Gazeta Uczelniana Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w OpoluPobieranie 6,38 Mb.
Strona1/6
Data26.03.2018
Rozmiar6,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6

PULS UCZELNI”

Gazeta Uczelniana Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Rok II, Nr 2, Luty 2008 r.Zespół redakcyjny:

mgr Ewa Gaida – redaktor naczelny, zdjęcia

mgr Ewa Kubacka

mgr inż. Elżbieta Sowiecka

inż. Małgorzata Misz – projekt i skład

mgr inż. Justyna Jakubowska – korekta

mgr Elżbieta Dankiewicz
Współpraca:


Huikioioiuo

dr hab. n. med. Janusz Kubicki

mgr inż. Jacek Fedorów


mgr Mariola Wojtalmgr Lucyna Sochocka

mgr Anna Klimczyk

mgr Teresa Niechwiadowicz – Czapka


mgr Maria Gajda


mgr Urszula Nowainska


Małgorzata Radiowska

Martyna Perek

Adam Bulkiewicz

Anna Szynol

Wojciech Morisson
Adres redakcji:

ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

tel. 77/ 44 23 511
e-mail: redakcja@wsm.opole.pl
Druk:

Drukarnia LITAR, Litar Sp. z o.o.

ul. Popiełuszki 26, 45-601 Opole

tel./fax: 077 456 20 88

nakład: 500 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i opracowywania redakcyjnego nadesłanych tekstów.
Numer zamknięto: 21.02.2008 r.
Wywiad

z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Steciwko

Rektorem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Opolu


JM Rektor PMWSZ w Opolu

prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko


W maju bieżącego roku Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu pod Pana kierownictwem będzie obchodzić V-lecie swego istnienia.

- Proszę powiedzieć, co Pana zdaniem było najważniejszym sukcesem tegoż V-lecia a jednocześnie, czego nie udało się zrealizować pomimo pierwotnych założeń.

Nie ulega wątpliwości, iż największym sukcesem było stworzenie bazy dla Uczelni, a także zapewnienie dobrej kadry naukowej, przygotowanie dziesiątków regulaminów, zarządzeń i wreszcie przeprowadzenie pierwszej rekrutacji pozwalającej na rozpoczęcie studiów stacjonarnych i nie-stacjonarnych na dwóch kierunkach, tj. Pielęgniarstwo i Położnictwo już 1 października 2003 roku.

Ten bardzo krótki okres kilku miesięcy ponad ludzkiej pracy zespołu pionierów, Pana Kanclerza, Pana V-ce Kanclerza, Pani Kwestor i innych osób stanowi chyba największy sukces mobilizacyjny i logistyczny, ale nam się udało. Wręczona mi nominacja przez Panią Minister NiSW, 15 maja 2003 roku była pierwszym zaczynem naszej Uczelni.

Nie posiadaliśmy niczego np. konta bankowego, regonu, telefonu, faksu, a nawet przez pierwsze trzy miesiące wszyscy pracowaliśmy bez pensji, którą zresztą potem otrzymaliśmy wstecznie. Ale był to duży stres, duże wyzwanie i duża radość, że udało nam się dokonać czegoś, co wydawało się niemożliwe, bo i takie głosy do mnie docierały, że jest nieprawdopodobne, aby w tak krótkim czasie można było się przygotować do działalności PMWSZ. I to największy sukces.

Kolejne etapy to ciągły rozwój Uczelni. Wytyczenie sobie zadań na najbliższe pięć lat, które dzisiaj można powiedzieć, że zrealizowaliśmy. Nie ulega wątpliwości, że podczas tego pięcioletniego okresu na nasze sukcesy składała się mozolna i ciężka praca wszystkich zespołów pracujących, w tym działu administracyjnego, działu kształcenia, kadr i innych. I życiowa mądrość, dobre przygotowanie zawodowe oraz dydaktyczne sprzyjały harmonijnej i wytężonej pracy. Tym efektem jest na dzień dzisiejszy choćby uruchomienie dwóch kolejnych kierunków studiów, które cieszą się dużym zainteresowaniem, są to studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Fizjoterapii i od tego roku akademickiego 2008/2009 – Zdrowie Publiczne.

Niezrealizowanym jeszcze zamierzeniem pozostaje urucho-mienie od października 2008 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, ale z pewnością i to się uda.

Natomiast za sukces należy uznać bardzo wysokie oceny dokonane przez zespoły KRASZMU i Państwową Komisję Akredytacyjną.

Do sukcesów również trzeba zaliczyć bardzo wysoki udział pracowników dydaktycznych w organizacji zjazdów i sympozjów o charakterze regionalnym oraz krajowym, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych w naszej Uczelni. Ciągle rosnąca ilość publikacji i czasopism krajowych i zagranicznych naszych pracowników, rozwój naukowy (doktoraty, habilitacje), a także własny dorobek książkowy dotyczący zagadnień związanych z prowadzoną przez nas dydaktyką. Sukcesem jest także ścisła współpraca, w oparciu o umowy podpisane, z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz współpraca międzynarodowa z KLINIKUM Frankfurt (ODER). W okresie tym dokonaliśmy przebudowy małej architektury wokół Uczelni. Przeprowadzamy duże remonty w Domu Studenta, które trwają jeszcze i zakończą się w przyszłym roku. Zakupiliśmy, na kilkaset tysięcy złotych, książek do biblioteki, zrealizowaliśmy 21- stanowiskową pracownię internetową, uruchomiliśmy sieć 54 punktów Internetu w Domu Studenta, dokonaliśmy na niespotykaną skalę zakupu fantomów i innych pomocy dydaktycznych. Wszystkie pomieszczenia i sale wykładowe wyposażone są w najnowszej generacji sprzęt audiowizualny.

W tym miejscu pragnę podziękować również członkom Senatu PMWSZ i Komisjom Senackim oraz Konwentowi PMWSZ pod przewodnictwem Pana Ryszarda Galli, posła na Sejm RP.Obecnie toczy się proces inwestycyjny związany z dwoma głównymi etapami rozbudowy naszej Uczelni. Niestety nie wszystkie środki finansowe udało się pozyskać.

- Wg moich informacji szkoła ma zabezpieczone środki

finansowe na pierwszy etap rozbudowy, a skąd pozostałe środki?

Rozpoczęcie inwestycji pod tytułem „Sala audytoryjna” to jest I etap rozbudowy bazy dydaktycznej naszej Uczelni niezbędnej do prowadzenia, można powiedzieć od zaraz, na szeroką skalę rozumianego procesu dydaktycznego. To jest też nasz sukces, z którego się cieszymy, bowiem w tym krótkim okresie czasu mimo licznych zawirowań i trudności udało nam się przygotować niezbędną dokumentację oraz pozyskać odpowiednią działkę od Prezydenta miasta Opola, na której powstaje wspomniany obiekt. Zresztą w błyskawicznym tempie, gdyż planowany termin oddania Sali audytoryjnej przewidziany jest na miesiąc listopad 2008.

Ciągle wzrastająca liczba studentów, która docelowo za kilka lat ma wynosić od 2,5 - 3,5 tys. osób wymaga odpowiedniej bazy dydaktycznej, a to w znacznej części zapewni dopiero oddanie do użytku Uczelni właśnie Sali Audytoryjnej. Czynimy wielkie starania o pozyskanie środków na II etap budowy, kolejnego obiektu dydaktycznego, który równie pilnie jest niezbędny do realizacji, bowiem stanowi o możliwościach dalszego rozwoju naszej Uczelni. W obiekcie tym mają znajdować się bardzo dobrze wyposażona biblioteka wraz z czytelnią, pracownią komputerową i internetową.

Znajdować się w tym obiekcie będą sale ćwiczeń praktycznych, mniejsze sale wykładowe, sale seminaryjne, ale to, co mnie niezmiernie cieszy, to liczne pracownie do badań naukowych, które będą służyły zarówno w kształceniu studentów, ale też przyczynią się do dalszego rozwoju badań prowadzonych przez naszych pracowników. Niestety, środki finansowe na II etap rozbudowy z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 RPO WO – w projektach kluczowych dla regionu, nie zostały ujęte przez Urząd Marszałkowski do realizacji. Ale będziemy starali się wykorzystać nasze wszystkie możliwości do pozyskania tych funduszy w najbliższym czasie, które w przyszłym roku umożliw-wiłyby realizację II etapu inwestycji.


Skoro Uczelnia się rozbudowuje, to oczywiście myśli Pan, jako jej Rektor o rozszerzeniu działalności dydaktycznej.

- Jakie kierunki oraz w jakim czasie zamierzacie Państwo

uruchomić?

W najbliższym czasie zamierzamy otworzyć takie kierunki jak:

- Ratownictwo Medyczne - Kosmetologię - ElektroradiologięW listopadzie 2007 roku pracę zakończyła Państwowa Komisja Akredytacyjna, która dokonała oceny kształcenia na danych kierunkach, w tym kształcenia nauczycieli oraz przestrzegania warunków prowadzenia studiów.

- Jakie są wyniki tej kontroli i jaki jest ich wpływ na planowany rozwój Uczelni? Jakie daje nam szanse?

Komisja ta oceniła poziom prowadzonych kierunków studiów w naszej Uczelni oraz oceny kształcenia w danym kierunku, w tym kształcenia nauczycieli. Jak wyżej wspomniałem wyniki tejże kontroli wypadły bardzo dobrze i jeśli Państwowa Komisja Akredytacyjna zna nasze warunki to daje nam łatwiejsze możli-wości pozyskania akredytacji kolejnych kierunków w tym również studiów II stopnia - magisterskich.

Panie Rektorze tak naprawdę wszystkie te plany ukierunko-wane są na odbiorcę, czyli studenta.

- Jaką rolę, Pana zdaniem, w realizacji założonych planów odgrywają studenci wraz ze swoim Samorządem?

- Czy widzi Pan dla Nich szczególne zadanie?

Jak każda uczelnia tak i nasza kładzie duży nacisk na współudział w życiu Uczelni również organizacji studenckich, w tym Samorządu Studenckiego. Staramy się, aby studenci byli współpartnerami, czuli się dobrze, aby Uczelnia była dla nich przyjazna i aby w murach naszej Alma Mater, pozyskali wiedzę nie tylko teoretyczną i praktyczną związaną z kierunkiem studiów, ale też wszechstronnie się rozwijali. Kładziemy bardzo duży nacisk na zajęcia z wychowania fizycznego, naukę języków obcych, pracę studentów w kołach naukowych, a mamy ich w Uczelni wiele. Każdy student może znaleźć koło naukowe, które będzie odpowiadało jego zainteresowaniom i spełnieniu marzeń osobistych, ale również możliwość wypoczynku, zabawy, rekreacji w formie różnego rodzaju imprez sportowych rozryw-kowych, możliwości działania w AZS-ie, w kabarecie czy zespole muzycznym. Należę do takiego pokolenia profesorów, że cieszy mnie jak największa aktywność studentów i radość ich z tego, że mogą coś tworzyć sami, organizować i czerpać z tego satysfakcję. Jednym słowem są to nasi partnerzy, istotny element społeczności akademickiej.

Dziękuję za rozmowę, życząc realizacji wszystkich planów oraz samych dobrych i pomocnych ludzi na drodze ich spełnienia.

z Rektorem rozmawiała: mgr Ewa GaidaRedaktor Naczelny
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna