Efekty kształcenia dla kierunku studiówPobieranie 43,54 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar43,54 Kb.


Sylabus modułu kształcenia

GRAFIKA INŻYNIERSKA


Nr pola

Nazwa pola
1

Jednostka

Instytut Politechniczny

2

Kierunek studiów

Inżynieria materiałowa

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Grafika inżynierska

4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu
5

Kod Erasmusa
6

Punkty ECTS

5

7

Rodzaj modułu (obowiązkowy, do wyboru)

obowiązkowy

8

Rok studiów

I

9

Semestr

pierwszy

10

Typ zajęć (stacjonarne, niestacjonarne, e-learning)

stacjonarne

11

Liczba godzin

Suma W P

45 15 30


12

Koordynator
Bronisław Kurek

13

Prowadzący

Bronisław Kurek

14

Język wykładowy

polski

15

Zakres nauk podstawowych (tak, nie)

nie

16

Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym kierunku (tak, nie)

nie

17

Wymagania wstępne

Wiadomości z zakresu matematyki elementarnej, planimetrii i stereometrii.

18

Efekty kształcenia

W zakresie wiedzy student:

 1. Zna i rozumie graficzne odwzorowanie konstrukcji poprzez rzutowanie prostokątne i aksonometryczne (IM1P_W10).

 2. Zna i rozumie odwzorowanie konstrukcji z wykorzystaniem widoków, przekrojów, widoków i przekrojów specjalnych (IM1P_W10).

 3. Zna i rozumie zasady wymiarowania, oznaczania tolerancji wymiarów, kształtu i położenia(IM1P_W10).

 4. Zna i rozumie uproszczony zapis konstrukcji płączeń oraz elementów układu napędowego (IM1P_W10).

 5. Ma ogólną wiedzę dotyczącą rysowania schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz z zakresu infrastruktury budowlane (IM1P_W10).

 6. Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania SolidWorks do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej (IM1P_W11, W12).

W zakresie umiejętności student:

 1. Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii (IM1P_U01).

 2. Umie przedstawić prostą konstrukcje na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej(IM1P_U01 i U03).

 3. Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu SolidWorks przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D (IM1P_U03, U16).

W zakresie kompetencji społecznych student:

 1. Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadanie inżynierskie (IM1P_K02, K03).

 2. Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej (IM1P_K01,K02)..19

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład . Projekty: indywidualne tematy do rysowania na arkuszach jako prace projektowe na ćwiczeniach i prace domowe oraz zajęcia komputerowe z oprogramowaniem SolidWorks.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Krótkie sprawdziany z wiedzy przedstawionej na wykładzie, arkusze kontrolne na ćwiczeniach projektowych z rzutowania i przekrojów oraz sprawdzian wykonania rysunku dźwigni z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks.

21

Forma i warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie.

Projekt –zaliczenie z średnią oceną z zajęć projektowych wykonywanych na ćwiczeniach i prac wykonywanych w domu, arkuszy kontrolnych oraz tworzenia rysunków w SolidWorks.22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Podstawy graficznego przedstawiania konstrukcji i umiejętność korzystania z tego zapisu. Odwzorowanie podstawowych elementów geometrycznych, rzutowanie prostokątne i aksonometryczne. Formy zapisu graficznego: rzutowanie, przekroje rysunkowe oraz wymiarowanie. Zapis konstrukcji połączeń oraz części maszynowych. Zapis elementów układu napędowego. Zapis elementów rysunku architektonicznego oraz budowlanego.. Rysunki wykonawcze, złożeniowe, zestawieniowe i ofertowe.. Schematy złożonych układów technicznych. Zasada czytania rysunku i schematów maszyn, urządzeń i układów technicznych oraz opisu ich budowy i działania. Komputerowy zapis konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Wykład


Znormalizowane elementy rysunku technicznego; formaty, rodzaje linii rysunkowych, podziałki i tabelki rysunkowe. Konstrukcje geometryczne np.: wykreślanie stycznych do okręgu, wykreślanie łuków, elips oraz wieloboków o n bokach. Zasady odwzorowania, rzuty punktów, odcinków i prostych oraz płaszczyzn. Rzutowanie brył geometrycznych. Rzutowanie aksonometryczne: izometria, dimetria prostokątna i ukośna. Rzuty prostokątne figur płaskich i brył ściętych. Europejski układ rzutów prostokątnych. Przekroje brył geometrycznych. Widoki i przekroje w rzutach prostokątnych przedmiotów. Oznaczenie i kreskowanie przekrojów. Rodzaje przekrojów. Przerywanie i urywanie przedmiotów na rysunkach, widoki i przekroje przedmiotów symetrycznych. Kłady i obroty. Zapis wymiarów. Forma graficzna zapisu wymiarów i zasady rozmieszczenia wymiarów. Zapis tolerancji i pasowania. Zapis tolerancji kształtu i położenia. Zapis chropowatości powierzchni. Zapis konstrukcji połączeń oraz części maszynowych. Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane i klejone. Gwinty i połączenia gwintowe. Połączenia wpustowe. Połączenia sworzniowe i kołkowe. Zapis elementów układu napędowego. Przekładnie zębate, pasowe i łańcuchowe. Sprężyny i uszczelnienia. Sprzęgła, wały, osie i łożyska. Zasady wykonywania rysunków wykonawczych, złożeniowych, zestawieniowych i ofertowych oraz wykresów. Zasady rysowania schematów maszyn, instalacji hydraulicznych, pneumatycznych, energetyki cieplnej, elektrycznych, elektronicznych i instalacji chemicznych. Zapis rysunku architektoniczno-budowlanego. Rzutowanie widoków i przekrojów. Podziałki i wymiarowanie. Uproszczenia rysunkowe. Komputerowy zapis konstrukcji z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks. Konfiguracja programu, moduły, narzędzia, relacje geometryczne i wymiarowe. Korzystanie z narzędzia szkicownika, nadawanie relacji geometrycznych i wymiarowych, tworzenie brył za pomocą operacji. Tworzenie złożeń, tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej.

Zajęcia projektowe


Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne modeli i brył geometrycznych.

Widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych.

Widoki, przekroje i kłady przedmiotów np.: części maszyn i innych modeli geometrycznych.

Rysunek wykonawczy części maszyny np.: tuleja, wał, połączenia śrubowe itp. Wymiarowanie, tolerancje wymiarów oraz kształtu i położenia. Oznaczenia chropowatości.

Rysunek złożeniowy połączenia śrubowo-sworzniowego.

Czytanie rysunku.

Konfiguracja programu SolidWorks, moduły, narzędzia otwieranie projektu. Korzystanie z narzędzia szkicownika. Tworzenie prostych brył za pomocą operacji poprzez wyciąganie i obrót.

Nadawanie relacji geometrycznych i wymiarowych. Tworzenie brył za pomocą operacji poprzez wyciąganie po profilu i po ścieżce.

Operacje na bryle: zaokrąglenia, faza,. lustro, szyk kołowy i liniowy, przeciąganie. Wykonywanie podanych operacji na zadanych przykładach.

Tworzenie złożeń. Odbieranie stopni swobody, relacje geometryczne i wymiarowe. Przekroje. Wykonywanie podanych operacji na zadanych przykładach.

Tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 2D – podstawy.


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1.Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2004.

2. Bober A., Dudziak E.: Zapis konstrukcji. WNT, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca:

1.Lewandowski K.: Geometria wykreślna. PWN, Warszawa 1966.

2. Miśnikiewicz F., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady, Warszawa 1997.

3.Wasilewski E.: Rysunek zawodowy: instalacje sanitarne i rurociągi przemysłowe. WSiP, Warszawa 1993.


,25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia

 Obszar nauk technicznych.

26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

2 pkt ECTS:

 Uczestnictwo w wykładach: 15 h

Wykonywanie projektów: 30 h (zajęcia praktyczne)

 Konsultacje z wykładowcą: 15 h

3 pkt ECTS (praca własna):

 Samodzielne przygotowanie projektów: 30 h

 Samodzielne przygotowanie do zaliczenia : 15 h

Łączny nakład pracy studenta: 105 h  27

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

 2 (60 h)

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

3 (60 h)


Uwaga:

dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów wyrazów na sylaby.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna