Fundusz mikroPobieranie 0,69 Mb.
Strona5/6
Data24.02.2019
Rozmiar0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Aleje Jerozolimskie 7


00-955 Warszawa,
tel: (0-22) 52-29-193, 308, 321, 322.
http://www.bgk.com.pl/kfpk1.html
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela poręczeń i gwarancji spłaty kredytu bankowego pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych. Poręczenie i gwarancje mogą sięgnąć do 60% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami ale nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln Euro.


B. Wsparcie doradcze
1. Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych
http://www.npk.gov.pl/
Krajowy Punkt Kontaktowy (dotychczas Piątego Programu Ramowego UE) koordynuje działania sieci, do której należy 10 Regionalnych, 148 Lokalnych i 42 Branżowych Punktów Kontaktowych.

Główne zadania RPK to współpraca z KPK, przekaz informacji, akwizycja ofert, kontakty z instytucjami badawczymi i firmami, pomoc w pisaniu projektów, organizacja szkoleń, nadzór i koordynacja pracy Lokalnych PK, przygotowywanie materiałów promocyjnych dotyczących własnego regionu oraz podpisanie współpracy z zaprzyjaźnionymi regionami UE.


Zadania LPK to przede wszystkim przekaz informacji ale także akwizycja ofert, kontakty z instytucjami badawczymi i firmami oraz roboczy kontakt z RPK i BPK.
Rolą BPK w sieci jest konsultacja tematyczna w wybranej wąskiej specjalności, pomoc w pisaniu projektów, poszukiwanie partnerów oraz akwizycja ofert, kontakty z instytucjami badawczymi i firmami, bezpośrednia współpraca z branżowymi sieciami.


Powrót do spisu treści

2. Innovation Relay Centres
Od lipca 2000 r. rozpoczęły w Polsce swoją działalność trzy Ośrodki Przekazu Innowacji: IRC East Poland (woj. mazowieckie, lubelskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie),IRC South Poland (woj. łódzkie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) i IRC West Poland (woj. dolnośląskie, kujawsko - pomorskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), powołane w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Europejska Sieć IRC Ośrodków Przekazu Innowacji działa w ramach Programu Innowacyjność / MSP Komisji Europejskiej. Sieć ta złożona z blisko 70 ośrodków obejmuje swym zasięgiem Unię Europejską, Islandię, Norwegię, Szwajcarię (kraj stowarzyszony) oraz Izrael i kraje Europy Środkowo-Wschodniej

Zasadniczym celem sieci IRC jest promocja innowacyjności i wymiany technologicznej między organizacjami w Europie. Działalność obejmuje m.in. doradztwo, konsulting oraz szkolenia. Wszystkie te działania służą zaspokojeniu potrzeb każdej organizacji oraz lokalnego przemysłu. Sieć IRC świadczy usługi firmom, zwłaszcza MSP. Również uniwersytety i instytuty badawcze korzystają z usług IRC w zakresie transferu ich osiągnięć do przemysłu

Nadrzędnym zadaniem sieci jest pomoc regionom europejskim i przedsiębiorstwom w identyfikacji ich potrzeb technologicznych, jak również w znalezieniu rozwiązań technologicznych. Ośrodki IRC pomagają w prowadzeniu negocjacji w zakresie transferu technologii oraz zajmują się promocją innowacji w całej Europie we współpracy z Europejską Siecią IRC.


Ośrodki IRC działają jako niezależne organizacje (konsorcja), które zostały wyselekcjonowane w drodze ogólnodostępnego konkursu, przez co są najlepszymi centrami transferu innowacyjności w poszczególnych regionach.

OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji

al. Niepodległości 188b 00-950 Warszawa


tel.: (22) 825 58 19 fax: (22) 825 12 48


Krystyna Siwek - ksiwek@opi.org.pl
Paweł Gierycz - gierycz@opi.org.pl
Strona www - http://www.opi.org.pl

CTT - Centrum Transferu Technologii


Ul. Grunwaldzka 529 80-320 Gdańsk
tel.: (58) 552 14 98 Fax: (+48 58) 552 14 98


Katarzyna Podhajska Średniawa - ctt@post.pl
Strona www - http://www.ctt.gda.pl
Powrót do spisu treści

3. EUREKA
Eureka to inicjatywa 29 państw europejskich oraz Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie realizacji międzynarodowych projektów ukierunkowanych na wzrost innowacyjności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego utworzona w 1985 roku. Polska przystąpiła do Eureki w charakterze pełnoprawnego członka w 1995 roku.
Partnerzy realizujący przedsięwzięcia, które uzyskały status projektów Eureki mogą liczyć na wsparcie ze strony administracji państw członkowskich, w tym także na dofinansowanie ze środków publicznych.
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach obowiązującej procedury może podjąć decyzję o dofinansowaniu polskich partnerów współrealizujących projekt Eureki. Wartość dotacji finansowej wynosi obecnie nie więcej niż 60% kosztów udziału polskiego partnera.
Kontakt:
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji EuropejskiejBiuro EUREKI
Mgr inż. Jerzy Tokarski - Radca Przewodniczącego
Jest Polskim Koordynatorem Projektów EUREKI

Polskie Biuro EUREKI
Wspólna 1/3, pok. 252
00-921 Warszawa, Polska
Tel: (22) 628 14 06
Tel: (22) 529 22 52
Fax: (22) 628 35 34
E-mail: jtokarsk@kbn.gov.pl

Przydatne adresy stron internetowych:
www.eureka.be

www.mnii.gov.pl
Powrót do spisu treści
4. LIFT
LIFT (Linking Innovation Finance and Technology) to projekt finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest dostarczenie pomocy osobom poszukującym kapitału na przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie te, które opierają się na nowoczesnych technologiach.
Cel ten realizowany jest poprzez:

 • pomoc w przygotowaniu biznes planu,

 • pomoc w pozyskaniu zrozumienia wśród inwestorów,

 • informowanie na temat dostępnych źródeł pozyskania kapitału.


Narzędzia jakimi dysponuje LIFT:


 • pomoc (on-line) w przygotowaniu biznes planu,

 • ocena i sugestie do przygotowanego biznes planu nadesłanego pocztą elektroniczną,

 • seminaria na temat pozyskiwania venture capital,

 • opracowania i publikacje przydatne dla poszukujących venture capital.Powrót do spisu treści

3. Programy skierowane na obszary wiejskie
A. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja udziela dofinansowania do odsetek od kredytów i pożyczki na realizację przedsięwzięć gwarantujących powstanie nowych stałych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.
Dofinansowanie odsetek do kredytów
Procedura.


 1. Przygotowanie planu przedsięwzięcia.

 2. Uzyskanie pozytywnej opinii ODR właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 3. Złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, pozytywną opinię ODR wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.


Banki współpracujące


 • Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A.

 • Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A.

 • PKO BP S.A. W-wa

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

 • Kredyt Bank S.A. W-wa

 • ING Bank Śląski S.A. Katowice

 • SGB GBW S.A. Poznań

 • Bank Zachodni WBK S.A.

 • Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A. Poznań

 • Spółdzielczy Bank Rozwoju „SCh”

 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.

 • Bank Millenium S.A. Warszawa

 • Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa

 • Bank Współpracy Europejskiej S.A. Warszawa

 • Rabobank Polska S.A. Warszawa

 • Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. Lublin

 • BRE Bank S.A. Warszawa

 • Bank PKO S.A. Warszawa

 • Deutsche Bank 24 S.A. Kraków

 • Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Warszawa

 • Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. Katowice

 • Nordea Bank S.A. w Gdyni

 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

 • Raiffeisen Bank Polska S.A.


Podmioty mogące ubiegać się o kredyt
Osoby fizyczne i prawne prowadzące lub podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Warunki udzielania kredytu
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi obecnie 6% w skali roku

Maksymalny okres na jaki może zostać udzielony kredyt wynosi 6 lat, a w przypadku obszarów zagrożonych szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego na 8 lat lub 4 lata (jeśli przedsięwzięcie dotyczy handlu paliwami lub smarami).

Karencja w spłacie kapitału wynosi 1 rok, a w przypadku obszarów zagrożonych szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego 2 lata. Kredytem można sfinansować maksymalnie 80% nakładów inwestycyjnych i nie więcej niż 4 mln zł.

Wartość kredytu nie może także przekroczyć 25 tyś zł na jedno nowe miejsce pracy, a przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach zagrożonych szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego 35 tyś zł. na jedno nowe miejsce pracy.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na każde rozpoczęte 25 tyś zł (lub 35 tyś zł) kredytu w formie kredytobiorcy musi powstać jedno nowe miejsce pracy, na którym zatrudniona zostanie jedna osoba w pełnym wymiarze czasu lub dwa nowe miejsca pracy, na których zatrudnione zostaną dwie osoby- każda w połowie pełnego wymiaru czasu pracy.

Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotę udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy. Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku.


Pożyczka przeznaczona na tworzenie miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.


Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie przedsięwzięć w zakresie małej przedsiębiorczości realizowanych przez osoby fizyczne i prawne prowadzące lub podejmujące pozarolniczą działalność gospodarczą w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Istnieje możliwość przeznaczenia do 50% udzielonej pożyczki na sfinansowanie zakupu środków obrotowych, potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia.

Przez małą przedsiębiorczość rozumieć należy przedsięwzięcia gospodarcze poza rolnictwem, tworzące nowe stałe miejsca pracy, do 10 osób pełnozatrudnionych na stałe, wliczając w to właściciela. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o pożyczkę mogą ubiegać się takie podmioty, w których w poprzednim roku obrotowym średnioroczne zatrudnienie było mniejsze niż 50 pracowników.


Kwota pożyczki nie może przekroczyć 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 200 000 zł, przy czym na każde 20 000 zł udzielonej pożyczki musi powstać jedno miejsce pracy.

Spłata pożyczki następuje w ratach płatnych miesięcznie bądź kwartalnie. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 4 lat, w tym karencja do12 miesięcy.

Oprocentowanie pożyczki - 0%


Procedura ubiegania się o pożyczkę:

 1. przygotowanie planu przedsięwzięcia,

 2. złożenie w Banku współpracującym z ARiMR wniosku o udzielenie pożyczki wraz z planem przedsięwzięcia i innymi dokumentami wymaganymi przez Bank.

Zasady udzielania pożyczek przeznaczonych na tworzenie miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Z wnioskiem o pomoc Agencji w finansowaniu przedsięwzięć w zakresie małej przedsiębiorczości może wystąpić osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca bądź podejmująca pozarolniczą działalność gospodarczą w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Pomoc Agencji jest udzielana według niniejszych procedur określonych przez Prezesa Agencji i jest realizowana w formie pożyczki nieoprocentowanej.

Pożyczka może być przeznaczona na tworzenie nowych, stałych miejsc pracy we wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej poza rolnictwem.

W sytuacji gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna bądź prawna rozpoczynająca działalność gospodarczą, nowe miejsca pracy mogą być przeznaczone również odpowiednio dla przedsiębiorców lub właścicieli.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o pożyczkę mogą ubiegać się takie podmioty, w których w poprzednim roku obrotowym średnioroczne zatrudnienie było mniejsze niż 50 pracowników.

Pożyczka może być przyznana pod warunkiem udokumentowania przez wnioskodawcę środków własnych stanowiących co najmniej 30% kosztów przedsięwzięcia i nie może:
- być większa niż 20.000 zł. na jedno miejsce pracy, powstające w wyniku realizacji przedsięwzięcia,
- przekraczać 200.000 zł. dla jednego podmiotu.

Formą udziału własnego mogą być środki pieniężne wnioskodawcy, równowartość zakupionych z własnych funduszy lub wniesionych materiałów i środków trwałych, a także wykonanych usług związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Jeżeli pożyczkobiorca nie wyczerpał limitu 200.000 zł., może on ponownie ubiegać się o pożyczkę do wysokości tego limitu.

Dopuszcza się możliwość przeznaczenia do 50% udzielonej pożyczki na sfinansowanie zakupu środków obrotowych potrzebnych do uruchomienia przedsięwzięcia.

Pożyczkobiorca jest obowiązany udokumentować rozliczenie kwoty pożyczki oraz środków własnych fakturami lub innymi dokumentami stwierdzającymi zakup. Jeżeli pożyczkobiorcą jest podmiot będący płatnikiem podatku od towarów i usług

Pożyczkobiorca jest obowiązany udokumentować rozliczenie kwoty pożyczki oraz środków własnych fakturami lub innymi dokumentami stwierdzającymi zakup. Jeżeli pożyczkobiorcą jest podmiot będący płatnikiem podatku od towarów i usług, przy rozliczaniu pożyczki uwzględnia się wartość faktur pomniejszonych o ten podatek. Wszelkie informacje oraz niezbędne formularze związane z ubieganiem się o pożyczkę, zainteresowani mogą otrzymać w bankach współpracujących z Agencją w tym zakresie. Do wypełnionego formularza wniosku należy załączyć: • plan przedsięwzięcia,

 • zaświadczenia, że wnioskodawca nie zalega z opłatami (ZUS, KRUS) i podatkami,

 • inne niezbędne dokumenty wymagane przez bank.

Bank po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu środków finansowych z Agencji, zawiera z zainteresowanym podmiotem umowę pożyczki. Spłata pożyczki następuje w ratach płatnych miesięcznie bądź kwartalnie, z zastosowaniem maksymalnie 12-miesięcznego okresu karencji i musi zakończyć się przed upływem czterech lat od daty jej udzielenia. Pożyczkobiorca jest obowiązany zatrudnić nowych pracowników na podstawie umowy o pracę po podpisaniu umowy z bankiem, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, licząc od dnia postawienia do dyspozycji pożyczkobiorcy ostatniej transzy pożyczki. W przypadku gdy nowe miejsca pracy znajdują się na terenie miast położonych na terenach gmin miejsko-wiejskich oraz miast do 20 tysięcy mieszkańców, co najmniej 80 % nowo zatrudnionych osób musi zamieszkiwać na stałe na terenach wiejskich. Pożyczkobiorca jest obowiązany utrzymać stan zatrudnienia łącznie z nowo utworzonymi miejscami pracy co najmniej przez okres trwania spłaty zaciągniętej pożyczki. Nie dokończenie inwestycji, nie rozpoczęcie działalności w terminie, zaprzestanie działalności gospodarczej, powoduje wycofanie się Agencji z udziału w finansowaniu, a wniesiony przez Agencję udział finansowy (kwota udzielonej pożyczki) podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pożyczkobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia wykorzystania pożyczki. W przypadku nie zatrudnienia pracowników zgodnie z pkt. 16 nastąpi zmniejszenie kwoty pożyczki proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób oraz zwrot pobranych środków finansowych na zasadach wymienionych w pkt.19.

Wnioskodawca z chwilą złożenia w banku wniosku zobowiązuje się do umożliwienia kontroli postępu prac związanych z przedsięwzięciem i sposobu wydatkowania kwoty pożyczki. Prawo do kontroli mają: bank, Agencja oraz osoby upoważnione przez Agencję.Kontynuacja działalności gospodarczej przez spadkobierców lub inne podmioty gospodarcze na dotychczasowych warunkach nie powoduje rozwiązania umowy pożyczki.
WYKAZ BANKÓW UDZIELAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERIZACJI ROLNICTWA POŻYCZEK NIEOPROCENTOWANYCH PRZEZNACZONYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W DZIAŁALNOŚCIACH POZAROLNICZYCH W GMINACH WIEJSKICH, MIEJSKO-WIEJSKICH ORAZ MIASTACH DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW.


Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze),
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie
(oddziały),
Bank Unii Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze),
Dolnośląski Bank Regionalny S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(zrzeszone banki spółdzielcze),
Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze),
Lubelski Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Lublinie
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze),
Małopolski Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Krakowie
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze),
Rzeszowski Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Rzeszowie
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze),
Spółdzielczy Bank Rozwoju "Samopomoc Chłopska" z siedzibą w Warszawie
(oddziały),
Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Olsztynie
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze).
Mazowiecki Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Warszawie
(oddziały i zrzeszone banki spółdzielcze),

Powrót do spisu treści
B. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich z dopłatami do odsetek ze środków Funduszu Pracy oraz z poręczeniami/ gwarancjami kredytowymi Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa.
Przez małą przedsiębiorczość należy rozumieć wszelkie pozarolnicze inwestycyjne przedsięwzięcia gospodarcze (tj. z wyłączeniem działalności rolniczej w rozumieniu ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, art. 2, ust. 2) w dziedzinie produkcji lub usług, tworzące nowe, stałe miejsca pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych, w wymiarze do 12 osób zatrudnionych na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyłączeniem sklepów spożywczych, barów i restauracji, wszelkich form wyszynku napojów alkoholowych, finansowania regulacji stosunków własnościowych w zakresie nieruchomości oraz refundacji już poniesionych wydatków inwestycyjnych. W przypadku podmiotów już prowadzących działalność gospodarczą liczba zatrudnionych pracowników do prowadzenia tej działalności w chwili złożenia wniosku o kredyt nie może przekraczać łącznie 30 osób.
Cele podlegające kredytowaniu

Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących przedsięwzięć gospodarczych w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich lub w miastach do 15 tys. mieszkańców, ze szczególną preferencją dla gmin uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w tym zwłaszcza dla rejonów byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (ppgr), obejmujące: • zakup, budowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację obiektów produkcyjno-usługowych,

 • wyposażenie inwestycyjne tych obiektów w maszyny, urządzenia i ręczne narzędzia pracy, w tym również w środki transportowe jednoznacznie związane z realizowanym przedsięwzięciem


Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt

O kredyt mogą ubiegać się: • rolnicy i członkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, zamieszkałe na obszarze objętym kredytowaniem,

 • spółki handlowe, o których mowa w art. 1 par. 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, działające na obszarze objętym kredytowaniem,

 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz spółki handlowe, o których mowa w art. 1 par. 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spoza obszaru objętego kredytowaniem, ale tylko w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na terenie objętym kredytowaniem.

We wszystkich tych przypadkach rekrutacja nowych (dodatkowych) pracowników powinna być prowadzona - z wyjątkiem koniecznych specjalistów - z terenu objętego kredytowaniem.
O kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe ani spółdzielcze.
Warunki i zasady kredytowania

Kredyty mogą być udzielane do wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego, a pozostałe 20% stanowią środki własne inwestora. Maksymalne jednostkowe kwoty kredytu nie mogą przekroczyć: • 30.000 zł na jedno miejsce pracy powstające w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,

 • 360.000 zł na jedno zadanie inwestycyjne.

Kredyty mogą być udzielane na okres do 5 lat wliczając w to okres karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 roku.

Oprocentowanie kredytów jest równe stopie redyskonta weksli NBP, jednak nie może być niższe, niż 4% rocznie.


Tryb udzielania kredytów

Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt złożony w oddziale banku kredytującego według wzoru stosowanego przez bank, wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi, niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej, w tym również z zaświadczeniem rejonowego urzędu pracy, że kredytobiorca jest uprawniony do dofinansowania (dopłat) z tytułu zatrudnienia rejestrowanych bezrobotnych.

Druki wniosków kredytowych oraz regulaminy kredytowania dostępne są w banku kredytującym. Regulamin kredytowania można uzyskać również w siedzibie Funduszu.

Bankami obsługującymi tę linię kredytową są: Bank Ochrony Środowiska SA i jego oddziały terenowe, oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski SA wraz ze zrzeszonymi bankami spoółdzielczymi.Mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich.
Od stycznia 2000 r. Fundusz realizuje linię udzielania preferencyjnych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich, adresowaną głównie do młodzieży i mniej zasobnych mieszkańców terenów wiejskich, w zakresie udzielania preferencyjnych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich.

Linia ta obsługiwana jest - na podstawie umów o współpracy z Funduszem - przez wybrane banki spółdzielcze w następujących województwach: woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, na terenie ograniczonym zakresem działania tych banków spółdzielczych.

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna