Forma organizacyjno prawnaPobieranie 3,15 Mb.
Strona1/23
Data26.03.2018
Rozmiar3,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Załącznik do uchwały 7/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Konrad Tomaszewski

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju PolskiPAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE”-FORMA ORGANIZACYJNO – PRAWNA,

w tym Status LP

(fragment większej całości)
Spis treści
Prolog

 1. Streszczenie

 2. Ustęp A - Atrybuty, składające się na charakterystykę formy organizacyjno – …………..prawnej podmiotu praw i obowiązków

 3. Ustęp B - Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” w świetle ustawy o lasach z …………uwzględnieniem m.in. przepisów Kodeksu cywilnego

  1. Zwięzła geneza współczesnej podstawy prawnej leśnictwa

  2. Przepisy dotyczące formy organizacyjno – prawnej LP zawarte w ustawie o lasach

 4. Ustęp C - Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” a Skarb Państwa

  1. Podstawowe twierdzenie

  2. Istota prawna reprezentowania podmiotu praw i obowiązków przez inny podmiot praw i obowiązków

  3. Klasyfikacja czynności konwencjonalnych

  4. Istota prawna reprezentowania innego podmiotu w zakresie mienia podmiotu reprezentowanego pozostającego we władaniu reprezentującego

  5. Podmioty, do których odnoszą się skutki z reprezentowania innego podmiotu, oraz możliwy zakres tych skutków

  6. Zdolność prawna jako warunek występowania jednostki organizacyjnej w roli reprezentującego

  7. Zakres obowiązków wewnętrznych organów kierowniczych w Lasach Państwowych

  8. Skutki prawne z wykonywania obowiązków przez wewnętrzne organy kierownicze w LP – skutki odnoszące się do Skarbu Państwa, skutki odnoszące się do Lasów Państwowych

  9. Zakres własności Skarbu Państwa w odniesieniu do dóbr prawnych, wykorzystywanych przez Lasy Państwowe do prowadzenia działalności (z uwzględnieniem zagadnienia własności środków pieniężnych we władaniu Lasów Państwowych)

  10. Działalność Lasów Państwowych w zakresie ochrony gruntów leśnych oraz sprzedaży lasów i innych nieruchomości gruntowych; zobowiązania finansowa związane z działaniem Lasów Państwowych imieniem państwa lub samorządu oraz w we wspomaganiu organów władzy publicznej i instytucji publicznych

  11. Lasy Państwowe jako podmiot legitymowany zdolnością prawną

  12. Przysługująca Lasom Państwowym własność środków pieniężnych nie oznacza uwłaszczania się LP na majątku Skarbu Państwa

  13. Istota działalności Lasów Państwowych w podnoszeniu własnej funkcjonalności

  14. Zakres działania Lasów Państwowych imieniem własnym oraz imieniem państwa lub samorządu

  15. Przejściowe podsumowanie wywodu na temat działania Lasów Państwowych w …imieniu Skarbu Państwa

  16. Lasy Państwowe nie stanowią zinstytucjonalizowanej formy Skarbu Państwa

  17. Lasy Państwowe są podmiotem odrębnym w stosunku do Skarbu Państwa

  18. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa jako właściciela lasów państwowych

  19. Główne atrybuty działalności Lasów Państwowych

  20. Lasy Państwowe jako podmiot nie stanowią własności Skarbu Państwa

  21. Lasy Państwowe nie są podmiotem niezawisłym

  22. Problematyka nadzorowania Lasów Państwowych oraz działalności nadzorczej w Lasach ...Państwowych

   1. Działalność w zakresie nadzorowania jako taka (z uwzględnieniem jej klasyfikacji)

   2. Nadzór pracowniczo – prawny w Lasach Państwowych (z uwzględnieniem problematyki sprawstwa kierowniczego w Lasach Państwowych)

   3. Nadzór instytucjonalny w Lasach Państwowych o charakterze cywilistycznym

   4. Nadzorowania Lasów Państwowych w ramach zewnętrznego nadzoru cywilistycznego

   5. Nadzorowanie Lasów Państwowych przez organizacje pozarządowe oraz w ramach niezorganizowanej aktywności obywatelskiej

   6. Nadzorowanie Lasów Państwowych przez Ministra Środowiska

   7. Funkcje nadzorcze w odniesieniu do Lasów Państwowych przypadające Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

   8. Pozostały nadzór administracyjny dotyczący Lasów Państwowych

   9. Dobre praktyki, dotyczące nadzorowania Lasów Państwowych oraz prowadzenia działalności nadzorczej w Lasach Państwowych

  23. Problematyka kontrolowania Lasów Państwowych

   1. Minister Środowiska jako organ kontrolujący Lasy Państwowe

   2. Minister Skarbu Państwa jako organ kontrolujący Lasy Państwowe (z uwzględnieniem analizy podmiotowych praw majątkowych we władaniu Lasów Państwowych )

   3. Pozostałe organy i instytucje mające możność kontrolowania Lasów Państwowych; certyfikowanie gospodarki leśnej jako przejaw kontrolowania Lasów Państwowych

 5. Ustęp D - Misja Lasów Państwowych. Działalność Lasów Państwowych w świetle przepisów ………….prawa powszechnego

  1. Misja Lasów Państwowych

  2. Działalność w świetle przepisów dotyczących Polskiej Klasyfikacji Działalności

   1. Uwagi propedeutyczne. Co to jest działalność, w tym działalność zintegrowana. Procedura szeregowania różnych działalności prowadzonych przez jeden podmiot gospodarki narodowej

   2. Zintegrowanie działalności w Lasach Państwowych. Działalność w Lasach Państwowych pozostaje w silnym zintegrowaniu pionowym i poziomym

   3. Gospodarka leśna prowadzona w Lasach Państwowych w świetle PKD oraz PKWiU z uwzględnieniem problematyki działalności w zakresie realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu

  3. Działalność gospodarcza w świetle definicji normatywnych a działalność prowadzona w Lasach Państwowych

   1. Analiza definicji normatywnych działalności gospodarczych

   2. Lasy Państwowe prowadzą działalność gospodarczą

  4. Działalność Lasów Państwowych w świetle ustawy o lasach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

   1. Twierdzenia wstępne

   2. Dylematy prawne związane działalnością dodatkową oraz rozwojową w Lasach Państwowych

   3. Rozwinięcie generalnego schematu uprawnionej działalności w Lasach Państwowych

   4. Schemat klasyfikacyjny działalności dodatkowej w Lasach Państwowych

   5. Działalność Lasów Państwowych dzieli się na działalność obligatoryjną lub fakultatywną

   6. Na gruncie Ustawy o rachunkowości działalność Lasów Państwowych zidentyfikowana na podstawie analizy ustawy o lasach oraz rozporządzenia finansowego jest albo działalnością operacyjną, albo pozostałą działalnością operacyjną, albo działalnością rodzącą przychody lub koszty finansowe

   7. W praktyce działalność wytwórcza i pomocnicza prowadzona przez jednostki organizacyjne LP charakteryzuje się dużą zmiennością z punktu widzenie możliwych „scenariuszy”

  5. Działalność Lasów Państwowych w zakresie gospodarki leśnej – rozwinięcie zagadnienia

  6. Działalność w zakresie realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu jako przejaw gospodarki leśnej lub innej uprawnionej działalności leśnej – rozwinięcie zagadnienia

   1. Pojęcie funkcji lasu

   2. Pojęcie realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz nierzeczowego produktu wyjściowego gospodarki leśnej, związanego z realizacją pozaprodukcyjnych funkcji lasu

   3. Odpłatność finansowa za wytwarzanie nierzeczowych produktów wyjściowych gospodarki leśnej

 6. Ustęp E - Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” a organy państwowe

  1. Twierdzenia wstępne

  2. Pojęcie organu jako takiego

  3. Pojęcie organu kierującego podmiotem praw i obowiązków, prowadzącego rynkową działalność wytwórczą

  4. Organy publiczne – definicja oraz klasyfikacja

  5. Uzupełnienie pierwsze wywodów na temat organów publicznych

  6. Uzupełnienie drugie wywodów na temat organów publicznych

   1. Uwagi wprowadzające

   2. Okoliczność pierwsza – sposób utrwalenia Lasów Państwowych na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

   3. Okoliczność druga – Lasy Państwowe jako podmiot obejmowany dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych przez administrację rządową nie może stanowić części składowej administracji rządowej

   4. Okoliczność trzecia – zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie zostały objęte weryfikacją, o której mowa w art. 241 ust. Konstytucji RP

   5. Okoliczność czwarta – Lasy Państwowe nie należą do sektora finansów publicznych Okoliczność pierwsza

   6. Okoliczność piąta – Sejm RP Sejm RP dokonał wykładni autentycznej wyłączającej dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych ze zgrupowania organ administracji rządowej niezespolonej z wojewodą

   7. Okoliczność szósta – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych nie wypełnia swojej funkcji na podstawie stosunku służby

  7. Podsumowanie

 7. Ustęp F - Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” a sektor finansów …..…………publicznych z uwzględnieniem identyfikacji świadczeń pieniężnych …………….dokonywanych przez Lasy Państwowe w wykonywaniu nowelizacji ustawy o …………….lasach przeprowadzonej w roku 2014

  1. Obowiązki podmiotów prawnych, powołanych do obsługi spraw odrębnych społeczności lub całego społeczeństwa

  2. Lista jednostek sektora finansów publicznych

  3. Identyfikacja prawna świadczeń pieniężnych dokonywanych przez Lasy Państwowe w wykonaniu nowelizacji ustawy o lasach dokonanej w roku 2014

 8. Ustęp G - Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” jako obiekt statystyki .…………..,publicznej

  1. Uwagi wstępne

  2. Charakterystyka jednostek instytucjonalnych oraz sektorów instytucjonalnych

  3. Przynależność sektorowa Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”

 9. Ustęp H – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” jako przedsiębiorca w …………….świetle. Kodeksu cywilnego, aktów stosowania prawa oraz w świetle praktyki ……………wykonywania prawa

 10. Ustęp I - Główny podział obowiązków w obrębie Lasów Państwowych

 11. Ustęp J – Wykaz opracowań uzupełniających

 12. Ustęp K – Ustalenie statusu oraz formy organizacyjno – prawnej Lasów Państwowych w …………..świetle niniejszego opracowania oraz opracowań uzupełniających

 13. Ustęp L – Sentencja

 14. Ustęp M - Polemika z próbami odmiennej identyfikacji formy organizacyjno – prawnej Lasów Państwowych, w tym statusu tego podmiotu


Prolog
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (zwane dalej także Lasami Państwowymi lub przywoływane z użyciem akronimu LP) stanowi przedmiot cyklicznych dyskusji kontestacyjnych, toczonych w kręgach opiniotwórczych, opiniodawczych, a także polityczno – decyzyjnych, w tym w środowiskach: nabywców surowca drzewnego, zakładów usług leśnych oraz innych podmiotów, tworzących otoczenie społeczno - gospodarcze Lasów Państwowych.
Dyskusje na temat przyszłości Lasów Państwowych koncentrują się niestety z reguły na „gotowych”, „jedynie słusznych”, rozwiązaniach – bez bezstronnej oraz rzetelnej oceny, dotyczącej faktycznej potrzeby wprowadzenia określonych zmian systemowo - strukturalnych w Lasach Państwowych, a także bez analizy (a nawet, być może, świadomości) ich skutków.
Najczęściej wystarczającym argumentem, przywoływanym na rzecz postulatu na temat konieczności istotnej przebudowy polskiego modelu leśnictwa w ogóle, w tym modelu leśnictwa państwowego, jest rzekomo anachroniczny charakter formy organizacyjno – prawnej Lasów Państwowych jako wywodzącej się rzekomo z minionego ustroju politycznego, a tym samym rzekomo nie przystającej m.in. do współczesnych klasyfikacji jednostek instytucjonalnych prowadzących działalność wytwórczą, a także sprzyjającej rzekomo powstawaniu pól korupcji.
Ponadto, przedsiębiorcy „sektora” drzewnego z przebudową polskiego modelu leśnictwa państwowego wiążą złudną nadzieję na możliwość radykalnej i trwałej poprawy zaopatrzenia w drewno po możliwie najniższych cenach jego zakupu.
Z kolei wiele ekologicznych organizacji pozarządowych, a także liczne osoby czy instytucje opiniotwórcze i polityczno - decyzyjne, przywiązane do idei konserwatorskiej ochrony przyrody, potrzebę przebudowy polskiego modelu leśnictwa państwowego motywują koniecznością zdecydowanego ograniczenia funkcji wytwarzania w ramach państwowej gospodarki leśnej produktów wyjściowych o charakterze rzeczowym (tj. ograniczenie roli Lasów Państwowych jako wytwórcy surowca drzewnego).
Reprezentanci poglądu, że instytucje państwowe nie mogą być (co do doktrynalnej zasady) efektywnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, coraz częściej wskazują na potrzebę przekształcenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” w podmiot prawa prywatnego, albo choćby na potrzebę quasi komercjalizacji, polegającej na nadaniu Lasom Państwowym statusu spółki prawa handlowego.
Jak to wykazano w dalszej części niniejszego opracowania - przekształcenie Lasów Państwowych w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (nawet wówczas, jeżeli miałoby się to skończyć na etapie quasi – komercjalizacji, tj. bez opcji przekazania prawie 1/3 terytorium kraju we władanie podmiotów własności prywatnej w następstwie prywatyzacji tego podmiotu)1 należy uznać za przedsięwzięcie nie mające racjonalnego uzasadnienia, a wręcz godzące w interes naszego państwa.
Nawiasem dążenie do „utrwalenia” w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazu przekształceń własnościowych lasów Skarbu Państwa jest mniej lub bardziej świadomym stwarzaniem złudnego wrażenia, iż zabezpieczy to przed doprowadzeniem do utraty aktualnego atrybutu tych zasobów służenia dobru ogólnemu ( o czym dalej). Mając bowiem na względzie zjawisko „nieogarniętej pomysłowości legislacyjnej” oraz „niechlujstwa w procesie stanowienia prawa” nie wykracza poza ramy wyobraźni przyjęcie np. w Polsce rozwiązania systemowego, w ramach którego lasy Skarbu Państwa pozostaną lasami Skarbu Państwa, lecz znajdą się na przykład w (posiadaniu) czy dzierżeniu podmiotu prawa prywatnego.
Z drugiej strony zaczynają się być artykułowane tezy, iż prowadzenie gospodarki leśnej w lasach, należących obecnie do Skarbu Państwa, powinno stanowić obowiązek samorządu terytorialnego (koncepcja komunalizacji lasów Skarbu Państwa).
W przeszłości były też podejmowane próby wykorzystania Lasów Państwowych jako podmiotu władającego lasami Skarbu Państwa do urzeczywistnienia w Polsce procesu reprywatyzacyjnego oraz koncepcji powszechnego uwłaszczenia obywateli.
We wrześniu 2010 r. została z kolei skonkretyzowana koncepcja włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych, połączona pierwotnie z opcją codziennego przekazywania w zarząd Ministra Finansów tak zwanych wolnych środków pieniężnych, znajdujących się we władaniu Lasów Państwowych.
Pod koniec maja 2011 r. roku w Sopocie, podczas I Europejskiego Kongresu Finansowego została wykreowana koncepcja Funduszu Majątku Państwowego. W dniu 13 października 2011 roku była ona przedmiotem dyskusji w trakcie posiedzenia Rady Gospodarczej przy Premierze.
Z informacji medialnych z roku 2011 wynikało, że prace analityczne nad tą koncepcją są prowadzone na poziomie rządowym, oraz że przy realizacji tej koncepcji ma zostać wykorzystany między innymi majątek Skarbu Państwa we władaniu Lasów Państwowych.

Analizy wykonane wówczas przez K. Tomaszewskiego, a upublicznione w periodyku „Las Polski” prowadziły do wniosku , że: 1. urzeczywistnienie omawianej koncepcji (w pełnym jej zakresie) oznaczać będzie nieuchronną prywatyzację podmiotów, oficjalnie nie przewidywanych do prywatyzacji (jednak z odłożonym terminem realizacji tejże prywatyzacji) w zamian za wcześniejsze pozyskanie środków pozabudżetowych do realizacji przedsięwzięć modernizujących infrastrukturalnie Polskę

albo (w przypadku, gdy rozpocznie się instalowanie systemu, a potencjalni inwestorzy dojdą do wniosku, że uczestniczenie w tym systemie nie rokuje nadziei na przejęcie aktywów, będących we władaniu Funduszu Majątku Państwowego),

 1. urzeczywistnianie omawianej koncepcji zakończy się niepowodzeniem, skutkując jednak - do czasu fiaska projektu - na przykład przekształceniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Godna podkreślenia dociekliwość redakcji „Lasu Polskiego” w stawianiu pytań i zwracaniu się bezpośrednio do autorów koncepcji o szczegółowe wyjaśnienia – sprawiła, że wycofali się oni z pomysłu włączenia Lasów Państwowych do Funduszu Majątku Państwowego, przy czym niedługo trzeba było czekać na zweryfikowanie tejże koncepcji w trakcie próby praktycznego jej realizowania (o czym dalej) .


W roku 2013 na Lasy Państwowe nałożono ekstraordynaryjny obowiązek dokonywania wpłat pieniężnych do budżetu państwa. Naszym zdaniem rozwiązanie to narusza wiele wzorców konstytucyjnych, w szczególności istotnie ogranicza możliwości rozwojowe Lasów Państwowych w urzeczywistnianiu przyjętej przez LP strategii – z wykorzystaniem do tego rozwoju przede wszystkim własnych środków pieniężnych (o czym dalej).
Na początku obecnego stulecia precedensowy charakter, co do możliwych skutków makroskalowych, miała usilnie forsowana koncepcja wykorzystania olbrzymich obszarów leśnych do stworzenia w Polsce niedaleko Białej Podlaskiej drugiego Las Vegas. Ówczesny szef Lasów Państwowych, z jemu tylko znanymi następczymi konsekwencjami, podjął imieniem Ministra Środowiska decyzję niewyrażającą zgody na to, aby w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nastąpiła zmiana przeznaczenia gruntów leśnych potrzebnych do przyszłej realizacji tego przedsięwzięcia, zaś ówczesny Prezydent RP określił je później publicznie mianem fantasmagorii. Nie można wykluczyć, że w przyszłości presja na wyłączanie gruntów leśnych z produkcji leśnej motywowana najrozmaitszymi pomysłami inwestycyjnymi będzie lawinowo narastać.
Na zakończenie nie może ujść uwadze, że co pewien czas w środowisku leśników w systemie obiegu nieformalnego jest rozprzestrzeniana informacja o podjętych pracach, zmierzających do dezintegracji poziomej (wyodrębnienie wielu podmiotów prowadzących gospodarkę leśną w lasach państwowych) lub dezintegracji pionowej (instytucjonalne oddzielenie procesu wytwarzania surowca drzewnego od procesu jego użytkowania i sprzedaży) albo dezintegracji poziomej połączonej z dezintegracją pionową tego podmiotu.
Nasuwa się przypuszczenie , że praprzyczyną wyżej wymienionych pomysłów na istotną zmianę statusu oraz formy prawnej i organizacyjnej Lasów Państwowych jest okoliczność, iż Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe:

 1. nie przystaje do zakorzenionych w Unii Europejskiej doktryn, „schematów klasyfikacyjnych” oraz mechanizmów niewładczego oddziaływania na podmioty gospodarki narodowej dokonywanego za pomocą takich mechanizmów, jak: kwoty produkcyjne, limity emisyjne czy zakaz obniżania różnorodności biologicznej,

oraz

 1. działa – w ramach własności Skarbu Państwa - na terytorium, odpowiadającym prawie 1/3 terytorium Rzeczypospolitej, w oparciu o oryginalnie polską myśl koncepcyjną bez niezbędnej potrzeby zabiegania o (1) pomocowe środki zagraniczne lub międzynawowe oraz (2) partycypację polskiego kapitału prywatnego.

W „poszukiwaniu” ww. praprzyczyny istotne jest również i to, że w ośrodkach władzy publicznej (poczynając od Parlamentu , poprzez organy administracji rządowej, a na organach kontroli i władzy sądowniczej kończąc), ale także w kręgach opiniotwórczych i opiniodawczych, tudzież w środowisku pracowników jednostek organizacyjnych LP występuje zjawisko chaosu interpretacyjnego w odniesieniu do prób identyfikacji formalnoprawnej Lasów Państwowych.


Na przykład Biuro Analiz Sejmowych uporczywie twierdzi, że Lasy Państwowe stanowią część składową administracji rządowej, choć z gramatycznej wykładni prawa, której podstawą jest enumeratywnie zamknięta w ustawie o finansach publicznych (dalej: Ustawa o finansach publicznych) lista podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych, wynika niezbicie, że Lasy Państwowe nie należą do sektora finansów publicznych, a skoro z prawnego punktu widzenia nie należą do sektora finansów publicznych, nie mogą być częścią składową administracji rządowej, albowiem żadna „część” administracji rządowej nie może nie należeć do sektora finansów publicznych. Z kolei jeden z centralnych organów władzy wykonawczej dał ostatnio wyraz przekonaniu, że Lasy Państwowe prowadzą działalność tylko do pewnego stopnia przypominającą działalność gospodarczą, podczas gdy pojęcie działalności tylko do pewnego stopnia przypominającej działalność gospodarczą obce jest polskiemu porządkowi prawnemu, w tym ukształtowanemu przez przepisy dotyczące Polskiej Klasyfikacji Działalności, a także przez rozporządzenia unijne o rachunkach narodowych czy o obserwacji procesu produkcyjnego . Natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w podjętej przed kilu laty decyzji antymonopolowej nie miał wątpliwości co do tego, że Lasy Państwowe, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz pozostałe jednostki organizacyjne LP są przedsiębiorcami. Również Główny Urząd Statystyczny zalicza Lasy Państwowe i jednostki organizacyjne LP do sektora instytucjonalnego grupującego przedsiębiorców niefinansowych , prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem składników majątkowych i niemajątkowych, tworzących , w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorstwo. Sprawozdania finansowo – gospodarcze Lasów Państwowych oraz jednostek organizacyjnych LP, w tym bilanse oraz rachunki zysków i strat, są od dziesięcioleci sporządzane i traktowane jako sprawozdania sporządzane przez przedsiębiorstwa. W linii orzeczniczej sądów powszechnych dominuje identyfikacja Lasów Państwowych i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jako podmiotów prowadzących na własny rachunek rynkową działalność gospodarczą. W opracowaniach mających charakter komentarzy do Ustawy o lasach można z kolei natknąć się na twierdzenia, że Lasy Państwowe jedynie przypominają przedsiębiorcę, a nawet, że (sic!) fundusz leśny jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – z czym nie sposób się zgodzić, choćby z tego względu, że plan finansowy funduszu leśnego nie jest ujmowany w ustawie budżetowej, a przecież należy domniemywać, że organ właściwy ds. finansów publicznych, projektując corocznie budżet państwa, działa w zgodzie z kryterium legalności. Należy założyć w dobrej wierze, że to właśnie ten (zilustrowany powyższymi przykładami) chaos interpretacyjny sprawił , że w obiegu wewnętrznym (a obecnie, być może , w obiegu wykraczającym już znacznie poza Lasy Państwowe) pojawiła się ostatnio opinia, że z formalnoprawnego punktu widzenia Lasy Państwowe są podmiotem niedookreślonym, i że powinien im być nadany status nienazwanej jeszcze prawnie korporacji prawa publicznego. Opinia ta nie zmniejsza, lecz wręcz przeciwnie - przyczynia się do pogłębienia przedmiotowego chaosu interpretacyjnego.
Choć środowisko leśników jest „genetycznie” uodpornione na dyskomfort, związany z działaniem w „atmosferze” permanentnej możliwości istotnych zmian prawnych i organizacyjnych o charakterze instytucjonalnym (albowiem początki kształtowania się i procesu narastania tej „atmosfery” sięgają pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 – o czym dalej) – to nie może przecież ulegać wątpliwości, iż opisane zjawisko z całą pewnością jest czynnikiem obniżającym tzw. „goodwill” LP.
Niniejsza opracowanie, nawiązując do rekomendacji, wypracowanych w trakcie ogólnopolskiej konferencji, odbytej w dniu 6 grudnia 2011 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także do dorobku prac nad Narodowym Programem Leśnym, stanowi dowód na to, że:

 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” „daje się” jednoznacznie zdiagnozować i zdefiniować, w tym na gruncie przepisów o statystyce publicznej, pod względem statusu oraz formy prawnej i organizacyjnej,

 2. w polskich realiach nie ma „na dziś” rozsądnej alternatywy dla przyjętego u nas modelu leśnictwa państwowego – choć funkcjonowanie Lasów Państwowych powinno niewątpliwie opierać się na coraz bardziej profesjonalnych systemach funkcjonalnych,

 3. alternatywy takiej nie stanowią wszystkie dotychczasowe formalne i nieformalne, rzeczywiste bądź niemające żadnego związku z rzeczywistością pomysły na zmianę statusu oraz formy organizacyjno – prawnej Lasów Państwowych,

 4. przynależność sektorowa, a szerzej forma prawna i organizacyjna Lasów Państwowych są bardzo dobrym, wypracowywanym przez dziesięciolecia, kompromisem w dostosowywaniu teoretyczno – prawnym i funkcjonalnym tego podmiotu do przypisanej mu misji, obowiązków, wynikających z tej misji, oraz zadań do wykonania w wypełnianiu tychże obowiązków,

 5. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi z powodzeniem i trwale od wielu dziesiątków lat – na długo przez formalnym usankcjonowaniem imperatywu ochrony środowiska z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

W niniejszym opracowaniu w charakterze jego przesłanek przyjęto następujące twierdzenia, niewymagające naszym zdaniem dowodu jako wynikające z niekwestionowanej wiedzy powszechnej lub/oraz będące przedmiotem ogólnospołecznej afirmacji i zgody: 1. przesłanka 1: z aksjologicznego punktu widzenia ekosystemy leśne w naszej strefie geograficznej stanowią trudną do przecenienia wartość2 ; dotyczy to ogółu ekosystemów leśnych, w tym jednak (w polskich warunkach prawnych i faktycznych) przede wszystkim ekosystemów leśnych, obejmujących lasy własności Skarbu Państwa

 2. przesłanka 2 : ze względu m.in. na:

 1. wolę obywateli, wyrażoną m.in. w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju,

 2. utrzymującą się od dziesięcioleci zgodę narodową w sprawie konieczności zachowania w Polsce, co najmniej w dotychczasowym zakresie i na dotychczasowych warunkach, powszechnej dostępności lasów dla społeczeństwa,

 3. wynikającą z imperatywu kształtowania przez każde suwerenne i dobrze funkcjonujące państwo bezpieczeństwa ekologicznego i terytorialnego

– areał lasów własności Skarbu Państwa nie powinien się zmniejszać, a wręcz przeciwnie powinien się powiększać w realizacji uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Wzrostu Lesistości Kraju.

 1. przesłanka 3: w Polsce – lasy własności Skarbu Państwa znajdują się praktycznie albo we władaniu parków narodowych, albo we władaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”. Lasy własności Skarbu Państwa znajdujące się we władaniu parków narodowych, powinny być - z użyciem metod ochrony przyrody w rozumieniu PKD – ukierunkowywane w wykonywaniu przepisów prawa na wypełnianie przede wszystkim funkcji ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego. Lasy własności Skarbu Państwa znajdujące się we władaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, powinny być - z użyciem metod gospodarki leśnej i działalności łowieckiej w rozumieniu PKD - ukierunkowywane w wykonywaniu przepisów prawa na wypełnianie w sposób trwale zrównoważony zarówno funkcji ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, jak i funkcji społecznych oraz funkcji gospodarczych. Funkcje te powinny pozostawać w relacjach zintegrowania poziomego,

 2. przesłanka 4: ukształtowany przez dziesięciolecia areał lasów Skarbu Państwa, wykorzystywanych do prowadzenia w Polsce gospodarki leśnej i łowieckiej nie powinien – ze względu na zapotrzebowanie na społeczne i gospodarcze funkcje lasów traktowane równoważnie z funkcjami ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego - podlegać procesowi istotnej, a tym bardziej radykalnej, zmiany „ in minus” (wręcz odwrotnie),

 3. przesłanka 5 : ocena – przyjętych w Polsce - rozwiązań instytucjonalnych odnoszących się do państwowej gospodarki leśnej i łowieckiej powinna być dokonywana wyłącznie przez pryzmat odpowiedzi na pytania, czy rozwiązania te służą możliwie najlepiej (i coraz lepiej) trwale zrównoważonemu wypełnianiu przez lasy Skarbu Państwa ich (pozostających w wymaganym zintegrowaniu poziomym) funkcji ochrony środowiska przyrodniczego, funkcji środowiskotwórczych oraz funkcji społecznych i funkcji gospodarczych.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna