„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 60,79 Kb.
Data18.02.2018
Rozmiar60,79 Kb.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania


321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Zał. 1 do zapytania ofertowego


OFERTA NA

nadzór archeologiczny oraz ratunkowe badania archeologiczne
dla realizacji operacji „Mój Rynek w Byczynie”

Oferuję wykonanie usługi nadzoru archeologicznego oraz ratunkowych badań archeologicznych dla realizacji operacji wg. zapytania ofertowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przedstawionym wzorem umowy:


Opis usługi, dostawy lub roboty budowlanej

Część zadania

Jednostka/wyliczenie ceny

KOSZT BRUTTO w PLNNadzór archeologiczny oraz ratunkowe badania archeologiczneNadzór archeologiczny

całość usługi

…………………………*

Ratunkowe badania archeologiczne

……………………… * zł/m2*537 m2

…………………………*

RAZEM brutto:

…………………………*

*należy wypełnić

Składając niniejszą ofertę jako Wykonawca, oświadczam, że:

  1. akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się wykonywać zadanie zgodnie z jej treścią;

  2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy, o treści zgodnej z załączonym do Zaproszenia do składania ofert projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  3. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia;

  4. posiadam lub dysponuję osobami posiadającymi wymagane uprawnienia dla nadzoru archeologicznego robót przewidzianych operacją oraz przeprowadzenia ratunkowych badań archeologicznych na warunkach określonych umową.

……………………………………………… …………………………………………./ miejscowość, data/ /pieczęć i podpis/©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna