Europejski nakaz aresztowaniaPobieranie 181,97 Kb.
Data01.11.2017
Rozmiar181,97 Kb.L u b l i n, d n i a 1 m a r c a 2 0 1 6 r.

P R O K U R A T O R O K R Ę G O W Y

W L U B L I N I E

ul. Okopowa 2a

20-950 LUBLIN

PO III F 3030.4.2016
WYJAŚNIENIE

treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W odpowiedzi na pytania z dnia 29 lutego 2016 r. działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) przedstawiam poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie 1
Jakiego ryzyka dotyczy definicja?

Czy zamawiający zgodzi się doprecyzować definicję dziecka poprzez dodanie : „dziecko, które w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną, miał ukończony 1 rok życia”? (dziecko do 1 roku życia mieści się w naszej definicji zgonu noworodka)dziecko- dziecko własne ubezpieczonego lub dziecko przysposobione przez ubezpieczonego ( w pełni lub częściowo)

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.1
Odpowiedź

Definicja dziecka dotyczy świadczenia zgonu dziecka oraz poważnego zachorowania dziecka (przy akceptacji klauzuli fakultatywnej) Jeśli powyższa definicja dziecka mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy, to Zamawiający uzna za tożsamą z definicją wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający uzna definicję Wykonawcy dotyczącą zgonu noworodka wynikającą z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.Pytanie 2
Czy zamawiający zaakceptuje jako zamienna definicję wypadku wykonawcy dla używanego w specyfikacji nieszczęśliwego wypadku:

„nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzna powstałe w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia i umów dodatkowych” ?Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.4
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.


Pytanie 3
Czy zamawiający zaakceptuje wykluczenie dotyczące niewydolności nerek brzmiące: „z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: ostra odwracalna niewydolność nerek, przy której konieczna jest czasowa dializa oraz niewydolność jednej nerki”?

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.5
Odpowiedź

Zamawiający nie zaakceptuje powyższego wykluczenia dla definicji niewydolności nerekPytanie 4
Czy zamawiający zgodzi się na definicję nowotworu złośliwego o następującej treści:

„Za nowotwór (guz) złośliwy uważa się nowotwór (guz) złośliwy, charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych, powodujący naciekanie i niszczenie prawidłowych tkanek. Rozpoznanie musi zostać potwierdzone badaniem histopatologicznym.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki białaczki, chłoniaka złośliwego ( w tym chłoniaka skóry), chorobę Hodgkina, złośliwe nowotwory szpiku kostnego i mięsaka.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. Rak nieinwazyjny, rak przedinwazyjny carcinoma in situ, dysplazja, rak granicznej złośliwości, rak niskiej potencjalnej złośliwości oraz wszelkie zmiany przedrakowe

 2. Rak gruczołu krokowego w stopniu zaawansowania T1 według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a,T1b, T1c), lub odpowiadający mu stopień zaawansowania według innej klasyfikacji,

 3. Wszelkie nowotwory skóry z wyjątkiem czerniaka złośliwego przekraczającego warstwę naskórka,

 4. Rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do gruczołu tarczowego w stopniu zaawansowania T1 według klasyfikacji TNM (łącznie z T1a, T1b)

 5. Przewlekłe białaczki limfatyczne według klasyfikacji Rai w stadium niższym niż 3

 6. Wczesne stadium raka pęcherza moczowego z wynikiem badania histopatologicznego T1N0M0 według klasyfikacji TNM,

 7. Wszelkie nowotwory współistniejące z infekcja HIV.

Za datę rozpoznania nowotworu uznaje się datę pobrania materiału do badania histopatologicznego.

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.6
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.Pytanie 5
Czy zamawiający zaakceptuje jako zamienną definicję operacji Wykonawcy?

Operacja- zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek.

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.8
Odpowiedź

Zamawiający nie uzna za równoważną definicję Wykonawcy z zawartą w SIWZ, ponieważ nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.Pytanie 6
Czy zamawiający uzna za równoznaczną definicję oparzenia :

Za ciężkie oparzenia uważa się oparzenie III-go stopnia obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała , mierzonego wg reguły dziewiątek Wallace’a lub metodą Lunda i Browdera spowodowane uszkodzeniem tkanki przez czynniki termiczne, chemiczne lub elektryczne.?Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.11
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.Pytanie 7
Czy Zamawiający uzna definicje i katalog poważnych zachorowań Wykonawcy:

poważne zachorowanie – rodzaj poważnego zachorowania wymieniony i zdefiniowany w katalogu poważnych zachorowań podstawowym, w katalogu poważnych zachorowań rozszerzonym lub w katalogu poważnych zachorowań rozszerzonym plus, zdiagnozowany lub leczony w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia.

Katalog podstawowy:

1. nowotwór (guz) złośliwy

2. zawał serca

3. udar mózgu

4. operacja pomostowa naczyń

5. niewydolność nerek

6. przeszczepienie narządów

Katalog rozszerzony:


 1. Paraliż

 2. Utrata kończyn

 3. Utrata wzroku

 4. Utrata słuchu

 5. Utrata mowy

 6. Ciężkie oparzenia

 7. Łagodny nowotwór mózgu

 8. Śpiączka

 9. Operacja aorty

 10. Choroba Alzheimera

 11. Schyłkowa niewydolność wątroby

 12. Operacja zastawek serca

 13. Stwardnienie rozsiane

 14. Choroba Parkinsona

 15. Anemia aplastyczna

 16. Zapalenie mózgu

 17. Schyłkowa niewydolność oddechowa

 18. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

 19. Choroba Creutzfeldta-Jacoba

 20. Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi)

 21. Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem)


Katalog rozszerzony Plus


 1. Bąblowiec mózgu

 2. Zgorzel gazowa

 3. Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacynie

 4. Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu

 5. Ropień mózgu

 6. Sepsa

 7. Przewlekłe zapalenie wątroby typu B

 8. Przewlekłe zapalenie wątroby typu C

 9. Bolerioza

 10. Tężec

 11. Wścieklizna

 12. Gruźlica

 13. Choroba Huntingtona

 14. Zakażona martwica trzustki

 15. Choroba neuronu ruchowego

 16. Bakteryjne zapalenie wsierdzia

 17. Utrata kończyn wskutek choroby

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.12
Odpowiedź

Zamawiający uzna definicje i katalog poważnych zachorowań Wykonawcy.Pytanie 8
Czy Zamawiający zaakceptuje definicję szpitala Wykonawcy:

Szpital – działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczypospolitej polskiej lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tego przystosowanych; szpitalem nie jest dom opieki lub inna placówka, której jedynym zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień.

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.15
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.


Pytanie 9
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy z definicją wypadku przy pracy Wykonawcy :

Wypadek przy pracy – wypadek zakwalifikowany jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym, który nastąpił w związku z pracą:

 1. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego obowiązków wynikających z umowy o pracę albo poleceń przełożonych,

 2. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia

 3. W czasie pozostawania w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się – w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek, któremu ubezpieczony uległ w czasie trwania podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba, że wypadek został spowodowany postępowaniem ubezpieczonego, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.20
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
Pytanie 10
Czy Zamawiający zaakceptuje generalną zasadę, że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu nie dotyczy zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, jeżeli zawał lub udar mózgu były zdiagnozowane lub leczone przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia?

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.21
Odpowiedź

Zamawiający nie zaakceptuje powyższej zasady.Pytanie 11
Czy Zamawiający zaakceptuje definicję trwałego uszczerbku Wykonawcy:

„Zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwała dysfunkcję.”?Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.23
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.


Pytanie 12
Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję udaru mózgu Wykonawcy:

„Za udar mózgu uważa się martwicę tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:: 1. Wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,

 2. Obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu.

 3. Obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone).

Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:

 1. wszelkie epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA,RIND)

 2. zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem

 3. wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych

 4. jakiekolwiek zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom utrwalonym objawom klinicznym

 5. symptomy spowodowane migreną

 6. choroby naczyń wpływające na wzrok lub nerw wzrokowy lub system równowagi

 7. niedokrwienie spowodowane niewydolnością kręgowo-podstawną (objawy niewydolności kręgowo-podstawnej)?

Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.25
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.Pytanie 13
Czy zamawiający zaakceptuje definicję zabiegu chirurgicznego na naczyniach wieńcowych (by-pass) zwana u Wykonawcy operacją pomostowania naczyń wieńcowych o brzmieniu:

„Za operację pomostowania naczyń wieńcowych uważa się przeprowadzenie operacji chirurgicznej przy otwartej klatce piersiowej , mającej na celu zlikwidowanie zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego. Operacja musi być poprzedzona angiografia wskazującą istotne zwężenie tętnicy wieńcowej i przeprowadzona wskutek zalecenia specjalisty – kardiologa. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje angioplastyki ani jakichkolwiek innych zabiegów na tętnicach wieńcowych wykonywanych od strony światła tętnicy wieńcowej i wykorzystujących techniki cewnikowania naczyń wieńcowych lub techniki laserowe.”?Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.28
Odpowiedź

Zamawiający nie uzna za równoważną definicję Wykonawcy z zawartą w SIWZ, ponieważ nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.Pytanie 14
Czy Zamawiający zaakceptuje definicję zawału serca Wykonującego:

„za zawał serca uważa się martwicę części mięśnia sercowego wywołaną nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.

Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I,troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącymi z wymienionymi niżej klinicznymi wykładnikami niedokrwienia mięśnia sercowego:

1) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,

2) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe

uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej

odnogi pęczka Hisa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych.”?Załącznik nr 1, cz. II, pkt 26.29
Odpowiedź

Jeśli powyższa definicja mieści się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy to Zamawiający uzna za równoważną z definicją zawartą w SIWZ, ponieważ zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się , aby odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu operacji chirurgicznych zawierała wyłączenie zabiegu cesarskiego cięcia?Załącznik nr 1, cz. I, pkt 8
Odpowiedź

Pkt. 8, Załącznik nr 1 to klauzula fakultatywna podlegająca ocenie, możliwa do zaakceptowania przez Wykonawcę.Pytanie 16
Czy Zamawiający zaakceptuje katalog i jednostki chorobowe poważnych zachorowań małżonka Wykonawcy , tożsame z katalogiem poważnych zachorowań Ubezpieczonego:

Katalog podstawowy:

1) nowotwór (guz) złośliwy

2) zawał serca,

3) udar mózgu

4) operacja pomostowania naczyń

5) niewydolność nerek

6) przeszczepianie narządów

Katalog rozszerzony:

1) paraliż,

2) utrata kończyn,

3) utrata wzroku,

4) utrata słuchu,

5) utrata mowy,

6) ciężkie oparzenia,

7) łagodny nowotwór mózgu,

8) śpiączka,

9) operacja aorty,

10) choroba Alzheimera,

11) schyłkowa niewydolność wątroby,

12) operacja zastawek serca,

13) stwardnienie rozsiane,

14) choroba Parkinsona,

15) anemia aplastyczna,

16) zapalenie mózgu,

17) schyłkowa niewydolność oddechowa,

18) bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

19) choroba Creutzfeldta - Jakoba,

20) Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku

transfuzji krwi),

21) Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku

z wykonywanym zawodem).


Katalog rozszerzony Plus:
1. Bąblowiec mózgu

2. Zgorzel gazowa

3. Masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie

4. Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu

5. Ropień mózgu

6. Sepsa


7. Przewlekłe zapalenie wątroby typu B

8. Przewlekłe zapalenie wątroby typu C

9. Borelioza

10. Tężec

11. Wścieklizna

12. Gruźlica

13. Choroba Huntingtona

14. Zakażona martwica trzustki

15. Choroba neuronu ruchowego

16. Bakteryjne zapalenie wsierdzia

17. Utrata kończyn wskutek choroby

Załącznik nr 1, cz. I, pkt 15, 16
Odpowiedź

Zamawiający uzna definicje i katalog poważnych zachorowań WykonawcyPytanie 17
Czy Zamawiający zaakceptuje katalog i jednostki chorobowe poważnych zachorowań dziecka Wykonawcy:

1) nowotwór (guz złośliwy)

2) niewydolność nerek

3) łagodny nowotwór mózgu

4) śpiączka

5) wirusowe zapalenia mózgu

6) dystrofia mięśniowa

7) cukrzyca

8) przewlekła niewydolność wątroby

9) ciężkie oparzenia

10) operacja serca w krążeniu pozaustrojowym

11) anemia aplastyczna

12) choroba Kawasaki

13) nabyta niedokrwistość hemolityczna,

14) nagminne porażenie dziecięce( poliomyelitis)

15) paraliż

16) tężec,

17) utrata kończyn,

18) utrata słuchu,

19) utrata wzroku,

20) zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku

transfuzji krwi)

21) bakteryjne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych

Załącznik nr 1, cz. I, pkt 17, 18
Odpowiedź

Zamawiający uzna definicje i katalog poważnych zachorowań Wykonawcy.Pytanie 18
Czy Zamawiający uzna warunki pre-existingu Wykonawcy w zakresie poważnych zachorowań i akceptuje zapis:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania nie dotyczy tych rodzajów poważnych zachorowań, które były zdiagnozowane lub leczone już u ubezpieczonego w okresie 15 lat kalendarzowych przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego w zakresie ryzyka poważnego zachorowania.”?Załącznik nr 1, cz. II, pkt . 18
Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania liczy się data zdiagnozowania danej choroby. Jeśli dana choroba zostanie zdiagnozowana w trakcie odpowiedzialności to takie zdarzenie dopiero podlega ochronie ubezpieczeniowej.
Cezary Maj


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna