Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 18 w budynku nr na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj I ZbudujPobieranie 34,59 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar34,59 Kb.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.rzigdynia.wp.mil.pl

Gdynia: Przebudowa pomieszczenia nr 118 w budynku nr 1 na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie nr 13772).
Numer ogłoszenia: 106941 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6266154, faks (058) 620 71 44.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzigdynia.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczenia nr 118 w budynku nr 1 na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz
z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie nr 13772).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa pomieszczenia nr 118 w budynku nr 1 na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie nr 13772).

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.26.25.00-6, 44.22.12.20-3, 45.44.21.00-8, 45.31.51.00-9, 32.41.20.00-4, 44.11.22.20-6, 31.21.33.00-5, 45.33.12.21-1, 45.22.23.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 3.Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 4.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 05 1010 1140 0172 6813 9120 0000 z adnotacją: wadium sprawa 49/IV/2015 - Przebudowa pomieszczenia nr 118 w budynku nr 1 na pomieszczenie serwerowni Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie Zaprojektuj i Zbuduj (zadanie nr 13772), b)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 5.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. 6.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. 7.Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8.Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć (dokument gwarancji i ewentualne aneksy) w formie oryginału, w kopercie u p. Izabelli Świtalskiej, w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury, IV piętro, pokój 406A najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 10.30. Kopię niniejszego dokumentu zaleca się załączyć do oferty. 9.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a)wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia; b)precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; c)kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; d)wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 10.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 11.Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty zabezpieczenia Zamawiającemu od oświadczenia woli Wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty. 12.Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku. 13.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 14.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a)posiadają koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydaną przez MSWiA lub MSW. b)posiadają własny akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą, co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz rozdziału 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 2)Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: a)Wykonawca do oferty załączy kserokopię koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego wydanej przez MSWiA lub MSW. b)oświadczenie wykonawcy, że posiada własny akredytowany system teleinformatyczny przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.


III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

2)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a)wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi projektowe w zakresie projektowania budynków administracyjno - sztabowych lub lokalnych centrum nadzoru, b)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynków realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej lub użyteczności publicznej. 3)Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: a)Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych, co najmniej 2 usług projektowych w zakresie projektowania budynków administracyjno - sztabowych lub lokalnych centrum nadzoru wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu, daty wykonania, wartości i odbiorcy na rzecz którego zostały wykonane z załącznikiem nr 6 do SIWZ b)dowody - poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. c)Wykonawca do oferty załączy wykaz wykonanych, co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy budynków realizowanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej lub użyteczności publicznej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ oraz d)dowody - poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia - innych dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie ma obowiązku przedstawiania dowodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, w stosunku do robót budowlanych wykonanych na rzecz Zamawiającego.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a)dysponują osobami wykonującymi prace projektowe tj. po jednym projektancie z branż: - architektonicznej - konstrukcyjnej, - elektrycznej, - sanitarnej - teletechnicznej posiadającymi odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiednio Polskiej Izby Architektów, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającymi ważne poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych b)dysponują osobami sprawującymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. - kierownikiem budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, - kierownikiem robót w branży elektrycznej, - kierownikiem robót w branży sanitarnej, posiadającymi uprawnienia budowlane oraz przynależącymi do Izby Inżynierów Budownictwa, którzy posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnymi zaświadczeniami ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, c)kierownikiem robót w branży teletechnicznej posiadającym ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, d)dysponują specjalistą systemów ochrony kontroli dostępu z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia oraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu w zakresie instalowania systemów alarmowych klasy SA-4, który posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnym zaświadczeniem ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, e)dysponują pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych. 2)Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu: a)Wykonawca do oferty załączy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, pełnionej funkcji, uprawnieniach oraz posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa i zaświadczeniach o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, jeśli są wymagane. 3) Ważna informacja: Wykonawca zatrudniający obcokrajowców ma obowiązek zgłoszenia tych osób do Służby Kontrwywiadu Wojskowego w terminie 14 dni przed rozpoczęciem przez nich pracy zgodnie z Decyzją 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Wykonawca jest zobowiązany w ramach kontraktu zapewnić we własnym zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. 4.Dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy oprócz dokumentów, o których mowa powyżej powinni przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena – 95

 • 2 - Termin realizacji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami w SIWZ.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.rzigdynia.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia Sekcja Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2015 godzina 10:30, miejsce: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia (kancelaria RZI, II piętro - pokój 203 czynna w godz. 7:30-10:30 oraz 13:00-15:00)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SZEF

z up. KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH


mgr Marta JAKUBOWSKA

str.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna