Foleksy wykładu zmienne łańcuchowePobieranie 56,33 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar56,33 Kb.

Zmienne typu łańcuchowego

- struktura danych do przechowywania napisów (ciągu - łańcucha znaków),

- liczba znaków (długość łańcucha) może być różna,

- maksymalną przewidywaną długość łańcucha podaje się w definicji typu,

- najmniejsza długość wynosi 0 znaków (taki łańcuch jest pusty),

- największa długość to 255 znaków.


Definicje/deklaracje typu łańcuchowego

type

lancuch = string[ 10 ];

dlugi_lancuch_1 = string[ 255 ];

dlugi_lancuch_2 = string;


var

tekst : lancuch;

nazwa : string[ 30 ];
Format zmiennej łańcuchowej w pamięci

tekst := ’Pascal’ ;


tekst

#6

’P’

’a’

’s’

’c’

’a’

’l’

...

...

...

...
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Element zerowy - znak, którego numer jest równy dynamicznej


czyli aktualnej długości zmiennej łańcuchowej.
Stałe łańcuchowe:

’Turbo Pascal’

’’

’B:\Jezyki\TP\TURBO.EXE’’Festiwal’’97’

#3’PepsiCola’ ® ©PepsiCola

’To sa trzy’#7#7#7’dzwieki’ ® To sa trzy ♪ ♪ ♪ dzwieki

Definicje stałych łańcuchowych:

Const

Autor = ’Jan Kowalski’ ;

Wersja = ’ver. 2.1’ ;

Zmienne łańcuchowe inicjowane:

Const

nazwa_domyslna : string = ’program.pas’ ;Instrukcja przypisania:

- przypisanie łańcucha dłuższego niż deklarowana maksymalna długość zmiennej spowoduje obcięcie końcowych znaków łańcucha.var M : string [6];

M := ’TurboPascal’; ® M = ’TurboP’Uwaga: Lańcuchowi wolno przypisać znak. (odwrotnie nie można!),

Odwoływanie się do elementów łańcucha:

- tak samo, jak do elementów jednowymiarowej tablicy znakowej.

- dyrektywa kompilatora {$R+} do kontroli zakresu
function NaDuze ( tekst : string );

var

i : Byte;begin

for i := 1 to Length( tekst ) do

tekst[ i ] := UpCase( tekst[ i ] );

NaDuze := tekst;

end;
function IleCyfr ( tekst : string ): byte ;

var

i , licznik : Byte;begin

licznik := 0;for i := 1 to Length( tekst ) do

if (tekst[ i ] >= '0') and (tekst[ i ] <= '9') then

licznik := licznik + 1;

IleCyfr := licznik;

end;

Operacja sklejania łańcuchów:

operator sklejania „+”var

S1, S2, S : string;begin

S1 := ’Error 1:’;

S2 := ’ Out of memory’;

S : = S1 + S2 ; ® ’Error 1: Out of memory’end;
Porównywanie łańcuchów:

operatory: =, < >, <, >, <=, >=.

- Bada się numery porządkowe kodu ASCII kolejnych znaków,

- Porównywanie kończy się po dojściu do końca krótszego łańcucha,

- Łańcuch większy to ten, który na wcześniejszej pozycji ma znak o większym numerze porządkowym,

- Łańcuch jest większy od swojego podłańcucha, a łańcuch pisany małymi literami jest większy od swojego odpowiednika pisanego dużymi literami,

- Łańcuchy są równe, jeżeli mają tę samą liczbę znaków i jeżeli znaki na każdej ich pozycji są wzajemnie jednakowe.

function RowneTeksty ( tekst_1, tekst_2 : string ): boolean ;

var

i : Byte;Begin

if length( tekst_1 ) <> length( tekst_2 )

RowneTeksty := FALSEelse

begin

RowneTeksty := TRUE;for i := 1 to Length( tekst_1 ) do

if tekst_1[ i ] <> tekst_2[ i ] then

RowneTeksty := FALSE;end;

End;


Funkcje i procedury standardowe przeznaczone do pracy z łańcuchami

function LENGTH ( S:string ) : Integer;

Zwraca aktualną długość łańcucha S. Length(S) ® Ord( S[0] )function CONCAT( S1 [, S2, ... Sn] : string ) : string;

Łączy kilka łańcuchów w jeden. L : = Concat(S1,S2); ® L := S1 + S2;function COPY( S: string; Poz: Integer; Dlugosc : Integer ):string;

Zwraca wycinek (podłańcuch) łańcucha S.function POS( S1,S2 : string) : Byte;

Sprawdza, czy w łańcuchu S2 znajduje się podłańcuch S1 i zwraca numer jego pozycji początkowej. Jeżeli w S2 nie ma podłańcucha S1, to zwracane jest 0.procedure DELETE( var S: string; Poz: Integer; Dlugosc: Integer);

Wycina podłańcuch z łańcucha S.procedure INSERT( S1 : string; var S2: string; N: Integer);

Wstawia do łańcucha S2 podłańcuch S1procedure STR( X [: Dlugosc[: Miejsca_dziesiętne]]; var S: string );

Przekształca daną X dowolnego typu liczbowego na łańcuch.procedure VAL( S: string; var X; var Kod: Integer );

Przekształca łańcuch tekstowy S, na liczbę X.


stary = ’ma’ ® nowy = ’miala’

tekst = ’Ala ma kota’ ® ’Ala miala kota’


function ZamienFragmenty( tekst, stary, nowy : string ): string;

var

pozycja : byte;begin

if stary<>nowy then

repeat

pozycja := Pos( stary, tekst );if pozycja > 0 then

begin

delete( tekst, pozycja, length(stary) );

insert( nowy, tekst, pozycja );

end;

until pozycja = 0;

ZamienFragmenty := tekst;end;
function ObetnijTekst_1( tekst : string; nowa_dlugosc:byte ): string;

begin

if nowa_dlugosc < length( tekst ) then

tekst[ 0 ] := nowa_dlugosc;

ObetnijTekst_1 := tekst;

end;
function ObetnijTekst_2( tekst : string; nowa_dlugosc:byte ): string;

begin

ObetnijTekst_2 := Copy( tekst, 1, nowa_dlugosc );end;
function ObetnijSpacje( tekst ): string;

var

poczatek : byte;begin

poczatek := 1;while (tekst[ poczatek ] = #32) and (poczatek < length( tekst)) do

Inc( poczatek );

Delete( tekst, 1, poczatek-1 );

ObetnijSpacje := tekst;end;

M.P. «PASCAL» (P07)   Typ łańcuchowy

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna