Formularz oferyPobieranie 312,34 Kb.
Strona1/4
Data24.10.2017
Rozmiar312,34 Kb.
  1   2   3   4Załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTA


Nazwa wykonawcy: ...........................................................
Adres wykonawcy: .............................................................
Województwo: ...................................................................
NIP.............................……………………………………….
REGON..............................................................................
............................................................................................

numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4198


ul. Żwirki i Wigury 1C

00-909 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na: „Wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu certyfikowanych szkoleń Microsoft” składamy niniejszą ofertę.


 1. Oferujemy wykonanie usługi szkolenia objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisem Przedmiotu Zamówienia w cenie:


Zadanie nr 1

Nazwa szkolenia - MS 50331 Windows 7 Enterprise Desktop Support Technician.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.


 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 9 osób – w dwóch grupach.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z instalacją nowego oprogramowania:

  1. planowanie wdrożenia nowego oprogramowania;

  2. wdrożenia wielojęzykowe;

  3. użycie zasad grup do instalowania oprogramowania;

  4. użycie zasad restrykcji oprogramowania;

  5. cyfrowe podpisywanie oprogramowania;

  6. użycie WMI;

  7. użycie Applocker;

  8. wykorzystanie wirtualizacji do testów;

  9. rozwiązywanie problemów instalacyjnych.

 1. Rozwiązywanie problemów z konfiguracją oprogramowania:

 1. zmiana domyślnych ustawień obrazu;

 2. włączanie i wyłączanie funkcjonalności;

 3. wskazywanie zasobu sieciowego;

 4. konfiguracja poprawek;

 5. rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych za pomocą zasad grup;

 6. aktualizacja sterowników;

 7. Problem Steps Recorder;

 8. rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych aplikacji.

 1. Rozwiązywanie błędów aplikacji:

 1. instalacja aplikacji napisanych dla starszych wersji systemu Windows;

 2. użycie Program Compatibility Tool do konfiguracji ustawień starszych aplikacji;

 3. użycie skryptów PowerShell do konfiguracji adapterów sieciowych;

 4. użycie Troubleshooting do włączenia adaptera sieciowego;

 5. instalacja Windows 7 SDK;

 6. konfiguracja przesyłania zdarzeń;

 7. użycie System Resource.

 1. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z logowaniem:

 1. proces uwierzytelniania;

 2. konta komputerów;

 3. relacje zaufania;

 4. usługi sieciowe;

 5. właściwości konta użytkownika;

 6. profile użytkowników;

 7. rozwiązywanie problemów z logowaniem.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów połączeń sieciowych:

 1. zakres problemu;

 2. problemy sprzętowe;

 3. konfiguracja TCP/IP;

 4. routing sieci;

 5. konfiguracja IPSec;

 6. narzędzia sieciowe;

 7. Branch Cache;

 8. rozwiązywanie problemów połączeń sieciowych.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z rozwiązywaniem nazw:

 1. rozwiązywanie nazw DNS;

 2. użycie pliku hosts;

 3. konfiguracja WINS;

 4. użycie pliku lmhosts;

 5. kolejność rozwiązywania nazw;

 6. konfiguracja manualna a automatyczna;

 7. rozwiązywanie problemów z nazwami.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi:

 1. podłączenie do drukarki sieciowej;

 2. zarządzanie buforem wydruków;

 3. ustawienia priorytetów drukarki;

 4. tworzenie puli drukarek;

 5. konfiguracja sterowników;

 6. harmonogramy wydruków;

 7. uprawnienia drukarki;

 8. zarządzanie drukarkami za pomocą zasad grup;

 9. rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością:

 1. analiza wpisów dziennika zdarzeń;

 2. ustawienia zarządzania energią;

 3. optymalizacja zużycia procesora;

 4. optymalizacja zużycia pamięci;

 5. optymalizacja zużycia dysku twardego;

 6. optymalizacja obciążenia sieci;

 7. narzędzia wydajności;

 8. rozwiązywanie problemów z wydajnością.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem:

 1. diagnostyka błędów pamięci;

 2. problemy z dyskiem twardym;

 3. problemy z kartą sieciową;

 4. problemy z dostarczaniem energii;

 5. narzędzia diagnostyki sprzętu;

 6. rozwiązywanie problemów sprzętowych.

 1. Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi:

 1. wprowadzenie;

 2. siła sygnału;

 3. profile sieci bezprzewodowych;

 4. zarządzanie opcjami urządzeń bezprzewodowych;

 5. rozwiązywanie problemów połączeń bezprzewodowych.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z zdalnym dostępem:

 1. metody dostępu zdalnego;

 2. konfiguracja połączeń wdzwanianych;

 3. konfiguracja połączeń VPN;

 4. konfiguracja Direct Access;

 5. protokoły uwierzytelniania;

 6. rozwiązywanie problemów dostępu zdalnego.

 1. Zarządzanie synchronizacją plików:

 1. konfiguracja plików offline;

 2. ustawienia synchronizacji;

 3. przezroczyste cachowanie;

 4. profile mobilne;

 5. przywracanie plików sieciowych;

 6. rozwiązywanie problemów synchronizacji plików.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z ustawieniami zabezpieczeń Internet Explorer:

 1. konfiguracja stref zabezpieczeń;

 2. konfiguracja poziomów zabezpieczeń;

 3. konfiguracja ustawień prywatności;

 4. zarządzanie dodatkami;

 5. konfiguracja filtru Smart Screen;

 6. inne problemy z zabezpieczeniami;

 7. rozwiązywanie problemów z ustawieniami zabezpieczeń IE.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z zaporą sieciową:

 1. zabezpieczanie aplikacji sieciowych;

 2. wyjątki programów i portów;

 3. konfiguracja powiadomień i rejestrowania;

 4. narzędzia zabezpieczania sieci;

 5. rozwiązywanie problemów z zaporą sieciową.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze złośliwym oprogramowaniem:

 1. proaktywna ochrona;

 2. ochrona Internet Explorera;

 3. poprawki systemowe i poprawki oprogramowania antywirusowego;

 4. odzyskiwanie po infekcji szkodliwego oprogramowania;

 5. rozwiązywanie problemów związanych ze złośliwym oprogramowaniem.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem:

 1. konfiguracja agenta odzyskiwania;

 2. użycie szyfrowania EFS;

 3. użycie szyfrowania Bitlocker;

 4. narzędzia szyfrowania;

 5. rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem.

 1. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z poprawkami systemowymi:

 1. typy poprawek;

 2. użycie Windows Update;

 3. użycie Microsoft Update;

 4. rozwiązywanie problemów z poprawkami.


 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 2

Nazwa szkolenia - MS Access 2010 (od podstaw do zaawansowanego).


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r. 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 5 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (40 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 3 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Przykład i definicja bazy danych;

 2. Omówienie interfejsu programu Access;

 3. Omówienie podstawowych obiektów Accessa, przykłady:

 1. tabele z danymi;

 2. formularze do wprowadzania i przeglądania danych;

 3. raporty podsumowujące;

 4. kwerendy – zaawansowane wyszukiwanie danych.

 1. Praca z danymi:

  1. wyszukiwanie danych z użyciem filtrów;

  2. zmiana kolejności (sortowanie)

  3. Opcja zamień/znajdź

 1. Wprowadzanie danych;

 2. Modyfikacja danych;

 3. Usuwanie danych;

 4. Relacje;

 5. Tworzenie nowej bazy danych;

 6. Projektowanie schematu bazy danych – normalizacja tabel;

 7. Tworzenie tabel:

   1. konwencje nazewnictwa;

   2. określanie typu danych;

   3. definiowanie dodatkowych właściwości (rozmiar, opcjonalność, reguła poprawności);

   4. tworzenie kluczy.

 1. Relacje, czyli sposób na zapewnianie poprawności między tabelami;

 2. Kwerendy, czyli zapytania do baz danych:

   1. sortowanie danych;

   2. definiowanie warunków;

   3. kwerendy podsumowujące z funkcjami suma, min. max, policz;

   4. kwerendy z wielu tabel;

   5. parametry w kwerendach;

   6. kwerendy krzyżowe.

 1. Okna graficzne – formularze:

 1. tworzenie formularzy do wprowadzania i przeglądu danych;

 2. formularze oparte na wielu tabelach;

 3. praca z formularzami.

 1. Raporty, czyli zestawienia w formie graficznej:

 1. raporty oparte na jednej i wielu tabelach;

 2. raporty parametryczne;

 3. powiązanie raportu z formularzem;

 4. modyfikacja gotowego raportu.

 1. Projektowanie zaawansowane kwerend, praca z wieloma rekordami:

 1. kwerenda tworząca tabelę, aktualizująca, usuwająca, dołączająca;

 2. typ sprzężenia;

 3. konstruktor wyrażeń, użycie funkcji w zapytaniach (funkcje daty, tekstowe, sprawdzające).

 1. Właściwości relacji;

 2. Przygotowanie interfejsu dla użytkownika końcowego:

 1. panel startowy;

 2. modyfikacja parametrów startowych Accessa.

 1. Makra:

 1. przykłady zastosowań do automatyzacji zadań.

 1. Import/ Export danych – pobieranie danych ze źródeł txt, csv, ODBC, xls, mdb (importowanie danych, eksportowanie danych, tabele połączone);

 2. Konserwacja:

 1. kopia zapasowa;

 2. kompaktowanie pliku ba;

 3. sprawdzanie należności obiektów.
 1. Zabezpieczenia:

 1. hasło bazy danych, definiowanie użytkowników i grup, nadawanie uprawnień.

 1. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 3

Nazwa szkolenia - MS Word 2010 (zaawansowany).


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.


 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (16 godzin szkoleniowych, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 3 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Szablony dokumentów i możliwości ich wykorzystania;

 2. Praca z długimi dokumentami;

 3. Tabele (tworzenie, modyfikacje, autoformatowanie, szybkie tabele);

 4. Tworzenie kopert, etykiet;

 5. Style (tworzenie dokumentów ze stylami, modyfikacja, własne style);

 6. Diagramy, wykresy (projektowanie, edytowanie, dane, style, układy, formatowanie, analiza);

 7. Dostosowywanie Worda;

 8. Układ dokumentu i przygotowanie do druku (numeracja stron, tworzenie spisów treści, podział dokumentu na sekcje, marginesy
  i orientacja);

 9. Praca grupowa (śledzenie zmian, publikowanie dokumentu, wersje dokumentu);

 10. Korespondencja seryjna (etykiety adresowe, wykorzystywanie
  baz danych, filtrowanie rekordów z bazy danych);

 11. Rozwinięcie technik edycyjnych:

  1. wstawianie rysunków i obiektów tekstowych;

  2. wstawianie i edycja obiektów graficznych;

  3. dokumenty Word w witrynie internetowej.

 1. Praca z dużymi dokumentami:

 1. korzystanie z gotowych wzorców dokumentów;

 2. tworzenie wzorców dokumentów.

 1. Style formatowania:

 1. galeria stylów;

 2. tworzenie modyfikacja stylów.

 1. Tworzenie i modyfikacja indeksu;

 1. tworzenie spisu treści i indeksu na podstawie pól kodowych;

 2. tworzenie spisów zestawień.

 1. Umieszczanie w tekście informacji o charakterze specjalnym:

 1. symbol, data i godzina;

 2. komentarz;

 3. rejestrowanie zmian w dokumencie.

 1. Umieszczanie w tekście pół kodowych:

 1. zasady pracy z polami kodowymi;

 2. parametry pól kodowych.

 1. Tworzenie formularzy;

 2. Korespondencja seryjna (etykiety, koperty);

 3. Dostosowanie edytora do preferencji użytkownika:

 1. paski narzędziowe;

 2. menu użytkownika;

 3. skróty klawiszowe.

 1. Makropolecenia w MS Word:

 1. zasady rejestrowania makropoleceń;

 2. tworzenie i edycja makropoleceń.

 1. Współpraca edytora Microsoft Word z innymi aplikacjami pakietu.

 2. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 4

Nazwa szkolenia - MS Projekt przekrojowy.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)


Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Cena za przeszkolenie jednej osoby:

netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
brutto:...............................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)
2. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia w niżej proponowanych terminach, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r.


 1. Termin I ………………………………..

 2. Termin II……………………………….

3. Poszczególne terminy szkoleń nie mogą się ze sobą pokrywać.

4. Czas trwania szkolenia: 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (24 godziny szkoleniowe, 1 godzina szkoleniowa – 45 minut).

5. Ilość uczestników szkolenia: do 2 osób.

6. Metodyka szkolenia: wykład, prezentacja/pokaz, ćwiczenia i warsztaty.

7. Miejsce – na terenie miasta stołecznego Warszawa.

8. Zagadnienia szkoleniowe: 1. Omówienie zasad poruszania się po programie;

 2. Kalendarz projektu:

  1. data rozpoczęcia;

  2. data zakończenia.

 1. Wprowadzanie zadań:

 1. czas trwania;

 2. tworzenie, usuwanie, dzielenie;

 3. zadania sumaryczne;

 4. przeglądanie zadań: sortowanie, filtrowanie, grupowanie;

 5. ciągły czas trwania;

 6. różne rodzaje zadań: zadania zwykłe, okresowe, punkty kontrolne.

 1. Zależności między zadaniami:

 1. rodzaje zależności (ZR, RZ, ZZ i RR);

 2. typowe problemy związane ze skomplikowanymi zależnościami;

 3. typy ograniczeń;

 4. kalendarze zadań.

 1. Dezaktywacja zadań;

 2. Dodatkowe informacje o zadaniach;

 3. Zasoby:

 1. typy zasobów;

 2. przypisywanie zasobów do zadań;

 3. stawki zasadnicze;

 4. tabele stawek;

 5. czas pracy jednostki;

 6. analiza przeciążeń;

 7. kalendarze zasobów.

 1. Bilansowanie projektu, zasobu;

 2. Kolumny niestandardowe:

 1. używanie kolumn niestandardowych do przechowywania niestandardowych informacji o zadaniach;

 2. kody konspektu;

 3. formuły – wykonywanie obliczeń na kolumnach niestandardowych;

 4. użycie formuł w kolumnach standardowych;

 5. formatowanie zadań w zależności od kolumn niestandardowych;

 6. przenoszenie formuł między projektami, przechowywanie formuł w szablonie globalnym.

 1. Projekty złożone składające się z kilku projektów:

 1. tworzenie;

 2. określanie zależności między podprojektami, określanie zależności między zadaniami z różnych podprojektów;

 3. typowe zastosowania.

 1. Kreator wykresu Gantta;

 2. Plan bazowy;

 3. Aktualizacja zadań;

 4. Aktualizacja projektu;

 5. Raporty:

 1. raporty zadań;

 2. raporty zasobów;

 3. raporty krzyżowe;

 4. raporty wizualne.

 1. Wydruk projektu;

 2. Organizator;

 3. Dostosowanie programu do swoich potrzeb:

 1. paski narzędzi – chowanie, pokazywanie, dodawanie i usuwanie przycisków, tworzenie własnych pasków narzędzi;

 2. przydatne ustawienia związane z czasem trwania zadań, przydziałami, harmonogramem itp.

 1. import/Export z MS Office.

 2. Inne: (jeśli występują) *

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(patrz: Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ )

* niepotrzebne skreślić
Zadanie nr 5

Nazwa szkolenia - MS 20411 Administering Windows Server 2012 R2.


1. Łączna cena za zadanie:
netto:.................................................zł.,

(słownie:..............................................................................................................................................................................................................................zł.)

Stawka VAT - zwolniony z podatku VAT
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna