Elementy prawidłowo sporządzonego bilansu



Pobieranie 59,03 Kb.
Data10.11.2017
Rozmiar59,03 Kb.


1. BILANS.


 1. Pojęcie bilansu - dwustronne zestawienie wyrażonych w mierniku pieniężnym aktywów i pasywów, sporządzone w określonej formie i na określony dzień.

 2. Elementy prawidłowo sporządzonego bilansu:

a. określenie jednostki sporządzającej bilans,

b. określenie momentu bilansowego czyli dnia, na który sporządzono bilans,

c. wyszczególnienie nazw i wartości grup aktywów i pasywów,

d. sumy bilansowe środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia,

e. podpisy głównego księgowego i kierownika jednostki,
f. data sporządzenia bilansu,


 1. Zestawienie w bilansie aktywów według rosnącej płynności a pasywów według rosnącej wymagalności spłaty.




 1. Bilans - statyczne ujęcie majątku jednostki i źródeł jego pochodzenia.




 1. Sporządzenie bilansu w oparciu o dane wynikające z ksiąg rachunkowych potwierdzonych danymi z inwentaryzacji.




 1. Znormalizowany wzór bilansu – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 1994 r. Nr 121, póz. 591).




 1. Sporządzanie bilansów o różnym stopniu szczegółowości:

a. bilans w wersji pełnej - pozycje bilansu według załącznika do ustawy,

b. bilans w wersji uproszczonej - pozycje bilansu obejmuje z załącznika tylko pozycje

oznaczone cyframi rzymskimi i literami,

- warunki sporządzania bilansu określa art. 50 ustawy o

rachunkowości.


 1. Wewnętrzne sumowanie bilansu - od szczegółu do ogółu.




 1. Zasady bilansowe:

 1. zasada równowagi bilansowej - suma aktywów = suma pasywów,

 2. zasada ciągłości bilansowej - bilans zamykający dany okres sprawozdawczy jest równocześnie bilansem otwierającym kolejny okres sprawozdawczy.




 1. Funkcje bilansu:

 1. wewnętrzna – bilans jako podstawa do analizy stanu majątkowego i finansowego danej jednostki gospodarczej,

 2. zewnętrzna - bilans jako źródło informacji dla akcjonariuszy, udziałowców, wspólników i urzędów państwowych.




 1. Ocena sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz wyciąganie wniosków możliwe dzięki prezentacji w bilansie wielkości, które występowały na początku i na końcu okresu sprawozdawczego.




 1. Sporządzanie bilansu jako dokumentu księgowego na koniec okresu sprawozdawczego a dla odbiorców sprawozdawczości możliwość sporządzania bilansów za okresy krótsze np. miesięczne, kwartalne.

2. POJĘCIE OPERACJI GOSPODARCZYCH I ICH KLASYFIKACJA.




 1. Zdarzenia gospodarcze jako czynności i zjawiska występujące w jednostce w toku prowadzonej przez nią działalności.




 1. Warunki, które musi spełnić zdarzenie gospodarcze aby było uznane za operacie gospodarcza:

  1. dotyczy danej jednostki i z jej punktu widzenia musi być ewidencjonowane,

  2. wyrażone jest w mierniku pieniężnym,

  3. wywołuje równocześnie dwie. równe wartościowo zmiany.

3. Podział operacji gospodarczych :



  1. operacje bilansowe- zmiany w wielkości i strukturze majątku jednostki oraz w źródłach jego pochodzenia w wyniku zmian w wartościach, materialnych,

  2. b. operacje wynikowe - zmiany w wielkości i strukturze majtku jednostki oraz w źródłach jego pochodzenia zachodzące w trakcie procesów kształtujących wynik finansowy jednostki.




 1. Klasyfikacja operacji gospodarczych według zmian wywoływanych w składnikach bilansowych:

 1. operacje aktywne zwiększające – zmniejszające

  • zwiększenie stanu jednego składnika aktywów i jednoczenie zmniejszenie stanu innego składnika aktywów,

  • operacje tego typu nie powodują zmian w sumie bilansowej,

  • suma aktywów + zmiana - zmiana = suma pasywów,




 1. operacje pasywne zwiększające – zmniejszające

  • zwiększenie stanu jednego składnika pasywów i jednoczenie zmniejszenie stanu innego składnika pasywów,

  • operacje tego typu nie powodują zmian w sumie bilansowej,

  • suma aktywów = suma pasywów + zmiana - zmiana,




 1. operacje aktywne - pasywne zwiększające

  • zwiększenie stanu jednego składnika aktywów i jednocześnie zwiększenia stanu jednego składnika pasywów,

  • operacje tego typu powodują wzrost sumy bilansowej o wartość operacji,

  • suma aktywów + zmiana = suma pasywów + zmiana,




 1. operacje aktywne -pasywne zmniejszające

  • zmniejszenie stanu jednego składnika aktywów i jednocześnie zmniejszenie stanu jednego składnika pasywów,

  • operacje tego typu powodują zmniejszenie sumy bilansowej o wartość operacji,

  • suma aktywów - zmiana = suma pasywów - zmiana.




   1. Operacje gospodarcze przedmiotem ewidencji księgowej.







   1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi:

 1. zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,

 2. zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,

 3. wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.




  1. Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:

 1. zbiorcze - służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych,

 2. korygujące - poprawiające poprzednie zapisy,

 3. zastępcze - wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,

 4. rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.




  1. Dowód księgowy powinien zawierać :

 1. określenie rodzaju dowodu,

 2. określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,

 3. opis operacji oraz jej wartość,

 4. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu,

 5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe,

 6. stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania i sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania,

 7. numer identyfikacyjny dowodu .




  1. Dowody księgowe powinny być :

 1. rzetelne - zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,

 2. kompletne - zawierajęce dane określone w punkcie 9,

 3. wolne od błędów rachunkowych.

(Punkty 7 ,8, 9,10 podane według Ustawy o rachunkowości art. 20 ust. 2 , art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1)




 1. Rodzaje kontroli dowodów księgowych :

 1. kontrola merytoryczna - sprawdzenie rzetelności dowodów księgowych ,

 2. kontrola formalna - sprawdzenie kompletności dowodów księgowych ,

 3. kontrola rachunkowa - sprawdzenie dowodów księgowych pod względem arytmetycznym.




 1. Nadanie numeru księgowego każdemu dowodowi w celu powiązania go z zapisem dokonanym na jego podstawie.




 1. Dekretowanie - określenie sposobu ujęcia dowodu księgowego w urządzeniach księgowych.








©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna