Egzemplarz nrPobieranie 10,22 Mb.
Strona1/6
Data16.02.2018
Rozmiar10,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Egzemplarz nr ….

(prawa autorskie zastrzeżone)

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA

NA ŚRODOWISKO


Określenie przedsięwzięcia: budowa parkingu samochodowego

w miejscowości Okopy – Kolonia

gm. Dorohusk woj. lubelskie
Wnioskodawca: Lubelski Zarząd Przejść Granicznych

Chełm, Pl. Niepodległości 1Opracował:

………....................Konsultacje:

dr Ryszard Gierżatowicz

tel. 609808538
Lublin 2009-12- 30

Spis treści
Spis treści 2

Wstęp. 4


1. Opis planowanego przedsięwzięcia 4

a) Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie budowy, eksploatacji lub użytkowania 5

b) Główne cechy charakterystyczne operacji prowadzonych w trakcie eksploatacji parkingu 18

c) Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 18

d) Formalno-prawna klasyfikacja przedsięwzięcia. Uzasadnienie zgodności przedsięwzięcia z zapisami mpzp. 18

f) Kwestia oddziaływania transgranicznego 20

2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 20

3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu 29

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 29

4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia 30

5. Opis analizowanych wariantów, w tym 30

a) opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego 30

b) opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru 31

6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko 31

analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 31

7. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem 32

jego oddziaływania na środowisko 32

a) Oddziaływanie wariantu na ludzi, zwierzęta, rośliny, grzyby i siedliska przyrodnicze, wody i powietrze 34

b) Oddziaływanie wariantu na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 56

c) Oddziaływanie wariantu na dobra materialne 59

d) Oddziaływanie wariantu na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 59

e) Wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi elementami, o których mowa poprzednio 60

8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko , obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z: a) zaistnienia przedsięwzięcia 60

b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji 60

9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 62

10. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Środowiska - jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji 63

11. Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej 65

12. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 65

przedsięwzięciem 65

13. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, 65

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 65

14. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport 66

15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych 66

w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu 66

Rozważając za i przeciw – rachunek szeroko pojętych zysków i strat przemawia zdecydowanie za budową parkingu. 67

w trakcie eksploatacji parkingu należy kontrolować tempo wyczerpywania się zdolności jonowymiennej granulatu adsorpcyjnego wykorzystywanego w systemie D – rainclean i w razie czego uzupełniać granulat 67

16. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu 67


Wstęp.

Przedmiotem niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko jest inwestycja firmy

o nazwie Lubelski Zarząd Przejść Granicznych i o adresie Chełm, Pl. Niepodległości 1

polegająca na wybudowaniu parkingu samochodowego na obrzeżach wsi Okopy – Kolonia

w gminie Dorohusk ( numery działek według wykazu znajdującego się w tekście raportu) . Celem raportu jest określenie wpływu parkingu na otaczające go komponenty środowiska

z punktu widzenia zasad ochrony środowiska i przepisów ochrony środowiska dla sformułowania ewentualnych zaleceń technicznych odnośnie zminimalizowania tego wpływu na środowisko zewnętrzne tak przyrodnicze jak środowisko bytowania człowieka.


Informacje, wnioski i zalecenia tu przedstawione posłużą do sformułowania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację omawianego przedsięwzięcia.

Nie narzucają jednak - zgodnie z prawem - rozstrzygnięć sozotechnicznych organowi decyzyjnemu.

1. Opis planowanego przedsięwzięcia

Analiza przedmiotowego przedsięwzięcia oparta jest na przeglądzie terenu zainwestowania oraz na projekcie budowlanym koncepcyjnym parkingu.


Miejscem lokalizacji przedsięwzięcia jest obszerny teren którego centrum położone jest

w punkcie o współrzędnych:

N: 51o 10’ 28. 27’’

E: 23o 46’ 20. 98’’


Teren leży po południowej stronie drogi krajowej nr 12 Chełm - Dorohusk i jest właściwie

w części nieużytkiem , a w części łąką naturalną z rozlokowanymi gdzieniegdzie kępami drzew lub drzewami pojedynczymi.

Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu tak zwanego parkingu buforowego, którego zadaniem będzie uporządkowanie ruchu tranzytowego i złagodzenie chaosu w tym ruchu,

jaki zdarza się dość często na i przy przejściu granicznym w zdarzających się okresach spadku tempa odpraw celnych.


Należy od razu powiedzieć, że jest to w tym miejscu pierwsza znacząca inwestycja komunikacyjna, ale nie ostatnia: przewiduje się niedługo budowę obwodnicy – ekspresówki przebiegającej w najbliższej odległości od parkingu i być może innych infrastrukturalnych obiektów budowlanych. Oznacza to, że pokazane w niniejszym raporcie oddziaływania

( ekopresje ) na środowisko parkingu za niezbyt długi czas zdezaktualizują się wobec pojawienia się ekopresji o wielokrotnie większych wymiarach wywołanych tymi przyszłymi przedsięwzięciamia) Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie budowy, eksploatacji lub użytkowania


Parking buforowy przeznaczony jest dla samochodów ciężarowych . Posiadać będzie do 600 stanowisk postojowych wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym i technicznym oraz urządzeniem i uzbrojeniem terenu. Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy: • stanowiska postojowe z drogami manewrowymi

 • ogrodzenie terenu z bramą

 • 5 budynków sanitarno – socjalnych

 • budynek kontroli wjazdu / wyjazdu

 • budynek socjalno – techniczny

 • mała architektura

 • stacja transformatorowa

 • kanalizacja sanitarna

 • kanalizacja deszczowa z separatorami i systemem rozsączającym

 • sieć wodociągowa z punktami czerpalnymi

 • sieć wodociągowa przeciwpożarowa

 • sieć kablowa 15 kV

 • sieć kablowa niskiego napięcia

 • monitoring terenu

 • system kontroli dostępu

 • system OCR

 • oświetlenie terenu

 • ukształtowanie terenu i zieleń

oraz w perspektywie
 • budynki komercyjne

 • terminal

Jak już powiedziano teren przewidziany na realizację parkingu położony jest w miejscowości Okopy gm. Dorohusk, przy drodze krajowej 12 prowadzącej do przejścia granicznego. Jego środkiem przebiegać ma za jakiś czas planowana obecnie droga ekspresowa S-12. Na czas funkcjonowania parkingu buforowego droga S-12 skierowana zostanie do drogi krajowej, która od parkingu do przejścia granicznego zostanie przekwalifikowana na drogę celną.


W skład terenu wchodzą 34 działki rolne należące do Polskiego Konsorcjum Gospodarczego (PKG), Skarbu Państwa (SP) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) o łącznej powierzchni 12,21 ha oraz gruntowe drogi gminne (DG) o łącznej powierzchni 0,69 ha. Ponadto elementem inwestycji w dalszej perspektywie – w tym raporcie nie rozważanym - będzie fragment drogi krajowej 12. Działki rolne stanowią grunty kategorii IVa, IIIb oraz pastwiska. Aktualnie są to nieużytki. Pośrodku terenu przebiega rów melioracyjny. Teren jest pofałdowany. Deniwelacja terenu wynosi 2,5 m.

Według opinii specjalistów ds. geotechniki warunki gruntowe są korzystne do realizacji tego typu inwestycji. Poziom wód gruntowych zalega na głębokości 1,3-3,0 m p.p.t. , którzy zalecili aby w związku z nieregularnym zaleganiem utworów gliniastych, na etapie projektu budowlanego wykonać szczegółowe badania geotechniczne lokalizacji systemów rozsączających. Na terenie nie ma obiektów kubaturowych. Przez południowy rejon terenu przebiegają napowietrzne linie średniego napięcia.
dz. nr

ha

wł.

189/2

0,340

PKG

190/2

0,420

PKG

191/2

0,450

PKG

192/2

0,310

PKG

193/2

0,210

PKG

194/2

0,300

PKG

194/4

0,120

PGK

195/2

0,590

SP

196/4

0,460

PKG

196/6

0,130

SP

197/2

0,120

SP

197/4

0,360

PKG

198/2

0,450

PKG

149/3

0,230

SP

150/3

0,107

SP

151/3

0,135

SP

152/3

0,139

AR

153/3

0,180

SP

154/3

0,290

PGK

155/3

0,420

PGK

202

0,440

PGK

203

0,530

PGK

204

0,640

PGK

205

0,430

ANR

206

0,460

SP

207

0,320

SP

257

0,720

SP

258

0,790

SP

259

0,570

ANR

260

0,490

SP

261/2

0,080

PGK

161/3

0,210

SP

234

0,470

PGK

256/3

0,300

SP

razem

12,21


Wykaz działek w dyspozycji inwestora

PKG – Polskie Konsorcjum Gospodarcze

SP – Skarb Państwa

ANR – Agencja Nieruchomości Rolnych

DG – Droga gminnadz. nr

ha

wł.

216

0,124

DG

26

0,123

DG

199

0,089

DG

255

0,078

DG

33/3

0,272

DG

razem

0,69
Założenia konstrukcyjno-budowlane parkingu są następujące: 538 stanowisk dla samochodów ciężarowych w tym:


 • stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych o wymiarach 3.5 x 19 m usytuowane pod kątem 450 w ilości 520 szt.

 • stanowiska dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne w ilości 18 szt. w minimalnej odległości:

- 30 m od stanowisk postojowych dla innych pojazdów, urządzeń inżynieryjnych nie związanych z parkingiem oraz budynków

- 40 m od lasu o powierzchni powyżej 3 ha, gazociągów wysokiego ciśnienia i torów kolejowych • 300 m od budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na pobyt ludzi oraz ujęć wody, studni publicznych, urządzeń służących do magazynowania i uzdatniania wody

Szerokość jezdni manewrowych przy stanowiskach 7,5 m (min. 6 m ), promień wewnętrznej krawędzi jezdni 12 m (min. 10 m)


Parking będzie ogrodzony i monitorowany.
Zaplecze sanitarno – socjalne będzie projektowane wg następujących kryteriów:


 • 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 mężczyzn dla 100 % stanowisk

 • 1 umywalka i 1 natrysk na 15 mężczyzn dla 100 % stanowisk

 • 1 miska ustępowa na 20 kobiet dla 20 % stanowisk

 • 1 natrysk dla 15 kobiet dla 20 % stanowisk

 • min. 1 ustęp z natryskiem i umywalką przystosowany dla niepełnosprawnych

 • minimalna odległość ustępów od stanowisk 125 m

 • miejsce do spożywania i podgrzewania posiłków dla 30 % stanowisk

Przyjęto 5 budynków sanitarno - socjalnych rozstawionych równomiernie na terenie parkingu


Zaplecze obsługi parkingu to:


 • budynek kontroli wjazdu / wyjazdu oraz zaplecze biurowo - socjalne dla 10 pracowników służb celnych (na jednej zmianie) przy wjeździe na parking

 • budynek zaplecza socjalno - technicznego dla 10 pracowników obsługi technicznej

i administracyjnej (na jednej zmianie) usytuowany w centralnym rejonie parkingu
Mała architektura obejmująca miejsca do siedzenia (ew. zadaszone), punkty czerpalne wody, miejsca do gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich segregacji itp. a w pobliżu stanowisk dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne również sprzęt przeciwpożarowy.
Na uzbrojenie terenu składać się będzie:


 • kanalizacja sanitarna

 • kanalizacja deszczowa z separatorami i systemem rozsączającym

 • sieć wodociągowa z punktami czerpalnymi

 • sieć wodociągowa przeciwpożarowa

 • linia kablowa 15 kV

 • linia kablowa niskiego napięcia

 • oświetlenie terenu

 • system monitoringu

Przewiduje się w perspektywie obiekty komercyjne o funkcji żywienia zbiorowego i handlu usytuowane w centralnym rejonie parkingu. W perspektywie przewiduje się też rozbudowę parkingu o terminal z niezależnym wyjazdem na drogę celną (obecnie droga krajowa nr 12). Zabudowania terminala znajdą się w strefie 300 m od projektowanych stanowisk dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne, które zostaną przeniesione w inne miejsce.

W tym raporcie nie będą one brane pod uwagę z tego powodu, że jest to zbyt jeszcze mglisty

i odległy plan.


Wskaźniki powierzchniowo - kubaturowe wg PN-ISO 9836:
Parking:


 • ogólna powierzchnia parkingu buforowego 122000 m2 w tym:
 • powierzchnia utwardzeń związanych z ruchem samochodów 82400 m2

w tym stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych 42500 m2, stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne 1200 m2, drogi manewrowe w granicach działek 38700 m2

 • powierzchnia zabudowy budynków i małej architektury 2200 m2,

w tym obiekty zaplecza 1500 m2, obiekty w perspektywie 700 m2,

 • powierzchnia zieleni 37400 m2, w tym zieleń urządzona na wysepkach 19400 m2, zieleń pozostała 18000 m2.

Ponadto:
 • zjazd z drogi krajowej 700 m2,

 • długość ogrodzenia 2270 m, w tym bramy.


Budynki zaplecza sanitarno – socjalnego:
Przyjęto 5 budynków zawierających następujące pomieszczenia:


 • przedsionek, komunikacja (powierzchnia ruchu) 8 m2

 • zespół sanitarny mężczyzn 40 m2

 • (8 umywalek,4 ustępy, 4 pisuary, 8 natrysków)

 • zespół sanitarny kobiet 14 m2

 • (2 umywalki, 2 ustępy, 2 natryski)

 • schowek porządkowy 1 m2

 • jadalnia z aneksem kuchennym 60 m2

W jednym z budynków zespół sanitarny kobiet ( 1 umywalka, 1 ustęp, 1 natrysk) oraz łazienka dla niepełnosprawnych ( 1 umywalka, 1 ustęp, 1 natrysk)


Łącznie powierzchnia użytkowa netto obiektu 123 m2, w tym powierzchnia ruchu 8 m2. Powierzchnia zabudowy 153 m2, kubatura 550 m3. Parametry te mogą zmienić się do 5 % w szczegółowym opracowaniu.
Budynek kontroli wjazdu / wyjazdu:
Budynek składa się z pomieszczenia kontroli wjazdu / wyjazdu na wysepce oraz z zespołu biurowo – socjalnego, ze wspólnym zadaszeniem.


 • pomieszczenie kontroli 16 m2

 • przedsionek, komunikacja (powierzchnia ruchu) 8 m2

 • pokoje biurowe 43 m2

 • pokój socjalny 12 m2

 • sanitariat 4 m2

 • zadaszenia nad wjazdem i wyjazdem

Łącznie powierzchnia użytkowa netto obiektu 83 m2, w tym powierzchnia ruchu 8 m2 Powierzchnia zabudowy 110 m2, kubatura 400 m3.


Budynek socjalno - techniczny
Budynek zawiera następujące pomieszczenia:


 • przedsionek, komunikacja (powierzchnia ruchu) 11 m2

 • pomieszczenie administracji 19 m2

 • pokój socjalny 10 m2

 • garaż / magazyn sprzętu 84 m2

Łącznie powierzchnia użytkowa netto obiektu 124 m2, w tym powierzchnia ruchu 11 m2 Powierzchnia zabudowy 153 m2, kubatura 550 m3.


Mała architektura


 • utwardzone place 600 m2

 • zadaszenia 4x 60 m2, kubatura 4x 200 m3

 • chodniki 400 m2


Uzbrojenie terenu


 • kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z w/w obiektów będzie realizowane do krytego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Następnie, po przewiezieniu samochodami asenizacyjnymi ścieki oczyszczone będą w oczyszczalni miejskiej Dorohuska.

Jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964).

Kanalizacja sanitarna wewnętrzna parkingu będzie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U o ściance litej, typu ciężkiego SN 8; szereg S 16,7; SDR 34, wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991.
 • kanalizacja wód opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych budynków oraz terenu utwardzonego (miejsca postojowe samochodów) będzie wykonane jako o spływie grawitacyjnym do separatora oleju, a następnie poprzez system rozsączający do gruntu 1.

Kanalizację deszczową wykona się z rur kanalizacyjnych PVC-U typu ciężkiego o ściance litej, SN 8; szereg S 16,7; SDR 34, wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991.

Rury muszą posiadać atest i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
 • sieć wodociągowa z punktami czerpalnymi

Sieć wodociągowa będzie wykonana z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17,0 PN 10 w kolorze ciemno-niebieskim (wykonanych z polietylenu PEHD klasy PE 100) łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego.

Jakość doprowadzonej wody powinna odpowiadać warunkom dla wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi

w PN dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Rury muszą posiadać atest i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.


 • sieć wodociągowa przeciwpożarowa

Nie przewiduje się odrębnej sieci ppoż. Funkcję te będzie pełnić sieć wodociągowa z punktami czerpalnymi. Należy jedynie uwzględnić kwestię zwiększonego poboru wody w wypadku akcji gaśniczej 2.
 • linia kablowa 15kV

Wykonana będzie kablem typu XRUHAKXS 1x70mm 12/20kV.
 • linie kablowe niskiego napięcia

Wykonane będą kablami aluminiowymi typu YAKY o przekrojach dobranych do obciążenia poszczególnych obwodów i zasilające poszczególne obiekty na terenie parkingu
 • linie kablowe zasilające oświetlenia

Wykonane będą kablami aluminiowymi typu YAKY lub miedzianymi typu YKY

o przekrojach dobranych do obciążenia poszczególnych obwodów. Szafki oświetleniowe wolnostojące wykonane w obudowach termoutrwardzalnych z fundamentami


 • system monitoringu

Wykonany będzie jako rozbudowa istniejącego systemu funkcjonującego na terenie przejścia granicznego
 • system automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych

Wykonany będzie jako rozbudowa systemu funkcjonującego na terenie przejścia granicznego
 • inne dane istotne dla raportu oonś:

Prędkość projektowa pojazdów po drogach parkingu: Vp=30 km/h.

Warstwa ścieralna dróg: z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej , z betonu asfaltowego żwirowo - grysowego

Parking dla towarów niebezpiecznych wyposażony będzie w odpowiednie znaki drogowe

i informacyjno – ostrzegawcze oraz w sprzęt: gaśnicę przewoźną 25 kg proszkową lub CO2, dwie gaśnice proszkowe 6 kg, dwa koce gaśnicze, skrzynię na min. 1 m3 piasku, substancje

i materiały neutralizujące.

Ciepła woda przygotowywana będzie w pojemnościowych ogrzewaczach elektrycznych.

Wentylacja mechaniczna – zgodnie z PN (np. wentylatorami VAM).

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano ogrzewanie elektryczne podłogowe za pomocą przewodów grzejnych.

Instalacje elektryczne: z projektowanej stacji trafo kontenerowej w obudowie betonowej

z możliwością zainstalowania w niej transformatora o napięciu 15/0,4V i o mocy maksymalnej Sn=630 kVA.

Linia kablowa 15kV zasilać będzie projektowaną stację trafo. Zasilona ona będzie ze słupa linii napowietrznej 15kV przebiegającej przez teren parkingu.

Oświetlenie będzie na masztach oświetleniowych o wysokości h=14m. Wymagane średnie natężenie oświetlenia:


 • stanowiska postojowe E=25 lx,

 • strefa wjazdu na parking (kontrola pojazdów) oraz stanowiska postojowe dla towarów niebezpiecznych E=30 lx,

 • drogi kołowe na terenie parkingu E=20 lx

Na kolejnych zdjęciach satelitarnych i mapach pokazane są: położenie geograficzne parkingu, zagospodarowanie parkingu i charakter zabudowy i biocenoz otaczającego terenu. Z kolej

w części załącznikowej raportu znajduje się zestaw fotografii bardziej przybliżający czytelnikowi charakter terenu w okresie „przedinwestycyjnym”.

Mapa 1 ( ortofotomapa ) – Planowana lokalizacja parkingu ( czerwona obwiednia ).Mapa 2 ( ortofotomapa ) – Pokrycie glebowe. Największe możliwe powiększenie. Krzyżykiem oznaczone jest centrum parkingu.

Mapa 3 ( kataster ) – Działki. Krzyżykiem oznaczone jest mniej więcej centrum parkingu.Mapa 4 ( kataster ) – Działki. Powiększenie