Edukacja wczesnoszkolna klasa I edukacja polonistyczna Wymagania na ocenę śródroczną


Edukacja wczesnoszkolna - klasa IIPobieranie 3,25 Mb.
Strona8/58
Data22.02.2018
Rozmiar3,25 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58


Edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Edukacja polonistyczna

Wymagania na ocenę roczną

Ocena

Wymagania


Uczeń:

Musi popracować


Wiadomości i umiejętności:

- nie rozumie pojęć: wyraz, głoska, sylaba, zdanie

- nie zna sposobu rozwijania zdań

- nie zna zasad ortograficznych pisowni wyrazów przewidzianych dla kl.2

- nie zna reguł pisowni wyrazów z utratą dźwięczności

- nie zna pojęć rzeczownik i czasownik

- nie potrafi wypowiadać się na wskazany temat

- nie udziela odpowiedzi na zadane pytania innych osób

- nie potrafi opowiedzieć własnymi słowami treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend

- nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące słuchanych tekstów

- nie potrafi wyodrębnić postaci i zdarzeń w utworach literackich

-czyta sylabami lub wyrazami, dokonuje syntezy

- nie potrafi czytać tekstu ze zrozumieniem

- nie potrafi wyszukać informacji z różnych źródeł wiedzy

- nie potrafi przepisać poprawnie tekstu

- popełnia błędy w kształcie liter i ich łączeniach

- nie potrafi zredagować i zapisać kilkuzdaniowych wypowiedzi /opis, życzenia, zaproszenie/

- nie realizuje pisemnych zadań domowych

- w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia 9 błędów ortograficznych i więcej

- nie wygłasza z pamięci wierszy
Słabo


Wiadomości i umiejętności:

- słabo rozumie pojęcia: wyraz, głoska, sylaba, zdanie

- słabo rozumie sposób rozwijania zdań

- słabo zna i często nie stosuje zasad pisowni opracowanych wyrazów- nie zna reguł pisowni wyrazów z utratą dźwięczności

- niedokładnie zna pojęcia: rzeczownik i czasownik- wypowiada się zachęcany i ukierunkowany pytaniami, posiada niski zasób słownictwa

- przy pomocy nauczyciela potrafi udzielić odpowiedzi na pytania innych osób

- podejmuje próby wypowiadania się na temat słuchanych tekstów

- ukierunkowany pytaniami opowiada prostymi zdaniami treść krótkich tekstów

- z pomocą nauczyciela wyodrębnia postaci i zdarzenia w utworach literackich

- czyta zdaniami, proste krótkie teksty, dokonuje syntezy

- słabo rozumie samodzielnie czytany tekst

- korzysta z pakietów edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych z pomocą nauczyciela

- przepisując wyrazy i krótkie zdania, popełnia niewiele błedów

- popełnia błędy w zakresie kształtu liter i ich połączeń

- uczestniczy w zbiorowym redagowaniu kilkuzdaniowych wypowiedzi /zaproszenia, opisy, życzenia/

- często nie realizuje pisemnych zadań domowych

- w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia 7- 8 błędów ortograficznych, 5 interpunkcyjnych

- odtwarza z pamięci krótkie wiersze, często myli się


Zadowalająco


Wiadomości i umiejętności:

- często myli pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

- niezbyt dokładnie zna sposoby rozwijania zdań

- zna, ale nie zawsze stosuje w praktyce reguły ortograficzne dotyczące pisowni wyrazów przewidzianych dla kl.2

- zna reguły pisowni wyrazów z utratą dźwięczności, ale popełnia wiele błędów

- myli pojęcia rzeczownik i czasownik

- w kilku zdaniach wypowiada się na tematy/bliskie/ związane z życiem szkoły, rodziny, utworem literackim

- potrafi udzielić krótkich odpowiedzi na zadawane pytania

- opowiada treść krótkich tekstów, czytanek, posługując się pojedynczymi zdaniami/czasami potrzebuje pomocy nauczyciela, ukierunkowania ze strony nauczyciela/

- wypowiada się na temat słuchanych tekstów, słucha wypowiedzi dzieci


i dorosłych, częściowo je rozumie

- pod kierunkiem nauczyciela wyodrębnia postaci, zdarzenia w utworach literackich /ale


z trudnością dostrzega w zdarzeniach związki przyczynowo- skutkowe/

- czyta prosty tekst wolno myląc wyrazy

- po cichym odczytaniu odpowiada na część pytań z nim zwiazanych

- pod kierunkiem nauczyciela korzysta z pakietów dydaktycznych i innych pomocy

- przepisując tekst popełnia drobne błędy

- zapisuje litery i ich łączenia stara sie przestrzgać zasad poprawnosci graficznej pisma

- z pomocą nauczyciela redaguje i pisze w różnych formach krótką wypowiedź /opis,zyczenia i zaproszenie/

- w zadaniach domowych popełnia wiele błędów

- w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia 5- 6 błędów ortograficznych, 4 błędy interpunkcyjne

- odtwarza z pamięci krótkie teksty, często popełnia błędyPozytywnie


Wiadomości i umiejętności:

- zna pojęcia: głoska, litera, sylaba, zdanie

- zna zasady rozwijania zdań

- zna zasady pisowni wyrazów z utratą dźwięczności

- zna i stara się stosować w praktyce poznane reguły ortograficzne

- zna, ale czasami myli pojęcia: rzeczownik, czasownik

- potrafi wypowiadać się na zaproponowane tematy, posiada odpowiedni zasób słów

- spójnie i komunikatywnie formułuje odpowiedzi

- opowiada własnymi słowami treść słuchanego i czytanego tekstu

- udziela poprawnych odpowiedzi na pytania innych osób

- wymienia postaci i wydarzenia występujące w tekstach

- czyta poprawnie opracowane teksty

- rozumie samodzielnie odczytany tekst

- korzysta z pakietów edukacyjnych, słowników

- potrafi prawidłowo przepisać wyrazy i krótkie zdania

- dba o poprawność graficzną pisma

- pod kierunkiem nauczyciela redaguje i pisze w różnych formach krótką wypowiedź /opis, życzenia i zaproszenie/

- w zadaniach domowych popełnia niewiele błędów

- w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia 2- 4 błędy ortograficzne, 2- 3 błędy interpunkcyjne

- odtwarza z pamięci wiersze, czasami popełnia błędy

- chętnie uczestniczy w zabawach teatralnych, inspirowanych słuchanymi utworami literackimi

Bardzo dobrze


Wiadomości i umiejętności:

- rozumie bardzo dobrze pojecie: głoska, litera, sylaba, zdanie

- omawia sposoby rozwijania zdań

- zna wszystkie reguły pisowni wyrazów przewidzianych dla kl.2

- zna i stosuje reguły pisowni wyrazów z utratą dźwięczności

- zna części mowy przewidziane dla kl.2

- wypowiada się na wskazane tematy, wyraża w sposób czytelny emocje, jakie wywołuje tematyka wypowiedzi

- udziela spójnych, poprawnych i rozbudowanych odpowiedzi na zadawane pytania

- swobodnie opowiada własnymi słowami treści czytanek, baśni, legend, lektur; dobierając właściwe słowa i zwroty

- udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące słuchanych tekstów

- wyodrębnia w utworze literackim postaci i kolejne zdarzenia

- czyta płynnie teksty przygotowane i nowe, lektury, zwracajc uwagę na znaki przestankowe, właściwą intonację

- rozumie w pełni samodzielnie przeczytany tekst

- wyszukuje w twkscie potrzebne informacje,samodzielnie korzysta z encyklopedii, słowników i innych źródeł wiedzy

- poprawnie, starannie i bezbłędnie przepisuje dłuższe teksty

- prawidłowo rozmieszcza tekst,bezbłędnie zapisuje litery i ich łączenia, dba o estetykę pisma

- samodzielnie układa i pisze krótką wypowiedź w formie kilkuzdaniowego opisu, życzeń


i zaproszenia

- wykonuje poprawnie zadania domowe

- w pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny

- wygłasza z pamieci wiersze, fragmenty prozy zachowując zasady właściwej recytacjiWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- zna i świetnie rozumie pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie

- znakomicie rozumie zasady rozwijania zdań

- zna reguły pisowni wyrazów wykraczających poza opracowane słownictwo

- znakomicie zna zasady pisowni wyrazów z utratą dźwięczności

- doskonale zna części mowy opracowywane w kl. 2

- wypowiada się spójnie na wskazane tematy, posiada bogaty zasób słownictwa

- udziela odpowiedzi na pytania innych, prezentuje własne zdanie - z uwagą słucha mówiącego i w pełni rozumie przekazywane treści

- swobodnie opowiada własnymi słowami treści czytanek, baśni, legend, lektur; stosując bogate słownictwo

- udziela wyczerpujących/poprawnych/odpowiedzi na pytania innych osób,

- zadaje pytania związane z tekstem, samodzielnie wyodrębnia w utworze literackim postaci, zdarzenia, miejsce i czas akcji wydarzeń

- pięknie czyta wszystkie teksty

- po cichym odczytaniu tekstu potrafi samodzielnie ułożyć pytania w związku z treścią /rozumie w pełni samodzielnie odczytany tekst/

- korzysta z różnych źródeł wiedzy/słowników encyklopedii/

- samodzielnie zapisuje poprawnie teksty, zdania, stosując właściwy szyk wyrazów

- dba o estetykę pisma,/poprawnie łączy litery w wyrazach, zachowuje ich proporcje, kształt/

- samodzielnie układa i zapisuje w różnych formach wypowiedź kilkuzdaniową, stosując bogate słownictwo /opis, życzenia, zaproszenia/

- bezbłędnie realizuje pisemne zadania domowe/często dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności/

- bezbłędnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu wszystkie teksty


  • - recytuje wiersze i prozę, z właściwą intonacją, aktywnie uczestniczy
    w zabawie teatralnej i konkursach recytatorskich


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   58


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna