Formularz ofertowy po modyfikacjiPobieranie 364,3 Kb.
Strona3/4
Data23.10.2017
Rozmiar364,3 Kb.
1   2   3   4

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 pod nazwą:


ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.
1. Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………….…., dnia ………… ……..……..……………………..(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 pod nazwą:

ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:


………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam/-y, że: 1. Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

…………………….…., dnia ………… ……..……..……………………..(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)


Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1

 1. Serwery kasetowe

Należy dostarczyć środowisko wyposażone w 2 redundantne przełączniki agregujące porty wejścia wyjścia dla sieci SAN oraz LAN, redundantne zarządzane oraz minimum 1 redundantną obudowę oraz łącznie 3 serwery blade przeznaczonych do pracy w dostarczonych obudowach wg. poniższej specyfikacji:

Przełączniki agregujące:

Komponent

Minimalne wymagania

Wypełnia wykonawca

Środowisko

 • 2 przełączniki agregujące, wyposażone w minimum 16 portów umożliwiających pracę w standardzie FC oraz minimum 16 portów Ethernet w tym 1G/10G/FCoE. Przełączniki muszą być wspólne dla wszystkich dostarczonych obudów serwerowych.

 • Przełączniki muszą posiadać minimum 1 wolny slot umożliwiający rozbudowę o dodatkowe porty w przyszłości.

 • Wymagane jest opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 4µs przy 10 Gbps

 • Wymagana jest prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu 10GE przełącznika dla pakietów o dowolnej wielkości.

 • Wymagana jest przepustowość przełączania min. 700 mpps L2

 • Urządzenia muszą obsługiwać wkładki typu 10GE-SR oraz 10GE-LR.

 • Urządzenie musi obsługiwać kable typu 10GE Twinax o długościach 1,3,5 metrów lub równoważne pozwalające na łączność 10GE

 • Przełącznik musi obsługiwać standard FC

 • Przełącznik musi obsługiwać następujące standardy FCoE:

  • IEEE związane z Data Center Bridging

  • IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support)

  • Wsparcie dla DCBX Protocol

  • IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection

 • Przełącznik musi obsługiwać następujące standardy Ethernet:

  • Trunking IEEE 802.1Q VLAN

  • Wsparcie dla minimum 4000 sieci VLAN

  • Grupowanie EtherChannel (do 8 portów per wiązka EtherChannel)

  • Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9000 bajtów)

  • Ramki Pause (IEEE 802.3x)

 • Przełączniki muszą posiadać dodatkowo:

  • Port zarządzający 100/1000 Mbps

  • Port konsoli CLI

  • Obsługę SSHv2

  • Obsługę mechanizmów Authentication, Authorization, and Accounting (AAA)

  • RADIUS

  • Syslog

  • SNMP v2, v3

  • Role-Based Access Control RBAC

  • Network Time Protocol (NTP)

 • Przełączniki muszą posiadać redundantne wiatraki oraz zasilacze

 • Chłodzenie musi być realizowane przód/tył, przy czym wylot ciepłego powietrza musi być skierowany w kierunku portów GE, służących do dołączania serwerów, przełączników oraz wyniesionych modułów

 • Przełączniki muszą być przeznaczone do montażu w szafie 19”

 • Przełączniki agregujące muszą mieć możliwość dołączenia do przełączników rdzeniowych klienta za pomocą pasma 2x10GE oraz 2x8G FC każdy.

Producenta, nazwę i opis parametrów

Cechy obudowy:

Komponent

Minimalne wymagania

Wypełnia wykonawca

Środowisko

 • Obudowa do instalacji serwerów blade o maksymalnej wysokości 10U, przeznaczona do montażu w szafie 19”

Producenta, nazwę i opis parametrów

Ilość serwerów

 • Pojedyncza obudowa musi umożliwiać instalację minimum 8-miu połówkowych (dwuprocesorowych) serwerów blade lub 4-rech serwerów pełnych (czteroprocesorowych)

Producenta, nazwę i opis parametrów

Moduły rozszerzeń w obudowie

 • Obudowa musi zawierać minimum 2 moduły sieciowe.

 • Każdy moduł musi posiadać minimum 8 aktywne porty wewnętrzne 10G/FCoE oraz minimum 8 aktywne porty zewnętrzne 10GE/FCoE. Ilość portów wewnętrznych powinna umożliwiać rozbudowę serwerów do maksymalnej ilości na jaką pozwala obudowa.

 • Każdy moduł sieciowy musi być dołączony do przełącznika agregacyjnego za pomocą pasma minimum 40GB/FCoE

 • Obudowy należy dołączyć do przełączników agregacyjnych w taki sposób, aby w pełni obsadzona serwerami obudowa posiadała na każdy zainstalowany serwer pasmo minimum 10GE/FCoE

 • Obudowy należy wyposażyć tak, aby możliwa było wykorzystanie maksymalnej ilości serwerów w dowolnej konfiguracji sieciowej i prądowej bez potrzeby dodatkowej rozbudowy o licencje oraz moduły.

 • Moduły sieciowe muszą być dołączone do przełączników agregujących za pomocą połączeń miedzianych o długości przynajmniej 3 metrów pochodzących od producenta obudowy.

Producenta, nazwę i opis parametrów

Wirtualizacja połączeń LAN/SAN

 • Obudowa oraz zaoferowany system muszą umożliwiać wirtualizację połączeń LAN oraz SAN. Jeśli rozwiązanie wymaga dodatkowych modułów, oprogramowania lub licencji należy dostarczyć je razem z systemem. Środowisko musi umożliwiać skonfigurowanie łącznie minimum 30-tu wirtualnych interfejsów LAN oraz SAN per serwer widocznych tak, jakby były interfejsami fizycznymi, niezależnie od zainstalowanego oprogramowania.

Producenta, nazwę i opis parametrów

Zarządzanie

 • Elementy zarządzające mogą składać się z wielu komponentów oprogramowania. Należy dostarczyć oprogramowanie, którego komponenty będą umożliwiały zarządzanie dostarczanymi obudowami poprzez jeden wspólny panel dostępny po jednym zalogowaniu.

 • Redundantna platforma sprzętowa oraz licencje do obsługi oprogramowania zarządzającego muszą być dostarczone dodatkowo w postaci dedykowanych zasobów. Zamawiana pula serwerów nie uwzględnia przeznaczenia mocy obliczeniowej na potrzeby obsługi środowiska zarządzającego.

 • Komponenty zarządzające muszą być dostarczone w sposób redundantny lub zdublowany tak, aby zabezpieczyć środowisko przed utratą pełnej funkcjonalności w przypadku awarii komponentu zarządzającego.

 • System zarządzający musi umożliwiać zarządzanie minimum 10-ma chassis

 • System zarządzania musi oferować graficznie następujące funkcjonalności:

  • Przegląd listy komponentów, z których składają się obudowy serwerowe

  • Wyświetlanie informacji o awariach i zdarzeniach dla wszystkich komponentów systemu

  • Automatyczne powiadamianie o awarii, email do administratora

  • Systemu musi umożliwiać zarządzanie jednocześnie za pomocą interfejsu graficznego oraz konsolowego

  • Zarządzanie z uwzględnieniem roli użytkowników. Role użytkowników muszą być konfigurowalne z podziałem na administratorów serwerów, sieci LAN, sieci SAN oraz wirtualizacji

  • System musi oferować integrację ze środowiskiem wirtualizacji serwerów poprzez prezentację, na jakich serwerach działają poszczególne wirtualne maszyny dla VMware/Hyper-V.

  • System musi oferować zarządzanie mocą całego środowiska poprzez podgląd maksymalnej i średniej wykorzystanej przez komponenty mocy

  • System musi oferować zarządzanie chłodzeniem całego środowiska poprzez podgląd temperatur na poszczególnych komponentach środowiska

  • System musi oferować obsługę szablonów definiujących serwery - np. zapisanie wzorcowej konfiguracji serwera, a następnie tworzenie nowych konfiguracji z pierwotnie przygotowanego szablonu. Szablon musi uwzględniać parametry takie jak wersja firmware komponentów, ilość interfejsów sieciowych i ich parametry (QoS, VLAN, wirtualnych sieci SAN, MAC address, WWNN, WWPN), konfiguracja parametrów BIOS, konfiguracja parametrów RAID,

  • System musi także oferować aktualizację konfiguracji wyżej wymienionych parametrów dla wszystkich serwerów poprzez modyfikację szablonu wzorcowego

  • System musi oferować konfigurowanie serwerów oraz środowiska na podstawie puli wcześniej zdefiniowanych takich jak pula adresów MAC, IP do zarządzania, UUID, MAC addressów, WWNN, WWPN, IP do iSCSI

 • System musi oferować konfigurację serwera przy pomocy logicznego profilu obejmującego przynajmniej następujące parametry:

  • Konfiguracja parametrów BIOS

  • Konfiguracja kolejności i źródła bootowania

  • Konfigurowania parametrów LAN (IP, MAC, VLAN, Ilość interfejsów, parametry PXE)

  • Konfiguracja parametrów SAN (ilość interfejsów SAN, VSAN, WWNN, WWPN)

  • Konfiguracja parametrów RAID,

  • Konfiguracja UUID serwera

 • System musi umożliwiać reakcję na awarię poprzez przeniesienie wyżej wymienionego profilu logicznego z uszkodzonego serwera na zdefiniowany przez administratora wolny serwer w dowolnej z dostarczonych obudów. Uruchamiany serwer musi przejąć wszystkie cechy logicznego profilu bez potrzeby dalszej rekonfiguracji środowiska, aby rozpocząć pracę możliwie krótkim czasie.

 • Oprogramowanie musi oferować zdalne zarządzanie serwerami za pomocą redundantnej funkcjonalności KVM IP. Wymagane jest zdalne montowanie napędów, zarządzanie serwerami – w tym restart, włączanie, wyłączanie, zdalny dostęp do serwera za pomocą konsoli, wyświetlanie informacji o awariach

 • Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawać dodawane komponenty fizyczne systemu

 • Oprogramowanie musi oferować aktualizację wersji firmware dla wszystkich podzespołów dostarczanych w ramach obudów łączenie w postaci jednego interfejsu. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację nowo uruchamianych komponentów takich jak serwery i ich podzespoły dla wszystkich obudów

 • Oprogramowanie musi oferować konfigurację vlanów, parametrów QoS interfejsów serwera (w tym limitowania ruchu interfejsów) dla wszystkich obudów łącznie

Producenta, nazwę i opis parametrów

Zasilanie

 • Obudowa wyposażona w pełną liczbę zasilaczy Hot-Plug, oferująca możliwość pracy w trybach redundancji N+N oraz N+1 przy w pełni obsadzonym serwerami systemie

 • Należy dostarczyć kable zasilające odpowiednie do dołączenia dostarczanych urządzeń do do posiadanej infrastruktury zasilania.

Producenta, nazwę i opis parametrów

Wentylacja

 • System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie, nie dopuszczając do ich przegrzania

 • Obudowa musi być wyposażona w pełną liczbę wiatraków oferującą możliwość pracy przy w pełni obsadzonym serwerami systemie

Producenta, nazwę i opis parametrów


Gwarancja

 • Trzy lata gwarancji w trybie 8x5xNBD. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego kontaktu z serwisem świadczonym przez producenta sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania

GWARANCJA - NALEŻY OKREŚLIĆ W FORMULARZU OFERTOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Opis

Dokumentacja

 • Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim

Opis

Serwery Blade - 3 sztuki

Komponent

Minimalne wymagania

Wypełnia wykonawca

Obudowa

 • Kompatybilna z oferowaną obudową (Klatką typu Blade)

Producenta, nazwę i opis parametrów

Płyta główna

 • Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwerów, opatrzona jego logo. Przewidziana do instalacji procesorów co najmniej 4-ro, 6-cio, 8-mio, 10-cio, 12-to, 14-to, 15-to, 16-to i 18-to rdzeniowych.

Producenta, nazwę i opis parametrów

Chipset

 • Dedykowany przez producenta serwerów do pracy w konfiguracjach minimum 2-procesorowych

Producenta, nazwę i opis parametrów

Procesor

 • Minimum 2 procesory klasy x86, 6-ro rdzeniowe, o częstotliwości pracy min. 1,9 GHz. Procesory muszą być z najnowszej dostępnej na rynku generacji procesorów danego Producenta.

Producenta, nazwę i opis parametrów

Pamięć RAM

 • 128GB pamięci RAM taktowana zegarem umożliwiającym pracę z częstotliwością zegara min. 2133MHz,

 • Serwer musi umożliwiać obsadzenie kośćmi o całkowitej pojemności 768GB pamięci RAM

Producenta, nazwę i opis parametrów

Dyski twarde

 • Brak – bootowany z macierzy

 • Karta SD lub klucz USB o pojemności min. 4 GB do uruchamiania systemu operacyjnego lokalnie z serwera

Producenta, nazwę i opis parametrów

Karta graficzna

 • Zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości min. 1280x1024

Producenta, nazwę i opis parametrów

Porty

 • Możliwość wykorzystania nie mniej niż 1 wewnętrznego portu USB, oraz możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych urządzeń USB.

 • Serwer musi umożliwiać bootowanie z wirtualnych napędów dyskietek, CD/DVD oraz z klucza USB

Producenta, nazwę i opis parametrów

Interfejsy sieciowe

 • Minimum jedna, minimum czteroportowa, konwergentna karta sieciowa 10Gb, z możliwością podziału łącza na wirtualne interfejsy. Serwer musi umożliwiać stworzenie minimum 30-tu interfejsów per blade. Jeśli do wykorzystania interfejsów potrzebne są licencje, należy dostarczyć je razem z rozwiązaniem.

 • Serwer musi pozwalać na bootowanie z sieci SAN za pomocą aktywnych interfejsów FC oraz iSCSI

Producenta, nazwę i opis parametrów

Bezpieczeństwo

 • Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu TPM

Opis

Karta zarządzająca

 • Niezależna od systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port GE.

 • Karta musi wspierać wszystkie wymagane cechy oprogramowania zarządzającego

Producenta, nazwę i opis parametrów

Gwarancja

 • Trzy lata gwarancji w trybie 8x5xNBD. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego kontaktu z serwisem świadczonym przez producenta sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania

GWARANCJA - NALEŻY OKREŚLIĆ W FORMULARZU OFERTOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Opis

Certyfikaty

 • Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2012 R2 x64 oraz na listach HCL dla oprogramowania VMWare.

Opis

Dokumentacja

 • Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim

Opis

Data wyprodukowania

 • nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania

Data

 1. Macierz

Lp

Wymaganie

Wypełnia wykonawca

1

Macierz musi umożliwiać migrację dysków logicznych na i z macierzy dyskowych innych producentów z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów macierzy. Wymagane jest dostarczenie licencji na całą oferowaną pojemność macierzy.

Funkcjonalność ta jest wymagana ze względu na planowaną migrację danych z macierzy IBM DS 3400, którą Zamawiający obecnie już posiada.Producenta, nazwę i opis parametrów

2

Macierz musi umożliwiać rozbudowę pojemności oraz wydajności poprzez dołożenie lub wymianę kontrolerów bez konieczności migracji danych.

Opis

3

Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4 kontrolery odpowiedzialne za obsługę dostępu do danych i komunikację z systemami operacyjnymi i aplikacyjnymi. 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych plikowych a pozostałe 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych blokowych.

Producenta, nazwę i opis parametrów

4

Urządzenie powinno być wyposażone w pracujące nadmiarowo kontrolery do transmisji i obsługi danych z możliwością wsparcia dla protokołów blokowych: FC.

Producenta, nazwę i opis parametrów

5

Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji.

Opis

6

Macierz musi być wyposażona w co najmniej 64GB przestrzeni cache służącej do buforowania operacji odczytu oraz zapisu.

Cache (do odczytu zapisu) musi mieć możliwość rozbudowy do 256GB przy pomocy modułów DDR/kolejnych kontrolerów/dysków SSD. Dla dysków SSD nie może być to funkcjonalność tieringu opisana w punkcie 21.Producenta, nazwę i opis parametrów

7

Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache, w szczególności cache przeznaczony do zapisu (ang. Write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas.

Opis

8

Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania i chłodzenia, gwarantujący nieprzerwalność pracy i utrzymanie funkcjonalności macierzy w szczególności działania pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania.

Producenta, nazwę i opis parametrów

9

Oferowane urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej portów:

- 8 x 8Gb FC

- 8 x 1Gb Ethernet


Producenta, nazwę i opis parametrów

10

Macierz dyskowa powinna umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, HDD 15k, HDD 10k i HDD 7,2k rpm wyposażonych w interfejsy SAS 6Gbps (SAS, NL-SAS) lub FC 4Gbps (FC, SATA), zarówno 2,5" jak i 3,5".

Producenta, nazwę i opis parametrów

11

Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 125 napędów dyskowych bez konieczności dokładania dodatkowych kontrolerów.

Opis

12

Macierz musi umożliwiać wyposażenie w globalne dyski rezerwy dla dysków danych w liczbie wynikającej z udokumentowanych zaleceń producenta macierzy lub macierz musi posiadać odpowiednie mechanizmy dodatkowej pojemności poza pojemnościami wymaganymi na dane umożliwiającymi zastąpienie pojemności uszkodzonego napędu dyskowego danego typu zachowując pełną funkcjonalność trybu ochrony RAID dla każdego typu dysku.

Producenta, nazwę i opis parametrów

13

Macierz musi umożliwiać rozbudowę do 960 napędów dyskowych w obrębie pojedynczego systemu dyskowego.

Producenta, nazwę i opis parametrów

14

Macierz musi zostać wyposażona, w przynajmniej

a. 2 dyski SSD o pojemności 200GB


b. 23 dysków SAS/FC o pojemności 600GB i prędkości obrotowej 10 tyś. RPM
c. 15 dyski NLSAS/SATA o pojemności 3000GB i prędkości obrotowej 7200 RPM.

Dodatkowo należy dostarczyć 2 dyski SAS/FC tak jak w punkcie 14 b.Producenta, nazwę i opis parametrów

15

Macierz musi mieć możliwość instalacji dysków SSD, SAS, NLSAS w tej samej półce dyskowej.

Opis

16

Połączenia między dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps.

Opis

17

Macierz musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy.

Producenta, nazwę i opis parametrów

18

Macierz powinna umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej RAID 0, 1, 5 i 6 (lub równorzędny podwójnej parzystości).

Producenta, nazwę i opis parametrów

19

Macierz musi obsługiwać lun masking, lun mapping i inicjowanie startu systemów operacyjnych. Należy dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby serwerów podłączonych do macierzy

Producenta, nazwę i opis parametrów

20

Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) poprzez możliwość określania wartości „nie większej niż” dla następujących parametrów dostępu do dysku logicznego:
a. Ilość operacji na sekundę (IOPS),
b. Przepustowość (MB/s).

Producenta, nazwę i opis parametrów

21

Macierz musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację. Migracje muszą być wykonywane automatycznie bez udziału administratora. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 256MB. Migracja danych musi odbywać się bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Niezbędne jest dostarczenie licencji na całą pojemność macierzy.

Producenta, nazwę i opis parametrów

22

Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy przynajmniej dwoma typami stosowanych dysków (SSD, SAS/FC, NLSAS/SATA)

Producenta, nazwę i opis parametrów

23

Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych.

Opis

24

Macierz musi zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji RAID dla różnych typów dysków fizycznych w obsługujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem tieringu.

Opis

25

Macierz musi pozwalać na agregację portów ethernetowych przeznaczonych do obsługi danych plikowych w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz zapewniać mechanizm zapewniający ciągłą dostępność do danych nawet w przypadku awarii przełącznika ethernetowego.

Opis

26

Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej dwa pracujące nadmiarowo kontrolery do obsługi zasobów plikowych z wykorzystaniem protokołów NFS (wersje V2, V3, V4), pNFS, CIFS (wersje 2.0, 3.0), FTP.

Opis

27

Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy aplikacja nie wykorzystała pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy.

Opis

28

Macierz musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation).

Opis

29

Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy.

Opis

30

Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Dla zgłoszeń krytycznych (tj. urządzenie nie działa w ogóle) czas reakcji 1 godzina, możliwość zgłaszania problemów do Producenta w rygorze 24/7

Opis

31

Urządzenia oraz ich oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte opieką serwisową producenta przez okres 3 lat. W okresie opieki wymagane jest usuwanie awarii, dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Usuwanie awarii i dostęp do części zamiennych musi być nielimitowany w okresie obowiązywania umowy serwisowej. Koszt umowy serwisowej musi być zawarty w cenie urządzenia

Opis

32

Oferowane urządzenia musza być fabrycznie nowe, i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji Producenta.

Opis

33

Data wyprodukowania (wyprodukowane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dostawą)

Data


w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Podpis

osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

............................................

(pieczątka)

Załącznik nr 5.2 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 2


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna