Fio I Amazonki Projekt Zamojskich Amazonek „Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia" finansowany przez Ministerstwo Pracy I Polityki Społecznej w ramach programu rządowego Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPobieranie 17,53 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar17,53 Kb.

FIO i Amazonki

Projekt Zamojskich Amazonek „Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia" finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu rządowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu "Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia" jest edukacja zdrowotna kobiet w zakresie chorób nowotworowych piersi. Projekt adresowany jest do kobiet wiejskich oraz kobiet po leczeniu nowotworów piersi z obszaru byłego województwa zamojskiego.
Główne działania objęte projektem to:

· edukacja zdrowotna kobiet wiejskich;

· warsztaty i szkolenie kobiet po amputacji piersi - wolontariuszek klubu Amazonek; działających w gminach Zamojszczyzny;

· impreza kulturalna o charakterze edukacyjno - integracyjnym pod hasłem: "Różowa Rewolucja" .
.........................................................................................................
Dane statystyczne podają, że jeszcze 5 lat temu zaledwie 7% Polek prowadziło samokontrolę piersi. Dziś robi to już ok. 30 %. Do niedawna co druga kobieta chorująca na raka piersi żyła dłużej niż 5 lat od momentu postawienia diagnozy. Dziś szanse na wyleczenie wzrosły do 65 %. Są one i tak niezadowalające i niższe niż w krajach Europy Zachodniej ( 80 % ). Szanse te można zwiększyć poprzez szeroko rozumianą profilaktykę.
Na terenie objętym projektem mieszka ok. 212 tys. kobiet. Ponad połowa tej liczby stanowią kobiety powyżej 40 roku życia. Jest to wiek, w którym zachorowalność na raka piersi jest największa. Ok. 50 % tych kobiet to mieszkanki wsi. Zachorowalność jest wprawdzie mniejsza na wsi, lecz śmiertelność jest wyższa niż w dużych miastach, dlatego z profilaktyką dotrzeć należy właśnie do tej grupy kobiet. Kobiety wiejskie posiadają niewielką świadomość zagrożenia chorobą nowotworową piersi. Wynika ona z ogólnego poziomu życia i zamożności polskiej wsi. Sytuację te potęguje struktura wieku (starzejąca się wieś), rytm pracy sprzyjający odkładaniu spraw związanych z dbałością o zdrowie na okres o mniejszym nasileniu robót rolnych, mniejszy dostęp do informacji przekazywanej w prasie, mniejszy dynamizm opuszczania miejsca zamieszkania i otwartości na nowe informacje. Pokutuje tu ponadto opinia, iż choroba nowotworowa musi wiązać się ze śmiercią i dlatego najlepiej nie wiedzieć o niej do końca, bo i tak nie ma szans na wyleczenie.
Stowarzyszenie na podstawie posiadanych doświadczeń przewiduje, że bezpośrednimi beneficjentami projektu może być około 600 kobiet z terenów wiejskich. Każda z nich informacje o profilaktyce, w sposób pośredni przekaże kolejnym kobietom. Wzrośnie więc liczba kobiet, u których pojawi się świadomość prowadzenia samokontroli i systematycznych badań. Tym samym szanse na wczesne wykrywanie raka piersi i zachowanie kobiet przy życiu można zwiększyć.
Co roku w Polsce występuje ok. 11 tys. nowych zachorowań na raka piersi. Po leczeniu istnieje konieczność prowadzenia systematycznej i ciągłej rehabilitacji fizycznej, by zapobiec następstwom po amputacji piersi i usunięciu węzłów chłonnych. Bardzo ważna jest również rehabilitacja psychiczna, zwłaszcza w pierwszej fazie leczenia lub w sytuacji nawrotu choroby. Na dzień dzisiejszy służba zdrowia w Polsce prowadzi takie działania jedynie w wysoko specjalistycznych ośrodkach. Rehabilitacja sprowadza się jednak tylko do krótkotrwałych podstawowych ćwiczeń, w okresie pobytu kobiety w szpitalu.
Na terenie objętym projektem rocznie przybywa ok. 200 kobiet po leczeniu raka piersi. Brak dostępu do specjalistycznej rehabilitacji, trudna sytuacja życiowa oraz ogólnie trudna sytuacja materialna powoduje, że większość kobiet izoluje się ze swoim problemem, popada w depresję, co w konsekwencji niekorzystnie wpływa na ich stan zdrowia oraz kondycję całej rodziny. Przeszkolenie 20 kobiet, które przeżyły chorobę i przygotowanie ich do pracy wolontarystycznej w swoich środowiskach pozwoli szerzyć wiedzę na temat metod postępowania po operacji, rehabilitacji. Służyć będzie wspieraniu kobiet aktualnie chorujących w powrocie do równowagi psychicznej i życia społecznego.
Proponowane w projekcie działania wpływają na podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie dążenia do zdrowego trybu życia, co w dalekiej perspektywie daje wymierne efekty, także finansowe – „taniej zapobiegać, niż leczyć”, wydłużanie życia ludzkiego i poprawę jego jakości.

W ramach projektu „Więcej wiedzy, więcej zdrowia, więcej życia” będą organizowane:


a) Spotkania edukacyjne kobiet regionu zamojskiego.

Na program spotkań składają się: wykład lekarza na temat choroby i projekcja filmu instruktażowego o samobadaniu piersi, nauka samokontroli piersi podczas indywidualnych badań palpacyjnych, W uzasadnionych przypadkach (diagnoza, wystąpienie jednego lub kilku czynników podwyższonego ryzyka) lekarze będą wydawali skierowania na badania mammograficzne, które kobiety wykonają we wskazanej placówce medycznej. Realizacja skierowań odbywać się będzie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu. Równolegle wolontariuszki, Amazonki prowadzić będą rozdawnictwo ulotek informacyjnych o sposobie prowadzenia samobadania.


b) Edukacja społeczna kobiet po leczeniu raka piersi.

Realizacja tego zadania rozpocznie się przeszkoleniem 20 kobiet, które przeżyły raka piersi, są w pełni zrehabilitowane i wyrażają chęć pomocy innym. Zakres szkolenia obejmować będzie naukę metod postępowania po amputacji piersi, naukę zestawów ćwiczeń rehabilitacyjnych , naukę automasażu ręki oraz masażu przeciwobrzękowego, sposobów postępowania w sytuacji wystąpienia obrzęku limfatycznego. Ponadto kobiety nabędą podstawową wiedzę z zakresu psychologii, która pomoże im w nawiązywaniu kontaktów, prowadzeniu rozmów indywidualnych z kobietami aktualnie chorującymi. Warsztaty psychoterapeutyczne nauczą ich prowadzenie relaksacji i wizualizacji. Szkolenie obejmie również naukę form choreoterapeutycznych i artterapeutycznych wspomagających rozwój osobowości. Po przeszkoleniu kobiety podejmą pracę w swoich środowiskach lokalnych.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna