Formularz uwag do Lokalnych kryteriów wyboru operacjiPobieranie 65,82 Kb.
Data05.01.2018
Rozmiar65,82 Kb.FORMULARZ UWAG do Lokalnych kryteriów wyboru operacji


1. Obecny zapis

2. Proponowany zapis

3. Uzasadnienie zmiany4. Dane osoby składającej wniosek

4.1. Imię i nazwisko
4.2. Funkcja pełniona w LGD (o ile dotyczy)
    1. Nazwa reprezentowanego podmiotu (o ile dotyczy)
    1. Dane kontaktowe (adres, telefon, email)
Uwaga!

  1. Zgłaszanie uwag następuje poprzez wypełnienie i przekazanie do LGD (drogą dowolną) powyższego Formularza uwag.

  2. Niewypełnienie punku 4 będzie skutkować odrzuceniem proponowanych zmian.


LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
KRYTERIA OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW OPERACJI


Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Doradztwo LGD

Preferuje się wnioskodawców korzystających w wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD

3 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowaniaDokumentacja LGD (np. karta doradztwa, listy obecności na szkoleniach, wydruki wiadomości elektronicznych)

II. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

0 pkt - operacja ma neutralny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

III. Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu działalności okołoturystycznej

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru

0 pkt - operacja ma neutralny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaruWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

IV. Innowacyjność operacji

Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznym na obszarze LSR (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja.

6 pkt - innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR

3 pkt - innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD miejsca realizacji operacji

0 pkt - innowacyjność operacji na poziomie mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD miejsca realizacji operacji lub brak innowacyjności


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

V. Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR

Preferuje się wnioski oddziałujące pozytywnie na grupę defaworyzowaną. Grupy defaworyzowane, to grupy będące w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy, czy też „grupy problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. „wtórnym” (drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka, warunki pracy (wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie gorsze, a okresy bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie). Identyfikacja grup defaworyzowanych na obszarze LSR znajduje się w Rozdziale I. LSR Charakterystyka LGD. 

6 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na dwie ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR

3 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na jedną ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR

0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę defaworyzowaną na obszarze LSR


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

VI. Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p.p.

4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o wartość w przedziale 5-10 p.p.

(włącznie)

2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o max 5 p.p. (włącznie)

0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

VII. Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR

Preferuje się operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływające na osiąganie wskaźników produktu i rezultatu operacji ponad wymagane minimum Programowe.

5 pkt - operacja pozytywnie wpływa na osiągniecie wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad wymagane minimum Programowe

0 pkt - operacja nie wpływa pozytywnie lub jest neutralna dla realizacji wskaźników produktu i rezultatu LSR ponad wymagane minimum ProgramoweWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

VIII. Komplementarność projektu z innymi projektami

Preferuje się operacje komplementarne i zintegrowane z innymi programami pomocowymi. W ramach LSR można wskazać komplementarność międzyprogramową, terytorialną bądź sektorową projektów LSR z innymi projektami realizowanymi ze środków ze środków europejskich (np. PROW 2014-2020, PO RYBY 2014-2020, RPO 2014-2020, programy współpracy transgranicznej) lub innych (np. FIO, Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć. Powyższe wynika m.in. z Rozporządzenia (WE) 1303/2013.

10 pkt – wnioskodawca wykazał komplementarność z innymi projektami

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał komplementarności z innymi projektami
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR + dodatkowe dokumenty wnioskodawcy potwierdzające komplementarność projektu

IX. Zintegrowanie


Preferuje się operacje zapewniające zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów. Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia

zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie

różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów

oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze,

historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów

LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są

spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele

LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć

logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.


5 pkt - operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, zasobów

lub celów.

0 pkt - operacja nie zapewnia zintegrowanie podmiotów, zasobów lub celów.


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

X. Partnerstwo

Preferuje się operacje realizowane w partnerstwie podmiotów z różnych sektorów, w szczególności z organizacją pozarządową lub podmiotem ekonomii społecznej działającym na obszarze LSR. Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.


5 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub

przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

0 pkt – projekt nie realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub

przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowaniaWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Powstanie dodatkowych nowych miejsc pracy

Preferuje się operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy w ciągu całego okresu trwałości projektu ponad minimum wymagane dla danego typu operacji. Do wyliczeń stosuje się metodę RJR (Rocznych Jednostek Roboczych).

7 pkt - powyżej 2.50

6 pkt - w ilości powyżej 2.00 do 2.50

5 pkt - w ilości powyżej 1.50 do 2.00

4 pkt - w ilości powyżej 1.00 do 1.50

3 pkt - w ilości powyżej 0.50 do 1.00

0 pkt - w ilości od 0 do 0.5
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ LUB DROGOWEJ GWARANTUJĄCEJ SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNĄ W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Miejsce realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane na terenie miejscowości przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Dotyczy miejscowości, w tym również miejscowości będących jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa, dzielnice lub osiedla ), opisanych liczbą mieszkańców zamieszkałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., tj. zameldowanych na stałe lub czasowo.

2 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców

0 pkt - miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańcówWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR + Zaświadczenie od gminy potwierdzające liczbę mieszkańców miejscowości na terenie której będzie realizowana operacja

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO LUB EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Realizacja operacji przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe

Preferuje się operacje realizowane w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe

10 pkt - operacja realizowana jest w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe

0 pkt - operacja nie realizowana jest w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządoweWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

KRYTERIA OBLIGATORYJNE W ODNIESIENIU DO NABORÓW OGŁASZANYCH W ZAKRESIE OPERACJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło weryfikacji:

I. Realizacja operacji uzupełniającej do interwencji planowanej do współfinansowania ze środków EFS RPO WP 2014-2020

Preferuje się operacje uzupełniające do interwencji planowanej do współfinansowania ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, tzn. realizuje cele o charakterze społecznym określone w RPO WP 2014-2020:

1) Zapewnienie alternatywnych źródeł dochodów dla mieszkańców gmin, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000,

2) Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia

3) Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości

4) Ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego

5) Podniesienie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności

osób pracujących oraz ich dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki

6) Przedłużenie wieku aktywności zawodowej

7) Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

8) Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

9) Popularyzacja i podniesienie jakości oferty kształcenia

ustawicznego oraz dostosowanie go do potrzeb rynku pracy

10) Wzrost jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego

dostosowanego do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami

11) Poprawa integracji społecznej osób wykluczonym i zagrożonych wykluczeniem społecznym

12) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych

13) Ułatwienie dostępu do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

14) Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych

poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny10 pkt - operacja realizuje przynajmniej cztery cele o charakterze społecznym określone w RPO WP 2014-2020

0 pkt - operacja nie realizuje żadnego z celów lub jedynie jeden, dwa lub trzy cele o charakterze społecznym określone w RPO WP 2014-2020.Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR + RPO WP 2014-2020, SZOP RPO WP 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lokalna grupa działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowana

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna