Ethan FromePobieranie 1.41 Mb.
Strona1/14
Data07.11.2017
Rozmiar1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UTRZYMANIE DZIAŁANIA SYSTEMU „ZIELONA LINIA” NA POTRZEBY DZIAŁANIA CENTRUM INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO SŁUŻB ZATRUDNIENIA (CIKSZ ZL) ORAZ ELEKTRONICZNEGO CENTRUM AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY (ECAM), UTRZYMANIA BAZY DANYCH INTRANET A TAKŻE WDROŻENIE ZMIAN W SYSTEMACH.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Główna OHP z siedzibą przy

ul. Tamka 1,

00-349 Warszawa.

Adres na który należy kierować korespondencję:

ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

tel. 22 578 47 01/02, fax. 0 22 578 47 47,

e-mail: komendaglownaohp@ohp.pl

www.ohp.pl

REGON: 007001280

NIP: 527-11-18-029

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy


z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie


art. 11 ust. 8 ustawy.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie działania Systemu „Zielona Linia” na potrzeby działania Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), utrzymania bazy danych Intranet a także wdrożenie zmian w systemach.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji.

  3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

  4. Miejsce realizacji: Wykaz Lokalizacji– łącza WAN VPN oraz łącza telefoniczne w jednostkach OHP załącznik nr 2 o opisu przedmiotu zamówienia.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienie polegające na utrzymaniu działania systemu teleinformatycznego składającego się co najmniej z 3 elementów: systemu bazodanowego oraz zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej ze stanowiskami obsługi i zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego o wartości usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

Kierownik Projektu - odpowiedzialny za realizację całości zamówienia musi posiadać:

- minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z wdrażaniem rozwiązań teleinformatycznych,

- wdrożenie minimum jednego rozwiązania teleinformatycznego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. netto,

- wyższe wykształcenie informatyczne,

- certyfikat PRINCE 2 lub certyfikat równoważny potwierdzający kwalifikacje do zarządzania projektem wydany przez odpowiednie akredytowane organizacje.

Programiści – 3 osoby posiadające co najmniej:

- minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów dotyczących wielowarstwowych aplikacji internetowych lub systemów bazodanowych,

- wyższe wykształcenie informatyczne,

Inżynierowie sieciowi - 2 osoby posiadające co najmniej:

- wykształcenie wyższe telekomunikacyjne,

- 3 letnie doświadczenie w budowie architektury i wdrażaniu sieci teleinformatycznych,

Ekspert ds. merytorycznych – 1 osoba posiadająca co najmniej:

- Wykształcenie wyższe – informatyczne, telekomunikacyjne;

- Co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu wielowarstwowych aplikacji internetowych. 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Informacja Banku lub Spółdzielczej Kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia” / „nie spełnia” warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w Specyfikacji. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.Całkowita kwota zamówienia nie może przekroczyć 4 510 000,00 zł brutto.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji.

  2. Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami, potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 3) Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie polegające na utrzymaniu działania systemu teleinformatycznego składającego się co najmniej z 3 elementów: systemu bazodanowego oraz zintegrowanej z tym systemem infolinii informacyjnej ze stanowiskami obsługi i zintegrowanego z tym systemem portalu internetowego o wartości usługi nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji.

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:


 1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające czy dostawy zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 • Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 3) Specyfikacji polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Z treści pisemnego zobowiązania powinno wynikać, że udostępnienie zasobu jest rzeczywiste, tj. powinien zostać podany sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.

  1. Dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Dokumentem takim będzie informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie. • Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 3.4) Specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy , Zamawiający żąda przedłożenia:

  1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącej podmiotu, z którego zdolności korzysta, potwierdzającej wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub zdolność kredytową, która łącznie z wysokością środków finansowych lub zdolnością kredytową Wykonawcy będzie nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  2. w celu sprawdzenia czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie podmiotu udostępniającego o solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy,

  3. celem udowodnienia Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, zobowiązany jest w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

   1. Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków płatności podatków

Dokumentami takimi będą aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Za aktualne zaświadczenia uznaje się jedynie zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty /zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.


   1. Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Dokumentami takimi będą aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Za aktualne zaświadczenia uznaje się jedynie zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty /zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.   1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Dokumentem takim będzie aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.   1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy

Dokumentem takim będzie aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.   1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

Dokumentem takim będzie aktualna (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
  1. Wykonawcy zagraniczni

   1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.2.1- 4.4.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

   1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1- 4.2 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1. ppkt 1) i 3) oraz w pkt 2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1. ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. i pkt 2. zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.   1. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do Specyfikacji.

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców.  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

 2. Kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.

  1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 4. należy złożyć w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJCE

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 1. PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w wykonaniu zamówienia. Wykonawca wskaże
w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
  Z WYKONAWCAMI


Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.

Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzania przez wykonawcę faktu ich otrzymania.

Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:


 1. w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:

- Katarzyna Wojtaszewska – mail: wojtaszewska@interia.pl

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Robert Węgiełek – mail: r.wegielek@ohp.pl


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium.

Wysokość wadium wynosi: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 17 listopada 2014 r. o godz. 10:00.Jako termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego.

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.Dowodem wniesienia wadium będzie:

 1. pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe,

Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 24 1010 1010 0139 8313 9120 0000 „Wadium -Postępowanie utrzymanie działania Systemu „Zielona Linia. Znak 79/OHP/2014” potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu wnoszenia wadium.

 1. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

 1. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

 2. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”.

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust 1, 1a i 2 ustawy.

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a ustawy.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić


się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna
  z formularzami załączonymi do Specyfikacji.

 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami
  i dokumentami.

 3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

 4. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

 5. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.

 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 5. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 7. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Utrzymanie działania Systemu „Zielona Linia” na potrzeby działania Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), utrzymania bazy danych Intranet a także wdrożenie zmian w systemach.. Tajemnica przedsiębiorstwa”.

 8. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE znak - 79/OHP/2014. OFERTA – Utrzymanie działania Systemu „Zielona Linia” na potrzeby działania Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), utrzymania bazy danych Intranet a także wdrożenie zmian w systemach.. NIE OTWIERAĆ PRZED 17 listopada 2014r. GODZ. 10:00”. 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Komendzie Głównej OHP w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (Kancelaria, budynek A), 00-349 Warszawa w terminie do dnia 17 listopada 2014 r. do godz. 10:00.

 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.

 3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji.

 4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.

 5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie
  o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również odpis z właściwego rejestru.

 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 listopada 2014 r. o godz. 10:15 w Komendzie Głównej OHP w Warszawie przy ul. Tamka 1 (parter – sala konferencyjna).

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia została przedstawiona zgodnie z formularzem oferty jako cena brutto z podatkiem od towarów i usług VAT (załącznik nr 3 do Specyfikacji).

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Cenę należy podać w złotych i groszach (PLN).

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Kryterium : CENA (100% wagi oceny)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

---------------------------------------------- x 100 = liczba punktów

cena brutto badanej oferty
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.


 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie


i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia: 1. w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego

Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 24 1010 1010 0139 8313 9120 0000

Komenda Główna OHP Warszawa, ul. Tamka 1 z dopiskiem „ Zabezpieczenie umowy – Utrzymanie działania Systemu „Zielona Linia” 1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 2. w gwarancjach bankowych,

 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 -5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 1. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 DO SIWZ

 2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:


 1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 3. odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:


 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz oświadczenia w sprawie parametrów technicznych (załącznik nr 1),

 2. wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2),

 3. formularz oferty (załącznik nr 3),

 4. formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),

 5. formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),

 6. formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6),

 7. formularz wykazu wykonanych dostaw (załącznik nr 7).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI


Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie działania Systemu „Zielona Linia” na potrzeby działania Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), utrzymania bazy danych Intranet a także wdrożenie zmian w systemach. 1. Pobieranie 1.41 Mb.

  Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna