Formularz zgłoszeniowyPobieranie 42,99 Kb.
Data11.04.2018
Rozmiar42,99 Kb.

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Mali badacze


Nazwa szkoły/placówki

Przedszkole nr 1 im. „Jana Brzechwy”Adres szkoły/placówki

  1. gmina,

  2. powiat,

  3. kod pocztowy,

  4. miasto,

  5. ulica,

  6. telefon,

  7. email,

  8. strona internetowa.
Wągrowiec

Wągrowiec

62-100


Wągrowiec

Kcyńska 61

672621000

WWW.przedszkole1wg@wp.pl

http://przedszkolejedynka.eu /
Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

mgr Justyna Erens, mgr Renata Cytlak- nauczycielki przedszkola
1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).


Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Uczą się przede wszystkim przez działanie, wzbogacając w ten sposób swoje doświadczenia. Aktywność poznawcza jest dla nich rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby zdobywania nowej wiedzy. Aby rozwijać tą aktywność należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Należy to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie, której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami. Duży wpływ zabaw badawczych na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem, iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Aktywność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Właśnie ta ,,dobra praktyka” ma służyć dzieciom do realizacji tych wszystkich zamierzeń. Proponowane treści można realizować, jako cykl zajęć skorelowany z zagadnieniami wychowania przedszkolnego, ponieważ jest spójny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

Cele główne:


- Rozwijanie ciekawości i ochoty poznawania
- Stwarzanie okazji do radości odkrywania i rodzenia się ambicji
- Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach
Cele szczegółowe:
- Stymulowanie aktywności poznawczej
- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
- Wzbogacanie słownika dziecięcego o nowe pojęcia
- Poszerzenie zasobu wiadomości technicznych.

Procedury osiągania celów:


Osiągnięcie zamierzonych celów było uwarunkowane właściwym doborem treści i dopasowanie do możliwości dziecka. Ważny jest odpowiedni dobór treści, form, metod i środków dydaktycznych. Ogromną rolą jest odpowiednia organizacja i przebieg procesu edukacyjnego. Nauczyciel pełni rolę inicjatora sytuacji dydaktycznych, dobiera odpowiednie metody działań, rozbudza zainteresowanie problemem, prowokuje dziecko do myślenia i zadawania pytań.
Metody i formy pracy:
- Praktyczne ( pokaz z objaśnieniem, pokaż z instruktażem)
- Podające ( pogadanka, opis, dyskusja)
- Aktywizujące ( doświadczenia, burza mózgów, zabawa dydaktyczna z elementami eksperymentu)
- Obserwacje ( pokaz)
- Praktyczne działanie ( badanie, eksperymentowanie, montowanie, pomiar, konstruowanie)
- Wycieczki, inscenizacje, konkursy, wystawy.
Projekt był realizowany w roku szkolnym 2015/16


2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).


Projekt zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, czerpania radości w odkrywaniu nowego, rozwijania zainteresowań badawczych. Zabawy w niej zawarte są bardzo ciekawe, pobudzają dziecko do myślenia a przede wszystkim do poszukiwania i działania. Przykłady zabaw skierowane są do dzieci 3-6 letnich i były wykorzystywane przez nauczycielki we wszystkich grupach wiekowych w naszym przedszkolu. Realizacja proponowanych przez nas ,,dobrych praktyk” umożliwi każdemu dziecku poszerzanie i pogłębianie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych metod pracy, form i środków.

Prowadząc zabawy, doświadczenia i obserwacje zauważyłyśmy że :


dziecko 3-4 letnie potrafi:
- Przestrzegać zasad ustalonych w zabawie
- Aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych, eksperymentach i doświadczeniach
- Korzystać z wiedzy starszych kolegów
- Dzielić się swoja wiedzą
dziecko 5- 6 letnie potrafi:
- Eksperymentować, obserwować, badać, szukać oglądać
- Przestrzegać ustalonych zasad podczas zabawy
- Cierpliwie czekać na swój udział w badaniach
- Posługiwać się prostymi narzędziami
- Poprawnie nazywać badane zjawiska i przedmioty
- Dbać o stan środowiska społeczno- przyrodniczego
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.


Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, Miejską Biblioteką Publiczną, Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną oraz rodzicami, którzy w ramach różnych uroczystości oraz zajęć w przedszkolu prowadzą doświadczenia i eksperymentują wspólnie z dziećmi.
4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).


Propozycje zabaw
I. POWIETRZE:

1.Zabawy: „ Gdzie jest powietrze
Badanie ruchu, siły i kierunku powietrza, znaczenie powietrza w życiu człowieka, uświadomienie konieczności wietrzenia pomieszczeń, w których przebywamy.

2.Zabawy: „Wiatr siłacz
Dziecko dostrzeże, że powietrze może poruszać przedmioty, wywnioskuje, że ciepłe powietrze unosi się do góry, zdefiniuje niektóre cechy fizyczne powietrza ( barwa, kształt, zapach).
Budowanie przyrządów przy współpracy z nauczycielem- wiatrak, latawiec, wiatromierz i wiatrowskaz.
Zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem odczytywanie wskazań obserwowanie siły wiatru, kierunku- wnioskowanie
II. WODA.

1.Zabawy: „ Tajemnice wody”
Poznanie różnych stanów skupienia wody.

2.Badanie czystości wody z różnych źródeł.
Zabawy badawcze –porównywanie wyglądu wody z różnych źródeł, topnienie śniegu ( czy śnieg jest czysty?)

3. Zabawa:, „ Co pływa, co tonie, co na wodzie ożywa”
Dziecko zbada, które przedmioty toną, unoszą się pod powierzchnia wody, pływają na powierzchni wody, jaka siła wypycha niektóre do góry, przeprowadzi doświadczenie i spróbuje wyciągnąć wnioski na temat zmiany kształtu papieru pod wpływem wody ( papierowy kwiat rozwija się) Dziecko zbada, które substancje rozpuszczają się w wodzie, które osiadają na dnie, które pływają na powierzchni wody. Dziecko obserwuje symulację głębin morskich wykonanej z wysokiej butelki, dostrzeże wpływ ciśnienia wody na zachowanie się ciał pływających. Obserwuje zachowania się tłuszczu rozlanego na powierzchnię wody wspólnie z innymi dziećmi ustali zagrożenia chemikaliami w wodzie dla ptactwa.

4. Zabawa: „ Deszcz w garnku”
Dzieci obserwują parowania wody i jej osiadania bądź wchłaniania się przez różne przedmioty. Obserwacja skraplania się pary wodnej- efekt deszczu. Korzystanie z wody gorącej oraz bardzo zimnej ( z kostkami lodu), zbada, które materiały przewodzą ciepło. Zaobserwuje zależność pomiędzy prędkością poruszających się kropel wody po równi pochyłej a rodzajem powierzchni.
Pomoce: Małe przedmioty z różnych materiałów ( plastik, drewno, szkło, styropian, plastelina, glina, papier). Plastikowe butelki, ptasie pióra, olej, proszek do prania płyn do zmywania naczyń, kostki lodu, deseczki.

III. KOLOROWY ŚWIAT

1. Dzieci na zajęciach poznają kolory tęczy, wywoływanie zjawiska rozszczepienia światła, doświadczenia z wodą i światłem ( tęcza)

2.Plastyczne zabawy kolorami.
Utrwalenie nazw kolorów, wzbogacenie doświadczeń plastycznych, rozwijanie wyobraźni twórczej,

3.Zabawa „ Rozdzielanie kolorów”
Kapnij na środku koła kapkę atramentu. Wycięty pasek ma być zanurzony w wodzie. Patrz, co się będzie działo! Woda powoli wsiąka w bibułę i rozdziela kolory atramentu.
Ta metoda rozdzielania mieszanin nazywa się chromatografią, czyli dosłownie „ rysowaniem barwami”.
IV. ELEKTRYCZNOŚC STATYCZNA I MAGNETYZM

- Dziecko naelektryzuje balonik, grzebień, linijkę i zbada siłę przyciągania statycznego (przyleganie balonu do ściany, elektryzowanie włosów, unoszenie skrawków papieru);

- Wykona eksperyment sprawdzający możliwości przyciągania statycznego poprzez warstwę powietrza (pieprz drobno mielony w płaskim plastikowym pudełku);

-Wykona doświadczenie podrywania ze stołu papierowego elementu w wyniku działania elektryczności statycznej balonu;
Pomoce: balony, grzebienie, linijki, wełniane tkaniny

- Wykona liczne ćwiczenia sprawdzające działanie magnesu - przyciąganie przedmiotów metalowych, wzajemne odpychanie się magnesów.

Przy pomocy wędki z magnesem w zabawie wyłowi ryby ze stawu –sformułuje wniosek, że magnes działa w wodzie;
łowiąc metalowy przedmiot przez ścianki szklanki dostrzeże, że magnes działa przez szkło;
organizując wyścig myszek (rysunek na spinaczu biurowym) wysnuje wniosek, że magnes działa przez gruby karton;
Pomoce: magnesy, sznurek, tektura

Wywoła drgania metalowego przedmiotu powodując powstanie fal dźwiękowych


- dostrzeże, że niektóre materiały mogą przewodzić fale dźwiękowe (sznurek, metal, ludzkie ciało);

- dostrzeże zależność siły fali dźwiękowej i zachowania się drobnych przedmiotów w ich zasięgu;

- zbada, że fale dźwiękowe rozchodzą się równomiernie we wszystkich kierunkach (po okręgu odśrodkowo)
Pomoce: metalowe widelce, sznurek, gruba sól, folia spożywcza.

- Wprawiając w drgania słup powietrza w butelce z wodą, wywoła powstawanie fali dźwiękowej; dostrzeże, że wysokość dźwięku jest zależna od poziomu wody w butelce;


•Wspólnie z kolegami dokona prób ułożenia melodii wywołując dźwięki poprzez lekkie uderzanie w ścianki butelek z różnym poziomem wody; wnioski potwierdzą poprzednie spostrzeżenia;
Pomoce: jednakowe butelki szklane, plastikowe kubki, sznurek różnej grubości

V. W KRAINIE DŹWIEKÓW

1. Próby określania źródeł dźwięków, ilustrowanie dźwięków głosem, uświadomienie wpływu hałasu na zdrowie i środowisko przyrodnicze, zapoznanie dzieci z różnymi instrumentami muzycznymi również wykonanymi przez dzieci z materiałów ekologicznych.

2. Zabawa „ Wodna muzyka i kwaczące kaczki.”
Dzieci wykonają doświadczenie polegające na wprawieniu w drganie słup powietrza w butelce z wodą, wywoła powstawanie fali dźwiękowej- dostrzeże, że wysokość dźwięku jest zależna od poziomu wody w butelce.
Pomoce: szklane butelki, plastikowe kubki, sznurek.

3.Zabawa: „ Halo, gra gitara”
Dzieci biorące udział w zabawie wykonają gitarę z pudełka, tektury, i gumek recepturek. Doświadczenie sprawdzi zależność pomiędzy siłą naciągu gumki a wysokością wydobywanego z niej dźwięku.
Pomoce: plastikowe kubki, sznurek, pudełko po butach, gumki recepturki.

VI. ZABAWY Z MAGNESEM.

Dzieci poznają właściwości magnesu, zjawisko przyciągania i odpychania.

1. Pokaz różnego rodzaju magnesów i rozdanie ich dzieciom
Tworzenie przez nauczyciela sytuacji przedstawionych na ilustracjach.

2. Zabawa - "Co przyciąga magnes."
- Dzieci z magnesami rozchodzą się po sali i sprawdzają, do jakich przedmiotów magnes się przykleja. Sprawdzanie, czy dzieci miały racje w swoich przypuszczeniach.

3. Zabawa - "Tańczące szpileczki"
- Na kartce papieru dzieci umieszczają szpileczki
- Magnes umieszczamy pod kartką
- Dzieci przesuwają kartką ze szpilkami po magnesie i obserwują, co się dzieje ze szpilkami

4. Zabawy
- "Czy można znaleźć igłę w stogu siana"
- "Czy można znaleźć igłę w brudnej wodzie."

5. Zabawa - "Podziel przedmioty przyciągane i nieprzyciągane przez magnes"
- Dzieci dostają tacki z różnymi drobnymi przedmiotami. Przy pomocy magnesu dzielą je na dwie grupy
- Wypowiedzi dzieci, w jakich innych sytuacjach dnia codziennego można wykorzystać magnesy

6. Zapoznanie ze zjawiskiem elektro-statyczności
- Pocieramy linijkę kawałkiem wełny
- Zbliżamy linijkę do drobnych kawałków bibuły
- Dzieci obserwują, co się będzie działo
- Wyjaśnienie zjawiska elektro-statyczności

VII. ZDROWE ŻYWIENIE.

1.Zabawa: „ Nie lubię brązowych jabłek”
W toku eksperymentu dziecko dostrzeże zależność pomiędzy zmiana zabarwienia niektórych owoców a ich zawartością naturalnego kwasu. Wyjaśni znaczenie skrapiania owoców i warzyw sokiem z cytryny.
Pomoce: jabłka, gruszki, banan, sok z cytryny.

2. Zabawa: „ Piramida zdrowia
Wykonanie wspólnie z dziećmi piramidy zdrowia z naturalnych produktów spożywczych. Wyjaśnienie proporcji spożywanych produktów.

3. Zabawa: „ Skąd się biorą dziury w serze?”
Dzieci zdobędą wiadomości na temat produkcji serów żółtych i pleśniowych, nabędzie świadomości na temat pozytywnej roli bakterii i ich obecności w artykułach spożywczych pochodzących z przetworzonego mleka.

4. Zabawa „Pleśń.”
Dzieci wykonają doświadczenie majce na celu wyhodowaniu pleśni na artykułach spożywczych.
Pomoce: różne gatunki serów.

VIII. W KRAINIE PAPIERU.
1. Dzieci poznają różne faktury papieru i ich właściwości, zbadają zachowania się papieru pod wpływem różnych czynników, będą przeprowadzone zabawy plastyczne na różnych strukturach, dowiedzą się na podstawie wyświetlonego filmu jak powstaje papier. Poznają technikę orgiami- wykonają proste prace z papieru.
3-6 latki- bawi się papierem według swojego i nauczycielki pomysłu, wymienia cechy papieru, opisuje zachowanie się papieru pod wpływem różnych czynników, wykonuje różne prace plastyczne z papieru.

2. Dzieci poznają właściwości drewna i jego zastosowanie w przemyśle ekologicznym, poznanie zastosowania drewna w oparciu o ilustracje i eksponaty.

Zdjęcia na stronie WWW.przedszkolejedynka.eu.
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).


Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726

61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna