Formularz o udzielenie informacji lub danych wywiadowczychPobieranie 39,25 Kb.
Data25.03.2018
Rozmiar39,25 Kb.

Załącznik nr 2

Wzór


FORMULARZ O UDZIELENIE INFORMACJI LUB DANYCH WYWIADOWCZYCH1


I – dane administracyjne


Organ składający wniosek (nazwa, adres, telefon, faks, e – mail, państwo członkowskie) :
Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu obsługującego (fakultatywne)
Zwraca się do następującego państwa członkowskiego:
Data i godzina złożenia niniejszego wniosku:
Numer referencyjny wniosku:Poprzednie wnioski

 Jest to pierwszy wniosek w tej sprawie

 Jest to kolejny wniosek w tej samej sprawie

Poprzedni (e) wniosek / wnioski

Odpowiedź/ odpowiedzi
Data

Numer referencyjny (w państwie członkowskim składającym wniosek )

Data

Numer referencyjny (w państwie członkowskim, do którego wniosek skierowano )

1.

2.

3.

4.Jeżeli wniosek został skierowany do więcej niż jednego organu w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek, proszę podać jakich użyto kanałów:

 Europejskie jednostki narodowe (ENU) Oficer łącznikowy Europolu

do wiadomości

 do wykonania


 Interpol NCB  do wiadomości

 do wykonania Sirene  do wiadomości

 do wykonania Oficer Łącznikowy

 do wiadomości

 do wykonania


 Inne  do wiadomości

 do wykonaniaJeżeli ten sam wniosek przesłano do innych państw członkowskich, proszę podąć to (te) państwo (- a) członkowskie oraz jakich użyto kanałów (fakultatywne)

II – TerminyPrzypomnienie: terminy zgodnie z art. 4 decyzji ramowej 2006/ 960/WSiSW
A – Przestępstwo podlega art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW
/
Informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, są przechowywane w bazie danych bezpośrednio dostępnej dla organu ścigania
- wniosek wymaga pilnego rozpatrzenia – termin: 8 godzin z możliwością przedłużenia
- wniosek nie wymaga pilnego rozpatrzenia – termin: 1 tydzień
B- inne przypadki : Termin: 14 dni WYMAGA pilnego rozpatrzenia

 NIE wymaga pilnego rozpatrzenia

Podstawa pilnego rozpatrzenia (np. podejrzani są przetrzymywani w areszcie, sprawa musi znaleźć się w sądzie przed konkretna datą)

Informacje lub dane wywiadowcze których dotyczy wniosek:

RODZAJ PRZESTEPSTW(A) LUB DZIAŁALNOŚCI PRZESTEPCZEJ (-YCH) STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT DOCHODZENIA
Opis okoliczności w jakich zostało (-y) popełnione przestępstwo (- a ), w tym czas, miejsce i stopień uczestnictwa osoby, której dotyczy wniosek o udzielenie informacji lub danych wywiadowczych:Charakterystyka przestępstw (a)
A- zastosowanie art. 4 ust.1 lub 3 decyzji ramowej 2006/960/ WSiSW

 A.1. Przestępstwo podlega w państwie członkowskim składającym wniosek karze pozbawienia wolości na maksymalny okres nie krótszy niż trzy lata

ORAZ

A.2. Przestępstwo stanowi jedno lub kilka spośród następujących czynów: udział w organizacjach przestępczych,

terroryzm,

 handel ludźmi,

 seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca,

 nielegalny obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi,

 nielegalny obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,

 korupcja,

oszustwa, w tym oszustwa na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich w rozumieniu

Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. w sprawie ochrony interesów

finansowych Wspólnot Europejskich,

 kradzież w formie zorganizowanej, rozbój z użyciem broni,

 nielegalny obrót dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

sprzeniewierzenie cudzego mienia,

wymuszenie rozbójnicze,

podrabianie i piractwo produktów,

 fałszowanie dokumentów urzędowych i obrót takimi dokumentami,

fałszowanie środków płatniczych,

nielegalny obrót hormonami i innymi substancjami wzrostu,

 pranie dochodów z przestępstwa,

 fałszowanie pieniędzy, w tym euro

 cyberprzestępczość,

 przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalny obrót zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin oraz ich odmianami,

 udzielanie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,

zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

 nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi,

 uprowadzenie osoby, bezprawne pozbawienie wolności i wzięcie zakładników

 rasizm i ksenofobia,

nielegalny obrót materiałami jądrowymi i radioaktywnymi,

obrót kradzionymi pojazdami,

 zgwałcenie,

 podpalenie,

 przestępstwa należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału

Karnego,

 porwanie statku wodnego i powietrznego,

sabotaż
- z tego powodu przestępstwo podlega art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW.

Odnośnie udzielenia odpowiedzi na niniejszy wniosek stosuje się art. 4 ust. 1 (przypadki pilne) oraz art. 4 ust. 3 (przypadki niewymagające pilnego rozpatrzenia) decyzji ramowej 2006/960/ WSiSW B-Przestepstwo (-a) nie zostało (-y) ujęte w punkcie .

W tym wypadku należy podać opis przestępstw(a)Cel, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych
Związek pomiędzy celem, w jakim składa się wniosek o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych, a osobą, której one dotyczą:
Tożsamość, o ile jest ( są ) znana (e ) osoby/ osób, w sprawie w której / których prowadzone jest dochodzenie lub operacja wywiadowcza dotycząca przestępstwa, będące podstawą wniosku o udostępnienie informacji lub danych wywiadowczych:
Przyczyny pozwalające przypuszczać, że informacje lub dane wywiadowcze, których dotyczy wniosek, znajdują się w państwie członkowskim, do którego zwrócono się z wnioskiem:
Ograniczenia dotyczące wykorzystania informacji zawartej w niniejszym wniosku do celów innych niż te, dla jakich zostały dostarczone lub w celu zapobieżenia bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego:

 zezwolenie na wykorzystanie udzielone

 zezwolenie na wykorzystanie udzielone, ale nie podawać źródła informacji

 nie wykorzystywać bez upoważnienia udzielonego przez źródło informacji

 nie wykorzystywać


1 Niniejszy formularz stosuje się przy składaniu wniosku o udostępnienie informacji i danych wywiadowczych zgodnie z decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich UE.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna