Formularz przekazania informacji, opóŹnienia przekazania informacji albo odmowy jej udzieleniaPobieranie 22,65 Kb.
Data03.12.2017
Rozmiar22,65 Kb.

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia ………2009 r. (poz. ..…)
Załącznik nr 1

WzórFORMULARZ PRZEKAZANIA INFORMACJI, OPÓŹNIENIA PRZEKAZANIA INFORMACJI ALBO ODMOWY JEJ UDZIELENIA 1

Organ do którego zwrócono się z wnioskiem (nazwa, adres, telefon, fax, email, państwo członkowskie)
Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu obsługującego (fakultatywne):
Numer referencyjny niniejszej odpowiedzi
Data i numer referencyjny poprzedniej odpowiedzi
Data i godzina złożenia wniosku

Odpowiedz skierowana do następującego organu składającego wniosek
Numer referencyjny wniosku
Zwykły termin zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/960/WSiSW wynosi :Przestępstwo podlega art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW/
Informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek są przechowywane w bazie danych bezpośrednio dostępnej dla organu ścigania w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek

Wymaga pilnego rozpatrzenia –
8 godzin

Nie wymaga pilnego rozpatrzenia –

 1 tydzieńPozostałe przypadki

 14 dni

Informacje przekazane zgodnie z decyzją ramową 2006/960/WSiSW: Przekazane informacje i dane wywiadowcze

1. wykorzystanie przekazanych informacji lub danych wywiadowczych

 mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, w których zostały dostarczone, lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego;

 zezwala się wykorzystać również do innych celów, z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków ( fakultatywne) :…


2. wiarygodność źródła informacji

wiarygodne

raczej wiarygodne

 niewiarygodne

 niemożliwe do ocenienia


3. Dokładność informacji lub danych wywiadowczych

 pewne


ustalone przez źródło

 pogłoski – potwierdzone

 pogłoski – niepotwierdzone4. Wyniki dochodzenia lub operacji wywiadowczej, podczas których doszło do wymiany informacji należy przekazać organowi przesyłającemu

 tak


 nie

5. W przypadku spontanicznej wymiany, przyczyny, dla których uznano, że informacje lub dane wywiadowcze mogłyby pomóc w wykryciu przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, w zapobieganiu tym przestępstwom lub w dochodzeniu:

Opóźnienie – niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi w zwykłym terminie zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/960/WSiSW

Informacja lub dane wywiadowcze nie mogą być przekazane w wyznaczonym terminie
z następującego powodu:
Jest prawdopodobne, że odpowiedź zostanie udzielona w ciągu:

 1 dnia  2 dni  3 dni

 ….tygodni ( a )

 1 miesiąca
 zwrócono się o upoważnienie do organu sądowego

Przewidywany czas trwania procedury prowadzącej do wydania/odmowy upoważnienia wynosi …. tygodni


Odmowa – informacja lub dany wywiadowcze

() nie mogły być dostarczone i wymagane na szczeblu krajowym lub

( )nie mogą być dostarczone z jednego lub więcej poniższych powodów :


A - Przyczyna związana z nadzorem sadowym, który uniemożliwia przekazanie lub wymaga zastosowania wzajemnej pomocy prawnej

 właściwy organ sadowy nie wydał upoważnienia do dostępu i wymiany informacji lub danych wywiadowczych

 informacje lub dane, których dotyczy wniosek, zostały uprzednio uzyskane poprzez zastosowanie środków przymusu i ich przekazanie jest niedozwolone zgodne z prawem krajowym

 informacje lub dane wywiadowcze nie znajdują się w posiadaniu  • organów ścigania, lub

  • organów publicznych lub podmiotów prywatnych w sposób, który umożliwia organom ścigania dostęp do nich bez stosowania środków przymusu

 B – przekazanie informacji lub danych wywiadowczych, których dotyczy wniosek, mogłyby zagrozić istotnym interesom bezpieczeństwa narodowego lub powodzeniu trwającego dochodzenia karnego, operacji wywiadowczej lub bezpieczeństwu osób lub byłoby w wyraźny sposób nieproporcjonalne lub bez znaczenia dla celów, dla jakich wnioskowano o ich przekazanie.

W przypadkach A lub B należy przedstawić, o ile uznano to za konieczne, dodatkowe informacje lub przyczyny odmowy ( fakultatywne ):

 D – Organ, do którego zwrócono się z wnioskiem, podjął decyzje o odmowie wykonania, gdyż zgodnie z prawem państwa członkowskiego, do którego został skierowany wniosek, wniosek dotyczy następującego przestępstwa ( należy określić charakter przestępstwa i jego skutki prawne ) …………………… , które pociąga za sobą karę pozbawienia wolności na okres do 1 roku.

 E – informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, nie są dostępne

 F –informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, zostały uzyskane od innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego i podlegają zasadzie szczególności, zaś państwo członkowskie lub państwo trzecie, które je udostępniło nie wyraziło zgody na dalsze przekazanie tych informacji lub danych wywiadowczych
1 Niniejszego formularza używa się w celu przekazania informacji lub danych wywiadowczych, których dotyczy wniosek informowania organu składającego wniosek o niemożliwości dotrzymania zwykłego terminu, o konieczności przekazania wniosku do organu sądowego z prośba o wydanie upoważnienia lub odmowie przekazania informacji.
Niniejszy formularz może zostać wykorzystany więcej niż raz podczas trwania procedury
(np. jeżeli wniosek musi najpierw zostać przekazany organowi sądowemu, zaś później okazuje się, że odmówiono jego wykonania).©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna