Edukacja wczesnoszkolna klasa I edukacja polonistyczna Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 3,25 Mb.
Strona7/58
Data22.02.2018
Rozmiar3,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58

Edukacja wczesnoszkolna- klasa I


Zajęcia techniczne

Wymagania na ocenę roczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie wie, jak wykorzystuje się siły przyrody

- nie potrafi konstruować urządzeń technicznych z gotowych zestawów


Słabo

Wiadomości i umiejętności:

- ma słabą wiedzę na temat wykorzystywania sił przyrody- tylko z pomocą nauczyciela konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów

Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- ma niewielką wiedzę na temat wykorzystywania sił przyrody

- z niewielką pomocą nauczyciela konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- krótko omawia wykorzystywanie sił przyrody

- ukierunkowany konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- charakteryzuje wykorzystywanie sił przyrody

- po podaniu instrukcji, konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów

Wspaniale


Wiadomości i umiejętności:

- ma bardzo bogatą wiedzę na temat wykorzystywania sił przyrody, wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody

- w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażuEdukacja wczesnoszkolna - klasa I

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

Wymagania na ocenę śródroczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- ma niewielką wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- nie wykazuje gotowości do zajęć wymagających sprawności ruchowej

- unika ćwiczeńSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- ma słabą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje słabą sprawność ruchową

- unika pojedynczych ćwiczeńZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- ma podstawową wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje zadowalającą sprawność ruchową

- zazwyczaj wykonuje proponowane ćwiczeniaPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- posiada ogólną wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje dobrą sprawność ruchową

- chętnie i poprawnie wykonuje proponowane ćwiczeniaBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- ma dużą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje bardzo dobrą sprawność ruchową

- aktywnie i bezbłędnie wykonuje proponowane ćwiczeniaWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- ma rozległą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować, pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, wykonywać ćwiczenia równoważne

- aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami

- dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole
Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

Wymagania na ocenę roczną
Ocena


Wymagania

Uczeń:

Musisz popracować

Wiadomości i umiejętności:

- ma niewielką wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- nie wykazuje gotowości do zajęć wymagających sprawności ruchowej

- unika ćwiczeńSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- ma słabą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje słabą sprawność ruchową

- unika pojedynczych ćwiczeńZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- ma podstawową wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje zadowalającą sprawność ruchową

- zazwyczaj wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność fizycznąPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- ma ogólną wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje dobrą sprawność ruchową

- chętnie i poprawnie wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność fizycznąBardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- ma dużą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wykazuje bardzo dobrą sprawność ruchową

- bezbłędnie wykonuje wszystkie ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną


Wspaniale


Wiadomości i umiejętności:

- ma rozległą wiedzę na temat higieny i zdrowego trybu życia

- wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

- wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im

- właściwie zachowuje się w sytuacji choroby

- wykazuje nadprzeciętną sprawność ruchową

- aktywnie uczestniczy w różnych formach ruchu

Edukacja wczesnoszkolna-klasa II

Edukacja polonistyczna

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować


Wiadomości i umiejętności:

- nie zna zasad pisowni wielką literą

- nie zna alfabetu

- nie zna rodzajów zdań

- nie określa istotnych cech baśni

- nie rozumie struktury listu

- nie zna zasad ortograficznych poznanych na lekcjach wyrazów

- nie zna zasad pisowni zwrotów grzecznościowych

- nie zna reguł pisowni wyrazów po spółgłoskach

- nie zna i nie rozumie zasad zmiękczania spółgłosek

- nie rozumie pojęcia: rodzina wyrazów

- nie potrafi wypowiadać się na określony temat

- nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej

- nie potrafi ułożyć dialogu

- czyta wolno głoskami lub literami

- nie potrafi czytać z podziałem na role

- nie rozumie cicho czytanego tekstu

- nie potrafi dobrać podpisów do ilustracji

- nie potrafi uporządkować i zapisać wyrazów w zdaniu

- pisze wyrazy i zdania, nie zwraca uwagi na ich połączenia i kształt

- nie przepisuje wyrazów, zdań

- nie potrafi ułożyć i napisać ciągu dalszego opowiadania, listu, bądź kilku zdań na wskazany temat

- nie pisze z pamięci lub pisząc popełnia 9 błędów ortograficznych i więcej, nie dba
o poprawność interpunkcyjną

- nie pisze ze słuchu lub pisząc popełnia 9 błędów ortograficznych i więcej, nie dba


o poprawność interpunkcyjną

- nie tworzy rodziny wyrazów

- nie potrafi ułożyć wyrazów w kolejności ortograficznej

- nie rozpoznaje rodzajów zdańSłaboWiadomości i umiejętności:

- słabo zna pisownię wielką literą

- niedokładnie zna alfabet

- zna, ale często myli rodzaje zdań

- określa cechy baśni z pomocą nauczyciela

- częściowo rozumie trójczłonową budowę listu

- słabo zna zasady ortograficzne poznanych na lekcjach wyrazów

- słabo zna zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

- słabo zna reguły pisowni rz po spółgłoskach

- zna tylko niektóre zasady zmiękczania spółgłosek

- wypowiada się niepełnymi zdaniami

- omawiając historyjkę obrazkową wylicza tylko pewne elementy

- układa dialog z pomocą nauczyciela

- czyta wolno myląc wyrazy

- czytanie z podziałem na role sprawia dużą trudność

- często nie rozumie samodzielnie czytanego tekstu

- dobieranie podpisów do obrazków sprawia duże trudności

- porządkuje i zapisuje wyrazy w zdaniu z pomocą nauczyciela

- myli litery, nie zwraca uwagi na ich połączenia w wyrazach

- ma problemy podczas przepisywania zdań

- podejmuje próby układania i zapisu ciągu dalszego opowiadania

- z pomocą nauczyciela próbuje napisać list

- z pomocą nauczyciela próbuje napisać kilka zdań na wskazany temat

- słabo pisze z pamięci popełnia 7- 8 błędów ortograficznych, 5 błędów interpunkcyjnych

- w pisaniu ze słuchu popełnia 7- 8 błędów ortograficznych, 5 błędów interpunkcyjnych

- z pomocą nauczyciela tworzy rodzinę wyrazów

- ma duże trudności z układaniem wyrazów w kolejności ortograficznej

- wyróżnia w tekście zdania oznajmująceZadowalająco


Wiadomości i umiejętności:

- zna zasady pisowni wielką literą, ale często je myli

- zna kolejność liter w alfabecie, ale czasami myli się

- czasami myli rodzaje zdań

- czasami ma problemy z określaniem cech baśni

- wie, że list ma trójczłonową budowę

- zna niektóre zasady ortograficzne poznanych na lekcjach wyrazów

- zna niektóre zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

- zna niektóre reguły pisowni rz po spółgłoskach

- czasami myli zasady zmiękczania spółgłosek

- wypowiada się pojedynczym zdaniem

- nie zawsze dostrzega i omawia kolejność wydarzeń w historyjce obrazkowej

- ukierunkowany podejmuje próby układania dialogu

- czyta wolno, czasami myli litery

- czasami myli role podczas czytania z podziałem na role

- tylko częściowo rozumie samodzielnie przeczytany tekst

- czasami myli się dobierając podpisy do obrazków

- na ogół potrafi uporządkować i zapisać wyrazy w zdaniu

- pisząc wyrazy czasami myli litery, nie zwraca uwagi na ich połączenia w wyrazach

- przy przepisywaniu zdań popełnia błędy

- ukierunkowany potrafi ułożyć i napisać ciąg dalszy opowiadania za pomocą kilku prostych zdań

- podejmuje próby napisania listu

- próbuje samodzielnie napisać klika zdań na wskazany temat

- w tekście pisanym z pamięci popełnia 5- 6 błędów ortograficznych, 4 błędy interpunkcyjne

- w tekście pisanym ze słuchu popełnia 5- 6 błędów ortograficznych, 4 błędy interpunkcyjne

- próbuje samodzielnie utworzyć rodzinę wyrazów

- na ogół radzi sobie z układaniem wyrazów w kolejności alfabetycznej

- w zasadzie potrafi wyróżnić w tekście różne rodzaje zdań


Pozytywnie


Wiadomości i umiejętności:

- zna zasady pisowni wielką literą

- zna dość dobrze kolejność liter w alfabecie

- zna rodzaje zdań

- potrafi wyodrębnić i wskazać cechy baśni

- zna trójczłonową budowę listu

- zna dość dobrze zasady ortograficzne poznanych na lekcjach wyrazów

- z reguły poprawnie stosuje zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

- zna dość dobrze reguły pisowni rz po spółgłoskach

- zna dość dobrze zasady zmiękczania spółgłosek

- wypowiada się prostymi zdaniami

- potrafi wyodrębnić kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- układa krótki dialog na wskazany temat

- czyta wolno, czasami myli litery

- w miarę poprawnie czyta teksty z podziałem na role

- zazwyczaj rozumie przeczytany krótki tekst

- potrafi trafnie dobrać odpowiednie podpisy do wskazanych obrazków

- zazwyczaj potrafi uporządkować i zapisać wyrazy w zdaniach

- pisząc, zwraca uwagę na połączenia liter w wyrazach

- przy przepisywaniu tekstu popełnia nieliczne błędy

- układa ciąg dalszy opowiadania

- potrafi napisać list zachowując zasadę trójczłonowości

- potrafi ułożyć i zapisać kilka zdań na wskazany temat

- w tekście pisanym z pamięci popełnia 2- 4 błędy ortograficzne, 2- 3 błędy interpunkcyjne

- w tekście pisanym ze słuchu popełnia 2- 4 błędy ortograficzne, 2- 3 błędy interpunkcyjne

- dość dobrze radzi sobie z tworzeniem rodziny wyrazów

- dość dobrze radzi sobie z układaniem wyrazów w kolejności alfabetycznej

- wyróżnia w tekście rodzaje zdań, ale czasami myli się


Bardzo dobrze


Wiadomości i umiejętności:

- wyjaśnia zasady pisowni wielką literą

- zna alfabet

- objaśnia wszystkie rodzaje zdań

- potrafi poprawnie wymienić cechy baśni

- zna i rozumie trójczłonową budowę listu

- zna bardzo dobrze zasady ortograficzne

- zna zasady pisowni zwrotów grzecznościowych

- zna zasady pisowni rz po spółgłoskach

- bardzo dobrze zna sposoby zmiękczania spółgłosek

- wypowiada się w kilkuzdaniowej formie na określony temat

- opowiada na podstawie historyjki obrazkowej- układa dialog inspirowany utworem poetyckimi, odgrywa scenki

- czyta płynnie i poprawnie teksty

- czyta teksty z podziałem na role

- rozumie w pełni samodzielnie czytany tekst

- dobiera trafnie podpisy do ilustracji i zapisuje zdania

- porządkuje wyrazy w zdaniu i pisze je poprawnie

- pisze czytelnie i kształtnie

- przy przepisywaniu nie popełnia błędów

- samodzielnie układa i zapisuje dalszy ciąg opowiadania

- stosuje wszystkie elementy podczas pisania listu

- potrafi ułożyć i zapisać kilka spójnych ze sobą zdań na wskazany temat

- w tekście pisanym z pamięci popełnia 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny

- w tekście pisanym ze słuchu popełnia 1 błąd ortograficzny i 1 interpunkcyjny

- tworzy rodziny wyrazów

- bardzo dobrze radzi sobie z układaniem wyrazów w kolejności alfabetycznej

- poprawnie rozpoznaje rodzaje zdań i czyta je z odpowiednią intonacją


Wspaniale


Wiadomości i umiejętności:

- zna i doskonale rozumie zasady pisowni wielką literą

- charakteryzuje cechy baśni

- objaśnia zasadę trójczłonowości listu

- doskonale zna zasady ortograficzne i zasady pisowni form grzecznościowych


w pisemnych formach wypowiedzi

- zna i rozumie zasady pisowni z rz po spółgłoskach

- znakomicie zna zasady zmiękczania spółgłosek

- potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie na podstawie tekstu, obrazka, historyjki obrazkowej, stosując bogaty zasób słów

- potrafi sprawnie ułożyć dialog na każdy zaproponowany temat

- czyta bezbłędnie teksty bez przygotowania

- rozumie w pełni cicho czytany tekst i opowiedzieć go w wielozdaniowej formie

- samodzielnie redaguje dłuższą, spójną wypowiedź, poprawną pod względem gramatycznym i ortograficznym

- pisze kształtnie, czytelnie, dba o estetykę zeszytów przedmiotowych

- pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu

- świetnie radzi sobie z tworzeniem rodziny wyrazów

- świetnie radzi sobie z układaniem wyrazów w kolejności alfabetycznej
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   58


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna