Elbląg, września 2007 rPobieranie 278,57 Kb.
Strona1/3
Data09.04.2018
Rozmiar278,57 Kb.
  1   2   3

Elbląg, 27 września 2007 r.

ŚR.V.6619-003/07


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust.1, art. 188, art. 201 ust.1, art. 202, art. 203, art. 211, art. 378 ust. 2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r. ze zmianami) oraz art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedłożonego przez Zakład Utylizacji Odpadów ZUO Sp. z o.o. w Elblągu ul. Szańcowa 1


orzekam
udzielam Zakładowi Utylizacji Odpadów ZUO Sp. z o.o. w Elblągu ul. Szańcowa 1 pozwolenia zintegrowanego dla instalacji znajdującej się przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu , sklasyfikowanej jako instalacja: w gospodarce odpadami do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton.

     1. Rodzaj prowadzonej działalności


I.1. Opis i parametry instalacji.

Działalność objęta niniejszym pozwoleniem prowadzona jest w istniejącej instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Realizowana jest w granicach nieruchomości o powierzchni 11,66 ha, na działkach nr 160 i 161 obręb 26 m. Elbląg przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.

Na składowisku odpadów prowadzone jest unieszkodliwianie, magazynowanie, zbieranie, transport oraz odzysk następujących strumieni odpadów: • strumień odpadów komunalnych zmieszanych od wszystkich mieszkańców miasta Elbląga i z 26 miejscowości gmin ościennych: Elbląg, Tolkmicko, Milejewo, Gronowo Elbląskie, Markusy,

 • strumień odpadów z selektywnej zbiórki odpadów u źródła z miasta Elbląga oraz z gmin Gronowo Elbląskie, Elbląg i Tolkmicko oraz w perspektywie z całego powiatu elbląskiego.

Strumień ten zawiera następujące rodzaje odpadów:

  • papier, karton, tektura,

  • tworzywa sztuczne,

  • szkło opakowaniowe i płaskie,

Na terenie miasta Elbląg prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych:

- systemem pojemnikowym – zabudowa wielorodzinna, dostępność pojemników (szkło,

makulatura, plastik, opakowania wielomateriałowe,

metale)


- systemem workowym – zabudowa jednorodzinna.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i gruzu odbywa się w systemie „u źródła”, zaś odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych przy pomocy Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych w 5 punktach na terenie miasta Elbląg. Ponadto odpady te są odbierane bezpośrednio na terenie składowiska.
Składowisko składa się z kopca bioenergetycznego o pow. 4 ha i pojemności 560.000 m3 oraz z kwatery balastu o pow. 0,45 ha i pojemności 11.000 m3 balastu. Wyposażone jest w: system zbierania, gromadzenia, podczyszczania i recyrkulacji odcieków, system zbierania i odprowadzania wód gruntowych spod dna składowiska, system odzysku biogazu (dot. kopca bioenergetycznego).
Kopiec bioenergetyczny i kwatera balastu mają charakter składowiska podpoziomowo-nadpoziomowego w formie kopca z uszczelnieniem dna niecki i drenażem odcieków.
Łączna pojemność składowiska wynosi 571.000 m3 tj. wg szacunków – 713.000 Mg

Parametry składowiska:
 • Kopiec bioenergetyczny
  • Powierzchnia dna kopca - 33.105 m2

  • Powierzchnia kopca w koronie - 41.326 m2

  • Zagłębienie - 2,7-8,2 m ppt

  • Miąższość kopca - 16 m

  • Pojemność całkowita - 560.000 m3
 • Kwatera balastu
  • Powierzchnia dna kopca - 3.278 m2

  • Powierzchnia kopca w koronie - 4.596 m2

  • Zagłębienie - 2,1-3,5 m ppt

  • Miąższość kopca - 4 m

  • Pojemność całkowita - 11.006 m3

Kopiec bioenergetyczny składa się z pięciu, kolejno wypełnianych kwater. Czasza składowiska uszczelniona została geomembraną, na której ułożony został drenaż odcieków.. Instalacja odbioru odcieków na kopcu składa się z dwóch ciągów rur zbiorczych ułożonych wzdłuż kwater i nitek bocznych. Odcieki kierowane są do systemu oczyszczania poprzez kolektor główny. Do podczyszczania odcieków powstających w kopcu składowanych odpadów, ścieków deszczowych, ścieków z mycia pojazdów i ścieków bytowych służy podczyszczalnia i przepompownia odcieków zlokalizowana w północnej części obiektu. w skład, której wchodzą: przepompownia odcieków P 1, stawy fermentacyjne 2 x 505 m3, komora dawkująca ze strumienicą do napowietrzania ścieków, przepompownia pośrednia P 2, poletka filtracyjne (4 szt. o pow. łącznej 900 m2) – obecnie wyłączone z eksploatacji, przepompownia ścieków oczyszczonych P 3, przepompownia osadu recyrkulowanego.

Ścieki po podczyszczeniu kierowane są do zraszania kopców. Nadmiar ścieków kierowany jest do pobliskiej komunalnej oczyszczalni ścieków bezpośrednio poprzez rurociąg tymczasowy. Do podczyszczania ścieków wykorzystywane są jedynie stawy fermentacyjne. Z uwagi na niekorzystne warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska zaprojektowano i wykonano drenaż utrzymujący poziom wód gruntowych 1 metr pod dnem składowiska. Drenaż obejmuje cały teren tj. obie części składowiska oraz obiekty towarzyszące. Wody gruntowe z drenażu odprowadzane są kolektorem głównym do wylotu kierującego je do strumienia przepływającego tuż za północno – zachodnią granicą terenu składowiska.

Instalacja zraszająca składa się z rur z nawierconymi otworami, układanych na powierzchni kopca.

Do chwili obecnej wypełnione zostały kwatery położone po stronie południowej, czyli kwatery nr I, II, V.

Unieszkodliwianie odpadów odbywa się w drodze ich fermentacji z odzyskaniem biogazu wytwarzanego w procesie biodegradacji. Kwatera Nr I i II wyposażona została w instalację do odbioru biogazu wysypiskowego. Na kwaterze nr I instalacja składa się z 6 studni, wykonanych z kolumn z opon wypełnionych materiałem porowatym i zakończonych głowicami z rur o długości 3,5 m wbitymi w środek wypełnienia. Wszystkie te studnie mają wspólne ujście do rurociągu, który został włączony do rurociągu biegnącego wokół całego składowiska. Na kwaterze nr II wykonano 4 studnie wiercone do głębokości 10 m z głowicami z rur. Ujęcia biogazu z tych studni połączone jest instalacją ze stacją zbiorczą. Biogaz zebrany ze wszystkich 10 studni trafia do kontenera wyposażonego w zautomatyzowany zespół zasysająco – spalający (ssawa i pochodnia). Gaz z tego kontenera jest transportowany do budynku administracyjno – socjalnego i wykorzystywany jest jako czynnik grzewczy centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

W kotłowni zainstalowano kocioł De Dietrich DTG 111-6 NEZ opalany biogazem odzyskiwanym z instalacji odgazowania kwater I i II składowiska.

Biogaz ujmowany w kwaterach nr I i II składowiska, jeśli nie jest spalany w kotłowni, trafia do pochodni typu PG 100.

Kwatera balastu wyposażona została w szczelne dno z drenażem odcieków. Zapełniona w 70%, przeznaczona do składowania odpadów balastowych, głównie z grupy „17” i „16” , nie ulegających biodegradacji
Ponadto na terenie składowiska znajdują się:


 • magazyn na odpady niebezpieczne

 • składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

 • segment przerobu gruzu budowlanego z kruszarką do gruzu,

 • młynek na tworzywa sztuczne,

 • wiata garażowo-magazynowa przeznaczona w części na magazyn makulatury,

 • segment gromadzenia odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,

 • segment na stłuczkę szklaną z boksami do jej segregacji,

 • linia sortowania tworzyw sztucznych,

 • namiot magazynowy odpadów,

 • plac gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.

 • obiekty zaplecza technicznego:

  • budynek administracyjno-socjalny z kotłownią,

  • myjnia pojazdów,

  • brodzik dezynfekcyjny o pojemności 2 m³ wypełniony środkiem myjąco-dezynfekującym,

  • wiata garażowa na 2 kompaktory z magazynem ropopochodnych materiałów eksploatacyjnych,

  • naziemny zbiornik na olej napędowy z dystrybutorem,

  • zbiornik retencyjny drenażu,

Bezpośrednio na składowisku pracuje sprzęt:

   • własny:

 • kompaktory 2 szt.,

 • koparko-ładowarka ,

 • samochód ciężarowy,

 • sprzęt firm zewnętrznych:

  • spychacz,

  • ładowarka,

  • wywrotka,


I.2. Sposób składowania poszczególnych rodzajów odpadów
Samochody przywożące odpady na składowisko przejeżdżają przez bramę i zatrzymują się na wadze wozowej znajdującej się przed budynkiem socjalno-administracyjnym. Samochody z odpadami są ważone i rejestrowane poprzez wprowadzenie danych do modyfikowanego stosownie do zmieniających się przepisów elektronicznego systemu ważenia i rejestracji. W razie niezgodności stwierdzonego rodzaju odpadu z kodem określonym w karcie przekazu lub w zezwoleniu oraz w razie braku technicznych możliwości przyjęcia danego rodzaju odpadu na składowisko następuje odmowa przyjęcia danego odpadu na składowisko. Również w miejscu wysypu odpadów na kwaterze są one kontrolowane przez pracownika wybierającego surowce wtórne. W przypadku niezgodności zadeklarowanego kodu odpadu ze stanem faktycznym następuje spisanie protokołu.

Pojazdy dowożące odpady po rozładunku są ponownie ważone i rejestrowane. Pojazdy po przejechaniu przez brodzik dezynfekcyjny i bramę zakładu kierowane są do drogi wyjazdowej.

Składowanie odpadów na kwaterach składowiska (kopiec bioenergetyczny oraz kwatera balastu) odbywa się w sposób uporządkowany na wyznaczonych do tego celu działkach roboczych. Odpady, głównie komunalne, kierowane na kopiec, są wysypywane na placu manewrowym, przepychane spychaczem na skraj kwatery i przemieszczane przez pług kompaktora w żądane miejsce. Kompaktor jednocześnie ugniata kilkukrotnie każdą warstwę układanych odpadów.

Odpady, które mogą być wykorzystane jako materiał na przekładki izolacyjne, umocnienie dróg wewnętrznych lub do rekultywacji składowiska (gruz, ziemia z wykopów) będą magazynowane w wyznaczonym do tego miejscu.Obowiązuje zasada selektywnego składowania odpadów, mająca na celu uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów. W sposób nieselektywny (zmieszany) składowane mogą być odpady dopuszczone do takiego składowania w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. nr 191,poz. 1595)

Zachowana zostaje idea przyjmowania na kwaterę balastu odpadów z założenia nie podlegających biodegradacji.

Odpady wyszczególnione w tabeli poniżej unieszkodliwiane są i będą metodą, która w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach określona została jako D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Teren zakładu ogrodzony jest 2-metrowym płotem stalowym o długości 1300 m, umocowanym na zabetonowanych stalowych słupkach.

Obiekt jest całodobowo strzeżony przez agencję ochrony (jedna osoba na 12-godzinnej zmianie), dodatkowo ZUO zatrudnia trzech dozorców, pełniących swe obowiązki codziennie w godzinach nocnych (18.00 - 6.00) oraz w weekendy i dni świąteczne - całą dobę. Teren ZUO oświetlony jest przez zespół kilkudziesięciu lamp ulicznych.


I.3. Zużycie energii i paliw


Energia elektryczna

70,75 MWh/a

Olej opałowy

50000 l/a

Biogaz

46100 m3/a


I.4.  Czas pracy instalacji
Składowisko czynne będzie w dni robocze od 6.00 do 20.00. Dozór nad składowiskiem odbywać się będzie całodobowo.
II. Ustalam wielkość maksymalnej dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji
II.1.Ustalam dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do

powietrza z instalacji:
Dla emisji niezorganizowanej substancji zanieczyszczających, emitowanych z czaszy kwatery składowania, zgodnie z zapisem art.202 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, nie jest ustalana dopuszczalna wielkość emisji.
Emisja niezorganizowana z kwater składowania wynosi:


Emisja

Źródło emisji

Czynniki powodujące emisję

Zanieczyszczenie

Wielkość emisji dopuszczalnej

chwilowa [kg/h]

roczna [Mg/a]

punktowa

Pochodnia do spalania biogazu

spalanie biogazu

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

tlenek węgla

pył całkowity

pył zawieszony


5,34x10-5

0,064


0,018

7,5x10-4

7,5x10-4


0,0003

0,3046


0,0857

0,0036


0,0036

powierzchniowa

Kwatera składowanych odpadów Nr I

składowanie i fermentacja odpadów

acetaldehyd

amoniak


benzen

merkaptany

siarkowodór


5,404x10-4

2,895x10-4

6,624x10-4

7,524x10-4

0,01448


0,0047

0,0025


0,0058

0,0066


0,1268

powierzchniowa

Kwatera składowanych odpadów Nr II

składowanie i fermentacja odpadów

acetaldehyd

amoniak


benzen

merkaptany

siarkowodór


3,963x10-4

2,123x10-4

4,858x10-4

5,518x10-4

0,01062


0,0035

0,0019


0,0042

0,0048


0,0930

powierzchniowa

Kwatera składowanych odpadów Nr V

składowanie i fermentacja odpadów

acetaldehyd

amoniak


benzen

merkaptany

siarkowodór


1,411x10-3

7,56x10-4

4,858x10-4

1,965x10-3

0,0378


0,0124

0,0066


0,0043

0,0172


0,3311

powierzchniowa

Kwatera składowanych odpadów Nr IV

składowanie i fermentacja odpadów

acetaldehyd

amoniak


benzen

merkaptany

pył zawieszony

siarkowodór1,261x10-3

6,756x10-4

1,546x10-3

1,756x10-3

27,97

0,03378


0,0047

0,0025


0,0058

0,0066


12,307

0,2959


powierzchniowa

Kwatera składowanych odpadów Nr III

składowanie i fermentacja odpadów

acetaldehyd

amoniak


benzen

merkaptany

pył zawieszony

siarkowodór9,907x10-4

5,308x10-4

1,214x10-3

1,379x10-3

21,98

0,02654


0,0087

0,0046


0,0106

0,0121


9,6712

0,2325

Emisja niezorganizowana ze spalania biogazu z instalacji odgazowania zakończonej jedną pochodnią zamontowanej na instalacji odgazowującej wynosi:


Zanieczyszczenie

Emisja chwilowa [kg/h]

Emisja roczna [Mg/rok]

 • dwutlenek siarki

 • dwutlenek azotu

 • tlenek węgla

 • pył zawieszony

5,340x10-5

0,064


0,018

7,50x10-40,0003

0,3046


0,0857

0,0036


Emisja dopuszczalna dla źródeł emisji zorganizowanej wynosi:
Nr emitora

Źródło emisji

Czynniki powodujące emisję

Zanieczyszczenie

Wielkość emisji dopuszczalnej

chwilowa [kg/h]

roczna [Mg/a]

E1

Kocioł UKS o mocy cieplnej 25 kW,

spalanie węgla

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

tlenek węgla

pył całkowity

pył zawieszony


0,0880

0,0058


0,2475

0,0740


0,0139

0,0088

0,0006


0,0248

0,0074


0,0014

E2

Kocioł De Dietrich DGT 111- 6NEZ o mocy cieplnej 30 kW

spalanie biogazu

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

tlenek węgla

pył zawieszony4,380x10-6

5,248x10-3

1,476x10-3

6,150x10-50,0000

0,0210


0,0059

0,0002II.2. Ustalam dopuszczalny poziom hałasu w środowiska z instalacji

Wielkość równoważnego poziomu hałasu wynikającego z eksploatacji instalacji, wyrażona jako długookresowy średni poziom dźwięku A, w każdych warunkach funkcjonowania instalacji, na terenach wykorzystywanych jako tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej , nie może przekroczyć :

- dla pory dnia wartości 50 dB(A)

- dla pory nocny wartości 40 dB(A)


Emisje niezorganizowane
Z pracą instalacji podstawowej związane są następujące procesy stanowiące źródło emisji niezorganizowanej:

 • pochodzące z transportu samochodowego poruszającego się po terenie składowiska,

 • emisje z procesu spalania biogazu w pochodni,

 • emisje związane z obrotem i magazynowaniem oleju napędowego,

 • emisje z warsztatu naprawczego ( spawanie, malowanie),

 • emisja z pracy kruszarki gruzu i operacji gromadzenia gruntu i żwiru,

 • emisja z podczyszczalni ścieków,

 • emisje substancji gazowych, powstałych w czasie reakcji zachodzących w składowanych odpadach.


II.3. Ustalam ilość i stężenia ścieków.

II.3.1. Wprowadzanych do urządzeń kanalizacji miejskiej.

Rodzaje i ilość ścieków.

ścieki podczyszczane w zakładowej oczyszczalni stanowiące mieszaninę odcieków z kopca bioenergetycznego i kwater balastu odpadów, ścieków socjalno-bytowych, ścieków deszczowych z rejonu wjazdu sprzętu na kopiec, ścieków z mycia pojazdów poletek, stawów i kwater z oczyszczalni

ilość ścieków: Qśrd = 9 000,0 m3/rok

o wskaźnikach zanieczyszczeń:


Zawiesina ogólna

500

mg/dm3

ChZT

1000

mgO2/dm3

BZT5

400

mgO2/dm3

Fosfor ogólny

20

mgPog/dm3

rtęć

0,06

mgHg/dm3

kadm

0,4

mgCd/dm3

ogólny węgiel organiczny (OWO)

600

mgC/dm3

cynk

5,0

mgZn/dm3

chrom+6

0,2

mgCr/dm3

miedź

1,0

mgCu/dm3

ołów

1,0

mgPb/dm3

II.3.2. Wprowadzanych do ziemi.

Rodzaj i ilość ścieków

wody opadowe z terenu zakładu o łącznej powierzchni 1,04 ha (dachy budynków, drogi o szczelnej nawierzchni, place o szczelnej nawierzchni, wprowadzanych do ziemi (rów melioracyjny nr 54) w ilości:

Qmax = 115,0 l/s
Qd max = 15,0 m3/d

Ustalam dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w wodach opadowych wprowadzanych do ziemi.

Zawiesina ogólna

Substancje ropopochodne100

15


mg/dm3

mg/dm3
II.4. Ustalam ilości wód odprowadzanych do ziemi

wody gruntowe ujmowane pod obiektami Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu systemem drenażu stabilizującego, wprowadzanych do ziemi (rów melioracyjny płynący wzdłuż północnej granicy Zakładu), w ilości ogółem:Qmax = 2,3 l/s

Qd max = 200,0 dm3/d

Ustalam dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia w wodach drenażowych wprowadzanych do ziemi (rów melioracyjny)

odczyn pH

6,5-9,0
chlorki

1000

mgCl/dm3

siarczany

500

mgSO4/dm3

amoniak

10

mgNNH4/dm3

azotany

30

mgNNO3/dm3

azotyny

1

mgNNO2/dm3

rtęć

0,06

mgHg/dm3

kadm

0,4

mgCd/dm3

ogólny węgiel organiczny (OWO

600

mgC/dm3

cynk

5,0

mgZn/dm3

chrom+6

0,2

mgCr/dm3

miedź

1,0

mgCu/dm3


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna