Formularz ofertyPobieranie 175,21 Kb.
Data23.02.2018
Rozmiar175,21 Kb.

Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY


Morska Służba Poszukiwania

i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 1081-340 Gdynia


Odpowiadając na publiczne ogłoszenie

My niżej podpisani (imię i nazwisko):……………………………………………………………..


działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

(wpisać nazwę, adres Wykonawcy składającego ofertę -zgodnie z brzmieniem określonym w KRS/CEIDG,

w przypadku podmiotów występujących wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum)

nazwa Wykonawcy-zgodnie z brzmieniem określonym w KRS/CEIDG,:

……………………………………………………………………………………………………….

adres siedziby:.............................................................................................................................

adres strony internetowej Wykonawcy: ……………………………………………………….

Powiat: …………………………………Województwo:………...………………….………..

NIP…………………………………..… REGON……………………………………………
Dane kontaktowe Wykonawcy

Korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres
Nazwa i adres do korespondencji:..................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby:.....................................................................................................................

adres poczty elektronicznej( e-mail) osoby wskazanej powyżej : .................................................

telefon: ............................................. fax nr: ............................................

adres poczty elektronicznej( e-mail) firmowy : .................................................składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej „SIWZ” ).

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i mesy na statku Kapitan Poinc.

Znak postępowania: NZ-EZ/I/PN/09/17
 1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową w kwocie brutto …….………………… złotych, w tym stawka podatku o towarów i usług (VAT) w wysokości 0 % ( PKWiU 30.11.33.0)

słownie kwota brutto w złotych:………………………………………………………………

 1. Udzielamy gwarancji na wykonane prace na okres ………… miesięcy1

 2. Zobowiązujemy się do wykonania Przedmiotu Zamówienia w terminie do 28 grudnia 2017 r.
 1. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z przepisami prawa;
 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na należyte wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia;
 1. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór umowy;
 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zobowiązujemy się do przestrzegania określonych w niej postanowień i zasad postępowania;
 1. Akceptujemy zawarte w SIWZ postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 1. Oświadczamy, że realizując zamówienie zastosujemy rozwiązania równoważne, o których mowa w rozdziale IV pkt. 5 SIWZ i załączniku nr 1 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia 2

NIE [ ] TAK [ ]


( Wykonawca, który zaznaczy odpowiedź TAK zobowiązany jest załączyć do oferty samodzielnie sporządzony Opis oferowanych rozwiązań równoważnych – opis ten jest elementem oferty i nie podlega procedurze wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp )


 1. W celu oceny naszej oferty w zakresie kryterium : Doświadczenie kierownika remontu wyznaczonego do realizacji zamówienia, do oferty załączamy stosowne oświadczenie zawierające wykaz nabytego niezbędnego doświadczenia w granicach określonych w kryterium oceny ofert ( załącznik nr 3A do SIWZ) 3

NIE [ ] TAK [ ]
 1. Wykonawca należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4

NIE [ ] TAK [ ]


 1. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego w zakresie art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy iż zamierzamy powierzyć części zamówienia podwykonawcy / podwykonawcom 5

NIE [ ] TAK […]

Określenie firmy podwykonawców i części zamówienia ( poniższą tabelę wypełnia Wykonawca, który zaznaczył odpowiedź "TAK")Lp.

Nazwa/ firma podwykonawcy

Część-zakres- przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

1....


 1. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki * / konsorcjum * dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący 6 :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………( wypełniają wykonawcy / przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne i konsorcja )


 1. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem następujących informacji ............ zawartych na stronach od.......... do ............ oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które zastrzegamy w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie, zgodnie z art 8 ust 3 Pzp dołączając wyjaśnienia/dokumenty....................

wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 7
 1. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do formularza ofertowego dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną odpowiedzialność za treści informacji zawartych w ofercie na zasadach określonych w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.).8
 1. Zwrotu wadium należy dokonać na:

rachunek bankowy ( w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej)

nr: …………………………………………………………………………………

nazwa i adres ( w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..


 1. Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach/ kartach *

/ilość/……………………

Miejscowość, data…………………………………………………………………………

czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu

lub podpis i stempel
Załącznik nr 3A do SIWZ

stanowiący załącznik do formularza oferty

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie remontu pomieszczeńkuchni i mesy na statku Kapitan Poinc. Znak postępowania: NZ-EZ/I/PN/09/17

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w zakresie określonego w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ kryterium oceny ofert: doświadczenie kierownika remontu wyznaczonego do realizacji zamówienia.

Nazwisko i imię osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika remontu na statku Kapitan Poinc.


Podstawa dysponowania osobą wskazaną w kol.1

(np. umowa o pracę lub inny stosunek cywilno – prawnypotwierdzający bezpośredniość dysponowania)

Opis doświadczenia nabytego, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przez osobę wskazaną w kol. 1 potwierdzające spełnianie kryterium

Nazwa statku na, którym osoba wskazana w kol. 1 brała udział w realizacji usługi

oraz


nazwa armatora statku

Data zakończenia wykonania usługi

(m-c, rok)Wyszczególnienie czynności wykonywanych w trakcie realizacji poszczególnych usług na statkach wskazanych w kol. 3

1

2

3

4

5


……………………

nazwa i adres Wykonawcy

................

data

………………………………………………………………

czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu


Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

Wykonawca:

………………………………………………..……...................................................................(pełna nazwa/firma, adres)

…………………………………………………….....................................................................


..............................................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………….......................................................................(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

…………………………………………………….......................................................................


Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i mesy na statku Kapitan Poinc.

Znak postępowania: NZ-EZ/I/PN/09/17

prowadzonego przez Morską Służbę poszukiwania i Ratownictwa, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdziale X pkt 2 ppkt 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .


…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Jako wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale X pkt 2 ppkt 2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:
  …………..…………………………………………………..…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….(wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia określa odpowiedni zakres w jakim wykazuje spełnianie warunku udziału ).


…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….,w następującym zakresie: …………………………................ (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).


…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)


Załącznik 5 do SIWZZamawiający:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
Wykonawca:

………………………………………………..……...................................................................(pełna nazwa/firma, adres)

…………………………………………………….....................................................................


..............................................................................................................................................

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………….......................................................................(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

…………………………………………………….......................................................................


Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i mesy na statku Kapitan Poinc.

Znak postępowania: NZ-EZ/I/PN/09/17

prowadzonego przez Morską Służbę poszukiwania i Ratownictwa, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:


 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1

pkt 12-23 ustawy Pzp.…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………


…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.…………….…….........,dnia ………….……. r.

(miejscowość)…………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)Załącznik 6 do SIWZ

Oświadczenie składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp.
Oświadczenie wykonawcy

składanie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

My, niżej podpisani:


.....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:


....................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy i adres siedziby)

.....................................................................................................................................................

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i mesy na statku Kapitan Poinc.

Znak postępowania: NZ-EZ/I/PN/09/17


1. * oświadczam/y, że Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.

229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy

złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia
……………………

Miejscowość, data

…………………………………………………………………………

czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu


2. *oświadczam/y, że Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.

229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi

wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia

zamówienia: **


Lp.

Nazwa podmiotu

Adres siedziby

1...

……………………


Miejscowość, data

…………………………………………………………………………czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel

osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

* Wykonawca zgodnie ze stanem faktycznym, zobowiązany jest złożyć oświadczenie wbrzmieniu określonym w pkt 1 lub pkt 2

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.Załącznik nr 7 do SIWZ
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i mesy na statku Kapitan Poinc.

Znak postępowania: NZ-EZ/I/PN/09/17
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w zakresie niezbędnym dla wykazania potwierdzenia spełniania określonego w rozdziale X pkt. 2 ppkt. 2.1. SIWZ warunku udziału w postępowaniu


L.p.

Przedmiot wykonanego zamówienia

(opis zakresu usługi stosownie do treści warunku udziału w postępowaniu – wraz z określeniem nazwy statku)

Wartość brutto

wraz z określeniem jednostki pieniężnej – waluty
Wartość dotycząca zakresu usługi wskazanej w kol. 2 -stosownie do treści warunku udziału

Podmiot na rzecz, którego wykonano usługę

(nazwa i adres odbiorcy usługi)


Data wykonania


Dowody

Informacje uzupełniające


od

dd-mm-rrrr

do

dd-mm-rrrr

Zasoby
innego
podmiotu


TAK/NIE

Nazwa
innego
podmiotu


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2
Uwaga do kol. 2.

Wpisać nazwę przedmiotu wykonanego zamówienia np. Dostawa mebli wraz z montażem na statku .....(nazwa statku)….. / wykonanie remontu pomieszczeń użytkowych polegający nawymianie posadzek i szalunków na statku .....(nazwa statku)…..

Uwaga do kol. 7.

 1. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

 2. Wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
 1. Jeśli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Uwaga do kol. 8:

 1. Wpisać „TAK” , tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniana warunku udziału.

 2. Jeśli dla wykazania spełniania warunku udziału Wykonawca polega na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp. , to w takim przypadku jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędną zdolnością techniczną lub zawodową, w szczególności załączając w tym celu zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126) oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa powyżej winno być podpisane przez osobę/ osoby upoważnione tj. osoby określone w KRS/CEIDG lub określonego w załączonym do zobowiązania pełnomocnika.

Uwaga do kol. 9: Wpisać nazwę innego podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega.

……………………

nazwa i adres Wykonawcy


................

data

………………………………………………………………

czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu1 Wymagania dot. Okresu gwarancji określono w ptk. 4 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)

2 Właściwą odpowiedź zaznaczyć

3 Zaznaczyć właściwą odpowiedź. Załącznik 3A do SIWZ jest elementem oferty i nie podlega procedurze wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Szczegóły w rozdziale XVIII pkt. 3 SIWZ

4 Zaznaczyć właściwą odpowiedź. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw(MŚP) zalicza się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Przeliczenie pułapów finansowych i średniorocznego zatrudnienia określa art. 107 i art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.).

5 Zaznaczyć właściwą odpowiedź. Jeżeli TAK - Wykonawca wskazuje firmy (nazwy) podwykonawców oraz określa części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6 Niepotrzebne skreślić.

7 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz nie później niż w terminie składania ofert wykazać że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8 Wyciąg: Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [..] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna