Formularz parmetrów wymaganychPobieranie 63,38 Kb.
Data04.01.2018
Rozmiar63,38 Kb.

DZPZ/333/214/2015 Załącznik nr 2 do Zaproszenia


FORMULARZ PARMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

Instrukcja wypełniana formularza:

 1. Proszę o wstawienie symbolu X lub √ w odpowiedniej kolumnie (TAK/NIE) a następnie w kolumnie „oferowany parametr” podać dokładną wartość parametru lub oferowane rozwiązanie.

 2. Zaznaczenie w którymkolwiek punkcie wartości „NIE” lub jeśli opis oferowanego parametru odbiegać będzie od parametru wymaganego skutkować będzie odrzuceniem oferty.


Oferowany system CMS:


………………………………………………………………………………. ( podać nazwę, typ itp. )

LP

WYMAGANY PARAMETR

TAK

NIE

PARAMETR OFEROWANY ( podać, opisać )

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie internetowej strony Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podstawowe wymagania:- Stworzenie strony WWW szpitala w oparciu o system CMS zgodnie z wytycznymi

- Przeniesienie danych z obecnie posiadanej strony WWW szpitala do nowej

- Szkolenie

- Serwis utrzymania i wsparcia technicznego strony

Wymagania dotyczące oferentaCo najmniej 3 pracowników zatrudnionych z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony przez okres nie krótszy niż 2 lata w momencie składanie oferty.WskazaćDo realizowania usługi wyznaczony będzie zespół co najmniej 3 osobowy.WskazaćDoświadczenie min. jednego pracownika, oddelegowanego do pracy przy oferowanej usłudze, w pracy z oferowanym systemem CMS, polegające na wykonaniu min. 8 projektów odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat. ( co najmniej 4 projekty będące projektami czynnymi )WskazaćPrzynajmniej 2 wdrożenia w ciągu ostatnich 2 lat opartych na oferowanym CMS'ie opensource wymienionych chronologicznie, o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto każda, z podaniem wartości poszczególnych projektów.WskazaćPrzynajmniej jedno wdrożenie norm WCAG zgodnie z ustawą o interoperacyjności w ciągu ostatniego roku o wartości nie mniejszej niż 14 000,00 zł bruttoWskazać

Wymagania techniczneStrona musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) na poziomie podanym w specyfikacji.

Musi spełniać warunki „google pagespeed insights" na poziomie nie mniejszym niż 85/100 dla mobile 85/100 dla desktop.

Nie może zawierać błędów w3c : https://validator.w3.org/

Serwis www powinien być zbudowany w oparciu o trójwarstwowy model aplikacji (warstwa prezentacji, logiki i danych).

Nie dopuszcza się przechowywania stron w postaci statycznej.

System CMS musi korzystać z języka programowania PHP w wersji minimum 5.3.7 oraz baz danych MySQL w wersji minimum 5.1

System musi poprawnie być wyświetlanym oraz zachowywać się tożsamo w przeglądarkach internetowych: Firefox 40.x i wyższe, Microsoft Internet Explorer 10.x i wyższe, Google Chrome 45.x i wyższe.

W przypadku wykorzystania kodu JavaScript on także musi działać prawidłowo w wyżej wymienionych przeglądarkach.
Projekt graficznyWykonawca musi przedstawić przynajmniej trzy projekty graficzne strony bazujące na konsultacjach z wyznaczonymi osobami oraz projekt strony okolicznościowej.

Projekt graficzny musi zostać zaakceptowany przez zleceniodawcę.

Projekt graficzny musi być responsywny, czyli automatycznie dostosowywać się do szerokości ekranów przeglądarek, bez przeładowania strony, z wykorzystanie bibliotek bootstrap. Projekt graficzny musi być dostosowany do prawidłowego wyświetlania na urządzeniach przenośnych typu smartfon, tablet.Przygotowanie systemu CMSSystem zarządzania treścią musi być w pełni opensource.

Żaden element systemu nie może być szyfrowany i musi być możliwość pełnej modyfikacji przez Zamawiającego.

Wersja CMS'a wdrażana na dzień odbioru musi mieć jeszcze minimum 3 lata zapewnionego przez producenta udostępniania aktualizacji poprawek zwiększających bezpieczeństwo, potwierdzone oficjalnym stanowiskiem producenta lub linkiem do strony z tzw. roadmapem.

Zabronione są jakiekolwiek modyfikacje kodu źródłowego głównych części CMS'a - modyfikacje mogą być przeprowadzane, jako zewnętrzne moduły lub systemy szablonów.

Wdrożenie BIP musi odbywać się w ramach oferowanego CMS'a, jako moduł.

Stworzenie systemu tworzenia automatycznych kopii bezpieczeństwa baz danych i plików.
Podstawowe moduły systemu: 1. Moduł logowania do panelu administracyjnego, dodawanie i kasowanie użytkowników, nadawanie loginów i haseł, ustalanie praw dostępu.

 2. Moduł zamówień publicznych BIP:

 • tworzenie kategorii i podkategorii

 • dodawanie przetergów

 • możliwość określenia poziomu dostęp do poszczególnych kategorii i podkategorii dla użytkowników

 • dodawanie załączników( formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) oraz dowolne określenie rozmiarów załącznika.

 • edycja przetargu

 • termin otwarcia ofert - edytowalny

 • zmiana daty publikacji

 • zawartość podkategorii przetargi: lista dodanych załączników, określenie nazwy przetargu, data publikacji data składania ofert ( daty edytowalne )

 • wydruk opublikowanego przetargu wraz z listą załączników, oraz datą dodania poszczególnych załączników

 • archiwizacja (przypisanie przetargu do odpowiedniego roku publikacji)

 • możliwość szukania po słowach kluczowych w kategoriach i podkategoriach

 1. Moduł dodawania załączników

 2. Moduł dodawania podstron, usuwania, oraz możliwość przypisania ich odpowiedniej pozycji w menu strony.

 3. Moduł dodawania galerii zdjęć.

 4. Moduł obsługi banerów.

 5. Moduł RSS

 6. Moduł polecane strony internetowe (możliwość zamieszczania banerów z odnośnikami do stron)

 7. Moduł umożliwiający dodawanie oraz odtwarzanie filmów oraz plików dźwiękowych w treści podstron

 8. Moduł wyszukiwania

 9. Mapa strony

 10. Formularz kontaktowy

 11. Moduł czytania tekstów artykułów

 12. Moduł umożliwiający dodanie informacji ze strony do portali społecznościach.

 13. Moduł językowy, obsługa strony w wersji angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej.

 14. Statystyki odwiedzin strony dostępne z panelu administracyjnego.

Cechy minimalne systemu CMS:Wbudowane w system:

 1. Możliwość planowania publikacji treści na podstawie dat i godzin włączenia/wyłączenia treści

 2. możliwość włączenia przestrzeni roboczej "brudnopisu" czyli trybu, w którym edycja jest możliwa, ale jej publikacja wymaga potwierdzenia wyższego rangą redaktora

 3. Możliwość nadawania uprawnień administratorom i redaktorom w zakresie dostępów do systemu, jego modułów, elementów systemu, poszczególnych stron do edycji

 4. Możliwość instalacji dodatków bez potrzeby pobierania ich na komputer administratora - bezpośrednio z panelu administracyjnego

 5. Funkcja kosza, umożliwiająca przywracanie skasowanej zawartości, z możliwością przywracania zawartości rekursywanie.

 6. Możliwość dodawania minimum 10 nowych stron jednocześnie

 7. Sortowanie kolejności wyświetlania stron oraz zawartości stron metodą drag n drop

 8. Nadawanie uprawnień dostępu dla każdej strony na podstawie definiowania: "właściciela", "grupy", "wszyscy" w zakresach: "Podgląd strony", "Edycja zawartości", "Edycja strony", "Usuwanie strony", "Nowe strony"

 9. Historia operacji - zapisywanie i wyświetlanie wszystkich operacji

 10. Repozytorium plików - CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać, co najmniej formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu dodawania nowych plików, zamiany wersji plików oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający ich swobodne przeglądanie, katalogowanie i sortowanie.

Repozytorium plików musi umożliwiać co najmniej:

 • tworzenie, kopiowanie, usuwanie katalogów i podkatalogów przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia,

 • dodawanie, usuwanie i zmianę nazwy plików,

 • sortowanie wg nazwy, typu, wielkości, daty dodania.

System musi umożliwiać dodawanie do repozytorium wielu plików na raz.

Pliki graficzne umieszczane w repozytorium serwisu muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia. System musi umożliwiać opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze. 1. Umożliwiać blokowanie/ukrywanie stron i elementów treści stron

 2. Umożliwiać automatyczne generowanie mapy strony i podstron, umożliwiającą określenie poziomu zagłębienia w hierarchię kategorii i artykułów. Mapa serwisu musi przedstawiać strukturę drzewiastą menu wraz odnośnikami do każdej podstrony w serwisie.


Wymagania dodatkowe:  • W celu utrzymania ciągłości istnienia serwisu www szpitala niezbędne jest przeniesienie danych w sposób automatyczny i maksymalnie krótkim tak, aby przerwa w funkcjonowaniu strony wyniosła maksymalnie 4 godzin.

  • Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

  • W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia:

   1. Realizację zdarzeń krytycznych w czasie 6 godzin roboczych ( godz. 8-15 )

   2. Serwis techniczny - w początkowym etapie Zamawiający musi mieć zapewnioną specjalistyczną asystę oraz zagwarantowaną możliwość wprowadzania poprawek i zmian pojawiających się w trakcie użytkowania w ilości min 50 godzin roboczych.

   3. Szkolenie z zakresu obsługi systemu dla 10 osób – w siedzibie Zamawiającego.
  • Gotowość do nieograniczonych spotkań informacyjno - konsultacyjnych w siedzibie zamawiającego, w cenie umowy, najpóźniej w następnym dniu roboczym ( w godz. 8-15 ) od przekazania informacji ( faxem, mailem lub telefonicznie ) o potrzebie takiego spotkania w trakcie realizacji projektu. Spotkania będą odbywać się w pełnym zespole wskazanym do realizowania usługi.

  • Przeniesienie autorskich praw majątkowych do strony, a także użytych do jego wykonania materiałów

  • Udzielenie licencji dla systemu CMS, nieograniczonej czasowo i terytorialnie,

Poziom wdrożenia norm WCAG (litery A, AA i AAA oznaczają poziom wdrożenia normy WCAG):Zasada 1 – Postrzeganie 

Wymaganie 1.1 

1.1.1 A 

Wymaganie 1.2 

1.2.1 A

1.2.2 A


1.2.3 A

Wymaganie 1.3 

1.3.1 A

1.3.2 A


1.3.3 A

Wymaganie 1.4 

1.4.1 A 

1.4.2 A 


1.4.3 AA

1.4.4 AA 

1.4.5 AA

Zasada 2 – Funkcjonalność 

Wymaganie 2.1 

2.1.1 A 


2.1.2 A

Wymaganie 2.2 

2.2.1 A 

2.2.2 A


Wymaganie 2.3 

2.3.1 A 


Wymaganie 2.4 

2.4.1 A 


2.4.2 A

2.4.3 A


2.4.4 A

2.4.5 A


2.4.6 AA 

2.4.7 AA 

Zasada 3 – Zrozumiałość 

Wymaganie 3.1 

3.1.1 A 

3.1.2 AA


Wymaganie 3.2 

3.2.1 A 


3.2.2 A

3.2.3 AA 

3.2.4 AA 

Wymaganie 3.3 

3.3.1 A 

3.3.2 A


3.3.3 AA 

3.3.4 AA 

Zasada 4 – Kompatybilność 

Wymaganie 4.1 

4.1.1 A 

4.1.2 A
…………………………………………………

Data i podpis WykonawcyStrona z

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna