Formatowanie tekstuPobieranie 0,82 Mb.
Strona1/3
Data30.12.2017
Rozmiar0,82 Mb.
  1   2   3

FORMATOWANIE TEKSTU
Formatowanie tekstu
Najprostsze formatowanie tekstu może być wykonane przy pomocy paska narzędzi do formatowania, poprzez zaznaczenie fragmentu, a następnie wybranie jednej z opcji na pasku formatowania.
Formatowanie akapitu
Tekst, którym brakuje wcięć w pierwszej linii akapitu tak jak w tym właśnie akapicie) wyglądają "nieelegancko". W edytorze tekstu mamy specjalne znaczniki wcięć znajdujące się na linijce poziomej:
1. wycięcie pierwszego wiersza akapitu - ustawiane górnym znacznikiem w linijce poziomej

2. wcięcie z lewej strony akapitu - ustawiane dolnym lewym znaczkiem

3. wcięcie z prawej strony akapitu - ustawiane dolnym prawym znaczkiem
Najprostszą metodą do zrobienia wcięć jest ustawienie się na początku akapitu i wciśnięcia klawisza tabulacji.

Lewy dolny znacznik wcięcia jest nieco większy od pozostałych. Składa się z dwóch części trójkątnej i kwadratowej. Ciągnąc myszka za kwadratową część przesuwamy jednocześnie znacznik górny (zachowujemy wcięcie pierwszego wiersza), ciągnąć za część trójkątną przesuwamy tylko dolny znacznik. Istnieje bardziej precyzyjna metoda ustawiania wcięć dla akapitu oraz innych parametrów (np. odległości pomiędzy wierszami i akapitami). W tym celu należy wejść do menu format uruchomić polecenie Akapit wybrać kartę wcięcia i odstępy. Aby uzyskać wcięcia we wszystkich pisanych akapitach nie trzeba ustawiać za każdym razem wyznaczników. Możemy wykorzystać style...


Style tekstu
Stylem nazywamy zestaw takich elementów formatujących tekst jak - typ i rozmiar czcionki, wcięcia akapitów, odległości pomiędzy liniami itd. Każdy sformatowany fragment tekstu może stanowić wzór dla nowo tworzonego stylu.

Tworzenie nowego stylu


* Zaznacz sformatowany tekst, który ma być wzorem stylu

* Kliknij w pierwsze rozwijalne okno na pasku formatowania

* Wpisz nazwę, pod jaką nowy styl ma być zapisany

* Naciśnij Enter


Tworzenie nowego stylu można dokonać na sposoby. Pierwszy to stworzenie stylu w oparciu o ustawienia, które zrobiliśmy w tekście
...w oparciu o istniejący akapit
Zastosujmy go do stworzenia stylu na bazie pierwszego akapitu. Ustawmy się wewnątrz tego akapitu. Przesuńmy znacznik wcięcia pierwszego wiersza na 1cm. Teraz w polu edycyjnym listy styli wpisujemy nową nazwę stylu np. Tekst. Po wciśnięciu klawisza < Enter > do dokumentu zastał wprowadzony nowy styl. Przeniesienie tego stylu na drugi akapit jest już trywialne. Ustawiamy się wewnątrz drugiego akapitu podania a następnie wybieramy z listy styl Tekst.
...z menu Format
Drugi sposób to wejście do menu Format i polecenia Styl... W okienku dialogowym wybieramy opcję Nowy... po czym wypełniamy okienko dialogowe Nowy styl. Poszczególne miejsca okienka wypełniamy w sposób następujący:

Nazwa:


wpisujemy nazwę nowego stylu

Typ stylu:

określamy czy będzie to styl określający formatowanie akapitu

Oparty na:

wybieramy styl bazowy dla naszego stylu

Styl następnego..:

ustawiamy tu styl, który będzie zastosowany do nowego akapitu występującego po akapicie formatowanym za pomocą stworzonego stylu
Dodaj do szablonu: ustawienie tej opcji spowoduje, że styl przez nas zdefiniowany będzie pojawiał się we wszystkich nowych dokumentach. Ustawienia dla stylu dotyczące czcionki, formatowania akapitu realizujemy przez uruchomienie przycisku Format.
Style tekstu
Stylem nazywamy zastaw takich elementów formatujących teks jak - typ i rozmiar czcionki, wcięcia akapitów, odległości pomiędzy liniami itd. Aby zmienić tekstowi styl na styl istniejący na liście należy ustawić się wewnątrz akapitu lub zaznaczyć tekst (jeśli zawiera więcej niż jeden akapit) a następnie rozwinąć listę styli i wybrać żądany. Lista styli tekstu dostępnych w danej chwili znajduje się na pasku narzędzi do formatowania. Rozwinięcie tej listy powoduje wyświetlenie styli wbudowanych, które zostały zmienione lub zastosowane przez użytkownika oraz styli utworzonych przez urzytkownika w aktywnym dokumencie. Jeśli chcemy zobaczyć listę wszystkich styli dostępnych dla dokumentu należy przed rozwinięciem listy wcisnąć klawisz < Shif t>.
Zmiana definicji stylu
Jeśli zmienić wygląd naszego tekstu (czcionki, sposób wyrównywania tekstu, odległości między liniami..) wystarczy, że dokonamy zmian w odpowiednich stylach. Największe konsekwencje dla wyglądu tekstu będzie miała zmiana w stylu Standardowym ponieważ definicje prawie wszystkich pozostałych styli są na nim oparte. Oznacza to, że wszystkie ustawienia, które nie są jawnie określone dla tych styli są pobierane ze stylu Standardowego. Tak więc zmiana odległości pomiędzy liniami dla stylu Standardowego spowoduje zmianę odległości pomiędzy liniami dla pozostałych styli tekstu.
Zmiana definicji stylu w oparciu o istniejący akapit
Jest to krótsza droga do zapamiętania zmian w stylu tekstu. Po dokonaniu zmian w akapicie (dotyczących czcionki, wyrównywania, wcięć ) wystarczy wybrać z listy styli styl, który definiuje nasz akapit. Pojawi się wówczas opcja: Aktualizacja stylu zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Jeśli chcemy zmienić definicję stylu należy wcisnąć przycisk OK. Można również przywrócić właściwe ustawienia dla stylu jeśli klikniemy myszką na opcji Ponowne zastosowania formatu stylu do zaznaczenia i potwierdzimy przez OK.

Struktura dokumentu - Konspekt


W podrozdziale Tworzenie spisu treści opisane było jakimi stylami należy się posługiwać przy tworzeniu tytułów rozdziałów, aby automatycznie wygenerować z WORDa spis treści. Otóż używanie do tytułów rozdziałów - stylów Nagłówek 1, Nagłówek 2, Nagłówek 3 itd. Daje nam również możliwość pracy na Widoku konspektu.
UWAGA! Dzięki operacjom na strukturze dokumentu w WORDzie można przesuwać całe rozdziały w inne miejsce, tworzyć z rozdziałów podrozdziały i odwrotnie, kasować, wstawiać i wyświetlać treści tylko wybranych rozdziałów. A oto jak powinny być nadane style dla przykładowego dokumentu, aby można było pracować na strukturze dokumentu:

1.Geneza styl Nagłówek 1

1.1Rodzaje leasingu styl Nagłówek 2

1.1.1 Leasing finansowy styl Nagłówek 3

1.1.2 Leasing operacyjny styl Nagłówek 3

2.Rozwój leasingu w Polsce styl Nagłówek 1

3.Strony transakcji styl Nagłówek 1

3.1 Leasingobiorca styl Nagłówek 2

3.2 Leasingodawca styl Nagłówek 2

4. Zawarcie umowy leasingu styl Nagłówek 14.1 Umowy z pełną amortyzacją styl Nagłówek 2
Widok - Konspekt
Przejście na Widok - Konspekt realizujemy poleceniem Konspekt z menu Widok lub trzecim przyciskiem na poziomym pasku przewijania. Dla naszego przykładu obszar tekstowy przyjmie postać:

"Plusy" przed poszczególnymi rozdziałami oznaczają, że rozdziały te nie są puste (wewnątrz jest tekst). "Minus" przed rozdziałem 4.1 Umowy z pełną amortyzacją oznacza, że rozdział nie zawiera żadnej treści (jest dopiero rozpoczęty). Klawisz < Szary + > (na klawiaturze numerycznej) lub przycisk z plusem powodują rozwinięcie rozdziałów posiadających tekst lub podrozdziały. Po rozwinięciu do poziomu tekstu zauważymy, że każdy akapit zaczyna się od znaczka "mały minus".
Zaznaczanie rozdziałów i akapitów
Kliknięcie myszką na "plusie" oznaczającym rozdział, czy też na "małym minusie" oznaczającym akapit powoduje zaznaczenie tych fragmentów dokumentu. Na zaznaczonym fragmencie możemy wykonywać wszystkie operacje jak kopiowanie, kasowanie itd.

Znaczenia przycisków na pasku narzędzi do tworzenia struktury


Operacje odnoszące się do nagłówka akapitu, w którym jest punkt wstawiania
Podnieś poziom

podniesienie o jeden poziom nagłówka lub akapitu tekstu do poziomu nagłówka (do poziomu rozdziału, w którym nagłówek się znajduje).

Obniż poziom

obniżenie o jeden poziomu nagłówka

Obniż do tekstu podstawowego

obniżenie nagłówka do poziomu akapitu w tekście podstawowym

Przesuń w górę

przesunięcie nagłówka lub akapitu tekstu podstawowego w górę (przeskoczenie jednego elementu niezależnie od poziomu)

Przesuń w dół

przesunięcie nagłówka lub akapitu tekstu podstawowego w dół (przeskoczenie jednego elementu niezależnie od poziomu)

Rozwiń

rozwinięcie nagłówka o jeden poziom. Aby rozwinąć cały tekst pod nagłówkiem należy kliknąć podwójnie na "plusie" stojącym przed nagłówkiemZwiń

zwinięcie tekstu nagłówka o jeden poziom. Aby zwinąć cały tekst pod nagłówkiem należy kliknąć podwójnie na "plusie" nagłówka.

Operacje niezależne od punktu wstawiania:
Wszystkie

rozwinięcie (zwinięcie) wszystkich nagłówków aż do tekstu podstawowego

Pokaż tylko pierwszy wiersz

zwinięcie (rozwinięcie) wszystkich widocznych akapitów tekstu podstawowego do pierwszego wiersza

Pokaż nagłówek

pokazanie nagłówków tylko do poziomu... (odpowiednio 1,2,3 itd.)

Pokaż format

pokazanie formatu (czcionek) nagłówków

Widok dokumentu głównego

wyświetlenie narzędzi do łączenia wielu dokumentów w jedną logiczną całość


Możemy zmienić czcionkę, jej styl i rozmiar. Uwaga: Dla uzyskania "ładnych" wydruków warto stosować do tytułów oraz wyróżnionych tekstów czcionki bezszeryfowe, natomiast do zwykłego tekstu czcionki szeryfowe. Czcionki bezszeryfowe to Arial, Avalon, do szeryfowych można zaliczyć Times New Roman, Courier. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że czcionki szeryfowe posiadają u góry i u dołu liter dodatkowe zakończenia -"daszki".
Pasek narzędzi menu czcionka:

i karta menu format – czcionka:  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna