Edukacja wczesnoszkolna klasa I edukacja polonistyczna Wymagania na ocenę śródrocznąPobieranie 3,25 Mb.
Strona1/58
Data22.02.2018
Rozmiar3,25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Załącznik nr 1
Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja polonistyczna

Wymagania na ocenę śródroczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie zna zasad pisowni wielką literą

- nie zna zasad zmiękczeń spółgłosek

- nie dokonuje analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej wyrazów

- nie dostrzega kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej

- nie dostrzega i nie wiąże informacji zawartych w obrazach w logiczną całość

- czyta z pomocą nauczyciela myląc lub przestawiając litery

- nie rozumie tekstu czytanego przez nauczyciela

- nie potrafi omówić obrazka

- na stawiane pytania odpowiada najczęściej tylko wyrazem

- nie potrafi wyodrębnić w mowie zdań, a w zdaniach wyrazów

- nie potrafi odszukać zdania w tekście zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- nie recytuje wierszy

- nie rozróżnia rodzajów zdań

- nie dzieli wyrazów na głoski, litery i sylaby, nie odróżnia samogłosek od spółgłosek

- nie potrafi ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej

- pisze litery, ale nie zwraca uwagi na ich połączenia, ma problemy z utrzymaniem liter
w liniaturze

- nie pisze z pamięciSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- słabo zna pisownię wielką literą

- niedokładnie zna zasadę zmiękczeń spółgłosek

- często myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- często nie dostrzega kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej

- bardzo często nie dostrzega i nie wiąże informacji zawartych w obrazach w logiczną całość

- czyta, literując wyrazy i proste zdania

- częściowo rozumie przeczytany krótszy tekst z pomocą nauczyciela

- omawiając obrazki lub historyjki obrazkowej wylicza tylko pewne elementy

- na stawiane pytania odpowiada najczęściej jednym wyrazem, rzadko prostym zdaniem

- przy pomocy nauczyciela wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- z pomocą nauczyciela odszukuje zdania w tekście zgodnie z podanymi warunkami

- recytuje wiersz z pomocą nauczyciela

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające

- często myli się dzieląc proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, często popełnia błędy przy różnicowaniu spółgłosek i samogłosek

- z pomocą nauczyciela układa zadania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje

- myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach, ma duże problemy w czasie przepisywania zdań

- pisząc z pamięci popełnia bardzo dużo błędówZadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- niezbyt dokładnie zna pisownię wielką literą

- na ogół zna zasadę zmiękczania spółgłosek

- czasami myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- nie zawsze dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- często nie dostrzega i nie wiąże informacji zawartych w obrazach w logiczną całość

- czyta wyrazy, zdania oraz teksty stosując metodę sylabową lub głoskową

- częściowo rozumie przeczytany krótszy tekst

- wypowiada się na temat obrazków lub historyjek w formie nieuporządkowanej

- na stawiane pytania odpowiada prostymi zdaniami, posługując się ubogim słownictwem

- na ogół poprawnie wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- z trudnością odszukuje i odczytuje zdanie w tekście zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- recytuje fragmenty wiersza z pamięci

- czasami myli rodzaje zdań

- czasami myli się dzieląc proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, czasami popełnia błędy przy różnicowaniu spółgłosek i samogłosek

- popełnia pomyłki w czasie układania zadania z rozsypanki wyrazowej, zapisuje je po poprawnie

- przy przepisywaniu popełnia liczne błędy

- pisząc z pamięci często popełnia błędyPozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- na ogół wie, że imiona i nazwiska piszemy wielką literą, a zdanie rozpoczyna się


z wielkiej litery

- zna zasadę zmiękczania spółgłosek, ale czasami popełnia błędy w objaśnianiu tej zasady

- dokonując analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej popełnia nieliczne błędy

- z reguły dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

- z reguły dostrzega i wiąże informacje zawarte w obrazach w logiczną całość

- czyta poprawnie i płynnie wcześniej przygotowane teksty

- częściowo rozumie przeczytany dłuższy tekst

- potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową stosując proste zdania

- na stawiane pytania wypowiada się prostymi zdaniami

- w wyodrębnianiu w mowie zdań, a w zdaniach wyrazów wykazuje niewielkie trudności

- potrafi odszukać i odczytać zdanie w tekście zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- podczas recytacji wiersza popełnia nieliczne błędy

- na ogół poprawnie rozróżnia rodzaje zdań

- na ogół potrafi dzielić wyrazy na sylaby i dokonać syntezy sylabowej wyrazów,


w różnicowaniu samogłosek i spółgłosek czasami popełnia błędy

- z reguły samodzielnie układa zadania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje

- porządkuje i przepisuje zdania popełniając nieliczne błędy

- pisząc z pamięci popełnia nieliczne błędy

- potrafi rozwiązywać rebusy


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- wie, że imiona i nazwiska piszemy wielką literą

- wie, że zdanie rozpoczyna się z wielkiej litery

- zna zasadę zmiękczania spółgłosek

- rozumie wieloznaczność pojęć

- bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej

- dostrzega kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej i opowiada ją

- dostrzega i wiąże informacje zawarte w obrazach w logiczną całość

- teksty z podręcznika czyta płynnie, poprawnie, z właściwą intonacją

- czyta ze zrozumieniem teksty z podręcznika, potrafi ułożyć odpowiedzi na pytania na podstawie czytanego tekstu, czyta poprawnie teksty z podziałem na role

- opowiada historyjkę obrazkową uwzględniając kolejność zdarzeń

- wypowiada się rozwiniętymi zdaniami na określony temat, układa proste zdania


o wykonywanej czynności, układa pytania do ilustracji

- wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- potrafi zestawić wysłuchany fragment tekstu z ilustracją w podręczniku

- potrafi odszukać i odczytać fragment tekstu zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- bezbłędnie recytuje wiersz z pamięci

- poprawnie określa rodzaj zdania

- dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby, rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- układa zadania z rozsypanki wyrazowej i je zapisuje, udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania

- porządkuje i bezbłędnie zapisuje zdania, udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania i bezbłędnie je zapisuje

- poprawnie pisze z pamięciWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- zna i rozumie zasady pisowni wyrazów wielką literą

- znakomicie zna zasadę zmiękczenia spółgłosek

- doskonale zna zasadę zmiękczania spółgłosek

- zna drogę znaczka od nadawcy do adresata

- zna wszystkie litery alfabetu

- rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, napisy

- rozumie umowne znaczenie rekwizytu

- sprawnie i bezbłędnie dokonuje analizy wzrokowo- słuchowej

- wszystkie teksty czyta płynnie, poprawnie, z właściwą intonacją

- czyta ze zrozumieniem dowolny teksty, czyta płynnie teksty z podziałem na role, potrafi ułożyć odpowiedzi na pytania na podstawie czytanego tekstu
- potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową uwzględniając kolejność zdarzeń i stosując bogate słownictwo

- z uwagą słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych, chce zrozumieć, co przekazują

- w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, wypowiada się rozwiniętymi zdaniami na każdy temat, układa pytania na podstawie odpowiedzi

- sprawnie wyodrębnia w mowie zdania, a w zdaniach wyrazy

- sprawnie odszukuje i odczytuje fragment tekstu zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela

- pięknie recytuje wiersz z pamięci oraz fragmenty prozy

- sprawnie i bezbłędnie rozróżnia rodzaje zdań

- sprawnie i bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, sprawnie


i bezbłędnie potrafi wyróżnić samogłoski i spółgłoski

- układa zadania z rozsypanki wyrazowej i bezbłędnie je zapisuje

- sprawnie porządkuje i bezbłędnie zapisuje zdania, udziela pisemnych odpowiedzi na zadane pytania i bezbłędnie je zapisuje, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma

- pisze bezbłędnie z pamięci

- interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu czytanych utworów

- uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, a także inspirowane literaturą

- uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje gestem, mimiką ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego

- umie posłużyć się rekwizytem w odgrywanej scence

- korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczycielaEdukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja polonistyczna

Wymagania na ocenę roczną


Ocena

Wymagania

Uczeń:

Musi popracować

Wiadomości i umiejętności:

- nie zna pojęć: rzeczownik i czasownik

- nie zna i nie stosuje zasad ortograficznych

- nie zna skrótów

- ma duże trudności w dokonywaniu analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej wyrazów

- czyta z pomocą nauczyciela myląc lub przestawiając litery

- nie rozumie tekstu czytanego przez nauczyciela

- nie wyróżnia w tekście bohaterów, nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania nauczyciela

- jeżeli wypowiada się, to najczęściej jednym wyrazem

- omawiając obrazki historyjki popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne

- pisze litery, ale nie zawsze zwraca uwagę na ich połączenia, ma problemy z utrzymaniem
w liniaturze

- ma duże trudności przy dzieleniu wyrazów na głoski, litery i sylaby, nie rozróżnia samogłosek


i spółgłosek

- ma problem z rozróżnianiem rodzajów zdań

- nie potrafi rozpoznać czasowniki w zdaniu

- w przepisywanym tekście, popełnia liczne błędy ortograficzne

- pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi sprawia ogromne trudności

- popełnia bardzo dużo błędów pisząc z pamięci i ze słuchuSłabo

Wiadomości i umiejętności:

- myli pojęcia: rzeczownik i czasownik

- zna niektóre zasady ortograficzne

- z pomocą nauczyciela rozpoznaje skróty

- często myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta poprawnie proste, krótkie wyrazy

- częściowo rozumie przeczytany tekst z pomocą nauczyciela

- potrafi wyodrębnić bohaterów, ale nie zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania nauczyciela

- podejmuje próby wypowiadania się pełnym prostym zdaniem

- omawiając obrazki lub historyjki, wylicza tylko pewne elementy

- myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach, próbuje prawidłowo rozmieszczać wyrazy w liniaturze, ale nie zawsze rozdziela wyrazy w zdaniach

- dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby, ale tylko przy pomocy nauczyciela, próbuje różnicować spółgłoski i samogłoski

- przy pomocy nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

- rozpoznawanie czasowników w zdaniu sprawia duże trudności

- przepisuje ułożony tekst, popełniając dość często błędy ortograficzne, ma problemy
w stosowaniu zasad ortograficznych w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- pisząc z pamięci popełnia dużo błędów, ma problemy z zastosowaniem zasad ortograficznych


w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- popełnia bardzo dużo błędów przy pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 7-8 błędów ortograficznych, 5 interpunkcyjnych


Zadowalająco

Wiadomości i umiejętności:

- zna pojęcia: rzeczownik i czasownik, ale czasami je myli

- zna większość zasad ortograficznych

- zna słabo skróty stosowane na lekcjach

- czasami myli się dokonując analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta wyrazy, zdania oraz teksty drukowane stosując metodę sylabową lub głoskową, czyta poprawnie dłuższe wyrazy

- częściowo rozumie przeczytany krótszy tekst

- potrafi wyodrębnić bohaterów i odpowiada na pytania dotyczące tekstu

- wypowiada się prostym zdaniem

- wypowiada się na temat obrazków lub historyjek obrazkowych w formie nieuporządkowanej

- odtwarza kształt liter, lecz nie zawsze prawidłowo łączy je w wyrazach

- czasami myli się dzieląc proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, popełnia błędy przy różnicowaniu spółgłosek i samogłosek

- czasami myli rodzaje zadań

- czasami ma problemy z rozpoznaniem czasowników w zdaniu

- przy przepisywaniu zdarzają się jeszcze błędy

- pisząc z pamięci czasami popełnia błędy, na ogół stosuje zasady ortograficzne w przepisywaniu


i z pamięci z komentarzem

- popełnia liczne błędy przy pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 5-6 błędów ortograficznych, 4 interpunkcyjne


Pozytywnie

Wiadomości i umiejętności:

- zna pojęcia: rzeczownik i czasownik

- zna dość dobrze zasady ortograficzne, zna zasady pisowni wielką literą

- zna dość dobrze skróty stosowane na lekcjach

- zazwyczaj prawidłowo dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta poprawnie i płynnie wcześniej przygotowane krótkie teksty, czyta poprawnie i płynnie


z podziałem na role, chętnie czyta książki i czasopisma dla dzieci

- częściowo rozumie przeczytany dłuższy tekst

- potrafi wyodrębnić bohaterów i wydarzenia

- wypowiadając się podejmuje próbę formułowania zdań rozwiniętych

- opowiada treści obrazków stosując dłuższe zdania

- poprawnie pisze litery, zwracając uwagę na kształt i ich połączenia w wyrazach, pisząc utrzymuje się w liniaturze

- dzieli proste wyrazy na głoski, litery i sylaby, rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- w zasadzie nie ma problemów w rozróżnianiu rodzajów zdań

- bezbłędnie rozpoznaje czasowniki w tekście

- przy przepisywaniu tekstu, czasami zdarzają się nieliczne błędy

- zdarzają się nieliczne błędy przy pisaniu z pamięci, stara się zastosować poznane zasady ortograficzne w przepisywaniu i z pamięci z komentarzem

- nieliczne błędy zdarzają się przy pisaniu wyrazów ze spółgłoskami miękkimi

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 2- 4 błędy ortograficzne, 2- 3 interpunkcyjne, opanował pisownię większości wyrazów przewidzianych dla kl. I


Bardzo dobrze

Wiadomości i umiejętności:

- zna bardzo dobrze pojęcia: rzeczownik i czasownik

- bardzo dobrze zna i rozumie zasady ortograficzne

- zna bardzo dobrze skróty stosowane na lekcjach

- bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- czyta poprawnie, płynnie, wyraziście i biegle rozmaite teksty

- w pełni rozumie przeczytany tekst

- potrafi wyodrębnić bohaterów, kolejne wydarzenia

- wypowiada się zdaniami rozwiniętymi poprawnie pod względem gramatycznym i stylistycznym, samodzielnie stawia pytania i odpowiedzi na temat ilustracji i tekstów, dostrzega związki przyczynowo – skutkowe

- potrafi samodzielnie opowiedzieć wysłuchany tekst, używając zdań rozwiniętych

- poprawnie pisze wyrazy w liniaturze i właściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu

- samodzielnie i poprawnie dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby, bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- rozróżnia rodzaje zdań

- wyróżnia czasowniki w tekście i określa ich liczbę, - rozpoznaje w tekście rzeczowniki jako wyrazy oznaczające nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy

- aktywnie uczestniczy w redagowaniu wielozdaniowych wypowiedzi: listów, życzeń

- bezbłędnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi

- z pamięci pisze bezbłędnie, stosuje zasady ortograficzne w przepisywaniu i z pamięci
z komentarzem

- przy pisaniu ze słuchu popełnia: 1 błąd ortograficzny, 1 interpunkcyjnyWspaniale

Wiadomości i umiejętności:

- doskonale zna pojęcie rzeczownika i czasownika

- doskonale zna i rozumie zasady pisowni wyrazów z: ż, rz, h, ó, zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi, zasady pisowni wyrazów wielką literą

- sprawnie i bezbłędnie dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów

- bezbłędnie czyta wszystkie teksty bez przygotowania

- rozumie cicho czyta teksty i potrafi go opowiedzieć w formie wielozdaniowej

- wyróżnia głównego bohatera i postacie drugoplanowe

- w wypowiedzi potrafi wyrazić swój emocjonalny stosunek do omawianego zagadnienia, stosując bogate słownictwo

- pisze bardzo kształtnie i estetycznie

- doskonale przeprowadza podział wyrazów na głoski, litery, sylaby, sprawnie i bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski

- sprawnie i bezbłędnie rozróżnia rodzaje zdań

- sprawnie i bezbłędnie wyróżnia czasowniki i rzeczowniki w tekście

- pisze bezbłędnie z pamięci i ze słuchu

- zapisuje ułożone teksty bez błędu

- w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczycielaEdukacja wczesnoszkolna - klasa I

Edukacja muzyczna  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna