Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53Pobieranie 51,07 Kb.
Data02.04.2018
Rozmiar51,07 Kb.

MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI

w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

www.bip.brodnowski.pl

FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ TEL. /22/ 326 53 53


NIP 524-26-88-913 REGON 141983460
Warszawa, dnia 01.08.2014 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych laryngologicznych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/38/06/2014
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu postanowił:
Część 1
Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę: Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Spółka Jawna ul. Adama Uznańskiego 2a 50-570 Wrocław, która uzyskała 100 pkt.
z ceną brutto 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów


1

4

Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Spółka Jawna

ul. Adama Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław

46 542,60 zł

100,00

2

5

Elektro-Oxigen Polska Sp. z o. o.

ul. Łowicka 50/15

02-531 Warszawa

46 769,40 zł

99,51

3

1

P.P.H.U. „Alko” Józef Woszczyk

ul. Partyzantów 42

05-090 Raszyn Nowe Grocholice

63 180,00 zł

73,66

4

2


Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa

40 986,00 zł

odrzucono

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i odrzucił 1 ofertę.


Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:
Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101

04-041 Warszawa
UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 1 w pozycji 1 Zamawiający wymagał „Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa po operacjach septplastyki. Wykonana z fluoroplastiku, grubość 0,5 mm zaoblona nacięta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych. Posiada otwory na szwy. Wymiary płytki ok. 60 mm x 40 mm, głębokość wcięcia ok. 45 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne”, natomiast Wykonawca zaoferował w części nr 1 w pozycji 1 produkt Medtronic Reuter Splint nr 1527005. Odnośnie spełnienia przez zaoferowany produkt wymagań SIWZ Zamawiający w piśmie z dnia 18.07.2014 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Z wyjaśnień od Wykonawcy z dnia 28.07.2014 r. wynika, iż opakowanie zaoferowanego produktu zawiera 10 szt. płytek w jałowych opakowaniach w blistrach po 2 płytki na 1 zabieg, co oznacza, iż zaoferowany produkt nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.


Część 2
Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę: Elektro-Oxigen Polska Sp. z o. o. ul. Łowicka 50/15 02-531 Warszawa, która uzyskała 100 pkt.
z ceną brutto 12 819,60 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 60/100).
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów


1

5

Elektro-Oxigen Polska Sp. z o. o.

ul. Łowicka 50/15

02-531 Warszawa

12 819,60 zł

100,00

2

3

Promedica Toruń Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 159 A

87-100 Toruń

13 500,00 zł

94,96

3

2

Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 04-041 Warszawa

14 310,00 zł

89,58

4

4

Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Spółka Jawna

ul. Adama Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław

15 897,60 zł

80,63

5

1

P.P.H.U. „Alko” Józef Woszczyk

ul. Partyzantów 42

05-090 Raszyn Nowe Grocholice

18 360,00 zł

69,82

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił oferty.


Część 3
Wybrano ofertę najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert, złożoną przez Wykonawcę: Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Spółka Jawna ul. Adama Uznańskiego 2a 50-570 Wrocław, która uzyskała 100 pkt.
z ceną brutto 2 799,36 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 36/100).Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Ilość przyznanych

punktów


1

4

Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Spółka Jawna

ul. Adama Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław

2 799,36 zł

100,00

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy i nie odrzucił oferty.

Z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte umowy w terminie:

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
……….……………………………………...................

(podpis osoby której powierzono wykonywanie

czynności w postępowaniu)

………………………………….....(akceptacja Wiceprezesa Zarządu)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna