Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień tel. /22/ 326 53 53Pobieranie 112,26 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar112,26 Kb.

MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI

w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

www.bip.brodnowski.pl

FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ TEL. /22/ 326 53 53


NIP 524-26-88-913 REGON 141983460
Warszawa, dnia 24.06.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowych i wszczepialnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/15/03/2016.R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E P O S T Ę P O W A N I A
Części 2
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił wybrać ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, złożoną przez firmę:

Promedica Toruń Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 159a

87-100 Toruń
Cena wybranej oferty wynosi: 16 092,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

Badana oferta otrzymała w kryterium cena 90% - 90 pkt, w kryterium czas dostaw 10% - 10 pkt, łącznie 100 pkt.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Punkty przyznane Wykonawcy za kryteria oceny ofert

Ilość przyznanych

punktów łącznie1.

7

Promedica Toruń

Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 159a

87-100 Toruń
16 092,00

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał

90 pkt


kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt100,00

2.

8

Medag Aparatura Medyczna

P. Augustynowicz Sp.j.

ul. A. Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław


16 200,00 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał 89,40 pkt

kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt

99,40

3.

6

Medtronic Poland

Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

16 632,00 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał

87,08 pkt

kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt
97,08

4.

5

AbraMed Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 135 a

02-952 Warszawa

25 596,00 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał

56,58 pkt

kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt
66,58

Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy i nie odrzucił oferty.


Części 3
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:
AbraMed Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 135 a

02-952 Warszawa

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 3 w pozycji 1 wymagał ”… Opatrunek otologiczny (uszny) po operacjach tympanoplastyki wykonany z PVA samorozprężający się z okienkiem. Wymiary 9 x 15 mm. Pakowane pojedyńczo, sterylne. …”, natomiast Wykonawca zaoferował opatrunek uszny 9mmx15mm Summit Medical. Zaoferowany opatrunek jest niezgodny z zapisami SIWZ. Wykonawca pismem z dnia 14.06.2016 r. w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień potwierdził, że zaoferowany opatrunek jest opatrunkiem bez okienka.

Z tych względów oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SIWZ.

Ponadto działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności


w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych


dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w lakonicznym piśmie nie wykazał,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ani nie złożył dowodów, czy wystarczających/zadowalających wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy). W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił wybrać ofertę w oparciu
o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, złożoną przez firmę:

Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp.j.

ul. A. Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław
Cena wybranej oferty wynosi: 1 728,00 (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem złotych 00/100).
Badana oferta otrzymała w kryterium cena 90% - 90 pkt, w kryterium czas dostaw 10% - 10 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Punkty przyznane Wykonawcy za kryteria oceny ofert

Ilość przyznanych

punktów łącznie1.

5

AbraMed Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 135 a

02-952 Warszawa781,92 zł


OFERTA ODRZUCONA

2.

8

Medag Aparatura Medyczna

P. Augustynowicz Sp.j.

ul. A. Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław


1 728,00 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał 90 pkt

kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt

100,00

Zamawiający odrzucił 1 ofertę.


Części 4
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi, iż: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił odrzucić ofertę złożoną przez firmę:
Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

UZASADNIENIE

Zamawiający w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ w części 4 w pozycji 1 wymagał ”… Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa po oparacjach septoplastyki. Wykonana z fluroplastyku, grubość 0,5 mm zaoblona nacięta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych. Posiada otwory na szwy. Wymiary płytki ok. 60 mm x 40 mm, głebokość wcięcia ok. 45 mm. Pakowane pojedyńczo, sterylne …”, natomiast Wykonawca zaoferował płytkę nosową Splint/Medtronic USA 1527015 pakowaną podwójnie.

Zaoferowana płytka jest niezgodna z zapisami SIWZ.

Wykonawca pismem z dnia 14.06.2016 r. w odpowiedzi na wyjaśnienia Zamawiającego potwierdził, że zaoferowana płytka nosowa jest pakowana parami.

Z tych względów oferta Wykonawcy nie odpowiada wymogom SIWZ.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił wybrać ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, złożoną przez firmę:

AbraMed Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 135 a

02-952 Warszawa
Cena wybranej oferty wynosi: 39 414,60 zł (słownie: trzydzieści dziewięć czterysta czternaście złotych 60/100).
Badana oferta otrzymała w kryterium cena 90% - 90 pkt, w kryterium czas dostaw 10% - 10 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Punkty przyznane Wykonawcy za kryteria oceny ofert

Ilość przyznanych

punktów łącznie1.

6

Medtronic Poland

Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa32 400,00 zł


OFERTA ODRZUCONA

2.

5

AbraMed Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 135 a

02-952 Warszawa


39 414,60 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał 90,00 pkt

kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10,00 pkt

100,00

3.

8

Medag Aparatura Medyczna

P. Augustynowicz Sp.j.

ul. A. Uznańskiego 2a

50-570 Wrocław45 360,00 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał 78,20 pkt

kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt

88,20

Zamawiający odrzucił 1 ofertę.


Części 5
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił wybrać ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, złożoną przez firmę:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa
Cena wybranej oferty wynosi: 993,60 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100).
Badana oferta otrzymała w kryterium cena 90% - 90 pkt, w kryterium czas dostaw 10% - 10 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Punkty przyznane Wykonawcy za kryteria oceny ofert

Ilość przyznanych

punktów łącznie1.

3

Medtronic Poland

Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa
993,60 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał

90 pkt


kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy i nie odrzucił oferty.Część 8
Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi,
iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Albis Mazur Sp. z o.o.

ul. Stawiszyńska 10/2

62-800 Kalisz
Uzasadnienie:

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych
dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w lakonicznym piśmie nie wykazał,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ani nie złożył dowodów, czy wystarczających/zadowalających wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy). W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił wybrać ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, złożoną przez Wykonawcę:

Inter Consult MD

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ks. St. Brzóski 94/18

91-347 Łódź
Cena wybranej oferty wynosi: 39 750,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 10/100).
Badana oferta otrzymała w kryterium cena 90% - 90 pkt, w kryterium czas dostaw 10% - 10 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Punkty przyznane Wykonawcy za kryteria oceny ofert

Ilość przyznanych

punktów łącznie1.

3

Albis Mazur Sp. z o.o.

ul. Stawiszyńska 10/2

62-800 Kalisz
25 709,40 zł


OFERTA ODRZUCONA

2.

1

Inter Consult MD

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Ks. St. Brzóski 94/18

91-347 Łódź39 750,10 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał 90 pkt

kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt

100,00

Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy i nie odrzucił oferty.
Część 9
Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), który stanowi,
iż: „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Albis Mazur Sp. z o.o.

ul. Stawiszyńska 10/2

62-800 Kalisz
Uzasadnienie:

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia załączając niewłaściwą specyfikację asortymentowo - cenową dla części nr 9.

Zamawiający pismem z dnia 22.04.2016 r. wraz z dokonaną zmianą ogłoszenia o zmianie dokonał modyfikacji postanowień SIWZ poprzez doprecyzowanie odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2016 r., Wykonawca zaś oferując realizację zamówienia bez uwzględnienia powyższych zmian postąpił niezgodnie z postanowieniami SIWZ. Z tych względów oferta podlegała odrzuceniu.

Ponadto działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności


w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych


dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ww. ustawy obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Wykonawca w lakonicznym piśmie nie wykazał,
że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ani nie złożył dowodów, czy wystarczających/zadowalających wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy). W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił wybrać ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert zawarte w SIWZ, złożoną przez Wykonawcę:

Polhernia Beata Galos

ul. Jagiellońska 28c/7

80-366 Gdańsk
Cena wybranej oferty wynosi: 42 120,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100).
Badana oferta otrzymała w kryterium cena 90% - 90 pkt, w kryterium czas dostaw 10% - 10 pkt, łącznie 100 pkt.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:


Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto


Punkty przyznane Wykonawcy za kryteria oceny ofert

Ilość przyznanych

punktów łącznie1.

2 i 2a

Polhernia Beata Galos

ul. Jagiellońska 28c/7

80-366 Gdańsk42 120,00 zł

kryterium nr 1-cena Wykonawca uzyskał

90 pkt


kryterium nr 2-czas dostaw Wykonawca uzyskał 10 pkt100,00

2.

3

Albis Mazur Sp. z o.o.

ul. Stawiszyńska 10/2

62-800 Kalisz24 413,40 zł


OFERTA ODRZUCONA

Zamawiający odrzucił 1 ofertę.
Z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte umowy w terminie:

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

…...…………………………………................... (podpis osoby, której powierzono wykonywanie

czynności w postępowaniu)

…………………………………….....

(akceptacja Wiceprezesa Zarządu)

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna