Foleksy wykładu zmienne łańcuchowePobieranie 56.33 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar56.33 Kb.

Zmienne typu łańcuchowego

- struktura danych do przechowywania napisów (ciągu - łańcucha znaków),

- liczba znaków (długość łańcucha) może być różna,

- maksymalną przewidywaną długość łańcucha podaje się w definicji typu,

- najmniejsza długość wynosi 0 znaków (taki łańcuch jest pusty),

- największa długość to 255 znaków.


Definicje/deklaracje typu łańcuchowego

type

lancuch = string[ 10 ];

dlugi_lancuch_1 = string[ 255 ];

dlugi_lancuch_2 = string;


var

tekst : lancuch;

nazwa : string[ 30 ];
Format zmiennej łańcuchowej w pamięci

tekst := ’Pascal’ ;


tekst

#6

’P’

’a’

’s’

’c’

’a’

’l’

...

...

...

...
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Element zerowy - znak, którego numer jest równy dynamicznej


czyli aktualnej długości zmiennej łańcuchowej.
Stałe łańcuchowe:

’Turbo Pascal’

’’

’B:\Jezyki\TP\TURBO.EXE’’Festiwal’’97’

#3’PepsiCola’ ® ©PepsiCola

’To sa trzy’#7#7#7’dzwieki’ ® To sa trzy ♪ ♪ ♪ dzwieki

Definicje stałych łańcuchowych:

Const

Autor = ’Jan Kowalski’ ;

Wersja = ’ver. 2.1’ ;

Zmienne łańcuchowe inicjowane:

Const

nazwa_domyslna : string = ’program.pas’ ;Instrukcja przypisania:

- przypisanie łańcucha dłuższego niż deklarowana maksymalna długość zmiennej spowoduje obcięcie końcowych znaków łańcucha.var M : string [6];

M := ’TurboPascal’; ® M = ’TurboP’Uwaga: Lańcuchowi wolno przypisać znak. (odwrotnie nie można!),

Odwoływanie się do elementów łańcucha:

- tak samo, jak do elementów jednowymiarowej tablicy znakowej.

- dyrektywa kompilatora {$R+} do kontroli zakresu
function NaDuze ( tekst : string );

var

i : Byte;begin

for i := 1 to Length( tekst ) do

tekst[ i ] := UpCase( tekst[ i ] );

NaDuze := tekst;

end;
function IleCyfr ( tekst : string ): byte ;

var

i , licznik : Byte;begin

licznik := 0;for i := 1 to Length( tekst ) do

if (tekst[ i ] >= '0') and (tekst[ i ] <= '9') then

licznik := licznik + 1;

IleCyfr := licznik;

end;

Operacja sklejania łańcuchów:

operator sklejania „+”var

S1, S2, S : string;begin

S1 := ’Error 1:’;

S2 := ’ Out of memory’;

S : = S1 + S2 ; ® ’Error 1: Out of memory’end;
Porównywanie łańcuchów:

operatory: =, < >, <, >, <=, >=.

- Bada się numery porządkowe kodu ASCII kolejnych znaków,

- Porównywanie kończy się po dojściu do końca krótszego łańcucha,

- Łańcuch większy to ten, który na wcześniejszej pozycji ma znak o większym numerze porządkowym,

- Łańcuch jest większy od swojego podłańcucha, a łańcuch pisany małymi literami jest większy od swojego odpowiednika pisanego dużymi literami,

- Łańcuchy są równe, jeżeli mają tę samą liczbę znaków i jeżeli znaki na każdej ich pozycji są wzajemnie jednakowe.

function RowneTeksty ( tekst_1, tekst_2 : string ): boolean ;

var

i : Byte;Begin

if length( tekst_1 ) <> length( tekst_2 )

RowneTeksty := FALSEelse

begin

RowneTeksty := TRUE;for i := 1 to Length( tekst_1 ) do

if tekst_1[ i ] <> tekst_2[ i ] then

RowneTeksty := FALSE;end;

End;


Funkcje i procedury standardowe przeznaczone do pracy z łańcuchami

function LENGTH ( S:string ) : Integer;

Zwraca aktualną długość łańcucha S. Length(S) ® Ord( S[0] )function CONCAT( S1 [, S2, ... Sn] : string ) : string;

Łączy kilka łańcuchów w jeden. L : = Concat(S1,S2); ® L := S1 + S2;function COPY( S: string; Poz: Integer; Dlugosc : Integer ):string;

Zwraca wycinek (podłańcuch) łańcucha S.function POS( S1,S2 : string) : Byte;

Sprawdza, czy w łańcuchu S2 znajduje się podłańcuch S1 i zwraca numer jego pozycji początkowej. Jeżeli w S2 nie ma podłańcucha S1, to zwracane jest 0.procedure DELETE( var S: string; Poz: Integer; Dlugosc: Integer);

Wycina podłańcuch z łańcucha S.procedure INSERT( S1 : string; var S2: string; N: Integer);

Wstawia do łańcucha S2 podłańcuch S1procedure STR( X [: Dlugosc[: Miejsca_dziesiętne]]; var S: string );

Przekształca daną X dowolnego typu liczbowego na łańcuch.procedure VAL( S: string; var X; var Kod: Integer );

Przekształca łańcuch tekstowy S, na liczbę X.


stary = ’ma’ ® nowy = ’miala’

tekst = ’Ala ma kota’ ® ’Ala miala kota’


function ZamienFragmenty( tekst, stary, nowy : string ): string;

var

pozycja : byte;begin

if stary<>nowy then

repeat

pozycja := Pos( stary, tekst );if pozycja > 0 then

begin

delete( tekst, pozycja, length(stary) );

insert( nowy, tekst, pozycja );

end;

until pozycja = 0;

ZamienFragmenty := tekst;end;
function ObetnijTekst_1( tekst : string; nowa_dlugosc:byte ): string;

begin

if nowa_dlugosc < length( tekst ) then

tekst[ 0 ] := nowa_dlugosc;

ObetnijTekst_1 := tekst;

end;
function ObetnijTekst_2( tekst : string; nowa_dlugosc:byte ): string;

begin

ObetnijTekst_2 := Copy( tekst, 1, nowa_dlugosc );end;
function ObetnijSpacje( tekst ): string;

var

poczatek : byte;begin

poczatek := 1;while (tekst[ poczatek ] = #32) and (poczatek < length( tekst)) do

Inc( poczatek );

Delete( tekst, 1, poczatek-1 );

ObetnijSpacje := tekst;end;

M.P. «PASCAL» (P07)   Typ łańcuchowy


Pobieranie 56.33 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu