Formularz ofertowy wykonawcy dane dotyczące wykonawcyPobieranie 455,36 Kb.
Strona1/3
Data25.06.2018
Rozmiar455,36 Kb.
  1   2   3

Załącznik Nr 1FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1.Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Strona internetowa: ................................................

Numer telefonu: 0 ( .. ) ...................................... tel. kom. ..................*

Numer faksu: 0 (.... ) ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................

Nr rachunku rozliczeniowego ...................................................................

Godziny urzędowania ...................................................

Jestem: mikro / małym / średnim / dużym - przedsiębiorstwem (skreślić niewłaściwe)
2. Dane dotyczące Zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres siedziby: ul. Żołnierska 18a , 10-561 OlsztynNIP 739-29-54-843 Regon 000295580
3. Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym Nr sprawy: SZP-332-37PN-2018, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:


3.1 Cena oferty


Zadanie numer

Cena netto zł.

Podatek VAT w zł.

Stawka VAT %

Cena brutto zl

1

2

3 itd./wpisać kwotę łączną za oferowane zadania z rubryki „Razem” tabel zał. nr 2 i dołączyć wypełniony załącznik z oferowanym zadaniem do oferty/


 1. Oświadczam, że:

4.1 Wykonam zamówienie publiczne sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

4.2 Dostawy częściowe przedmiotu zamówienia nie przekroczą terminów wymaganych w SIWZ przez Zmawiającego.

4.3 Akceptuje termin płatności faktur określony w SIWZ.

4.4 Okres gwarancji /ważności na oferowany produkt/y/ wynosić będzie nie mniej niż wymagany przez Zamawiającego w SIWZ.

4.5 Reklamacje będą załatwiane w terminie podanym we wzorze umowy. Sposób zgłaszania problemów
i reklamacji pisemnie - nr faksu i adres .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za przygotowanie niniejszej oferty :

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……. mail: .......... .......... ....

► Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .....tel. kontaktowy……mail, : .......... .......... ..........
6. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej* /skreślić jeśli nie dotyczy/

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres: do reprezentowania w postępowaniu; do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; do zawarcia umowy
7. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.1. Oświadczamy, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz posiadam(y) niezbędne informacje do przygotowania oferty.

7.2. Oświadczamy, że uważam(y) się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.3. Wykonamy zamówienie w wymaganych terminach.

7.4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.5 Oświadczam/y, że wybór mojej/naszej oferty nie** będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (jeśli dotyczy należy podać nr zadania i pozycje w zadaniu)

7.6 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.


 1. Dokumenty

Informujemy, że :

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ): ………………………………………………………

dostępne są na stronie (podać adres strony internetowej ) : ……………………………………….

► dokumenty, oświadczenia ( wymienić jakie jeśli dotyczy ) : ………………………………………………………

dostępne są w dokumentacji przechowywanej przez Zamawiającego w postępowaniu nr (podać numer postępowania ) : ……………………………………….


 1. Do oferty załączam nw dokumenty i oświadczenia:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........itd.


10. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11.Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………


12. Oferta zawiera, łącznie z załącznikami ..............stron.
13. Wykonam zamówienie z udziałem / bez udziału* n.w podwykonawców .

Nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres zamówienia powierzony podwykonawcy (jeśli dotyczy).................................................................................................


___________________________

Imiona i nazwiska osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy miejscowość i data .......................................

* niepotrzebne skreślić, wpisać nr zadania, dotyczy lub nie dotyczy - odpowiednio itp.**Jeżeli Oświadczenie ww jest o treści pozytywnej (tj. wybór oferty wykonawcy będzie prowadził obowiązku podatkowego) wówczas ono powinno zawierać:

 • potwierdzenie, iż wybór Twojej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

 • wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazując jednocześnie nazwę, która znajdzie się później na fakturze),

 • wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatOpis przedmiotu zamówienia zał. nr 2.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - WZÓR dot. zad. nr 1-30.
*Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1.. ......Lp.

Przedmiot, nazwa


Ilość


Cena jedn. Netto


Wartość Netto

VAT

złotych


Wartość Brutto

Nr katalogowy produktu i producent

1

2


3


Razem


-Tabelę wypełnić odpowiednio wg wzoru ww dla każdego oferowanego zadania oddzielnie. Wartość poz. Razem - należy przenieść do formularza ofertowego. Zał. nr 1 do SIWZ.


*Do opakowania z próbkami oraz do oferty należy załączyć wykaz złożonych „próbek”. Wykaz ma zawierać informacje: rodzaj „próbki”, ilość szt. oraz numer zadania, którego dotyczy.

Zadanie nr 1


Szew syntetyczny, mieszany z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany, wchłanialny, czas wchłaniania max. 56-70 dni, niebarwiony


l.p

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość

nitek
6/0 lub 7/0

45cm

3/8 koła

odwrotnie tnąca
11mm

1205/0

45cm

1/4 koła

szpatuła, podwójna igła10mm

120


Wymagane próbki – 1 jednym szt. do każdej pozycji w zadaniu.


 1. - Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

 2. Ocena techniczno-użytkowa:

 3. Wytrzymałość węzła po 2 tygodniach minimum 70 % - 15 pkt

 4. Wytrzymałość węzła po 3 tygodniach minimum 30 % - 15 pkt

 5. Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 20 pkt.Zadanie nr 2

Szew poliamidowy, jednowłóknisty, niewchłanialny

l.p

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość nitek

1.

1

75-90cm

3/8 koła odwrotnie tnąca

37-40mm


144

2.

1/0

75-90cm

3/8 koła odwrotnie tnąca

30mm


36

3.

2/0

45cm

3/8 koła odwrotnie

tnąca


24-26mm

408

4.

3/0

45cm

3/8 koła odwrotnie

tnąca


19-20mm

864

5.

4/0

45cm

3/8 koła mikrograwerowana, zakończenie dwustronnie przyostrzone

19mm

432

6.

4/0

45-75cm

3/8 koła odwrotnie tnąca


16mm

384

7.

5/0

45cm

3/8 koła mikrograwerowana, zakończenie dwustronnie przyostrzone

12- 13mm

216

8

8-0

45cm

3/8 koła, mikrolancetowata 137st , 200 mikronów , wzmocniona

6mm

12

9

3-0

75cm bezbarwna

Prosta, odwrotnie tnąca,

60mm

24

10


6/0

45cm

3/8 koła tnąca, kosmetyczna (wklęsła zmniejszony przekrój poprzeczny lub bez zmniejszonego przekroju i niewklęsła)

9-11mm

96


Wymagane załączenie próbek po 1 szt. do każdej pozycji.

Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Mała pamięć skrętu po wyjęciu szwu z opakowania – 10 pkt.

Brak załamań na powierzchni szwu i sprężynowania w węźle – 10 pkt.

Cechy zwiększające stabilność, zdolności penetracji(ostrość igły), bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł – 30 pkt.
Zadanie nr 3

Szew syntetyczny, poliestrowy, niewchłanialny, pleciony, powlekany, poz. 7 szew skręcany, metalowy niepowlekany

l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość nitek

1.

5

4 x75cm

sasz.


1/2 koła

okrągło-tnaca48-55mm

24

2.

2

4 x75cm

sasz.


1/2 koła

okrągło-tnąca40-45mm

48

3.

2-0

75cm

1/2 koła

okrągła


25-26mm

120

4.

2-0

75cm

1/2 koła

okrągła


35-37mm

72

5.

4-0

75cm

1/2 koła

okrągła


16-17mm

72

6.

3-0

75cm

1/2 koła

okrągła


16-17mm

48

7.

3-0

45cm

3/8koła odwrotnie tnąca

24mm

36

8.

0

4x45

1/2 koła okrągła pogrubiona

26mm

120


Wymagane załączenie próbek po 1 szt. do każdej pozycji .
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania – 10 pkt.

Brak załamań na powierzchni szwu i sprężynowania w węźle - 10 pkt.

Cechy zwiększające stabilność, zdolność penetracji, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 30 pkt.
Zadanie nr 4

Szew syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony, wchłanialny, czas wchłaniania max 70 dni, okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni z zachowaniem po 21 dniach min. 45% pierwotnej siły podtrzymywania, a po 4 tygodniach minimum 15% lub szew syntetyczny, mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego, pleciony, wchłanialny, czas wchłaniania max 70 dni, okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni z zachowaniem po 14 dniach min. 80% pierwotnej siły podtrzymywania, a po 21 dniach minimum 30%

l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość

nitek
2

90cm

1/2 koła okragła

48-50mm

1202

90cm

1/2 koła okrągła

40mm

1561

70-75cm

1/2 koła okrągła

30-31mm

961

90cm

1/2 koła okrągła

40mm

1681

90cm

1/2 koła okrągła

48-50mm

481/0

70-75cm

1/2 koła okrągła

30-31mm

288


2/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


22mm

744


2/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


30-31mm

4202/0


70-75cm

1/2 koła

okrągła


40mm

96


3/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


20-22mm

15963/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


40mm

48


4/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


17mm

6724/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


20-22mm

636


4/0

45-75 cm

1/2 koła

okrągła


12-13mm

180


5/0

45-75 cm

1/2 koła

okrągła


12-13mm

300


1

3 x 45cm

-

-

60 sasz.1/0

3 x 45cm


-

-

60 sasz.2/0

3 x 45cm


-

-

60 sasz.3/0

3 x 45cm


-

-

48 sasz.1/0

150cm


-

-

1802/0

150cm


-

-

1082/0

70 -75cm

3/8 koła odwrotnie tnąca

24mm

96


Wymagane załączenie próbek po 1 szt. do każdej pozycji.

Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Wytrzymałość węzła po 3 tygodniach minimum 45 % lub po 2 tygodniach minimum 80% - 15 pkt

Wytrzymałość węzła po 4 tygodniach minimum 15 % - 15 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 20 pkt     1. Zadanie nr 5

Szew monofilamentowy z glikonatu (72%glikolid, 14%kaprolakton, 14% węglan trimetylenu). Okres podtrzymywania 100% po 1 dniu, 50% po 14 dniach, 20% po 21 dniach. Absorpcja 60-90 dni.


l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość nitek

1

2/0

70-75cm

3/8 koła

tnąca lub odwrotnie tnąca24mm

36

2

3/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


17mm

144

3

3/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


19-22mm

180

4

4/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


17mm


432

5

4/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


19-22mm


324

6

5/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


12-13mm

36

7

6/0

70-75cm

1/2 koła

okrągła


13mm

72

8

5-0

45cm bezbarwna

3/8koła mikrograwerowana, zakończenie dwustronnie przyostrzone

12-13mm

36

Wymagane załączenie próbek po 1 szt. do każdej pozycji.
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Zdolność podtrzymywania tkanek po 14 dniach minimum 50 % - 10 pkt

Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 10 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 30 pkt”

Zadanie nr 6

Szew, syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknisty, czas wchłaniania 180 dni, okres podtrzymywania tkankowego 60 dni z zachowaniem po 14 dniach min. 75% pierwotnej siły podtrzymywania, po 21 dniach 65% i po 28 dniach 50% - niebarwiony

lub


szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknisty, czas wchłaniania 180 dni, okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni z zachowaniem po 14 dniach min. 75% pierwotnej siły podtrzymywania , po 21 dniach min. 40% , niebarwiony


l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość

nitek


1.

7/0

75cm

3/8koła okrągła

podwójna igła9mm

72

Wymagane załączenie próbek - 1 szt.
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Zdolność podtrzymywania tkanek 60 dni, a po 14 dniach minimum 75 % - 10 pkt inne = 0 pkt

Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 10 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 30 pkt.

Zadanie nr 7

Szew syntetyczny, pleciony, składający się z koopolimeru zawierającego 90% glikolidu i 10% l-laktydu, powleczenie w równych częściach poliglaktyna 370 i stearynian wapnia, czas wchłaniania około 42 dni, okres podtrzymywania tkankowego 50% - 5 dni po zaimplantowaniu, 0% -10-14 dni po zaimplantowaniu. Rozciągliwość szwu poniżej 50% od 7-10 dni


l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość

nitek


1.

1

90cm

1/2 koła okrągło-tnąca


35-37mm

180

2.

1/0

90cm

1/2 koła okrągło-tnąca


35-37mm

144

3.

2/0

70-90cm

1/2 koła okrągło-tnąca


26-37mm

36

4.

2/0

70-75cm

3/8 koła tnąca


24-26mm

144

5.

3/0

70-75cm

3/8 koła tnąca, kosmetyczna,

wklęsła(zmniejszony przekrój poprzeczny)19mm

936

6.

4/0

70-75cm

3/8 koła tnąca, kosmetyczna,

wklęsła(zmniejszony przekrój poprzeczny)19mm

756

7.

5/0

45cm

3/8 koła tnąca, kosmetyczna,

wklęsła(zmniejszony przekrój poprzeczny)12-13mm

180

8.

6/0

45cm

3/8 koła tnąca, kosmetyczna,

wklęsła(zmniejszony przekrój poprzeczny)11mm

108

Wymagane załączenie próbek po 1 szt. do każdej pozycji.
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Zdolność podtrzymywania tkanek po 5 dniach minimum 50 % - 10 pkt

Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 10 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 30 pkt.


Zadanie nr 8

Szew naczyniowy, syntetyczny, jednowłóknisty, niewchłanialny, powlekany lub niepowlekany.

opakowania po 12 saszetek


l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość

nitek


1

5/0

75cm

Okrągła 3/8 koła

2 x 13mm

24


2

6/0

60cm

Okrągła 3/8 koła

2 x 10mm lub 2x11mm

24


3

7/0

60cm

Okrągła 3/8 koła

2 x 8mm lub 2x9mm

24


4

8/0

13-15cm l

Okrągła 3/8 koła

6-6,5mm

24


5

9/0

13-15cm

Okrągła 3/8 koła

5-5,3mm

24


6

10/0

13-15cm

Okrągła 3/8 koła

3,75-4mm


24

7

9/0

13-15cm

Ostra mikrolancetowata pogrubiona 3/8 koła

6,6mm 200 mikronów 1370

24

8

10/0

13-15cm

Ostra mikrolancetowata pogrubiona 3/8 koła

6,6mm 200 mikronów 1370

24

Wymagane załączenie próbek - łącznie 2 szt. szaszetek z wybranych – różnych pozycji w przypadku gdy oferowany produkt pochodzi od jednego wytwórcy. W przypadku oferowania szwów pochodzących od więcej niż jednego producenta, wymagane jest złożenie po jednej szt. szwu do każdej pozycji w zadaniu.

Kryterium oceny:

Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Brak załamań na powierzchni szwu i sprężynowania w węźle – 10 pkt.

Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 20 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły –20pkt”


    1. Zadanie nr 9


Szew syntetyczny, monofilamentowy z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego, niepowlekany do zespolenia jamy brzusznej, wchłanialny, okres podtrzymywania tkankowego 100% po 14 dniach, 70% po 42 dniach, 50% po 90 dniach, 25% po 140 dniach

l.p

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość igły

ilość

nitek


1.

2/0

70cm

½ koła okrągła

37mm

24Wymagane załączenie próbek - 1 szt.
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Wytrzymałość węzła po 14 dniach 100 % - 15 pkt

Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 15 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 20 pkt.


    1. Zadanie nr 10


Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknisty z poli-p-dioksanonu, wchłanianie całkowite po 180 -210 dniach, okres podtrzymywania tkankowego 1 dzień-100%, 14 dni-90%, pozycja 3-28 dni- 50% podtrzymywania tkankowego, pozycja 1,2- 35 dni-50% podtrzymywania tkankowego


l.p

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość igły

ilość

nitek


1.

1

90cm

½ koła okrągła

40mm

36


2

2

90cm

½ koła okrągła


40mm

36

3

7/0

70cm

2 x3/8koła

10mm

108


Wymagane załączenie próbek - 1 szt. z poz. 1 lub 2 i poz.3
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 25 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 25 pkt.


Zadanie nr 11

Szew monofilamentowy, niepowlekany, glikonat (72%glikolid, 14%kaprolakton, 14% węglan trimetylenu). Absorpcja po 56 dniach. Okres podtrzymywania tkankowego 50% po 6-7 dniach, 30-20% po 10 dniach, 0% po 14-21 dniach, niebarwiony


l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość nitek

1

4-0

70cm

1/2 koła, okrągła


17mm

36

2

5-0

45cm

1/2 koła, okrągła


13mm

36

3

5-0

70cm

1/2 koła, okrągła, 4 powierzchnie tnące

17mm

36


Wymagane załączenie próbek - łącznie 2 szt. z dowolnej pozycji w przypadku oferowania szwów pochodzących od jednego wytwórcy. W przypadku oferowania szwów pochodzących od więcej niż jednego producenta, wymagane jest złożenie po jednej szt. szwu do każdej pozycji w zadaniu.
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 25 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji,stabilność,bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł– 25pkt
Zadanie nr 12

Szew syntetyczny, pleciony, kopolimer 90%glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekany 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 35/65). Absorpcja po 56-70 dniach. Okres podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 50% -60%po 21 dniach, 25% po 28dniach


l.p.

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość

igły


ilość nitek

1.

3- 0

70-75cm

1/2 koła


22mm

324

2.

3-0

70-75cm

1/2 koła

17mm

360

3.

4-0

70-75cm

1/2 koła

17mm

252

4

4 -0

45cm

3/8 koła odwrotnie tnąca

19mm

144

5

5 -0

70-75cm

1/2 koła

17mm

144

6

8-0

15cm

3/8 koła mikrolancetowata 140st. 150 mikronów 6,1mm

6mm

60

7

6-0

45cm

1/4 koła mikrolancetowata z zakończeniem micropoint 90 st. 330 mikronów

10mm

96

8

5-0

45cm bezbarwna

1/4 koła mikrolancetowata z zakończeniem micropoint 90 st. 330 mikronów

2x8mm

216

9

2-0

2x70cm

-

-

72

10

1-0

2x70cm

-

-

96

11

1

2x70cm

-

-

72

12

1

150cm

-

-

144


Wymagane załączenie próbek - 1 szt. z dowolnej pozycji
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:

Wytrzymałość węzła po 14 dniach 75% - 15 pkt

Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 15 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igieł– 20pkt”


Zadanie nr 13

l.p.

opis przedmiotu

j.m.

ilość

1.

Stapler skórny jednorazowego użytku, ze zszywkami stalowymi, o ilość zszywek 35szt.

Szt.

200

Kryterium oceny 100% cena.
Zadanie nr 14
l.p.

opis przedmiotu

j.m.

ilość

1.

Pętle do naczyń wykonane z silikonu, nieprzepuszczalne dla promieni rtg, kolor czerwony, niebieski, biały, żółty. Pętla o śr. 1,5mm dł. 45cm


szt

300

2.

Pętle do naczyń wykonane z silikonu, nieprzepuszczalne dla promieni rtg, kolor czerwony, niebieski, biały, żółty. Pętla o śr. 0,5mm dł. 45cm


szt

300


Kryterium oceny 100% cena.

Zadanie nr 15
l.p.

opis przedmiotu

j.m.

ilość
1.

Stapler liniowy, ładowalny, zszywki tytanowe, do resekcji, przecinania i zespoleń, do wielokrotnego załadowania w czasie jednej operacji; długość linii zszycia 80mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm- po zamknięciu 1,5mm; zszywki tytanowe, bilateralnie spłaszczone, nóż w ładunku

szt

6
2.

Ładunek z zintegrowanym nożem, jednorazowego użytku z tytanowymi zszywkami

długość linii zszycia 80mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm- po zamknięciu 1,5mm; zszywki tytanowe, cała powierzchnia zszywki bilateralnie spłaszczonaszt.

5
3.

Stapler okrężny jednorazowego użytku, z łamanym kowadłem, cała powierzchnia zszywki bilateralnie spłaszczona, zakładający dwa okrężne rzędy tytanowych zszywek. Długość trzonu 22cm, średnica 21mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8mm- po zamknięciu 2mm- do grubej tkanki, średnica 21mm, średnica światła zespolenia 16,5mm, możliwość zakupu pojedynczego staplera

szt

7
4

Stapler liniowy, ładowalny, zszywki tytanowe, do resekcji, przecinania i zespoleń, do wielokrotnego załadowania w czasie jednej operacji; długość linii zszycia 100mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm- po zamknięciu 1,5mm; zszywki tytanowe, bilateralnie spłaszczone, nóż w ładunku

szt

6
5

Ładunek z zintegrowanym nożem, jednorazowego użytku z tytanowymi zszywkami

długość linii zszycia100mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8mm- po zamknięciu 1,5mm; zszywki tytanowe, cała powierzchnia zszywki bilateralnie spłaszczonaszt

8

Kryterium oceny: 100% cena

Zadanie nr 16
l.p.

opis przedmiotu

j.m.

ilość

1.

Wchłanialny hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% utlenionej celulozy lub utlenionej, regenerowanej celulozy naturalnego pochodzenia roślinnego, postać gęsto lub rzadko tkanej włókniny, czas hemostazy 2-6 min. lub 3-4min.lub 1-2min. czas wchłaniania maksymalnie do 14 dni, posiadający odczyn na poziomie pH 2-3, lub 2-3,5, co potwierdzone ma być badaniami laboratoryjnymi, które potwierdzą, że zaoferowany hemostatyk posiada wymaganą wartość pH. (dokument załączyć do oferty). Hemostatyk ma posiadać potwierdzone badaniami laboratoryjnymi spektrum bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE (dokument załączyć do oferty)

Rozmiar hemostatyku 1,25cm x 5cm lub 1,5x5cm (Opakowanie a’12szt.)Opak.

3

2.

Wchłanialny hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% utlenionej celulozy lub utlenionej, regenerowanej celulozy naturalnego pochodzenia roślinnego, postać gęsto lub rzadko tkanej włókniny, czas hemostazy maxymalnie 2-6 min. lub 3-4 min. lub 102min., czas wchłaniania maksymalnie do 14 dni, posiadający odczyn na poziomie pH 2-3 lub 2-3,5, co potwierdzone ma być badaniami laboratoryjnymi, które potwierdzą, że zaoferowany hemostatyk posiada wymaganą wartość pH. (dokument załączyć do oferty). Hemostatyk ma posiadać potwierdzone badaniami laboratoryjnymi spektrum bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE (dokument załączyć do oferty)

Rozmiar hemostatyku 5cm x 7,5cm. (Opakowanie a’12szt.)Opak.

20

W celu przeprowadzenia oceny użytkowej wymagane jest złożenie wraz z ofertą minimum 1 szt. produktu oferowanego odn. poz. 1 lub 2. Do oferty należy załączyć w dokumenty potwierdzające odczyn pH i spektrum działania produktu.
Kryterium oceny: 60% cena + ocena parametrów technicznych 40%

Ocena parametrów technicznych;

- produkt wykonany ze 100% utlenionej celulozy, postać gęsto tkanej włókniny = 40pkt.

- produkt wykonany z regenerowanej celulozy, postać rzadko tkanej włókniny = 0pkt.Zadanie nr 17
l.p.

opis przedmiotu

j.m.

ilość

1.

Zgłębnik żołądkowo- dwunastniczy z silikonu o dwóch kanałach, jeden do drenażu odsysającego, drugi do upowietrzania, pięciostopniowy łącznik umożliwiający połączenie z innymi znormalizowanymi drenami Ch 10, dł. 90 cm; Ch 12, 14, 16, 18 dł. 120cm

szt

40


Kryterium oceny: 60% cena + ocena parametrów technicznych 40%

Ocena parametrów technicznych;

- giętkość, plastyczność materiałów z jakiego wykonano zgłębniki, kompatybilność zgłębnika z drenem – od 0 do 40pkt.
W celu dokonania oceny wymagane jest złożenie wraz z ofertą 1 szt. próbki.


    1. Zadanie nr 18


Szew monofilamentowy z glikonatu (72%glikolid, 14%kaprolakton, 14% węglan trimetylenu). Okres podtrzymywania 100% po 1 dniu, 50% po 14 dniach,20% po 21 dniach. Absorpcja 60-90 dni.

l.p

grubość nici

długość nici

rodzaj igły

wielkość igły

ilość

nitek


1.

3-0

70-75cm

1/2 koła okrągła z zakończeniem trokarowym -cztery powierzchnie tnące

17mm

252

2

4-0

70-75cm

1/2 koła okrągła z zakończeniem trokarowym -cztery powierzchnie tnące

17mm

252

3

5 -0

70-75cm

1/2 koła okrągła z zakończeniem trokarowym -cztery powierzchnie tnące

17mm

252

4

5 -0

70-75cm

1/2 koła okrągła z zakończeniem trokarowym -cztery powierzchnie tnące

13mm

108

5

6 -0

70-75cm

1/2 koła okrągła z zakończeniem trokarowym -cztery powierzchnie tnące

13mm

72


Wymagane załączenie próbek - po 1 szt. poz. 1 i 5.
Kryterium ocena techniczno- użytkowa (50%)

Ocena techniczno-użytkowa:Zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 50% - 15 pkt

Mała pamięć skrętu szwu po wyjęciu z opakowania - 15 pkt

Cechy zwiększające zdolność penetracji, stabilność, bezpieczeństwo i wytrzymałość igły – 20 pkt

Zadanie nr 19
l.p.

opis przedmiotu

j.m.

ilość

1.

Scalpfix- sterylne klamry skalpelowe (op. a’20szt.)


Opak.

20

2.

Scalpfix aplikator do klamry


szt.

1

3.

Scalpfix- klipsownica do zakładania i zdejmowania klipsów


Szt.

1

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna