Ewidencji I rozliczaniaPobieranie 162,12 Kb.
Data17.04.2018
Rozmiar162,12 Kb.

Instrukcja Ewidencji i Rozliczania Kosztów – AWF we Wrocławiu

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Rektora Nr 63/2014

z dnia 5 grudnia 2014 r.

Akademia Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

INSTRUKCJA
EWIDENCJI I ROZLICZANIA
KOSZTÓW

I. ZAKRES I PRZEDMIOT INSTRUKCJI
Instrukcja określa zasady kwalifikacji oraz metody ewidencji, kalkulacji i rozliczania kosztów,
a w szczególności:

 • określanie układów ewidencjonowania kosztów,

 • charakterystykę dokumentów kosztowych,

 • kryteria grupowania kosztów,

 • zasady rozliczania,

 • określenie miejsc powstawania kosztów,

 • metody kalkulacji kosztów.II. DEFINICJA POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W INSTRUKCJI


 1. Uczelnia – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;

 2. Instrukcja – instrukcja ewidencji i rozliczania kosztów;

 3. Jednostka, Dział jednostka organizacyjna AWF Wrocław zgodnie ze schematem organizacyjnym;

 4. Kierownik jednostki – osoby pełniące funkcje kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcy;

 5. MPK – Miejsca Powstawania Kosztów – miejsca odpowiedzialności za gospodarkę i poziom kosztów w jednostkach organizacyjnych Uczelni;

 6. Odbiorca zewnętrznyodbiorca świadczeń Uczelni, nie będący jej jednostką organizacyjną;

 7. Programy dotowane z Ministerstwa - programy wymiany zagranicznej studentów i nauczycieli akademickich oraz stypendia w całości finansowane ze środków Ministerstwa lub środków innych Instytucji.


 1. OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI KOSZTÓW UCZELNI

Ewidencjonowanie kosztów ponoszonych przez AWF dostosowane jest do potrzeb jednostki

w zakresie sprawozdawczości, jak również zarządzania, planowania, analizy i kontroli.

Odpowiednio zastosowane kryteria klasyfikowania oraz rozliczania kosztów umożliwiają analizę


ich struktury, miejsc powstawania oraz ocenę kosztochłonności prowadzonej działalności.
Koszty grupowane są w następujących przekrojach:

 1. układ rodzajowy kosztów,

 2. układ kosztów wg miejsc powstawania z uwzględnieniem pozycji kalkulacyjnych.

Księgi rachunkowe Uczelni, w tym ewidencja kosztów, prowadzone są z pomocą programu finansowo – księgowego YUMA FK.


Poza systemem rachunkowości sporządza się kalkulację kosztów kształcenia studentów
na poszczególnych kierunkach studiów.

Powyższa kalkulacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem oprogramowania autorstwa MHM Konsulting S.C.

Szczegółowy opis metody obliczania kosztów kształcenia zawarty jest w instrukcji do programu.


 1. CHARKTERYSTYKA DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH I ICH GRUPOWANIE

Podstawę ujęcia kosztów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe, potwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Są to:

dokumenty obce, otrzymane od kontrahentów, tj.:


 • faktury VAT oraz faktury korygujące,

 • rachunki wystawiane przez osoby fizyczne nie będące podatnikami VAT,

 • noty księgowe,

 • wyciągi bankowe,

 • inne dokumenty zewnętrzne,

oraz dokumenty własne, dotyczące operacji wewnątrz jednostki, a w szczególności:

 • dokumenty kasowe,

 • zestawienia list płac,

 • polecenia wyjazdów służbowych,

 • rozliczenia zaliczek,

 • deklaracje podatkowe,

 • dowody magazynowe,

 • rozdzielniki kosztów,

 • inne dokumenty wewnętrzne.

Dowody księgowe muszą spełniać wymagania określone w ustawie o rachunkowości oraz

w przepisach o podatku od towarów i usług.

Szczegółowy wykaz warunków, jakie powinien spełniać dowód księgowy, określony został


w „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu”.

Koszty podlegają ewidencjonowaniu na odpowiednim koncie księgowym, określonym

w Zakładowym Planie Kont. Księgowanie odbywa się zgodnie z treścią operacji gospodarczej, zawartą na dokumencie oraz opisem uzupełniającym, umieszczanym na odwrocie dokumentu przez osobę dokonującą kontroli merytorycznej.

W przypadku, gdy dokumenty księgowe zawierają zbiorcze kwoty kosztów i możliwe jest określenie wartości świadczeń ponoszonych przez poszczególne jednostki, dokonuje się podziału kosztów wg odpowiedniego kryterium podziałowego.


Zestawienie tytułów kosztów podlegających w/w podziałowi oraz określenie klucza i osoby odpowiedzialnej za dokonanie podziału zawiera poniższa tabela:Rodzaj kosztu

Kryterium

Osoba odpowiedzialna

Wywóz nieczystości

Wg miejsc ustawienia kontenerów

Wg ilości osób zatrudnionych w dzialeKierownik działu administracyjno - gospodarczego

Usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne)

Wg numerów telefonów przyporządkowanych danej osobie ( komórce organizacyjnej) oraz faktycznej ilości przeprowadzonych rozmów, korygowane o rabaty i abonamenty

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego

Usługi telekomunikacyjne(telefony komórkowe)

Wg numeru telefonu przyporządkowanego pracownikowi w danej jednostce organizacyjnej

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego

Konserwacja telefonów

Wg ilości telefonów w komórkach organizacyjnych

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego

Ochrona obiektów

Wg ilości osób i godzin nadzoru w poszczególnych obiektach zwiększone procentowo o koszt pracy „patrolu lotnego”

Kierownik działu administracyjno - gospodarczego

Ubezpieczenia obiektów

Zgodnie z zakresem określonym w poszczególnych polisach ubezpieczeniowych


Kierownik działu administracyjno - gospodarczego

Zużycie oleju opałowego

Procentowo wg kubatury obiektu

Główny Energetyk

Zużycie gazu


Procentowo wg kubatury obiektu

Główny Energetyk

Zużycie wody, ścieki

Zgodnie z odczytem wodomierzy i podliczników, pozostała część w rozbiciu procentowym uzależnionym od powierzchni

Główny Energetyk

Usługi kominiarskie

Procentowo wg kubatury obiektu

Główny Energetyk

Zużycie energii elektrycznej

Wg odczytów z liczników i podliczników

Główny Energetyk

Usługi internetowe

W zależności od stanowisk internetowych

Kierownik Działu Informatyki

Serwis kotłowni i urządzeń ciepłowniczych

Procentowo wg kubatury obiektu

Kierownik Działu Technicznego

Usługi porządkowe

Wg liczby osób zatrudnionych w danym obiekcie , bądź powierzchni użytkowej obiektu

Kierownik Działu Gospodarczego

Środki czystości

Wg osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach

Kierownik Działu Gospodarczego

Dokumenty kosztowe grupowane są oraz przechowywane w zbiorach wg rodzaju dokumentu.

Symbole oznaczeń poszczególnych zbiorów zawiera Załącznik nr 1 do Instrukcji. 1. UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW

W układzie rodzajowym ujmowane są koszty proste działalności jednostki, za które uznaje się wszelkie poniesione w danym okresie sprawozdawczym koszty, niezależnie od tego, czy zostaną zaliczone do kosztów bieżącego, czy też przyszłych okresów sprawozdawczych, dotyczące zarówno prowadzonej działalności podstawowej, pomocniczej, ogólnego zarządu, a także utrzymania domów i stołówek studenckich.

Ich grupowanie odbywa się z wykorzystaniem kont zespołu „4”.

Struktura kont zespołu „4” dostosowana jest do potrzeb sprawozdawczości jednostki, sporządzającej Rachunek Zysków i Strat w wersji porównawczej.


W obowiązującym na Uczelni Zakładowym Planie Kont wyodrębniono następujące konta syntetyczne zespołu „4”:Amortyzacja

400

Amortyzacja


Zużycie materiałów i energii

411

Zużycie materiałów
416

Aparatura specjalna
419

Zużycie energii

Usługi obce

426

Usługi transportowe obce
427

Usługi remontowe obce
428

Usługi obce c.d.
429

Usługi obce

Wynagrodzenia

430

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

441

Ubezpieczenia społeczne
445

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
449

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

Pozostałe koszty rodzajowe

451

Podatek od nieruchomości
454

Podatki i opłaty
464

Koszty reklamy
465

Usługi bankowe
467

Podróże służbowe
468

Koszty reprezentacji
469

Pozostałe koszty

Rozliczenie kosztów

490

Rozliczenie kosztów

Konto 400 -Amortyzacja służy do ewidencji księgowej kosztów amortyzacji środków trwałych


oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także ulepszeń w obcych środkach trwałych.

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odbywa się zgodnie z aktualnymi zasadami rachunkowości Uczelni, wprowadzonymi zarządzeniem Rektora.

Na koncie 400 nie ujmuje się dodatkowych, tak zwanych nieplanowych, odpisów amortyzacyjnych. Obciążają one odpowiednio konto "Pozostałe koszty operacyjne" lub konto - "Straty nadzwyczajne".
Konto 411 -Zużycie materiałów służy do ewidencji księgowej kosztów zużycia materiałów nie podlegających magazynowaniu.

Na koncie 416 –Aparatura specjalna ewidencjonuje się koszty zakupionej aparatury naukowo – badawczej w całości w momencie zakupu.


Konto 419 -Zużycie energii służy do ewidencji kosztów energii elektrycznej, gazowej, oleju opałowego i wody.


Na koncie 426 -Usługi transportowe należy ewidencjonować koszty usług transportowych (opłaty za przewozy, opłaty spedycyjne za załadunek i wyładunek oraz składowanie, opłaty za wynajem obcych środków transportu).
Na koncie 427 -Usługi remontowe ewidencjonowane są, w momencie poniesienia, koszty obcych usług remontowych takich jak, naprawy i konserwacje środków trwałych , a w szczególności:

 • remonty i konserwacje budynków, budowli, urządzeń, maszyn i środków transportowych,

 • przeglądy, naprawy i konserwacje środków trwałych i przedmiotów zaliczanych do środków obrotowych,

 • naprawy aparatury badawczej.

Koszty usług remontowych nieruchomości mogą podlegać rozliczeniu w czasie w przypadku,
gdy występują co pewien czas, wywierając istotny wpływ na poziom kosztów.
Na koncie 427 nie ujmuje się nakładów powodujących zwiększenie wartości użytkowej remontowanego obiektu.
Konto 428, 429 -Pozostałe usługi obce służy do ewidencji między innymi takich usług jak :

 • usługi łączności (pocztowe, telefoniczne, internetowe itp.),

 • czynsze za wynajem, dzierżawę, leasing,

 • usługi prawne, biurowe,

 • usługi komunalne,

 • usługi pralnicze, usługi porządkowe, usługi kominiarskie,

 • usługi informatyczne,

 • usługi wydawnicze, poligraficzne,

 • dozór mienia i inne.

Na koncie 430 -Wynagrodzenia ujmuje się wszystkie wypłaty pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze, a także ekwiwalenty wypłacane pracownikom własnym oraz inne wynagrodzenia

za wykonywanie pracy bez względu na formę zatrudnienia, w tym:


 • osobowe (wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu umowy o pracę),

 • bezosobowe (z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło)

 • honoraria itp.

Wynagrodzenia wykazywane są w kwocie brutto, tj. łącznie ze składkami ZUS, obciążającymi pracownika oraz podatkiem dochodowym.
Na koncie 441- Ubezpieczenia społeczne ujmuje się składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) oraz Fundusz Pracy, obciążające pracodawcę.
Konto 445- Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych służy do ewidencji odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obciążających koszty. Podstawą odpisu jest planowane przez Uczelnię roczne wynagrodzenie osobowe o którym mowa w art.157 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w rozumieniuart.110 ust.5 przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z 13.10.1998r.(Dz. U. Nr 137 poz.887 z późn. zmianami).
Konto 449- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – Na koncie tym ujmuje się:

 • koszty bezpieczeństwa i higieny pracy ponoszone na rzecz pracowników, w tym odzież robocza

i ochronna,

 • koszty szkolenia i dokształcania pracowników,

 • ekwiwalenty za użytkowanie własnych narzędzi i odzieży,

 • stypendia doktorskie, stypendia doktoranckie z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców,

 • inne świadczenia na rzecz pracowników.

Konto 451- Podatek od nieruchomości na koncie tym ujmuje się podatek od nieruchomości uczelni zgodnie z art.7 ust 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Konto 454- Podatki i opłaty- na koncie tym ujmuje się:


 • opłaty sądowe, skarbowe, administracyjne,

 • podatek od środków transportowych,

 • opłaty na ochronę środowiska,

 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • wpłaty na PEFRON.

Konto 464 Koszty reklamy – służy do ewidencji kosztów reklamy stanowiących w całości koszty podatkowe.


Konto 465- Usługi bankowe - służy do ewidencji opłat bankowych związanych z posiadaniem rachunku bankowego.
Konto 467- Podróże służbowe - służy do ewidencji kosztów podróży służbowych krajowych

i zagranicznych, obejmujących koszty przejazdów, diet i noclegów oraz ryczałty za jazdy lokalne wypłacane z tytułu korzystania przez pracowników z samochodów prywatnych dla celów służbowych.


Konto 468- Koszty reprezentacji - na koncie tym ujmuje się koszty reprezentacji uczelni.
Konto 469- Pozostałe koszty - służy do ewidencji kosztów ubezpieczeń, stypendiów, składek członkowskich oraz innych kosztów nie wymienionych wyżej.
Po stronie WN kont 400 - 469 księguje się poniesione koszty oraz ich zmniejszenie (ze znakiem ujemnym), w korespondencji z odpowiednimi kontami zespołów 0,1,2 i 3 oraz 8.
Konto 490- Rozliczenie kosztów - służy do bieżącego przenoszenia kosztów pomiędzy kontami zespołu „5” i „6”, a kontami 400-469.

Saldo konta 490 służy do ustalenia przyrostu (saldo Ma) lub zmniejszenia (saldo Wn) stanu produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych kosztów.


Dla kont zespołu „4” prowadzona jest ewidencja szczegółowa.

Liczba kont analitycznych oraz ich struktura uzależniona jest od wewnętrznych potrzeb Uczelni

w zakresie planowania, analizy i kontroli.

Wykaz tych kont zawiera Załącznik nr 2 do Instrukcji.

Konta analityczne zespołu „4” maja budowę dwuczłonową, gdzie pierwszy człon 3-znakowy jest oznaczeniem konta syntetycznego, a drugi 2-znakowy oznaczeniem odpowiedniej analityki.

4XX – 0Y

4XX – konto syntetyczne zespołu „4

0Y – konto analityczne do konta 4XX

VI. UKŁAD KOSZTÓW WG MIEJSC POWSTAWANIA
W układzie tym koszty grupowane są wg poszczególnych rodzajów działalności, tj.:


 • działalności podstawowej, w ramach której wyróżnia się:

- działalność dydaktyczno - wychowawczą,

- działalność naukowo-badawczą,

- inną działalność podstawową,


 • działalności pomocniczej,

 • działalności ogólnouczelnianej.

Kosztom związanym z poszczególnymi rodzajami działalności przyporządkowane są odpowiednie konta zespołu „5”:
500

501


502Koszty działalności dydaktyczno - wychowawczej

503

Koszty działalności naukowo- badawczej

504

Koszty pozostałej działalności podstawowej

520

Koszty domu studenckiego i stołówki

530

Koszty działalności pomocniczej

540

Koszty wydziałowe

580

Rozliczenie produkcji

551

Koszty ogólnouczelniane

552

Koszty projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych

553

Koszty projektów finansowanych z dotacji celowychKoszty działalności dydaktyczno – wychowawczej (500-502) oraz naukowo – badawczej (503)
Konta kosztów działalności podstawowej przeznaczone są do ujęcia kosztów ponoszonych

w związku z realizacją podstawowych celów Uczelni. Na kontach tych księgowane są koszty dotyczące: • kształcenia i wychowania studentów,

 • prowadzenia własnych prac badawczych,

 • dokształcania kadry dydaktycznej,

 • prowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych, studiów podyplomowych, konferencji
  i sympozjów.

Konta „500”- „503” obciąża się w ciągu roku:


Za koszty bezpośrednie działalności dydaktyczno-wychowawczej uznaje się wynagrodzenia pracowników dydaktycznych oraz narzuty na te wynagrodzenia a także inne koszty, które można bezpośrednio przypisać tej działalności. W oparciu o art. 4 ust.3 i 4 oraz art. 8 ust 1 ustawy o rachunkowości przyporządkowuje się je odpowiednim miejscom powstawania kosztów proporcjonalnie do przepracowanych godzin, ustalonych według planu rocznego. Planowanie i rozliczanie godzin dydaktycznych na Uczelni dokonuje się w ujęciu roku akademickiego tj.: od 01 października do 30 września, natomiast rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Na koniec roku obrotowego dokonuje się korekty kosztów, w przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności pomiędzy planem, a jego realizacją.

W działalności naukowo-badawczej kosztami bezpośrednimi oprócz wynagrodzeń mogą być również inne koszty rodzajowe.


Konta „500”- „503” uznaje się:

 • kosztami zakończonych zadań i przedsięwzięć,

 • kosztami dotyczącymi pozostałych jednostek.Koszty pozostałej działalności podstawowej 504

Na koncie 504 ewidencjonuje się realizowane w ramach działów podstawowych koszty usług świadczonych na zewnątrz i wewnątrz Uczelni, nie zaliczanych do kosztów działalności dydaktyczno – wychowawczej lub naukowo-badawczej, m.in. koszty działalności wydawniczej.


Konto „504” obciąża się w ciągu roku:

 • kosztami prostymi wg rodzaju, zakwalifikowanymi jako koszty bezpośrednie określonych jednostek kalkulacyjnych,

 • kosztami świadczeń działalności pomocniczej,

 • nadwyżkami produkcji w toku (wydawnictwo),

 • odpisami kosztów rozliczanych w czasie,

 • narzutami kosztów pośrednich.

Konto „504” uznaje się: • kosztami wytworzenia sprzedanych produktów i usług,

 • kosztami dotyczącymi pozostałych jednostek,

 • niedoborami produkcji w toku (wydawnictwo).Koszty domu studenckiego i stołówki 520
Konto 520 służy do ewidencji działalności obejmującej prowadzenie domów i stołówek studenckich.

Konto 520 ma charakter pomocniczy – w ciągu roku obciąża się je kosztami prostymi wg rodzaju, odpisami kosztów rozliczanych w czasie, kosztami świadczeń działalności pomocniczej oraz narzutem kosztów pośrednich. Narzut kosztów pośrednich w Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów ustala się odrębnym zarządzeniem Rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ( zgodnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2012 r.


w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni ).

Na koniec roku dokonuje się przeniesienia sumy zgromadzonych na koncie 520 kosztów na „Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów” (konto 835) w kwocie nie przekraczającej wartości przychodów Funduszu za dany rok obrotowy.

Nadwyżka kosztów nad przychodami Funduszu kwalifikowana jest do kosztów ogólnych, finansowanych z dochodów własnych Uczelni.


Koszty działalności pomocniczej 530

Konta kosztów działalności pomocniczej przeznaczone są do ujęcia kosztów wyodrębnionych organizacyjnie komórek jednostki, mających na celu ułatwienie realizacji zadań działalności podstawowej oraz sprawnego funkcjonowania Uczelni.

Za jednostkę działalności pomocniczej uważa się Sekcję Zaopatrzenia i Sprzętu. Ewidencję szczegółową prowadzi się dla poszczególnych środków transportu z podziałem na pozycje kalkulacyjne. Koszty pośrednie jednostki pomocniczej ewidencjonuje się przejściowo, do momentu ich rozliczenia, na odrębnym koncie analitycznym – 5303099.
Konto 530 - „Koszty działalności pomocniczej” obciąża się:


 • odpowiednimi kosztami wg rodzaju,

 • odpisami kosztów rozliczanych w czasie.

Konto 530 - „Koszty działalności pomocniczej” uznaje się z tytułu: • kosztów świadczeń działów pomocniczych na rzecz innych jednostek Uczelni,

 • kosztów usług świadczonych na rzecz odbiorców spoza Uczelni.


Koszty wydziałowe 540

Do kosztów wydziałowych Uczelni zalicza się koszty wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności. Ujmowane są one według poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Narzuty kosztów wydziałowych obciążają koszty działalności dydaktyczno – wychowawczej

oraz koszty pozostałej działalności podstawowej.


Koszty ogólnouczelniane 551
Koszty ogólne zarządu obejmują koszty związane z administrowaniem i zarządzeniem jednostką jako całością. Do kosztów tych zalicza się koszty wspólne działalności, których nie można zaliczyć do kosztów bezpośrednich lub wydziałowych.


Koszty projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych 552
- 90-01- Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu – koszty kwalifikowalne

- 91-01- Budowa kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu – koszty niekwalifikowalne


- 90-02 Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych – koszty kwalifikowalne

- 9102 Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych – koszty niekwalifikowalne


-90-03 Nowa jakość praktyk pedagogicznych I – koszty kwalifikowalne

-91-03 Nowa jakość praktyk pedagogicznych I – koszty niekwalifikowalne
-90-04 Nowa jakość praktyk pedagogicznych II – koszty kwalifikowalne

-91-04 Nowa jakość praktyk pedagogicznych II – koszty niekwalifikowalne
Koszty 553 Koszty projektów dofinansowanych z dotacji celowych
W ramach wymienionych powyżej rodzajów działalności wyodrębnione zostały miejsca powstawania kosztów, za które uważa się :

 • wydziały,

 • katedry,

 • zakłady,

 • inne wyodrębnione pod względem organizacyjnym, decyzyjnym czy finansowym komórki Uczelni.

Wykaz MPK jest aktualizowany corocznie i zatwierdzany odrębnym zarządzeniem Rektora.

Grupowanie kosztów wg MPK umożliwia kontrolę kosztów poniesionych przez poszczególnych dysponentów środków, w ramach zatwierdzonego przez Senat AWF planu wydatków na dany rok obrotowy.
Szczegółowy wykaz miejsc powstawania kosztów, obowiązujący w danym roku obrotowym, zawiera Załącznik 3 do Instrukcji.

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu „5” prowadzona jest z uwzględnieniem pozycji kalkulacyjnych, posiadających numerację odpowiadającą ewidencji analitycznej zespołu kont „4”.
Symbol

Nazwa pozycji kalkulacyjnej

00Y

Amortyzacja

11 Y

Zużycie materiałów

16Y

Aparatura specjalna

19Y

Zużycie energii

26Y

Usługi transportowe obce

27Y

Usługi remontowe obce

29Y

Usługi obce

28Y

Usługi obce cd.

30Y

Wynagrodzenia

41Y

Ubezpieczenia społeczne

45Y

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

49Y

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

50Y

Podatki i opłaty

64Y

Koszty reklamy

65Y

Usługi bankowe

67Y

Podróże służbowe

68Y

Koszty reprezentacji

69Y

Pozostałe koszty

Dodatkowo w planie kont zostały wyodrębnione pozycje kalkulacyjne dla kosztów, których księgowanie odbywa się z pominięciem kont zespołu 4.

Zestawienie tych pozycji zawiera poniższa tabela:Symbol

Nazwa pozycji kalkulacyjnej

Konto korespondujące

992

Wyroby gotowe dla działalności dydaktycznej, wydziałowej i ogólnej

601

994

Rata kosztów podlegających rozliczaniu w czasie

645


995

Koszty świadczeń działów podstawowych i pomocniczych na rzecz innych jednostek Uczelni

530,540

996

Koszty świadczeń działalności domów i stołówek studenckich

520

997

Koszty wydziałowe i ogólnouczelniane

540,551

998

Koszty pośrednie działalności badawczo- naukowej do wysokości wynikającej z wniosku o dotację oraz koszty domu studenckiego i stołówki studenckiej do wysokości zgodnej z zarządzeniem Rektora.

551

Księgowanie w ciężar lub na dobro kont zespołu 5 i 6 jakichkolwiek operacji gospodarczych w korespondencji z innymi kontami niż: • konto 490,

 • inne konta zespołu 5 lub 6 ( z tytułu rozliczenia świadczeń pomiędzy jednostkami Uczelni, rozliczenia kosztów wydziałowych),

 • konta kosztu własnego sprzedaży,

wymaga dokonania w takich samych kwotach zapisów na koncie 782.

Konta analityczne zespołu „5” mają następującą budowę:500

501


502 Z - 6-znakowe oznaczenie MPK

503 XX - dwa ostatnie znaki syntetyki kont zespołu „4”

504 XXY Y - oznaczenie analityki kont zespołu „4”

520 Z lub 99A - oznaczenie jednostki kalkulacyjnej dla

530 99A kosztów księgowanych z pominięciem konta „4”

540


551

552


553

Ewidencja kosztów w ramach zespołu „5” obejmuje następujące etapy:
 1. Księgowanie kosztów prostych, księgowanie kosztów rozliczanych w czasie.

W pierwszym etapie ewidencjonowane są na podstawie dokumentów źródłowych koszty proste oraz koszty podlegające rozliczeniu w czasie, zaliczone do kosztów okresu.

Podlegają one księgowaniu w pierwszej kolejności na odpowiednie konta zespołu „5”, następnie na koniec miesiąca są automatycznie przenoszone na odpowiadające im konta kosztów rodzajowych za pośrednictwem konta 490.
 1. Rozliczenie kosztów pośrednich działalności pomocniczej na właściwe jednostki kalkulacyjne.

Jednostką kalkulacyjną wykorzystywaną do rozliczenia kosztów działalności pomocniczej

tj. Sekcji Zaopatrzenia i Sprzętu jest kilometr przebiegu pojazdów.

Koszty pośrednie dzielone są proporcjonalnie do zrealizowanych w danym okresie przez poszczególne środki transportu kilometrów.

Rozliczenia kosztów dokonuje się za okresy kwartalne na podstawie odpowiedniego formularza (Załącznik nr 4).
 1. Sporządzenie rozdzielników świadczeń działalności pomocniczej i przeksięgowanie kosztów tych świadczeń na rzecz innych działalności.

Koszt przypadający na jedną jednostkę kalkulacyjną ustala się metodą podziałową, dzieląc sumę kosztów danego okresu przez liczbę wykonanych kilometrów.

Ogólną kwotę kosztów stanowią koszty bezpośrednie wraz z rozliczonym proporcjonalnie do tych kosztów narzutem kosztów wydziałowych.

Świadczenia działalności pomocniczej na rzecz innych jednostek Uczelni wycenia się
w wysokości technicznego kosztu wytworzenia, tj. bez doliczania narzutu kosztów ogólnozakładowych.

Obciążenia innych jednostek kosztami działalności pomocniczej dokonuje się na podstawie rozdzielników kosztów sporządzanych przez Sekcję Zaopatrzenia i Sprzętu za okresy kwartalne (Załącznik nr 5).
 1. Przeksięgowanie kosztów pomiędzy poszczególnymi jednostkami działalności podstawowej

Przeksięgowania kosztów pomiędzy poszczególnymi działalnościami dokonuje się m.in. w celu wyłączenia z kosztów działalności dydaktyczno – wychowawczej kwot kosztów, związanych ze świadczeniem usług o innym charakterze, na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Przeksięgowanie powyższe dotyczy następujących działów Uczelni: • Kryta Pływalnia,

 • Hala Sportowa Wielofunkcyjna,

 • Hala Tenisowa,

 • Dział Eksploatacji,

 • Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Olejnicy,

 • Przystań Żeglarska,

 • Pracownie Specjalistyczne.

Wykaz jednostek kalkulacyjnych oraz metod za pomocą których przeprowadzana jest kalkulacja kosztów powyższych działów stanowi Załącznik nr 6 do instrukcji.

Operacje powyższe księgowane są za okresy kwartalne na podstawie odpowiednich formularzy - rozdzielników kosztów, których wzory określa Załącznik nr 7. 1. Ustalenie i przeksięgowanie narzutów kosztów wydziałowych

Rozliczenie kosztów wydziałowych następuje proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności, z wyłączeniem naukowo-badawczej aparatury specjalnej.

Narzutem kosztów pośrednich obciąża się koszty działalności dydaktyczno-wychowawczej,


za wyjątkiem programów dotowanych z Ministerstwa, oraz koszty pozostałej działalności podstawowej zgodnie z Załącznikiem nr 8.

Księgowanie narzutów kosztów pośrednich odbywa się za okresy kwartalne.

 1. Koszty pośrednie ogólne rozlicza się wg następujących zasad:

    1. Koszty domu studenckiego i stołówki studenckiej rozlicza się w systemie FK przy pomocy konta 998.

    2. Koszty działalności naukowo-badawczej rozlicza się w systemie FK przy pomocy konta 998.

    3. Pozostałe koszty pośrednie ogólne, poza ww. nie rozlicza się w systemie FK.
     Koszty te rozlicza się na działalność podstawową wyłącznie statystycznie dla celów zarządczych.

Planowany na dany rok obrotowy narzut kosztów pośrednich na działalność naukowo-

badawczą jest ustalony i aktualizowany odrębnym zarządzeniem Rektora.

Planowany na dany rok obrotowy narzut kosztów pośrednich na dom i stołówkę studencką

ustala się jak opisano przy opisie konta 520. 1. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Konta rozliczeń międzyokresowych kosztów służą do ewidencji zarówno kosztów poniesionych

w danym okresie sprawozdawczym, a dotyczących przyszłych okresów (rozliczenia czynne), jak również prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, jeżeli kwotę ich można oszacować mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana (rozliczenia bierne).

W czasie winny być rozliczane jedynie te wydatki, których wysokość mogłaby zniekształcić poziom kosztów okresu sprawozdawczego.

W czasie nie powinny być rozliczane koszty, występujące cyklicznie w zbliżonej wysokości

we wszystkich okresach sprawozdawczych oraz koszty których wysokość nie zniekształca poziomu kosztów danego okresu.

W Zakładowym Planie Kont Uczelni do ewidencjonowania rozliczeń międzyokresowych kosztów wyodrębniono następujące konta:

643 - Koszty remontów środków trwałych rozliczane w czasie,

645 - Rozliczenia międzyokresowe czynne innych kosztów operacyjnych,

646 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych,

650 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są następujące tytuły:

opłacane z góry:


 1. prenumeraty czasopism oraz innych fachowych publikacji,

 2. składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych itp.,

 3. podatki,

 4. inne.

Po stronie Wn kont ujmuje się koszty poniesione w okresie sprawozdawczym według rodzajów, zaliczone do rozliczeń międzyokresowych (wstępnie ujęte na kontach zespołu 4),

w korespondencji z kontem 490 01.

Księgowania dokonuje się w dacie poniesienia kosztu.


Po stronie Ma:

 • zaliczone do kosztów danego okresu sprawozdawczego koszty poniesione w poprzednich okresach,

Księgowania raty kosztów, w istotny sposób wpływających na wynik finansowy, dokonuje się

Co najmniej raz w roku na podstawie dowodów wewnętrznych.

W przypadku pozycji nie mających istotnego wpływu na obraz sytuacji jednostki i jej wynik finansowy wartość kosztów można jednorazowo zaliczyć do kosztów roku obrotowego, którego dotyczą.

Księgowań dokonuje się w korespondencji z odpowiednim kontem zespołu „5”.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to:


 1. koszty badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy,

 2. rezerwy na wydatki, które będą poniesione w następnych okresach sprawozdawczych,

 3. inne.

    1. ROZLICZENIE KOSZTÓW WYDAWNICTWA I POLIGRAFII I CZASOPISM

Do ewidencjonowania kosztów związanych ze świadczeniami Wydawnictwa w ramach kont zespołu „5” wyodrębnione zostały następujące konta:


504 70 01- koszty produkcji skryptów

504 71 koszty produkcji czasopism


540 01 - koszty pośrednie Wydawnictwa

540 03 03 – czasopismo „Human Movement”

540 03 04 – Rozprawy Naukowe
580 - rozliczenie produkcji skryptów i czasopism.
Na koncie „Koszty produkcji skryptów” ewidencjonowana jest rzeczywista wartość kosztów obejmujących produkcję skryptów i innych wydawnictw wg pozycji kalkulacyjnych, odpowiadających rodzajom kosztów zespołu „4”.
Koszty grupowane są wg poszczególnych zleceń poza systemem księgowym. Ich księgowanie w systemie FK odbywa się zbiorczą kwotą, ustalaną na podstawie zestawienia szczegółowego, sporządzanego przez Kierownika Działu, obejmującego informacje o zleceniach i odpowiadających im kosztach bezpośrednich poniesionych w danym okresie.

Dane wykazane w zestawieniu są sprawdzane przez pracownika Kwestury, pod kątem zgodności


z zapisami na koncie 504 70.

Wzór zestawienia zawiera Załącznik nr 9 do Instrukcji.


Koszty bezpośrednie stanowią w szczególności:

koszty wydawnicze:

 • honoraria autorskie,

 • redakcja naukowa,

 • recenzje,

 • opracowanie redakcyjne, korekty,

 • projekt graficzny okładki,

koszty druku:

- usługa zewnętrzna druku


Koszty pośrednie wydawnictwa to koszty nie dające się bezpośrednio przypisać do określonych zleceń produkcyjnych. Ich rozliczenie odbywa się kwartalnie w ciężar kont „Koszty produkcji skryptów”, oraz „ koszty czasopism” proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich, z uwzględnieniem zleceń produkcyjnych na postawie danych z Załącznika nr 10 do Instrukcji.
Rozliczenia kosztów produkcji podstawowej dokonuje się poprzez konto 580 – Rozliczenie produkcji”. Stronę Wn tego konta obciążają koszty produkcji zleceń zakończonych, natomiast po stronie Ma konta ujmuje się wartość wyrobów przyjętych na magazyn.

Do ewidencji wyrobów gotowych na magazynie stosuje się ceny ewidencyjne ustalone na poziomie, odpowiadającym sumie kosztów wydawniczych ustalonych wg stawek zatwierdzonych przez Senat Uczelni.


Saldo konta 580 stanowi kwotę odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych.

Odchylenia od cen ewidencyjnych księgowane są na koncie 621. Podlegają one rozliczeniu proporcjonalnemu do wartości zapasu na koniec okresu sprawozdawczego i wartości rozchodu

w czasie. Rozliczenia dokonuje się wg następującego wskaźnika:

W = (odchylenia na początek okresu + odchylenia za okres sprawozdawczy)*100

Wartość zapasu na początek okresu + przyjęcia w okresie sprawozdawczym
Oz – odchylenia odnoszące się do zapasu wyrobów wg stanu na początek okresu

Ob – odchylenia powstałe w bieżącym okresie

Zp – wartość zapasu produktów na początek okresu

Pm – wartość w cenach ewidencyjnych wyrobów przyjętych z produkcji do magazynu w bieżącym okresie

Za pomocą wskaźnika ustala się kwotę odchyleń przypadającą na zapas produktów na koniec okresu sprawozdawczego, a różnicą obciąża się lub uznaje właściwe konto kosztu własnego sprzedaży wyrobów w zespole kont „7”.


 1. KALKULACJA KOSZTÓW NA POTRZEBY USTALANIA CEN DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kalkulację tę przeprowadza się dla działów Uczelni świadczących usługi lub dokonujących sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych, tj.:
 • Kryta Pływalnia,

 • Hala Sportowa Wielofunkcyjna,

 • Hala Tenisowa,

 • Dział Eksploatacji,

 • Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Oleśnicy,

 • Przystań Żeglarska,

 • D.S. Spartakus,

 • Pracownie Specjalistyczne,

 • Sekcja Zaopatrzenia i Sprzętu.

Kalkulacja może mieć charakter kalkulacji wstępnej lub wynikowej w zależności od celów, jakim ma służyć – załączniki Nr 7, 11.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna