Formularz oceny zgłoszeniaPobieranie 34,01 Kb.
Data12.06.2018
Rozmiar34,01 Kb.


……………………………………… …………..…………………….
pieczęć miejscowość i data

FORMULARZ OCENY ZGŁOSZENIA
Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji - w ramach konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17.


  1. Oceniany kandydat na Partnera

Nazwa (firma) oraz adres Oferenta: ____________________________________________________

reprezentowany przez: ______________________________________________________________

NIP: ______________________________________________________________________________


II. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze Partnera

  1. Kryteria obligatoryjne

Kryterium

Spełnia

Nie spełnia

X

X

1.

Zgłoszenie zostało złożone na właściwym formularzu.2.

Zgłoszenie zostało złożone przez uprawniony podmiot.3.

Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa4.

Kandydat spełniania definicję partnera zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm).5.

Kandydat nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.


Kandydat nie zalega z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.6.

Kandydat posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu tj.: doświadczenie w pozyskaniu, realizacji i rozliczenia w przeciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednego projektu o wartości minimum 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów zł) finansowanych z udziałem środków UE, gdzie JST była partnerem lub uczestnikiem projektu a tematyka projektu była zbieżna z założeniami projektu.7.

Kandydat dysponuje kadrą zatrudnioną na podstawie Kodeksu Pracy mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS - minimum trzy osoby, mające doświadczenie w skutecznym pozyskaniu dofinansowania (przygotowane wnioski otrzymały dofinansowanie) min. 1 wspólnego projektu w przeciągu ostatnich 3 lat8.

Kandydat dysponuje kadrą zatrudnioną na podstawie Kodeksu Pracy mającą doświadczenie we współpracy z JST przy realizacji Partnerskich projektów współfinansowanych ze środków EFS - minimum trzy osoby posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji projektu/ów Partnerskiego/ich realizowanych z JST9.

Kandydat dysponuje kadrą zatrudnioną na podstawie Kodeksu Pracy mającą doświadczenie w prowadzeniu obsługi logistycznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS - minimum trzy osoby z doświadczeniem w realizacji projektów związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30+, które prowadziły obsługę logistyczną w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS o ilości uczestników minimum 50 osób10

Kandydat posiada siedzibę lub oddział na terenie powiatu nowosądeckiego lub limanowskiego lub gorlickiego bądź Miasta Nowego Sącza.

  1. Kryteria punktoweMaksymalna liczba punktów: 10

1.

Zgodność działań potencjalnego partnera z celami partnerstwa

Przyznana liczba punktów

Uwagi2.

Proponowany zakres merytoryczny projektu (koncepcja) zgodnie z opublikowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie regulaminem konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17

Przyznana liczba punktów

Uwagi

3.

Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w ostatnich trzech latach w obszarze usług szkoleniowych lub doradczych

Przyznana liczba punktów

Uwagi

4.

Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych EFS skierowanych do osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30+ w województwie małopolskim, w subregionie sądeckim

Przyznana liczba punktów

Uwagi

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów: 10

………………………………………

podpisy Członów Komisji KonkursowejOświadczenie

W związku z weryfikacją zgłoszenia oświadczam, że:

1. Nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), które powodowałyby wyłączenie mnie z udziału w procesie oceny zgłoszenia, w szczególności:

a) nie jestem Zgłaszającym ani nie pozostaję ze Zgłaszającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;

b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zgłaszającego;

c) nie jestem związany z członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zgłaszającego z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;

d) nie jestem przedstawicielem Zgłaszającego ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem Zgłaszającego ani nie jestem związany z przedstawicielem Zgłaszającego z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;

e) nie pozostaję ze Zgłaszającym w stosunku podrzędności służbowej.

Przesłanki, o których mowa powyżej trwają także po ustaniu małżeństwa, kurateli, przysposobienia lub opieki.

2. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu zgłaszającego swoją kandydaturę na partnera projektu.

3. Nie brałem/am udziału w przygotowaniu zgłoszenia będącego przedmiotem oceny.

4. Z osobą przygotowującą zgłoszenie stanowiące przedmiot oceny:

a) nie łączy oraz nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,

b) nie jestem oraz nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………… ……………………………………………

miejscowość, data podpisy Członków Komisji Konkursowej©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna