Finansowanie handlu zagranicznegoPobieranie 67.14 Kb.
Data07.01.2018
Rozmiar67.14 Kb.

Finansowanie handlu zagranicznego


Prowadzenie przez przedsiębiorstwo wymiany międzynarodowej wymaga często specyficznych form wsparcia ze strony instytucji finansowych..

Forfaiting importowy


Forfaiting jest bezregresową formą finansowania eksportu polegającą na zakupie przez bank (lub przez wyspecjalizowaną instytucję finansową) przyszłych należności eksportowych, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. wekslem, czy akredytywą).

Bank obsługuje forfaiting importowy, tj. skupuje należności zagranicznego eksportera, na jego wniosek bądź wniosek jego banku, lub też na wniosek wyspecjalizowanej instytucji finansowej.

Cechą charakterystyczną zobowiązania będącego przedmiotem forfaitingu, jest jego abstrakcyjny charakter. Jest on zupełnie niezależny od samego kontraktu i innych ustaleń pomiędzy eksporterem i importerem.

Operacje forfaitingu dotyczą skupu wierzytelności, których termin odroczenia wynosi od 60 dni do 5 lat.

Korzyści dla Klientów


 • ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta,

 • wyeliminowane ryzyka wystąpienia nieoczekiwanych kosztów finansowych – koszty finansowania określane są w fazie negocjacji kontraktowych,

 • możliwość wynegocjowania lepszych warunków kontraktu przez Klientów (polskich importerów), których wierzytelności mogą być zbyte w BRE Banku w drodze forfaitingu przed terminem zapadalności.Forfaiting eksportowy


Forfaiting eksportowy jest bezregresową formą finansowania eksportu polegającą na zakupie przez bank (lub wyspecjalizowaną instytucję finansową) przyszłych należności eksportowych, które są potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. wekslem, akredytywą).

Bank rozróżnia dwa rodzaje operacji: • forfaiting eksportowy bezpośredni – gdy polski eksporter dyskontuje bez regresu w banku swoją należność eksportową,

 • forfaiting eksportowy pośredni – gdy polski eksporter dyskontuje swoją należność eksportową, natomiast bank sprzedaje przyjętą transakcję wyspecjalizowanej instytucji bez regresu do eksportera i do banku.

Operacje forfaitingu eksportowego dotyczą skupu wierzytelności eksportowych, których termin odroczenia wynosi od 60 dni do 5 lat.

Cechą charakterystyczną produktu jest jego abstrakcyjny charakter. Jest on zupełnie niezależny od kontraktu i innych ustaleń zawartych pomiędzy eksporterem i importerem.Korzyści dla Klientów

 • poprawa płynności oraz wyników finansowych Klienta poprzez zamianę struktury aktywów z należności terminowych na gotówkę,

 • minimalizowanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta,

 • wyeliminowane ryzyka wystąpienia nieoczekiwanych kosztów finansowych – koszty finansowania określane są w fazie negocjacji kontraktowych.


Dyskonto akredytywy dokumentowej obcej (eksportowej)

Produkt przeznaczony jest dla eksporterów, którzy stosują akredytywę w rozliczeniach płatniczych oraz wykazują zapotrzebowanie na środki gotówkowe.

Dyskonto akredytywy jest operacją finansową polegającą na odkupieniu przez Bank od zbywcy (beneficjenta akredytywy) należności z akredytywy przed terminem jej płatności. Dyskonto może dotyczyć tylko należności, których wymagalność została potwierdzona przez bank w drodze akceptacji dokumentów zaprezentowanych w ramach akredytywy. W wyniku dyskonta bank wypłaca zbywcy kwotę należności nominalnej pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych.

Przedmiotem dyskonta może być trata terminowa lub wymagalna terminowa należność bezwekslowa z akredytywy, zarówno krajowa, denominowana w złotych, jak i zagraniczna, denominowana w walucie obcej.

Bank przeprowadza dyskonto z prawem, bądź bez prawa regresu do zbywcy. Bank wykonuje dyskonto należności z regresem wyłącznie na rzecz zbywcy, wobec którego jest gotów podjąć ryzyko kredytowe. Dyskonto bez regresu wykonywane jest w ramach limitów kredytowych ustalonych dla banku otwierającego.

Korzyści dla Klientów • poprawa płynności finansowej dzięki wcześniejszemu otrzymaniu należności z akredytywy,

 • preferencyjna forma kredytu krótkoterminowego dla eksporterów,

 • korzystniejszy obraz bilansu przedsiębiorstwa w związku z zamianą aktywów w postaci należności terminowych na gotówkę,

 • zastosowanie klauzuli bezregresowej w przypadku dyskonta akredytywy potwierdzonej przez bank (co umożliwia Klientowi bezzwrotne otrzymanie środków).


Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy z pełnym przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy jest usługą zapewniającą bieżące finansowanie firmy wraz z pełnym przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy eksportowego. Oferta usług faktoringowych skierowana jest do eksporterów – przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, chcących poprawić swą bieżącą płynność finansową.

Faktoring oznacza cedowanie przez dostawcę na faktora bezspornych wierzytelności z odroczonym terminem płatności powstałych z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i usług. Według konwencji ottawskiej, regulującej zagadnienia faktoringu, nazwę tę może nosić jedynie kompleksowa usługa finansowa spełniająca przynajmniej dwa z czterech zadań:


 • finansowanie,

 • przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy,

 • prowadzenie kont rozliczeniowych,

 • egzekwowanie należności.

Korzystanie z usługi wyspecjalizowanej spółki faktoringowej pozwala znacznie ograniczyć ryzyko związane z niesolidnością potencjalnych kontrahentów: dzięki faktoringowi zagranicznemu polski eksporter może sprawdzić wypłacalność swojego odbiorcy jeszcze przed dokonaniem sprzedaży. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii i podpisania kontraktu, eksporter na podstawie faktury, dokumentu odprawy celnej i listu przewozowego, otrzymuje finansowanie do 80% wartości dostawy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. Jednocześnie, w ramach udzielonej gwarancji, Polfactor SA przejmuje na siebie pełne ryzyko wypłacalności odbiorcy, które pomimo wstępnej weryfikacji zawsze istnieje. Polfactor SA wspólnie z partnerem z kraju odbiorcy prowadzi konta rozliczeniowe, egzekwuje należności i monituje odbiorcę. Dostawca otrzymuje pełną informację o stanie kont i podjętych działaniach. Czynności windykacyjne prowadzone przez faktora zagranicznego są znacznie skuteczniejsze i tańsze niż prowadzone bezpośrednio przez dostawcę. W przypadku niepowodzenia działań upominających w terminie 90 dni od daty wymagalności faktury, Polfactor SA wypłaca pozostałą część należności w ramach umowy o przejęciu ryzyka wypłacalności odbiorcy.

Korzyści dla Klientów • weryfikacja wiarygodności odbiorców zagranicznych przed realizacją dostawy,

 • przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców zagranicznych,

 • poprawa płynności finansowej,

 • finansowanie działalności bieżącej dostosowane do poziomu sprzedaży,

 • wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia faktora w prowadzeniu kont dłużników, monitowaniu i egzekwowaniu należności, pozwalające na redukcję związanych z tym kosztów własnychKredyt BRE-KUKE


Kredyt przeznaczony jest dla średnich i dużych firm prowadzących działalność eksportową.

Kredyt BRE-KUKE oferowany przez BRE Bank to krótkoterminowy kredyt dewizowy w walucie należności eksportowych lub kredyt złotowy, zabezpieczony cesją tych należności wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczane należności muszą spełniać następujące warunki:


 • wynikają z eksportu wysłanych już towarów lub wykonanych usług, mających tzw. krajowy charakter, tzn. składniki pochodzenia krajowego (polskiego) stanowią co najmniej 50% ich wartości transakcyjnej,

 • płatne są w drodze rachunku otwartego, inkasa dokumentowego lub akredytywą nie potwierdzoną przez bank zarejestrowany w Polsce,

 • wpływają na rachunek Klienta w banku za pośrednictwem rachunków NOSTRO banku w bankach zagranicznych,

 • ubezpieczeniem objęta jest wartość kontraktu pomniejszona o kwotę zaliczki (zaliczka w żadnej formie ubezpieczenia nie podlega ochronie ubezpieczeniowej).

BRE Bank udziela kredytu zabezpieczonego polisą KUKE bez gwarancji Skarbu Państwa, w którym KUKE ubezpiecza od ryzyka handlowego należności eksportowe od firm prywatnych. Warunki kredytu są następujące:

 • maksymalny okres spłaty pojedynczego ciągnienia kredytu nie może być dłuższy niż 180 dni,

 • kredyt udzielany jest na zasadach kredytu obrotowego lub odnawialnego, w złotych lub dewizach,

 • w przypadku kredytu dewizowego, walutą kredytu jest waluta należności eksportowych, ubezpieczonych w KUKE, będących zabezpieczeniem kredytu,

 • przeznaczony jest na sfinansowanie należności eksportowych wynikających z zawartych kontraktów,

 • kwota kredytu nie może przekraczać 85% ubezpieczonych w KUKE należności eksportowych, będących zabezpieczeniem (tzw. udział własny ubezpieczającego wynosi 15% ubezpieczanej wartości kontraktu).

Innym rodzajem kredytu BRE KUKE jest kredyt do roku zabezpieczony gwarantowanym przez Skarb Państwa ubezpieczeniem kontraktów eksportowych, w którym KUKE ubezpiecza od ryzyka niehandlowego należności eksportera od kontrahentów zarówno prywatnych, jak też publicznych.

Ryzyko objęte ubezpieczeniem urzeczywistnia się, gdy zwłoka w wypełnianiu zobowiązań płatniczych (przy braku możliwości windykacji) wynosi 6 miesięcy, a w zależności od oceny ryzyka KUKE może gwarantować wypłatę odszkodowania do 90% objętej ubezpieczeniem wartości kontraktu. Nie objęta gwarancją wypłaty odszkodowania część ubezpieczonej wartości kontraktu stanowi udział własny ubezpieczającego.

Ubezpieczone należności BRE Bank przyjmuje równocześnie jako zabezpieczenie i źródło spłaty kredytu. Należności te powinny być w walutach wymienialnych i wynikać z eksportu towarów lub usług mających tzw. krajowy charakter.

Korzyści dla Klientów • obiektywna ocena wiarygodności i wypłacalności kontrahenta zagranicznego przez KUKE S.A.,

 • możliwość realizowania eksportu do krajów o wysokim stopniu ryzyka niehandlowego,

 • poprawienie płynności na skutek szybszego wpływu należności,

 • możliwość podpisywania kontraktów na korzystniejszych warunkach finansowych, a co za tym idzie możliwość negocjowania korzystniejszych cen.Kredyt BRE-KUKE 2


Kredyt BRE-KUKE 2 przeznaczony jest dla firm o średnich i dużych obrotach, o dużym udziale eksportu w przychodach ze sprzedaży. Mogą z niego również korzystać firmy biorące udział w przetargach międzynarodowych.

BRE-KUKE 2 może być średnio lub długoterminowym kredytem dewizowym w walucie należności eksportowych lub kredytem złotowym, zabezpieczonym cesją tych należności wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej KUKE lub polisą wystawioną przez KUKE bezpośrednio na bank. Powyższe ubezpieczenia posiadają gwarancje Skarbu Państwa.

Ubezpieczone należności powinny spełniać następujące warunki:


 1. powinny wynikać z eksportu towarów lub usług mających tzw. krajowy charakter, tzn. składniki pochodzenia krajowego (polskiego) powinny stanowić co najmniej 50% ich wartości transakcyjnej,

 2. być denominowane w określonych walutach wymienialnych,

 3. wpływać na rachunek Klienta w banku za pośrednictwem rachunków NOSTRO BRE Banku w bankach zagranicznych lub bezpośrednio na rachunek w BRE Banku (w przypadku kredytu dla nabywcy).

Konstrukcja kredytu BRE-KUKE 2 przewiduje stosowanie dwóch form finansowania eksportu przez BRE Bank: kredyt dostawcy (udzielany polskiemu dostawcy) oraz kredyt dla nabywcy (udzielany zagranicznemu kontrahentowi lub jego bankowi).

W przypadku kredytu dostawcy Eksporter zawiera kontrakt handlowy, którego warunki płatności przewidują udzielenie kredytu kupieckiego na okres powyżej 1 roku. Zabezpieczeniem tego kredytu są zazwyczaj weksle własne Importera lub traty ciągnione przez Eksportera na Importera. Na wekslach wymagany jest awal banku Importera.

W zależności od oceny ryzyka KUKE może gwarantować wypłatę odszkodowania do następującej części objętej ubezpieczeniem wartości kontraktu:


 • do 90% od ryzyka niehandlowego,

 • do 85% od ryzyka handlowego.

Nie objęta gwarancją wypłaty odszkodowania część ubezpieczonej wartości kontraktu stanowi udział własny ubezpieczającego.

W przypadku kredytu dla nabywcy BRE Bank jako bank Eksportera finansuje bezpośrednio Importera lub jego bank, przy czym udzielony kredyt jest przeznaczony na zakup polskich towarów bądź usług. Eksporter prowadzi z nabywcą wyłącznie negocjacje handlowe, natomiast warunki finansowania transakcji (w tym terminy płatności) uzgadniane są przez BRE Bank z Importerem lub z jego bankiem.

Środki kredytu przeznaczone dla zagranicznego Kredytobiorcy trafiają bezpośrednio do krajowego Eksportera, który otrzymuje pieniądze od BRE Banku po każdej zrealizowanej zgodnie z kontraktem i udokumentowanej wysyłce towaru lub wykonanej usłudze.

W zależności od oceny ryzyka KUKE może gwarantować wypłatę odszkodowania do 100% objętej ubezpieczeniem wartości kontraktu, zarówno w odniesieniu do ryzyka handlowego, jak i niehandlowego.

Korzyści dla Klientów


 • obiektywna ocena wiarygodności i wypłacalności kontrahenta zagranicznego przez KUKE S.A.,

 • możliwość realizowania eksportu do krajów o wysokim stopniu ryzyka niehandlowego,

 • możliwość uzyskania kredytu przed wysyłką towarów lub wykonaniem usług (w przypadku kredytu dla dostawcy),

 • poprawa płynności Eksportera,

 • możliwość kredytowania odbiorcy zagranicznego kredytem kupieckim w okresie powyżej 1 roku, a co za tym idzie możliwość negocjowania korzystniejszych cen,

 • możliwość uzyskania kredytu obrotowego na okres dłuższy niż rok,

 • w przypadku kredytu dla nabywcy, Eksporter nie jest dłużnikiem banku, staje się nim Importer lub jego bank.


Kredyt na prefinansowanie eksportu

Kredyt na prefinansowanie eksportu przeznaczony jest dla firm produkujących na eksport z zastrzeżeniem, że skala produkcji przeznaczonej na eksport uzasadnia finansowanie tego rodzaju kredytem.

Kredyt na prefinansowanie eksportu jest kredytem dewizowym krótkoterminowym i może być wykorzystany w złotych (poprzez operacje kupna-sprzedaży PLN) lub w dewizach, jeśli realizacja transakcji eksportowej wymaga importu np. surowców, komponentów lub części do produkcji eksportowej.

Zarówno kwota, jak i waluta kredytu pozostają do uzgodnienia między Eksporterem a bankiem. Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 50.000 USD lub równowartość w innej walucie. Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 70% należności eksportowych będących przedmiotem finansowania.Korzyści dla Klientów

 • poprawienie płynności finansowej Eksportera,

 • możliwość finansowania zakupów materiałów do produkcji eksportowej,

 • możliwość podpisywania kontraktów na korzystniejszych dla kontrahenta zagranicznego warunkach finansowania, a co za tym idzie – możliwość negocjowania korzystniejszych cen i większa konkurencyjność na zagranicznych rynkach.


Pobieranie 67.14 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna