Fundusz Pracy w nowej perspektywie – propozycje usprawnień po spotkaniuPobieranie 355,02 Kb.
Strona1/9
Data17.05.2018
Rozmiar355,02 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


MR/H/2014-2020/13(3)/10/2016


Minister Rozwoju i Finansów

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020


ZATWIERDZAM

-/-

Minister Rozwoju i Finansów

z up.

Jerzy Kwieciński
Warszawa, 24 października 2016 r.
SPIS TREŚCI


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 1

Rozdział 1 – Podstawa prawna 5

Rozdział 2 – Cel i zakres obowiązywania Wytycznych 5

Rozdział 3 – Słownik pojęć 7

Rozdział 4 – Ogólne warunki realizacji CT 9 EFS 17

Podrozdział 4.1 Koordynacja, partnerstwo i profilowanie interwencji EFS 17

Podrozdział 4.2 Demarkacje dotyczące grup docelowych 20

Podrozdział 4.3 Preferencje dotyczące grup docelowych w CT 9 21

Podrozdział 4.4 Komplementarność z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 22

Podrozdział 4.5 Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS w realizacji wsparcia 22

Podrozdział 4.6 Projekty ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie 23

Podrozdział 4.7 Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa 25

Rozdział 5 – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie w ramach PI 9i 28

Podrozdział 5.1 Ogólne warunki obowiązujące w ramach PI 9i 28

Podrozdział 5.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami 30

Rozdział 6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv 32

Podrozdział 6.1 Ogólne warunki wsparcia rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv 32

Podrozdział 6.2 Usługi opiekuńcze i asystenckie w ramach PI 9iv 34

Podrozdział 6.3 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 37

Podrozdział 6.4 Mieszkania chronione i mieszkania wspomagane 39

Rozdział 7 – Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach PI 9v 39

Rozdział 8 – Wsparcie infrastruktury społecznej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 50

Rozdział 9 – Postanowienia przejściowe 51

Załączniki 52

Załącznik nr 1 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej 52

Załącznik nr 2 Definicje wskaźników efektywnościowych OWES 65
Wykaz skrótów

  1. AKSES - System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej

  2. AON – asystent osoby niepełnosprawnej

  3. AOON - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  4. CIS – centrum integracji społecznej

  5. CT – cel tematyczny

  6. DDP - dzienny dom pomocy

  7. EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  8. EFS – Europejski Fundusz Społeczny

  9. IZ PO WER – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  10. IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

  11. KIS – klub integracji społecznej

  12. KPRES – Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

  13. OPS – ośrodek pomocy społecznej

  14. OWES – ośrodek wsparcia ekonomii społecznej

  15. PCPR – powiatowe centrum pomocy rodzinie

  16. PES – podmiot ekonomii społecznej

  17. PI – priorytet inwestycyjny

  18. PO – program operacyjny

  19. PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  20. PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  21. PUP – powiatowy urząd pracy

  22. ROPS – regionalny ośrodek polityki społecznej

  23. RPO – Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

  24. SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

  25. WTZ – warsztat terapii zajęciowej

  26. ZAZ – zakład aktywności zawodowej


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna