Formularz ofertowyPobieranie 63,96 Kb.
Data21.11.2017
Rozmiar63,96 Kb.

Nr sprawy: CTM/BZ/ZZ/145/14


Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

zamówienia na dostawę oprogramowania do modelowania i analizy (lub symulacji) zjawisk elektromagnetycznych w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust. 8 Pzp


1. Dane dotyczące oferenta:

Nazwa: ………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………

Tel.: …………………………………………………………

Faks:…………………………………………………………

E-mail:……………………………………………………….


2. Dane dotyczące zamawiającego:
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. Adres do korespondencji: 81-109 Gdynia, ul. A. Dickmana 62. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (058) 666 53 31. E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@ctm.gdynia.pl. Konto bankowe: PKO S.A. V O/GDYNIA Nr konta bankowego: 74124029331111000029518306, NIP: UE: PL 5840203601; REGON 220535280, KRS: 0000295769. Kapitał zakładowy 30 000 000,00 zł
3. Przedmiot zamówienia:


 1. Oferuję przedmiot zamówienia – 1 szt. - oprogramowanie do modelowania i analizy (lub symulacji) zjawisk elektromagnetycznych, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do SIWZ.

 2. Przedmiot zamówienia musi posiadać standardową gwarancję producenta.

4. Kod CPV: 48218000-9 (PAKIETY OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO LICENCJAMI).


 1. Wymagania minimalne i zobowiązania Wykonawcy:

1. Oświadczam, że akceptuję proponowane przez zamawiającego istotne postanowienia, które zostały wprowadzone do treści projektu umowy przedstawionego w zał. nr 3 do SIWZ.

2. Oświadczamy, iż termin związania ofertą wynosi 30 dni.


 1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot przetargu zgodnie z wymaganiami SIWZ w cenie: netto…………..........................................zł (słownie:.....................................................................................................) podatek ……….% VAT

cena brutto ..................... zł

(słownie:................................................................................................)
 1. Oferuję czas realizacji zamówienia: do………………dni (maksymalnie do 14 dni) od daty zawarcia umowy.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

  2. podpisana i wypełniona szczegółowa specyfikacja przedmiotu oferty wg wymagań zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ;

  3. dokumenty wyszczególnione w § 9 SIWZ.

Data.....................

____________________________________

(imię i nazwisko)

Podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

nr CTM/BZ/ZZ/145/14

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Adres Wykonawcy ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Adres do korespondencji

______________________________________________________________________

NIP__________________________________________________________________

Numer telefonu__________________________________________________________

Numer teleksu / faksu____________________________________________________

e-mail________________________________________________

oświadczam na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) co następuje:
I. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu:
stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

II. o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1:
stosownie do treści art. 24 ust. 1 ww. ustawy oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania.
____________________________________

Podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

nr CTM/BZ/ZZ/145/14

Imię/ Nazwisko/ Firma Wykonawcy _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Adres Wykonawcy _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Adres do korespondencji

_____________________________________________________________________

NIP__________________________________________________________________

Numer telefonu_________________________________________________________

Numer teleksu / faksu____________________________________________________

e-mail________________________________________________


Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam, że Firma …………………………………należy*/ nie należy do grupy kapitałowej.

* (niepotrzebne skreślić) W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej należy złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

____________________________________Podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia


Zastosowanie

a) Elektromechaniczne

 • silniki i generatory

 • liniowe lub obrotowe siłowniki elektromagnetyczne

 • przekaźniki

 • MEMS

 • głowice magnetyczne urządzeń nagrywających

b) Elektromagnetyczne

 • cewki, dławiki

 • magnesy trwałe

 • sensory

c) Elektronika mocy

 • transformatory

 • przetworniki

 • linie mocy i szyny wysokiego napięcia

 • tranzystory bipolarne (IGBT) itp. urządzenia

d) Zastosowania elektromagnetyzmu niskich częstotliwości

 • studium izolacji

 • rozładownie ładunku elektrostatycznego

 • osłony elektromagnetyczne

 • EMI/EMC

 • półprzewodniki

 • urządzenia biomedyczne

e) inne

 • elektronika wysokich mocy

 • układy napędowe

 • przetworniki

 • dystrybucja mocy

 • automotive
Zakres analizy i analiza

Analiza nieliniowych stanów przejściowych :

 • Ruch brył : rotacja osiowa i nie osiowa, przemieszczenie

 • Możliwość sprzężenia z zewnętrznym obwodem

 • Możliwość tworzenia obwodów zewnętrznych w programie Circuit Editor

 • Analiza rozmagnesowania magnesów trwałych

 • Wyznaczanie strat mocy

Analiza pól elektromagnetycznych prądu zmiennego AC : • urządzenia, w których występują efekty naskórkowe

 • prądy wirowe i przemieszczenia

Magnetostatyka : • Nieliniowa analiza z automatycznym tworzeniem odpowiedników obwodowych

Pola elektryczne : • Przejściowa i elektrostatyczna analiza przepływu prądu z automatycznym tworzeniem odpowiedników obwodowych

Analiza:


 • definiowanie minimalnej i maksymalnej liczby iteracji podczas analizy

 • definiowanie docelowej wartości błędu rozwiązania w %

 • definiowanie minimalnej liczby iteracji, dla których błąd rozwiązania ma wartość niższą od docelowej

 • w dziedzinie częstotliwości: definicja częstotliwości początkowej/końcowej, kroku lub listy częstotliwości do analizy

 • w dziedzinie czasu: definicja czasu początkowego/końcowego, kroku lub listy czasów do analizy

 • wgląd do danych analizy poszczególnych iteracji podczas analizy (np.: liczba elementów, aktualny błąd, czas wykonania obliczeń, wykorzystanie pamięci operacyjnej)

 • kolejkowanie analiz

 • zaawansowana definicja (operacje na liczbach i wektorach; całkowanie po wybranych powierzchniach, krzywych, objętościach; różniczki, operatory) wielkości do wyznaczenia w analizie zarówno skalarnych, jak i wektorowych oraz w dziedzinie liczb zespolonych

 • definiowanie dodatkowych wielkości poprzez działania matematyczne na podstawowych wielkościach oraz zdefiniowanych przez użytkownika

 • przyporządkowanie wybranym obiektom predefiniowanych wielkości do wyznaczenia, takich jak: siła i moment działający na obiekt; indukcyjność, pojemność elektryczna
Rodzaje solverów i wymagania

 • Electrostatic

(symulacja i analiza zjawisk elektrostatycznych (wyznaczanie rozkładu pola elektrycznego i potencjału ze względu na zadane rozkład ładunku i potencjału; obliczanie sił i momentów oddziałujących na obiekty naładowane w polu elektrycznym; obliczanie pojemności kondensatorów))

 • Magnetostatic

(symulacja i analiza zjawisk zagadnień magnetostatyki (stałe magnesy, obwody z prądem, obliczanie pól od elementów ferromagnetycznych w zewnętrznym polu magnetycznym lub polu magnetycznym obwodów z prądem/magnesów, wyznaczanie indukcyjności cewek, wyznaczanie sił i momentów oddziałujących na elementy ferromagnetyczne i obwody z prądem w polu magnetycznym))

 • Transient magnetic

(symulacja i analiza magnetycznych zjawisk przejściowych, analiza zjawisk elektromagnetycznych w dziedzinie czasu od pól przemiennych, impulsowych, ruchomych źródeł pola magnetycznego (rozchodzenie i zanikanie pola magnetycznego od wzbudzeń impulsowych i harmonicznych w ośrodkach przewodzących i nieprzewodzących; wywołanie wtórnego pola magnetycznego związanego z wzbudzonymi prądami wirowymi przez pola impulsowe i harmoniczne w obiektach przewodzących znajdujących się w ośrodkach przewodzących i nieprzewodzących) (Transient analysis)

 • Eddy current

(symulacja i analiza zjawisk okresowych w dziedzinie częstotliwości, prądy wirowe i efekt naskórkowości – związana z sinusoidalnie zmiennym zewnętrznym polem magnetycznym lub polem magnetycznym od prądów przemiennych o zadanych parametrach (analiza prądów wirowych wzbudzonych w przewodnikach i związanego z nimi pola magnetycznego poprzez zewnętrzne pole magnetyczne; wpływ obszarów o różnej przewodności i przenikalności na rozkład/rozpływ prądów w obiektach) (Eddy current analysis)

 • AC/DC conduction

(symulacja i analiza zjawisk związanych z przepływem stałego prądu elektrycznego w przewodnikach (wyznaczanie gęstości prądu i rozkładu natężenia pola elektrycznego oraz potencjału ze względu na przepływ prądu w przewodniku/ośrodku przewodzącym)

 • Electric transient

(symulacja i analiza elektrycznych zjawisk przejściowych związanych ze zmiennym w czasie rozkładem ładunku, napięcia, przepływem prądu elektrycznego (wyznaczanie zmian w czasie gęstości prądu, natężenia pola elektrycznego oraz potencjału i ładunku elektrycznego w zależności od zadanych wzbudzeń)


Prezentacja wyników

 • wizualizacja pola oraz animacje (zmiany wielkości wynikowych od sparametryzowanych zmiennych w analizie parametrycznej)

 • przedstawienie w postaci map (mapa kolorów, izolinie, połączenie obydwu) i wektorów

 • wizualizacja siatki – pełna i częściowa, możliwość obserwacji siatki wewnątrz elementów

 • natężenie, napięcie, strumień

 • straty mocy, zgromadzona energia

 • straty w cewkach, prądy wirowe, histereza

 • impedancja, indukcyjność, pojemność

 • siła, moment

 • tworzenie raportów z zdefiniowanych przez użytkownika danych możliwość tworzenia wykresów w 2D oraz 3D

 • wykresy polarne 2D i 3D

 • możliwość tworzenia kilku wykresów zagnieżdżonych;

 • bogate możliwości edycji wykresów; różne warianty markerów do odczytywania wyników, stosowanie prostych funkcji statystycznych na wykresach (np.: maks, min, średnia);

 • histogram

 • raport czułości

 • obsługa języków skryptowych (VB, Java, Tcl/Tk)

 • dołączanie dokumentacji i plików użytkownika do projektu

 • generowanie raportów z wynikami analiz

 • prezentacja wyników w postaci tabeli

 • eksport danych/wyników do pliku

 • prezentacja wyników w postaci map na wybranej powierzchni, płaszczyźnie, elementach modelu (powierzchni bocznej) i wektorów na wybranej powierzchni, płaszczyźnie, elementach modelu (powierzchni bocznej), krzywej; definicja rampy kolorów (zakres, krok), parametrów wizualizacji wektorów (długość, kolor, skalowanie długości do wartości)

 • zaawansowana definicja (operacje na liczbach i wektorach; całkowanie po wybranych powierzchniach, krzywych, objętościach; różniczki, operatory) wielkości do wyznaczenia w analizie zarówno skalarnych, jak i wektorowych oraz w dziedzinie liczb zespolonych

 • definiowanie dodatkowych wielkości poprzez działania matematyczne na podstawowych wielkościach oraz zdefiniowanych przez użytkownika
Integracja

 • modele 2D i 3D

 • wsparcie dla architektury 64-bit

 • pełne możliwości skryptowe

 • zaawansowany postprocesing

 • przedstawienie animacji parametrów pola

 • porównanie wielu modeli

 • edytor raportów

Zintegrowany modeler 3D bazujący na standardzie ACIS • standardowe prymitywy i opcje wyciągania

 • operacje logiczne

 • obsługa cofnij i przywróć

Dodatkowe rozszerzenie możliwości: • budowa parametrycznej geometrii

 • import gotowej geometrii z formatów STEP, IGES i Parasolid

 • możliwość rozbudowy o moduły do bezpośredniego importu parametrycznej geometrii z takich systemów jak Catia v4 i v5, SolidEdge, Solid Works, Inventor, Pre/Engineer (Creo) czy Unigraphics

 • upraszczanie modeli geometrycznych

 • diagnostyka i naprawa modeli geometrycznych

 • poszukiwanie i edycja zbędnych cech geometrycznych (np. kasowanie)

 • wyciąganie powierzchni środkowej z geometrii bryłowych i tworzenie powłok

 • modelowanie geometrii dla podziału elementami belkowymi

 • modelowanie spoin punktowych

 • automatyczne tworzenie objętości dla domeny przepływowej
Automatyczna siatka adaptacyjna i praca z siatką


 • algorytmy bazujące na metodzie niezależnej od geometrii (Fault-tolerant)

 • informacje z procesu tworzenia siatki

 • wykonywanie z GUI oszacowania jakości i spójności siatki

 • program sprawdza istnienie artefaktów w zaimportowanej geometrii

 • wstępna wielkość siatki bazuje na rozmiarze części

 • sterowanie krokiem zwiększania elementów siatki

 • podłączanie siatek z innych modeli dla identycznych geometrii

 • definiowanie dodatkowych operacji podczas przygotowywania siatki np.: definiowanie maksymalnych wymiarów, maksymalnej liczby elementów, dopasowanie siatki do zakrzywionych elementów, dopasowanie do obliczeń pod kątem analizy efektu naskórkowości, eliminacja/poprawa niewielkich geometrycznie detali niewpływających istotnie na wynik
Wszechstronny manager danych materiałowych oraz typów materiałów


 • przypisywanie rozkładu materiału względem dowolnych układów współrzędnych

 • dostępne układy: kartezjański – cylindryczny – sferyczny

 • wprowadzenie współczynników zależności temperaturowej dla materiałów

 • import i eksport krzywych magnesowania z/do pliku

 • definiowanie parametrów: względna przenikalność magnetyczna (liniowa i nieliniowa), przewodność elektryczna, względna przenikalność elektryczna, pole koercji
Optymalizacja

 • parametryzacja geometrii i zmiennych projektowych

 • optymalizacja

 • Sequential Nonlinear Programming

 • Sequential Mixed Integer Nonlinear Programming

 • Quasi Newton

 • Pattern Search

 • Genetic Algorithm

 • analiza czułości

 • analiza dostrojenia

 • analizy statystyczne w oparciu o schemat MonteCarlo oraz zalecenia SAE-- definiowanie wartości parametrów takich jak wymiary, natężenia prądów, natężenia pola magnetycznego itd. poprzez zmienne

 • definiowanie jednostek i zakresu zmian parametrów

 • definiowanie wielu parametrów jednocześnie i przeprowadzenia analizy parametrycznej z ich wykorzystaniem

 • wykonywanie optymalizacji – wyznaczania wartości parametrów, dla których zostanie osiągnięty cel, wartość docelowa danej wielkości

 • zadawanie podczas optymalizacji wartości granicznych, maksymalnego kroku oraz wartości początkowychPraca z modelem

 • symulacja i analiza obiektów od kilku mm do kilkudziesięciu metrów

 • zmiana jednostki na inną w trakcie edycji istniejącego modelu

 • wybór dowolnego materiału domyślnego w trakcie edycji istniejącego modelu

 • całkowite wyłączanie wybranych elementów/obszarów z symulacji/analizy lub pominięcie elementu/obszaru przy rozwiązaniu

 • tworzenie historii edycji obiektu i interakcji z innymi obiektami modelu

 • edycja, wprowadzanie zmian w historii z natychmiastowymi efektami na model

 • nadawanie nazw obiektom/obszarom

 • możliwość obrotów, odbić, przesunięć, powielania, spajania, wycinania, oddzielania obiektów

 • definiowanie rzutu (widoku), określenia rzutu domyślnego i stosowania zapisanych wcześniej rzutów

 • zbliżanie, obrót, przesuwanie modelu na ekranie

 • możliwość wyboru sposobu zaznaczania: obiekt, powierzchnia boczna, krawędź, punkt/wierzchołek

 • tworzenie punktów, wybranych krzywych (proste, krzywe, łuki, odcinki, krzywe na podstawie funkcji), płaszczyzn (wielokąty, wielokąty foremne, koła, powierzchnie na podstawie funkcji) i brył (prostopadłościany, kule, stożki, graniastosłupy)

 • uproszczone tworzenie predefiniowanych geometrii typu rdzenie, karkasy, cewki, poprzez wprowadzenie ich parametrów

 • zmiana koloru obiektów oraz przypisywanie stopnia przezroczystości (0-1) każdemu obiektowi indywidualnie lub kilku grupowo. Możliwość wyświetlania obiektu/obszaru w postaci wyłącznie krawędzi

 • definiowanie przesuniętych, obróconych oraz przesuniętych i obróconych układów współrzędnych. Możliwość przypisania obiektom różnych układów współrzędnych

 • wyświetlanie przekrojów modelu wobec wybranego układu współrzędnych

 • mierzenie odległości między punktami, powierzchni płaszczyzn i ścian bocznych, objętości brył.

 • tworzenie list obiektów.

 • podział obiektów na krzywe, płaszczyzny i bryły.

 • definiowanie warunków brzegowych w postaci standardowych granic: normalnej – ciągłości D i H przez powierzchnię; Neumanna – E, H równoległego do powierzchni, strumień nie przekracza granicy; symetrycznych; nadrzędnej/podrzędnej; izolacyjnej – brak przepływu prądu przez wybraną powierzchnię/granicę; zewnętrznego jednorodnego pola magnetycznego.

 • definiowanie wzbudzeń w zależności od solvera w postaci: ładunków, gęstości ładunków, napięcia/potencjału, natężenia prądu, gęstości natężenia prądu, pola zewnętrznego.

 • definiowanie wzbudzeń w analizie zjawisk przejściowych poprzez powiązane symulacje obwodów elektrycznych, przebieg opisany funkcją lub tabelę z wartościami wielkości (np.: natężenia prądu elektrycznego).

 • wskazywanie elementów tworzących obwody elektryczne w modelu

 • możliwość zmiany solvera w dowolnym momencie podczas edycji modelu i dostosowania modelu do tego solvera

 • praca z kilkoma modelami pod różnymi solverami w ramach jednego projektu
Licencja

Jedna licencja komercyjna bezterminowa (perpetual) typu floating instalowana na serwerze w sieci lokalnej LAN i pozwalająca na instalację oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów. W trakcie uruchomienia oprogramowania przez użytkownika licencja jest blokowana na serwerze (po wyłączeniu jest ona automatycznie zwalniana) – to serwer licencji nadzoruje, żeby w danej chwili z oprogramowania mógł korzystać jeden użytkownik.

Opieka techniczna

Oprogramowanie bez opieki technicznej.

Standardowa gwarancja producenta


Proponowane oprogramowanie spełniające funkcjonalność przedstawioną w tabeli powyżej: (należy wpisać poniżej)

………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………….

____________________________________podpis(y) osób(y) upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna