EkspertyzaPobieranie 2,18 Mb.
Strona1/8
Data21.11.2017
Rozmiar2,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


RAPORT
dla

Departamentu Instrumentów Wsparcia MG

dotyczący potrzeby kształcenia zawodowego w zakresie blacharstwa izolacji przemysłowych


ITeE-PIB – Radom, 2007

SPIS TREŚCI


1.

Wprowadzenie

4


2.

Blacharstwo izolacji przemysłowych – analiza treści pracy

5


2.1

Podstawowe pojęcia i terminy związane z blacharstwem izolacji przemysłowych

5

2.2

Tendencje zmian i stan obecny w branży izolacji przemysłowych

10

2.3

Analiza zadań zawodowych

18

2.4

Analiza standardów kwalifikacji zawodowych

23


3.

Kształcenie w zawodzie blacharz izolacji przemysłowych

28


4.

Potrzeba opracowania programu specjalizacji – blacharstwa izolacji przemysłowych – wyniki badań

39


4.1

Metodologia badań

39

4.2

Wyniki sondażu w szkołach zawodowych

44

4.3

Badania w przedsiębiorstwach na temat zapotrzebowania na kwalifikacje dla specjalizacji „blacharz izolacji przemysłowych”

49

4.4

Rekomendacje w zakresie opracowania specjalizacji „blacharstwo izolacji przemysłowych” w zawodzie szkolnym Blacharz – 721[01]

55


5.

Wnioski i rekomendacje

60


6.

Bibliografia

64


Aneksy:

65

Nr 1.1

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych „Blacharze (zawód szkolny: Blacharz – obejmuje grupę elementarną 7213) (7213)”, Warszawa, MPiPS 2007
Nr 1.2

Krajowy standard kwalifikacji zawodowych „Blacharz samochodowy (721303)”, Warszawa, MPiPS 2007
Nr 1.3

Kwestionariusz ankiety badawczej „Blacharstwo izolacji przemysłowych” – opinie przedstawicieli szkolnictwa zawodowego
Nr 1.4

Kwestionariusz ankiety „Blacharstwo izolacji przemysłowych” – opinie pracodawców
Nr 1.5

Modułowy program kształcenia dla specjalizacji „Blacharz izolacji przemysłowych 721305”
Nr 1.6

Pakiet edukacyjny: 721[01].S2.01 Podstawy techniczne blacharstwa izolacji przemysłowych
Nr 1.7

Pakiet edukacyjny: 721[01].S2.02 Stosowanie geometrii wykreślnej w pracach blacharza izolacji przemysłowych
Nr 1.8

Pakiet edukacyjny: 721[01].S2.03 Technologia wykonywania obróbki blacharskiej dla izolacji przemysłowych1. WPROWADZENIE

W dniu 01 czerwca 2007 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 106, poz. 727 i 728) wprowadzające do klasyfikacji 63 nowe zawody. Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), zarządzono, że w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644) w załączniku wprowadzono następujące zmiany: w grupie 7213 Blacharze po pozycji 721303 Blacharz samochodowy dodaje się pozycje 721304 i 721305 w brzmieniu:  • 721304 Blacharz budowlany,

  • 721305 Blacharz izolacji przemysłowych.

Na uwagę zasługuje także fakt, że w grupie 7134 Monter izolacji po pozycji 713402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych dodaje się pozycję 713403 w brzmieniu: 713403 – Monter izolacji przemysłowych, zawodu pokrewnego z „Blacharzem izolacji przemysłowych”.

Wprowadzenie do Klasyfikacji zawodów i specjalności zawodu „Blacharz izolacji przemysłowych” jest zasługą Stowarzyszenia „R&M Centrum Szkolenia Zawodowego” w Krapkowicach, które we wrześniu 2006 roku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej złożyło wniosek o wprowadzenie. Wniosek ten był poprzedzony wcześniejszymi działaniami stowarzyszenia, m.in. w listopadzie 2005 roku złożono do Ministra właściwego ds. gospodarki wniosek o wprowadzenie do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dwóch nowych zawodów: monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji przemysłowych.

W celu uzasadnienia potrzeby opracowania nowej specjalizacji zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród firm zatrudniających blacharzy izolacji przemysłowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących blacharzy. Przeprowadzona została analiza podstawowych pojęć i terminów związanych z blacharstwem izolacji przemysłowych, zidentyfikowano potrzeby rynku pracy w zakresie zatrudnienia blacharzy izolacji przemysłowych, ukazano tendencji i kierunków rozwoju danego zawodu w Polsce.

Analizie poddano także proces kształcenia blacharzy w celu zidentyfikowania możliwości oraz potrzeb kształcenia blacharzy izolacji przemysłowych. W tym celu przeanalizowano dostępną dokumentację: podstawy programowej dla zawodu blacharz pod kątem treści dotyczących blacharstwa izolacji przemysłowych oraz sformułowano propozycję nowej specjalizacji, a także projekt modułowego programu kształcenia dla specjalizacji „Blacharstwo izolacji przemysłowych” w ramach zawodu „Blacharz” wraz z trzema pakietami edukacyjnymi.

Ekspertyza został przygotowana przy współpracy z mgr inż. Tomaszem Madejem (Zespół Szkół Technicznych w Radomiu), mgr inż. Bartłomiejem Marcinkiewiczem (Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu), Marianem Siwonem (BIS Multiserwis w Krapkowicach), mgr Mariuszem Majewskim (Stowarzyszenie „R&M Centrum Szkolenia Zawodowego” w Krapkowicach).

2.  Blacharstwa izolacji przemysłowych – analiza treści pracy

2.1. Podstawowe pojęcia i terminy związane z blacharstwem izolacji przemysłowych
Zanim przejdziemy do omawiania typowych pojęć związanych z blacharstwem izolacji przemysłowych należy wspomnieć o terminologii z zakresu blacharstwa „tradycyjnego”. Z tego względu, że zawód blacharz jest wprowadzony zarówno do Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, jak i Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Blacharstwo to czynności związane z wytwarzaniem lub naprawą wyrobów z blachy cienkiej. Wytwarzanie tych przedmiotów obejmuje najczęściej operacje: trasowania, cięcia, kształtowania i łączenia poszczególnych części w gotowy wyrób według rysunku.

Naprawa wyrobów z blachy obejmuje zwykle: usunięcie nieszczelności, uzupełnienie części przerdzewiałych i zniszczonych przez zużycie, poprawki w kształtowaniu oraz ponowne łączenie części uzupełnionych.

W zależności od rodzajów wyrobów rozróżnia się w blacharstwie następujące specjalności: 1. blacharstwo przemysłowe, obejmujące wykonywanie części i wyrobów z blachy dla przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, naczyniowego, maszyn rolniczych, urządzeń wentylacyjnych; charakteryzuje się ono znaczną przewagą pracy maszyn blacharskich nad czynnościami ręcznymi,

 2. blacharstwo budowlane, obejmujące wykonywanie pokryć i oblachowania dachów, wykonywanie i zakładanie osprzętu wentylacyjnego i przeciwdeszczowego, jak rynny, rury spustowe i fartuchy przyokienne,

 3. blacharstwo usługowe, obejmujące różnorodne usługi blacharskie, takie jak: naprawa i wykonywanie w małych ilościach sprzętu gospodarstwa domowego z blachy: naczyń, pojemników na śmieci, konewek do wody oraz sprzętu szpitalnego, mleczarskiego itp.,

 4. blacharstwo karoseryjne, obejmujące naprawy blacharskie karoserii, chłodnic i zbiorników samochodowych,

 5. blacharstwo artystyczne, obejmujące wykonywanie artystycznych wyrobów z blachy, jak: świeczniki, żyrandole, puchary, drzwi ozdobne, wsporniki i konsole.

Zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w grupie zawodów elementarnych pod kodem 7213 umieszczono grupęblacharze”. Grupa ta obejmuje następujące zawody i specjalności: 721301 blacharz lotniczy, 721302 blacharz okrętowy, 721303 blacharz samochodowy, 721303 blacharz budowlany, 721305 blacharz izolacji przemysłowych, 721390 pozostali blacharze.

Zgodnie z opisem grupy zawodów zamieszczonym w stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia (www.praca.gov.pl), grupa elementarna blacharze dotyczy osób, która wykonują prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby ogólne przemysłu i budownictwa, a także lotnictwa, wyposażenia statków, przemysłu samochodowego, renowacji zabytków oraz codziennego użytku.

ślusarskich i monterskich ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.


Drugi człon przedmiotu analizy „blacharstwo izolacji przemysłowych” nawiązuje do izolacji. Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu utrudnienia wzajemnego oddziaływania.

Rozróżniamy następujące izolacje przemysłowe: • termiczne ciepłochronne – utrudniające wymianę ciepła – zabezpieczające przed stratami energii,

 • zimnochronne – izolujące rurociągi i urządzenia do przechowywania i transportu gazów płynnych w niskich temteraturach,

 • akustyczne – obniżają natężenie dźwięków określonej częstotliwości oraz tłumią dźwięki niepożądane,

 • przeciwdrganiowe – ograniczają wpływ drgań na elementy budynku, maszyn, ludzi itp.,

 • ogniochronne – zabezpieczają różne element, instalacje i konstrukcje przed ogniem na określony czas.

Zgodnie z propozycją przedstawioną przez Stowarzyszenia „Centrum Szkolenia Zawodowego” do typowych zadań zawodowych blacharza izolacji przemysłowych należy wykonywanie osłon i obróbek blacharskich dla pięciu podstawowych zakresów izolacji:

a) izolacje termiczne ciepłochronne: osłony z blachy dla izolacji rurociągów, kolan, redukcji, trójników, dennic płaskich, dennic wypukłych, kapturów na zawory i kołnierze, jak również obróbki blacharskie przy izolacji blachą trapezową np.: kotłów, zbiorników, czy elektrofiltrów oraz oblachowanie izolacji turbin;

b) izolacje zimnochronne: osłony z blachy dla izolacji rurociągów, kolan, redukcji, trójników, dennic płaskich, dennic wypukłych, kapturów na zawory i kołnierze;

c) izolacje akustyczne i przeciwdrganiowe: osłony z blachy dla izolacji wentylatorów, wykonanie z blachy kulis i ekranów przeciwdźwiękowych, wykonanie blaszanych osłon dla kabin przeciwdźwiękowych;

d) izolacje ogniochronne: wykonywanie osłon z blachy dla tych izolacji lub konstrukcji nośnej z blachy;

e) izolacje instalacji technicznego wyposażenia budynków: osłony z blachy dla izolacji rurociągów, kolan, redukcji, trójników, kapturów na zawory i kołnierze, osłony z blachy dla izolacji kanałów wentylacyjnych.
Poniżej zaprezentowano obszary zastosowań poszczególnych rodzajów izolacji przemysłowych:

1. Izolacje ciepłochronne (techniczne):


 • elektrownie, elektrociepłownie,

 • sieci cieplne przesyłowe,

 • przemysł hutniczy,

 • spalarnie śmieci,

 • przemysł spożywczy,

 • budowa nowych zakładów,

 • izolacje turbin,

 • izolacje cystern,

 • izolacje elektrofiltrów.

2. Izolacje zimnochronne:

 • petrochemie i rafinerie,

 • stacje przesyłowe gazów,

 • instalacje chemiczne,

 • instalacje technologiczne urządzeń klimatycznych,

 • przemysł chemiczny,

 • chłodnie składowe,

 • zbiorniki gazów ciekłych.

3. Izolacje akustyczne i przeciwdrganiowe:

 • systemy zasysania i odgazowania dla elektrowni z turbinami gazowymi,

 • zbiorniki ciśnieniowe,

 • płaszcze dla izolacji dźwiękowej,

 • kabiny pomiarowe,

 • ściany dźwiękochłonne,

 • izolacje wentylatorów i pomp,

 • izolacje maszynowni,

 • tłumiki dźwięku dla wyciągowych instalacji parowych i gazowych,

 • tłumiki dźwięku dla absorpcji rezonansu, dławienia i pulsacji.

4. Izolacje ogniochronne:

 • konstrukcje budynków,

 • trasy kablowe,

 • kanały klimatyzacyjne,

 • kanały przeciwdymne.

Zakres możliwych do wykonywania przez blacharza izolacji przemysłowych pracy wpływa na możliwości jego zatrudnienia. Z syntetycznego opisu zawodu wynika, że osoba posiadające kwalifikacje do wykonywania prac w zawodzie blacharza izolacji przemysłowych może znaleźć zatrudnienie w budowanych lub modernizowanych zakładach przemysłu lekkiego i ciężkiego, takich jak: zakłady chemiczne, petrochemie, rafinerie, huty, elektrownie i elektrociepłownie, spalanie śmieci, cementownie, w przemyśle stoczniowo-okrętowym oraz na platformach wiertniczych. Prace w tych firmach, w zależności od zakresu, zlecane są wyspecjalizowanym firmom izolacyjnym, budowlanym, remontowym, czy też warsztatom rzemieślniczym zajmującym się izolacjami przemysłowymi.Przykłady prac wykonywanych przez blacharzy izolacji przemysłowych
  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna