Ewidencja obrotu towarowegoPobieranie 19,38 Kb.
Data13.12.2017
Rozmiar19,38 Kb.

EWIDENCJA OBROTU TOWAROWEGO
Towary to rzeczowe składniki majątku obrotowego zakupione od innych jednostek w celu dalszej odsprzedaży bez poddawania ich procesom produkcyjnym .
Zasady wyceny bilansowej oraz przychodów i rozchodów towarów są takie same jak w przypadku materiałów.

W przypadkach uzasadnionych niezbędnym , długotrwałym przygotowaniem towaru do sprzedaży cenę nabycia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów w okresie ich przygotowania do sprzedaży i związanych z nimi różnic kursowych , pomniejszone o przychody z tego tytułu


W celu pokrycia kosztów swojego utrzymania, zapewnienia zysku jednostki obrotu towarowego wykorzystują MARŻE. Generalnie wysokość marży ustala dana jednostka jako procent w stosunku do ceny zakupu.
Struktura cen w obrocie towarowym:

CENA ZAKUPU NETTO


+

MARŻA HURTOWA

=

CENA HURTOWA+

MARŻA DETALICZNA

=

CENA DETALICZNA NETTO+

VAT


=

CENA DETALICZNA BRUTTO

Jako ceny ewidencyjne towarów stosuje się :

Z uwagi na wykorzystywanie cen sprzedaży (netto lub brutto) jako cen ewidencyjnych odchylenia w odniesieniu do towarów oznaczać będą naliczoną (jeszcze nie zrealizowaną) marżę; będą więc miały charakter odchyleń Ct.Zadanie 1
W jednostce gospodarczej X będącej podatnikiem VAT dokonywana jest sprzedaż towarów z wydłużonym terminem płatności .Sprzedawane towary objęte są stawką 22% i 7%.

W bm. sprzedaż rozrachunkowa wynosiła :
 1. wg faktur VAT :

 • wartość netto wg stawki 7%

40 000

 • wartość netto wg stawki 22%

60 000

Zakupy dokonane w bm. przedstawiały się następująco: 1. wg stawki VAT 7%:

 • wartość w cenach zakupu netto

160 000

192 000
 1. wg stawki 22%

 • wartość w cenach zakupu netto

60 000

 • wartość w cenach hurtowych netto

78 000

Ewidencja towarów w magazynie hurtowym prowadzona jest wg cen hurtowych netto.

Stany kont na początek miesiąca:

Towary w hurcie 50 000

Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów hurtowych 10 000

Zadanie 2

Jednostka handlu detalicznego zakupiła 600 szt. towaru „X” po cenie zakupu 22 zł/ szt. + VAT 22% . Towar przyjęto do magazynu stosując cenę detaliczną brutto. Cena detaliczna netto wynosi 30 zł/ szt. Wydruk z kasy fiskalnej pokazywał utarg w wysokości 16 470 zł .Należy zaewidencjonować operacje wynikające z treści zadania.

Zadanie 3

Spółka Złoty Róg prowadzi sprzedaż detaliczną towarów. W bm. spółka zakupiła : • 2 000 szt. towaru A po cenie zakupu netto 8 zł za szt.

 • 4 000 szt. towaru B po cenie zakupu netto 9 zł za szt.

Towar A objęty jest 7% stawką podatku VAT , a towar B 22%.

Towar przyjęto do magazynu w cenie detalicznej brutto , która wynosi:


 • dla towaru A 10 70 zł za szt.

 • dla towaru B 13,42 zł za szt.

Cena detaliczna netto dla towaru A wynosi 10 zł za szt. , a dla towaru B 11 zł za szt.

Zgodnie z wydrukiem kasy fiskalnej utarg ze sprzedaży wynosi 45 000 w tym VAT wg stawki 22%
5 940 , a wg stawki 7% 789 .

Należy zaewidencjonować operacje wynikające z treści zadania.
Zadanie 4

Jednostka handlu detalicznego zakupiła 200 szt. towaru „A” po cenie zakupu 20 zł/ szt. + VAT 22% oraz 100 szt. towaru B po cenie zakupu 10 zł/ szt. +. VAT 7% Towary przyjęto do magazynu stosując cenę detaliczną brutto. Cena detaliczna netto wynosi 28 zł/ szt. dla towaru A i 14 zł/ dla towaru B. Utarg wynosi 4 315 zł . Jednostka nie posiada kasy fiskalnej.


Należy zaksięgować wszystkie operacje wynikające z treści zadania.
Zadanie 5

Stany początkowe kont : 1. Towary w hurcie 160 000

 2. Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów hurtowych 16 000

Jednostka handlowa prowadzi hurtownię i sklep detaliczny . Towary w hurtowni ewidencjonowane są wg cen hurtowych netto , a w sklepie wg cen detalicznych brutto. W ciągu miesiąca spółka dokonała przesunięcia towarów z hurtu do detalu w ilości 1 000 szt. a także sprzedała z hurtowni 2 000 szt. towarów. Cena hurtowa netto sprzedawanego i przesuniętego towaru wynosi 16 zł , cena detaliczna netto 20 zł , VAT 22 %.


Należy zaksięgować wszystkie operacje wynikające z treści zadania.
Zadanie 6

Jednostka handlu hurtowego zakupiła 1 000 szt. towaru „A” po 10 zł/szt. (VAT 22%). Towar przyjęto do magazynu stosując cenę hurtową netto 15 zł/szt. W bieżącym miesiącu sprzedano z odroczonym terminem płatności 800 szt. towaru „A” - wystawiono fakturę i wydano towar odbiorcy.


Należy zaksięgować wszystkie operacje wynikające z treści zdania.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna