Pawła II 13 b Gdynia h) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - ul. Grudzińskiego 4 Gdynia i) 17 Terenowy Oddział Lotniskowy Gdańsk- ul Konopnickiej 13 Gdańsk j) Ośrodek Badawczy Służby MPS - Rumia Dębogórze k) Komisja Lekarskia Gdańsk- ul. Polanki 113 Gdańsk l) Biuro Hydrograficzne MW - ul. Jana z Kolna 8b Gdynia m) Skład Dębogórze - w Rumi Dębogórzu n) Centrum Operacji Morskich - ul. Waszyngtona 44 Gdynia o) Wojewódzki Sztab Wojskowy Gdańsk- ul. Do Studzienki 45 Gdańsk p) Klub Marynarki Wojennej Riwiera- ul. Zawiszy Czarnego 1 Gdynia r) Wojskowy Sąd Garnizonowy Gdynia- ul. Korzeniowskiego 7 Gdynia s) Skład Gdynia - ul Xawerego Czernickiego 124 Gdynia t) Warsztaty Sprzętu Ratowniczego MW Gdynia ul. Śmidowicza 48 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczania innych miejsc pobrania pzm w zależności od zmian organizacyjnych następujących w Marynarce Wojennej RP lub też wynikających z zmiany dyslokacji okrętów nie dalej jednak niż w promieniu 50 km od Komendy Portu Wojennego Gdynia. 9) Ogółem liczba miejsc z których należy pobrać i zdać wyprane pzm wynosi ok. 50 co skutkuje przejechaniem po terenie portu i poza nim ok. 120 km w dniach zdawania i pobierania pzm. 10) Wykonawca będzie zobowiązany oprócz faktury dla Komendy Portu Wojennego Gdynia wystawić oddzielną fakturę dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej Gdynia w cyklu miesięcznym. 11) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury dla KPW Gdynia - Służba Ratownictwa Morskiego za pranie kombinezonów nurkowych w OSNiP w cenie prania wodnego . Waga wypranych kombinezonów w czasie trwania umowy ok. 300 kg 12) Zamawiający ze względy na specyfikę Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej MW dopuszcza pranie fartuchów białych na sztuki. Cenę wyprania 1 sztuki fartucha białego ustala się na kwotę 3 kg prania wodnego. Przedmiot ten musi być prany oddzielnie a następnie krochmalony , prasowany i pakowany pojedynczo na wieszakach w opakowanie foliowe. 13) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury dla KPW Gdynia - Sekcja W-F i Sportu za pranie dresów sportowych w cenie prania wodnego . Waga wypranych dresów w czasie trwania umowy ok. 100 kg. 14) Odbiór i zdanie pzm odbywa się na podstawie wystawionego kwitu pralniczego zarejestrowanego w służbie mundurowej każdorazowo przed pobraniem przedmiotów z pododdziałów . 15) Po praniu do magazynów i pododdziałów muszą wrócić przedmioty z nich pobrane . Zamawiający nie dopuszcza możliwości ich zamiany, podmiany itp. 16) Wykonawca usługi zobowiązany jest do stosowania środków piorących posiadających świadectwo dopuszczenia do obrotu wystawione przez Państwowy Zakład Higieny. 17) W trakcie procesu prania wodnego i czyszczenia chemicznego powinny być zachowane elementy określone w: a. PN -86 P-01751-Pranie Terminologia b. PN-86 P 01752- Czyszczenie chemiczne Terminologia, 18) Wykonawca usługi dobrowolnie poddaje się kontroli Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej MW oraz kontroli przedstawicieli KPW Gdynia w zakresie: stosowania procesów technologicznych, jakości używanych środków piorących, wybielających i odplamiających, warunków magazynowania brudnych i czystych pzm, stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń oraz urządzeń i maszyn pralniczych, 19) Wykonawca odpowiadać będzie za terminowe wykonanie usługi niezależnie od ewentualnych awarii w zakładzie Wykonawcy czy innych utrudnień, 20) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ogólnej ilości zrealizowanych usług prania pzm w okresie obowiązywania umowy - wykonawca z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji pod żadnym względem wobec zamawiającego 21) Zamawiający do wyznaczenia jakości wykończenia bielizny pościelowej będzie korzystał z PN-79 P-04866 22) W sytuacjach szczególnych (wypłynięcie okrętu ,długoterminowe przechowywanie) Zamawiający może zażądać zapakowania wypranych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w worki ( opakowania ) foliowe . 23) Przez odbiór i przywóz Zamawiający rozumie wniesienie i zabranie przedmiotów zaopatrzenia przez pracowników Pralni z magazynu, pododdziału. 24) Okres prania nie może przekroczyć 7 dni . Przedmioty zaopatrzenia mundurowego pobrane na podstawie wystawionego kwitu pralniczego zarejestrowanego w służbie mundurowej muszą znaleźć się w całości w magazynie ( pododdziale, okręcie) w ilości i asortymencie wyszczególnionym w danym kwicie pralniczym w terminie 7 dni od ich pobrania. 25) Wykonawca będzie świadczył usługi prania wodnego i czyszczenia chemicznego również po dniu 31.12.2014 r. w przypadku ogłoszenia mobilizacji i wojny oraz po mobilizacyjnym rozwinięciu Jednostek Wojskowych tak długo jak będzie wymagał tego interes Sił Zbrojnych. W przypadku braku zagrożeń umowa wygasa w dniu 31.12.2014 r. Podział ilościowy wykonywanej usługi: pranie wodne - ok. 1 100 kg tygodniowo czyszczenie chemiczne - ok. 90 kg tygodniowo. Niedopuszczalne jest mieszanie przyjmowanych do prania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego Zamawiającego z przedmiotami pochodzącymi z innych jednostek wojskowych, od innych użytkowników pralni oraz ich wymiana po zrealizowaniu usługi..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Pralniczo-Maglowniczy Grażyna Matuszak-Jaroch, ul. Kwiatowa 7, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 139200,00

  • Oferta z najniższą ceną: 139200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 144320,00

  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna