Formularz ofertowy po modyfikacjiPobieranie 364,3 Kb.
Strona2/4
Data23.10.2017
Rozmiar364,3 Kb.
1   2   3   4

POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Wykonawca oświadcza, że:

     1. zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty,

     2. oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania/parametry opisane przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych

  1. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

  2. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k).

  3. Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w .......................................... tel.................................. fax ................................

  4. Serwis sprzętu w ramach niniejszej umowy będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności przez uprawnione osoby wymienione poniżej:

 1. …………………………………………….

 2. …………………………………………….

  1. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy:

………………………………… tel. ……………………….
 1. PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM


L.P.

OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


1

 1. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA


KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. zastrzegamy, że informacje:       (wymienić czego dotyczy) zawarte są w następujących dokumentach:      

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

UZASADNIENIE:

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

     
Uwaga:Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

................................................

miejscowość, data ..........................................................

(podpis i pieczątka osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.1 do oferty
………………………………………………

Szp/Fz-9/e-zdrowie/2015

pieczątka WykonawcyFormularz ofertowo - cenowy
Pakiet nr …*)Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

(zgodnie z nazwą Pakietu)

Typ/kod/producent

jedn. miary

Ilość

cena jednostkowa netto

wartość netto

VAT %

cena jednostkowa brutto

wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 wartość brutto słownie: ...........................................................................................................................

*) wpisać numer i nazwę Pakietu


Wykonawca(podpis i pieczątka)Załącznik nr 2 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

UMOWA - wzór

współfinansowana przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

zawarta w dniu …………..2015 r. we Wrocławiu

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej „Zamawiający” reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor

a

………………………………………..prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Rejestru Przedsiębiorców KRS/ prowadzonego przez…………………...pod numerem…………………. NIP ………, REGON ……………………zwanym dalej „Wykonawca” reprezentowanym przez………………………………………§ 1

    1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015) zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt/oprogramowanie, określone w Pakiecie nr ………………….., w asortymencie w ilości oraz w cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

    2. *) Przedmiot umowy obejmuje zamontowanie, uruchomienie oraz przetestowanie sprzęt/oprogramowania określonego w pakiecie nr …………….

§ 2

 1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do Serwerowni Zamawiającego (niski parter, budynek C) oraz poniesie koszty jego ubezpieczenia .

 2. Zamawiający ze względów organizacyjnych zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca dostawy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zmiana w tym zakresie nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego określające nowe miejsce dostawy.

§ 3

 1. Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą w wysokości:

…..............zł netto

(słownie:….................................................................................................................................)

…..............zł brutto

(słownie:…................................................................................................................................).

w tym

pakiet nr …...…..............zł netto

(słownie:….................................................................................................................................)

…..............zł brutto

(słownie:…...............................................................................................................................). 1. Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami
  o podatkach.

 2. Wykonawca oświadcza, że *) jest/*) nie jest płatnikiem podatku VAT

*) niepotrzebne skreślić

§ 4


 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem gwarancji nie krótszym niż …… miesiące/miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku serwerów gwarancja świadczona będzie w trybie 8x5xNBD.

 2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do usunięcia awarii. Gwarancja obejmuje w szczególności nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu wynikające z: niewłaściwej jakości wykonania przez producenta przedmiotu umowy, zastosowania niewłaściwych materiałów, części lub oprogramowania, a także z działania niespełniającego funkcjonalności określonych w opisie przedmiocie zamówienia jak również aktualizacji oprogramowania do wszystkich nowszych wersji.

 3. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy, podzespołów, części w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

 4. Świadczenia z udzielonej gwarancji Wykonawca realizować będzie w ramach gwarancji udzielonej przez producenta. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za logistyczny nadzór nad serwisem gwarancyjnym producenta, tj. za zapewnienie przeprowadzenia naprawy lub czynności gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź za niezwłoczne dostarczenie sprzętu do autoryzowanego serwisu, jak też za czas naprawy zgodnie z terminami określonymi poniżej.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu w:

 1. terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego - pakiet nr 2;

 2. ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego - pakiet nr 1, w przypadku macierzy dla zgłoszeń krytycznych (urządzenie nie działa w ogóle) czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 1 godziny, jak również Zamawiający ma mieć możliwość zgłaszania problemów w ciągu 24/7.

 1. Naprawy i czynności gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat za transport i dojazd serwisu autoryzowanego przez producenta, który zapewnia Wykonawca. Za zgodą Zamawiającego naprawy gwarancyjne mogą się odbywać w innym miejscu bez dodatkowych opłaty za transport i dojazd, który zapewnia Wykonawca.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy przedmiotu umowy w:

 1. terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego - pakiet nr 2;

 2. ciągu 96 godzin do przywrócenia pierwotnej funkcjonalności urządzenia - pakiet nr 1.

 1. W przypadku opóźnienia w realizacji zgłoszenia gwarancyjnego przekraczającego 7 dni w stosunku do w/w czasów realizacji, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii innemu, wybranemu przez siebie, wyspecjalizowanemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, informując o tym Wykonawcę z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego.

 2. W przypadku dwukrotnej awarii tego samego sprzętu lub tego samego modułu / tej samej części sprzętu, sprzęt lub jego moduł/część zostaną wymienione na inne, oryginalne i fabrycznie nowe.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia równoważnego sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż zaoferowane.

 4. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy określonego w pakiecie nr ……… *) telefonicznie oraz wysyłając potwierdzenie faksem/e-mail (skan dokumentu) do Wykonawcy w ........................... tel. ………………… fax. .......................

 5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naprawy przedmiotu umowy wysyłając je do Zamawiającego faksem: nr 71/32-70-353 bądź e-mail: …………………....

 6. W przypadku, gdy awaria sprzętu okaże się niemożliwa do usunięcia lub też naprawiony sprzęt nie będzie spełniać tych samych parametrów lub nie będzie zachowywać swojej pełnej pierwotnej funkcjonalności, wówczas taki sprzęt będzie podlegać wymianie na taki sam fabrycznie nowy.

*) niepotrzebne skreślić

§ 5


 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w pakiecie nr …… – w terminie do ………. od daty podpisania umowy.

 2. Wykonawca z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego podanemu w § 9 niniejszej umowy termin realizacji dostawy.

 3. Zamawiający zobowiązuje się do nierozpakowania przedmiotu zamówienia dostarczonego do czasu przybycia przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po uprzednim jego uruchomieniu i przetestowaniu przez Wykonawcę.

 4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania wymiany przedmiotu umowy na nowy zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi przez Zamawiającego.

 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

 6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niekompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

 7. Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty posiadają wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą i na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczy je Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie realizacji umowy.

 8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z dokumentacją obsługi w języku polskim oraz oświadczeniem dotyczącym obsługi serwisowej urządzeń (brak wymagań producenta dotyczących wykonywania przeglądów technicznych lub - jeśli są wymagane - określenie częstotliwości oraz zakresu).

 9. Wszelkie dostawy dokonywane są w dni powszednie w godzinach 8;00-14;00.(od poniedziałku do piątku)

§ 6

 1. *) Wykonawca zrealizuje umowę samodzielnie.

 2. *) Wykonawca podzleci wykonanie obowiązków umownych podwykonawcom, biorąc pełną odpowiedzialność za ich jakość, terminowość i rzetelność, w następującej części …...

 3. *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

 4. *) Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. 

 5. *) Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami nastąpiło przed rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym.

 6. *) Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia podwykonawcy.

*) niepotrzebne skreślić

§ 7


 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

 2. Podstawą wystawienia faktury dla przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

 4. Wykonawca wystawi fakturę odrębnie dla każdego Pakietu określonego w §1 umowy i dostarczy ją do siedziby Zamawiającego.

 5. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

 1. za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

 2. za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto pakietu za każdy dzień zwłoki,

 3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy,

 4. za zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 0,5 % wartości brutto pakietu za każdą godzinę zwłoki.

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy.

 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy: 1. ze strony Zamawiającego – Andrzej Somiak tel. 713270407, e-mail somiak@wssk.wroc.pl

 2. ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ………………

§ 10

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku uchylania się Wykonawcy od zapisów określonych w § 4 niniejszej umowy.

§ 11

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do niezwłocznego ich usunięcia.

§ 12


 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w warunkach zapisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 3. Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksu dotyczącego przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza w stosunku do pierwotnie złożonej przez Wykonawcę oferty, zamianę elementów stanowiących przedmiot dostawy na elementy równoważne lub lepsze co do funkcjonalności, o ile uzna ich parametry za nie gorsze niż w złożonej pierwotnie ofercie w przypadku:

 1. wprowadzenia na rynek urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

 2. wprowadzenia na rynek urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

§ 13

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU


WYKONAWCA:


Nazwa

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73A; 51-124 Wrocław


Nazwa

W związku z realizacją umowy nr …………….....……. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – znak postępowania: Sz/FZ- .................................. w dniu ................................... przeprowadzono odbiór niżej wymienionego sprzętu:Nazwa, nazwa handlowaProducentTyp, oznaczenie katalogoweNr seryjny (fabryczny)

Wymieniona aparatura została dostarczona, uruchomiona i przetestowana.

Dostarczono dokumentację obsługi w języku polskim.


Uwagi:………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Ze strony Wykonawcy:


Imię, nazwisko, podpis

Ze strony Zamawiającego:

Imię, nazwisko, podpis

Załącznik nr 3 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna