EngagementPobieranie 14,87 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar14,87 Kb.


Symbol formularza: W-1.9/17

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO WNIOSKU O ZATWIERDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO, WYSOKOŚCI FUNDUSZU OPERACYJNEGO ORAZ WYSOKOŚCI WYDATKÓW NA DZIAŁANIA ZATWIERDZONE W PROGRAMIE OPERACYJNYM I WYSOKOŚCI POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA PIERWSZY ROK REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO
Wypełnia pracownik ARiMR:

Znak sprawy: ………………………………….………..………………

Załącznik do wniosku numer: ………….………...……….……...

Zobowiązanie organizacji producentów do przestrzegania przepisów Unii Europejskiej w zakresie organizacji rynku owoców i warzyw

Ja/My, niżej podpisany/ni:

.................................................................................... ........................................................................................

.................................................................................... ........................................................................................(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji producentów)

reprezentujący uznaną organizację producentów owoców i warzyw:


...............................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa organizacji producentów)

z siedzibą w .........................................................................................................................................................(adres, kod pocztowy oraz miejscowość, w której mieści się siedziba organizacji)

Decyzja o uznaniu nr ........................... z dnia ......./........./..................r.

Zobowiązuję się / zobowiązujemy się w imieniu organizacji producentów:

 przestrzegać postanowień rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 roku ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”); rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) Nr 2200/96, (WE) Nr 2201/96 i (WE) Nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw, oraz przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego dotyczących realizacji programu operacyjnego z późniejszymi zmianami,

 prowadzić księgowość oraz pełną dokumentację dotyczącą realizacji programu operacyjnego oraz wszelkich operacji związanych z nieprzeznaczeniem owoców i warzyw do sprzedaży, umożliwiającą identyfikację wpływów i wydatków dotyczących działań finansowanych z funduszu operacyjnego,

 zachować przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację programu operacyjnego wszelkie dokumenty i wyciągi bankowe poświadczające dokonanie operacji, poniesienie wydatków, zgodnie z zatwierdzonym programem operacyjnym, dokumenty potwierdzające wartość i ilość produktów sprzedanych oraz dokumenty potwierdzające przeprowadzone operacje nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży.Data i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy:
data wypełnienia zobowiązania ..................................................................................................................

(dzień –miesiąc –rok) Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy


..................................................................................................... ..................................................................................................................Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

wnioskodawcy wnioskodawcy


Strona z 2

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna