Formularz ofertowyPobieranie 363,67 Kb.
Strona2/4
Data14.02.2018
Rozmiar363,67 Kb.
1   2   3   4

FORMULARZ OFERTOWY

_________________________

Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta

____________________________

adres zamieszkania/ adres siedziby


Oferta dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

na

Przeprowadzenie szkolenia dla członków organu decyzyjnego, Zarządu oraz pracowników biura:

Zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Oferuję realizację zadania objętego zapytaniem ofertowym z dnia 9 czerwca 2017 r.
w łącznej kwocie: ____________________________ zł brutto.
Zadanie obejmować następujące prace i związane z nimi koszty:


 1. Opracowanie Programu szkolenia 16 godzin ( 2 dni ).

 2. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 26 uczestników szkolenia ( 26 szt.).

 3. Przeprowadzenie szkolenia w dniach 3-4.07.2017 r. ( Hotel Olympic, Ustroń).

 4. Udzielanie odpowiedzi na pytania.

 5. Przygotowanie i druk certyfikatów ( 26 szt. ).

Do oferty powinien być dołączony proponowany program szkolenia, opis doświadczenia oferenta oraz referencje.
Cena obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi (m.in. wynagrodzenie, koszty przejazdów, koszty materiałów niezbędnych do wykonania usługi) i jest adekwatna do przewidywanego czasu pracy nad realizacją usługi oraz posiadanych kwalifikacji i doświadczeniem w pracy o podobnym zakresie.
Oświadczenie oferenta:

 1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie wymaganiami ustawowymi.

 1. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszym zapytaniu.

 2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do wykonania zamówienia.

 3. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 4. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu ofertowym” są kompletne i prawdziwe.

 5. Upoważniam upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia.

____________________________________

data i czytelny podpis oferenta


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020.
1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna