Formularz ofertyPobieranie 19,13 Kb.
Data12.03.2018
Rozmiar19,13 Kb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1

Dostawa jałowych zestawów obłożeń chirurgicznych do operacji zaćmynr postępowania: WSP-DZP-2100-45/2017

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa: .......................................................................................................................................................
Siedziba: .....................................................................................................................................................
Numer telefonu firmy :..................................... Numer Faxu firmy….......................................................
Adres (kontaktowy) poczty elektronicznej: ...............................................................................................
Strona internetowa: ....................................................................................................................................
Numer NIP .................................... Numer REGON ................................ Numer KRS ...........................
Bank i numer konta ....................................................................................................................................
Osoba do kontaktu z Zamawiającym w toku postępowania przetargowego

…………………………………., tel. ……….………………… e-mail: ……………………………….

Osoba do kontaktu z Zamawiającym w toku realizacji umowy:

…………………………………., tel. ………………………….. e-mail: ………………………………

Osoba/osoby upoważnione do podpisania umowy:

…………………………………., tel. ………………………….. e-mail: ………………………………

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa jałowych zestawów obłożeń chirurgicznych do operacji zaćmynr postępowania: WSP-DZP-2100-45/2017


  1. oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem za cenę:

Pakiet nr …….

Wartość zamówienia netto

Stawka VAT / kwota VAT

Wartość zamówienia brutto

Wartość brutto słownie: …………………………………………………………………


Tabelę należy powielić tyle razy, w zależności do ilu pakietów przystępuje Wykonawca.

2) Oferujemy termin dostawy do …….. dni roboczych /podlega ocenie*/ w zakresie Pakietu/ów nr …………………. /proszę wymienić nr pakietów zgodnie z SIWZ/ od dnia złożenia zamówienia. * Ocena zgodnie z SIWZ:


Termin realizacji dostaw


Liczba przyznanych punktów


od 2 do 3 dni roboczych

40,00

od 4 do 5 dni roboczych

10,00

powyżej 5 dni roboczych

0,00

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia.


4) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5) Oświadczamy, że akceptujemy zapisy projektu umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6) Informujemy, ze zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: …………………………………………………………………………………….

(w przypadku nie wypełnienia informacji dotyczącej podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego samodzielnie)


7) Oświadczamy, że Firma jest małym* / średnim* / dużym* przedsiębiorstwem.

*(niepotrzebne skreślić)
8) Załącznikami do niniejszej oferty są:

  1. dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  2. inne ..................................................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna