Ewidencja dochodów I wydatków budżetowychPobieranie 32,4 Kb.
Data07.12.2017
Rozmiar32,4 Kb.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 33/10 Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 31 maja 2010r.


Załącznik Nr 8

Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych


1. Ewidencja dochodów budżetowych.

 1. Dochody jednostki budżetowej – Urząd Gminy obejmują wpływy z podatków i opłat, czynszów z najmu i dzierżawy, sprzedaży wody, dochodów majątkowych, wpływy z różnych opłat i dochodów budżetowych oraz obejmują wpływy dotacji, subwencji, udziałów w podatkach, podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe.

 2. W planie dochodów jednostki nie ujmuje się dochodów realizowanych na rzecz innych jednostek, w wyniku których powstaną należności, które po otrzymaniu stają się zobowiązaniem jednostki.

 3. Ustala się numeracje dokumentów: Nr dokumentu/Miesiąc/Rok.

 4. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe: raporty (w tym: kasa wyda, kasa przyjmie, pokwitowania z kwitariuszy i elektroniczne), wyciągi, PK – polecenia księgowania sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

 5. Księgi rachunkowe obejmują:

  1. Dziennik – konta syntetyczne, konta analityczne,

  2. księgi pomocnicze – konta szczegółowe, konta kontrahentów, karty kontowe, księgi kontowe,

  3. zestawienie obrotów i sald,

  4. konta analityczne do kont syntetycznych prowadzone są wg rodzajów podatków i opłat, czynszów i pozostałych dochodów budżetowych „221” i „750”

  5. konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków z podatnikami z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach .

 6. Dekretacji operacji objętych wyciągiem bankowym dokonuje się na druku – Rozliczenie dowodów księgowych z wyciągu Nr.............. z dnia .................., którego wzór określony został w zarządzeniu Wójta Gminy w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

 7. Wyciąg bankowy z rachunku bieżącego gminy dokumentuje operacje dotyczące dochodów i wydatków budżetu i jednostki budżetowej.

 8. Oryginał wyciągu wraz z dowodami dotyczącymi dochodów jednostki jest dekretowany poprzez wskazanie kont syntetycznych przez stanowisko księgowości ds. księgowości budżetowej budżetu,

 9. Księgowania operacji kasowych w zakresie dochodów jednostki dokonuje się bezpośrednio z raportu kasowego wg klasyfikacji budżetowej ( PK – z systemu finansowego).

 10. Raporty kasowe sporządzane są w okresach dziennych załączone dokumenty potwierdzające przychód środków do kasy grupowane są według rodzajów należności na zestawieniu wpłat (wzór własny) i są podstawą do zapisu zbiorczego w raporcie.

 11. Kopia wyciągu bankowego przekazywana jest na stanowisko księgowości jednostki budżetowej.


2. Księgowość podatkowa prowadzona jest w formie komputerowej i formie papierowej wg zasad określonych w zarządzeniu w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Przypisy i odpisy na podstawie decyzji księgowane są w wymiarze rocznym, bądź w danym miesiącu, którego dotyczą, odpowiednio na kontach podatników, według rodzajów podatków. Wpłaty ewidencjonowane są z podziałem na należność bieżącą, zaległość, odsetki od zaległości, koszty upomnień pod datą wyciągu bankowego lub raportu kasowego.

Na koniec kwartału księgowość budżetowa ( podatkowa) sporządza bilans wykonania z poszczególnych podatków, opłat i czynszów wg wzoru:   1. Saldo zaległości

   2. Saldo nadpłat

   3. Przypis

   4. Odpis

   5. Wpłaty

   6. Zwroty

   7. Saldo zaległości

   8. Saldo nadpłat

Bilans ten służy weryfikacji księgowań na kontach księgi głównej i wspomaga sporządzanie sprawozdania Rb-27S. Księgowość podatkowa sporządza również informacje o kwotach zaległości i należnych odsetkach.

Ewidencja księgowa czynszów od najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego prowadzona jest w formie papierowej na kartach imiennych,Ewidencja księgowa dochodów za najem lokali użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, dochodów z tytułu sprzedaży majątku, opłat za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych dochodów jednostki budżetowej prowadzona jest w formie komputerowej przez stanowisko ds. księgowości budżetowej.
3. Księgowość budżetowa jednostki .

 1. Zasady księgowania.

  1. Przypisu i odpisu podatków i opłat oraz należne odsetki dokonujemy raz na koniec kwartału zgodnie z danymi z księgowości podatkowej łącznie na podstawie PK,

  2. Przypisu i odpisu dochodów z mienia gminnego opodatkowanych podatkiem VAT (sprzedaż wody, najem lokali itp.) dokonuje się na podstawie wystawionych faktur pod datą ostatniego dnia miesiąca, za który sporządzana jest deklaracja,

  3. Przypisu i odpisu pozostałych dochodów jednostki dokonuje się dziennie pod datą ich otrzymania,

  4. Przypisu dotacji, subwencji dokonuje się dziennie pod datą ich otrzymania,

  5. Przypisu refundacji wydatków uznawanych za dochody budżetu dokonuje się dziennie pod datą ich otrzymania,

  6. Odsetki od zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego, koszty upomnień wpłacone w danym miesiącu przypisujemy do wysokości ich wpłaty pod datą ostatniego dnia miesiąca na podstawie PK,

  7. Odsetki od zaległości pozostałych dochodów jednostki wpłacone przypisujemy pod datą dnia kończącego kwartał łącznie na podstawie PK,

  8. Przypisu należnych dochodów z tytułu udzielonych danych osobowych dokonuje się pod datą rozliczenia z budżetem państwa, na podstawie otrzymanych wpływów w terminach do 15 i 25 dnia każdego miesiąca,

  9. Przypisu należnych zwrotów funduszu alimentacyjnego z GOPS oraz innych gmin dokonuje się pod datą ich otrzymania,

  10. Przypisu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się pod datą ostatniego dnia miesiąca za który wpłynęły,

  11. Wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych księgowane są pod datą dnia kończącego kwartał łącznie na podstawie PK. Od m-ca kwietnia br. księgujemy pod datą ich otrzymania wg klasyfikacji budżetowej wskazanej przez Urzędy Skarbowe,

  12. Wpłaty i zwroty łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych z wyciągu bankowego i raportu kasowego księgujemy dziennie na koncie zbiorczym. Pod datą ostatniego dnia miesiąca na podstawie PK wg danych z księgowości podatkowej dokonuje się wyksięgowania z konta zbiorczego na podziałki wg klasyfikacji budżetowej,

  13. Wpłaty i zwroty z wyciągu bankowego dotyczące podatków i opłat pozostałych księgujemy dziennie według wg klasyfikacji budżetowej,

  14. Wpływy pozostałych dochodów jednostki budżetowej oraz dochody z tytułu dotacji, subwencji, dochodów majątkowych księgujemy dziennie,

  15. Refundacje wcześniej poniesionych wydatków dotyczących usług telekomunikacyjnych, energii, gazu, jednostek podległych kwalifikujemy jako dochody budżetowe.

  16. Ewidencji na kontach pozabilansowych

  17. Przeksięgowania roczne zgodnie z zasadami zawartymi w opisach do kont w zakładowym planie kont – pod datą 31 grudnia – PK,

  18. Przeksięgowanie wyniku finansowego pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego PK.

  19. Sprawozdanie jednostkowe (miesięczne) dla jednostki budżetowej Urząd Gminy sporządza się z konta 130 –D w terminie do 10 - go za m-c poprzedni.


4. Dochody budżetu.

Dochody budżetu obejmują dotacje na zadania zlecone, powierzone, dofinansowanie zadań bieżących, dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje z funduszy pomocowych oraz subwencje, dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.Zasady księgowania:

 1. Przeksięgowanie wpłat dokonanych przez Urzędy Skarbowe zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-27s raz na koniec kwartału na PK ,

 2. Ewidencji na kontach pozabilansowych „991” i „992” dokonuje się na podstawie PK raz na koniec miesiąca wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

 3. Rozliczenia dochodów i wydatków budżetowych podległych jednostek budżetowych dokonuje się zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami miesięcznymi na podstawie – PK,

 4. Do dochodów wykonanych danego kwartału zaliczamy wpłaty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe , które wpływają w miesiącu następnym , a dotyczą danego kwartał – PK na podstawie sprawozdań Rb-27S,

 5. Część oświatową subwencji na miesiąc styczeń księgujemy na koncie „909” pod datą wpłaty (m-c grudzień roku poprzedzającego), a dochody wykonane wg klasyfikacji budżetowej w miesiącu styczniu roku, którego dotyczy,

 6. Przeksięgowania roczne zgodnie z zasadami zawartymi w opisach do kont w zakładowym planie kont – pod datą 31 grudnia – PK,

 7. Przeksięgowanie nadwyżki/niedoboru budżetu pod data przyjęcia sprawozdania finansowego – PK.


5. Wydatkowanie środków publicznych .

 1. Wydatkowanie jest związane z rozdysponowaniem środków publicznych i podlega zasadom planowania i dysponowania środkami publicznymi określonymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240).

 2. Planowanie realizowane jest w ramach procedury uchwalania budżetu.

 3. Przy planowaniu ustala się zasady klasyfikowania wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów.

 4. Wydatkowanie środków publicznych składa się z następujących etapów:

1/ ustalenie zadania,

2/ określenie zasobów niezbędnych do jego realizacji,

3/ zaplanowanie wydatków w planie finansowym jednostki,

4/ wstępna kontrola zaciągnięcia zobowiązania, w tym: etap udzielenia zamówienia publicznego,

5/ zaciągnięcie zobowiązania poprzez: zawarcie umowy, złożenie zamówienia, złożenie wniosku, wydanie decyzji,

6/ dokonanie płatności zapłaty (stanowiące kasowe wykonanie wydatku). 1. Formy kasowego wykonania wydatków:

 1. Bezgotówkowe: przelewem, czekiem rozliczeniowym – potwierdzeniem ich wykonania stanowi wyciąg bankowy,

 2. Gotówkowe w ramach udzielonych zaliczek (rozliczanych w terminie 14 dni od daty pobrania a najpóźniej do końca m-ca oraz w wyniku obrotu kasowego.

 1. Preferowaną forma wydatkowania jest forma bezgotówkowa.

 2. Podjęcie decyzji polegającej na zaciągnięciu zobowiązania finansowego i dokonania wydatku ze środków publicznych poprzedzone jest wstępną oceną celowości. Wstępna ocena celowości dokonywana jest przez dysponenta środków publicznych lub upoważnionego przez niego pracownika i polega na ustaleniu;

 1. związku pomiędzy wydatkiem poprzedzonym zaciągniętym zobowiązaniem a realizacją zadań przypisanych statutem – wydatek celowy to wydatek niezbędny do wykonania zadania statutowego, który mieści się w planie finansowym,

 2. adekwatności zamierzonego wydatku do spodziewanego efektu,

 3. odpowiednich procedur z ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz.1655 ze zm.) przed dokonaniem wydatku.

 1. Uzasadnienie zaciągnięcia zobowiązania dokumentowane jest adnotacją upoważnionego pracownika poprzez opisanie celu i złożeniu podpisu na właściwym dokumencie źródłowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994rr. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

 2. W ramach oceny pracownicy sprawdzają czy wydatek mieści się w planie finansowym, w wysokości przewidywanej do wydatkowania lub czy wydatkowanie tej kwoty nie przekroczy wysokości stanowiącej limitu tych wydatków oraz analizują koszty związane z wydatkiem , a następnie uzasadniają jego wykonanie.

 3. Osoby upoważnione podejmują decyzję o dokonaniu wydatku przez zamieszczenie swojego podpisu na dowodzie stanowiącym podstawę dokonania wydatku na podstawie pozytywnej oceny celowości po uzyskaniu potwierdzenia przez głównego księgowego, iż zamierzone wydatki mieszczą się w planie finansowym.

 4. W ramach zapewnienia prawidłowego wydatkowania zawierane są umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

 5. W umowach, które powodują zaciągnięcie zobowiązania o wartości, ustala się szacunkową wartość zamówienia – maksymalną kwotę zobowiązania na dzień wymagalności.

 6. Zawiera się również umowy, co do których nieznana jest maksymalna kwota zobowiązania, w ramach zaciągania zobowiązań warunkowych, przy których zaangażowanie środków określonych w planie ustala się na etapie otrzymania dokumentu finansowego, w którym określono kwotę i termin zapłaty.

 7. Za celowe uznaje się wydatki związane z opłatami za telefon, energie elektryczną, gaz – na dowodach źródłowych pracownik potwierdza zgodności zużycia ze stanem urządzenia pomiarowego, w sytuacji niezgodności należy powiadomić o tym fakcie kontrahenta i ustalić sposób postępowania.

 8. Przed dokonaniem zaciągnięcia zobowiązania zobowiązuję pracowników do uzgodnienia zaciągnięcia zobowiązania ze Skarbnikiem w celu uniknięcia przekroczenia planu wydatków oraz spełnienia wymagań określonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), a następnie przedłożyć do akceptacji Wójtowi Gminy.

 9. Określenie przedmiotu zamówienia publicznego powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w statucie i mieścić się w kwocie zaplanowanej na jego realizację.

 10. Wartość każdorazowego zamówienia oblicza się zgodnie z art.32 ust.1 oraz art.33 – 34 prawo zamówieniu publicznych.

 11. Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14.000 Euro odbywa się zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 12. Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za wykonywane zadania otrzymują ksero planu finansowego zatwierdzonego przez Wójta Gminy opracowanego odrębnie dla każdego rozdziału, w podziale paragrafowym, z wyszczególnieniem zadań budżetowych i określeniem kwoty przeznaczonej na jego realizację.

 13. Zmian w planie finansowym dokonuje się na wniosek pracownika w przypadku wystąpienia niewystarczajacej wysokości limitu wydatków po akceptacji kierownika jednostki.

 14. Skarbnik Gminy informuje pracowników merytorycznie odpowiedzialnych o zmianach wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy oraz uchwalonych przez Radę Gminy.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna