Edukacja polonistycznaPobieranie 47,27 Kb.
Data15.11.2017
Rozmiar47,27 Kb.

KLASA II


EDUKACJA POLONISTYCZNA
1 - Nie koncentruje uwagi, nie słucha innych. Nie rozumie słuchanego tekstu i prostych poleceń. Na ogół nie odpowiada na zadane pytanie. Pisze nieczytelnie. Przepisując zdania i pisząc z pamięci popełnia liczne błędy. Nie potrafi samodzielnie zredagować krótkiej wypowiedzi pisemnej. Nie rozumie czytanego przez siebie tekstu. Nie wykazuje zainteresowania czytaniem.
2 - Często się dekoncentruje. Na ogół nie rozumie poleceń, czytanego tekstu. Odpowiada niechętnie, najczęściej pojedynczymi wyrazami. Pisze litery o różnej wielkości i kształcie, najczęściej wychodząc poza liniaturę. Nie pisze samodzielnych tekstów. Przepisując zdania i pisząc z pamięci popełnia liczne błędy. Odczytuje pojedyncze wyrazy, myli litery o podobnym kształcie. W odczytywaniu prostych poleceń wymaga stałej pomocy nauczyciela.
3 - Ma trudności ze zrozumieniem poleceń, wysłuchanego tekstu. Wymaga powtórzeń, objaśnień. Wypowiada się najczęściej pojedynczym zdaniem. Popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne w wypowiedziach pisemnych. Posiada ubogi słownik. Pisząc zachowuje kształt i czytelność liter. Przepisując zdania popełnia błędy. Pisząc z pamięci wymaga powtórzeń. Zna większość liter, czyta bardzo wolno proste wyrazy. Ma trudności z rozumieniem poleceń i zapamiętaniem zdań. Wymaga częstej pomocy nauczyciela.
4 - Słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych. Na ogół rozumie polecenia i czytany tekst. Wypowiada się pojedynczymi zdaniami, najczęściej na tematy mu bliskie. Pisze czytelnie, mieści się w liniaturze. Zachowuje kształt liter. Przepisując zdania popełnia nieliczne błędy. Pisząc z pamięci wymaga czasami powtórzeń. Na ogół zdanie rozpoczyna wielką literą, kończy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym. Stosuje większość poznanych zasad ortograficznych (zgodnie z realizowanym programem). Zna wszystkie litery alfabetu. Wyszukuje informacje w słownikach i innych źródłach informacji pod kierunkiem nauczyciela. Czyta poprawnie proste teksty, popełniając nieliczne błędy. Na ogół rozumie przeczytane proste polecenia i treść tekstu. Dążąc do wykonania zadania czasami prosi o pomoc.
5 - Uważnie słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji. Swobodnie wypowiada się zdaniami na zadany temat. Podejmuje próby słownego opisu przedmiotów. Pisze estetyczne przestrzegając zasad kaligrafii. Przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu bezbłędnie. Redaguje teksty życzeń, zaproszeń, listów i krótkich opowiadań pod kierunkiem nauczyciela. Zdanie rozpoczyna wielką literą, kończy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym. Zna i stosuje poznane zasady ortograficzne (zgodnie z realizowanym programem). Opanował pamięciowo alfabet. Podejmuje próby wyszukiwania informacji w słownikach i innych źródłach informacji. Czyta płynnie teksty przeznaczone dla dzieci. W pełni rozumie czytany tekst i potrafi z nim samodzielnie pracować. Recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji. Czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki. Pracuje samodzielnie.
6 - Obdarza uwagą dzieci i dorosłych. Rozumie złożone polecenia i poznawany tekst.

W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy. Potrafi wyrazić słowami swoje spostrzeżenia, odczucia, potrzeby. Wypowiada się wielozdaniowo na każdy temat. Pisze poprawnie stosując reguły ortograficzne i interpunkcyjne. Podejmuje próby samodzielnego redagowania tekstów. Recytuje wiersze stosując własną interpretację utworu. Interesuję się literaturą dziecięcą, jest aktywnym czytelnikiem. Uczestniczy w konkursach.


EDUKACJA MATEMATYCZNA

1 - Nie liczy w zakresie 20. Nie rozumie pojęcia liczby dwucyfrowej. Wyraża niechęć w dokonywaniu działań praktycznych. Jest stale motywowany do pracy. Nie może zapamiętać nowych pojęć. Wszystkie zadania wykonuje błędnie. Jest niesamodzielny.
2 - Ustala liczebność zbiorów, klasyfikuje, porządkuje obiekty tylko z pomocą nauczyciela. Nie używa liczebników porządkowych. Nie potrafi samodzielnie określić położenia obiektów, wyznaczyć kierunków. Na ogół przerywa zadania. Nie liczy prawidłowo w zakresie 10. Nie potrafi mierzyć, ważyć, liczyć pieniędzy. Wymaga stałej pomocy nauczyciela.
3 - Popełnia wiele błędów ustalając liczebność zbiorów, klasyfikując, porządkując obiekty. Nie używa liczebników porządkowych. Myli się wyznaczając kierunki i określając położenie obiektów. Myli się licząc w opracowanym zakresie. Manipulacje i zapis działań dokonuje z pomocą nauczyciela. Mierzy, waży, porównuje z pomocą nauczyciela. Myli dni tygodnia i nazwy miesięcy. Nie czyta zegara i kalendarza. Myli się w przeliczaniu pieniędzy w zakresie ustalonym wg realizowanego programu. Potrzebuje pomocy przy wykonaniu zadań.
4 - Popełnia błędy ustalając liczebność zbiorów, klasyfikując. Z pomocą używa liczebników porządkowych. Czasami myli się wyznaczając kierunki. Określa położenie obiektów. Dodaje i odejmuje liczby na konkretach w zakresie przewidzianym realizowanym programem. Na ogół poprawnie dokonuje manipulacji zastępczych. Zapisuje wykonane działania popełniając nieliczne błędy. Myli się podczas pomiaru długości, ważenia przedmiotów. Odmierza pojemność płynów z niewielką pomocą nauczyciela. Poprawnie nazywa dni tygodnia, myli miesiące roku. Korzysta z kalendarza i odczytuje pełne godziny pod kierunkiem nauczyciela. Zna wartości monet i banknotu 10zł i potrafi dokonać prostych operacji pieniężnych. Dążąc do wykonania zadania czasami prosi o pomoc.
5 -Tworzy zbiory, przelicza, porównuje liczebność. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie przewidzianym realizowanym programem. Rozumie pojęcie liczby dwucyfrowej. Pamięciowo mnoży i dzieli w zakresie przewidzianym realizowanym programem. Sprawnie wykonuje manipulacje prostych zadań matematycznych i poprawnie zapisuje działania za pomocą cyfr. Prawidłowo mierzy i zapisuje długość, ciężar przedmiotów, odmierza pojemność płynów w zakresie realizowanego programu. Posiada umiejętność dokonywania pomiaru czasu kalendarzowego i zegarowego zgodnie z realizowanym programem. Zna wartości monet i banknotów i potrafi dokonać prostych obliczeń pieniężnych. Bezbłędnie określa stosunki przestrzenne. Pracuje samodzielnie.
6 - Sprawnie dokonuje obliczeń (czterech działań matematycznych) w rozszerzonym zakresie. Posługuje się jednostkami miary, ciężaru, pojemności, czasu. Biegle dokonuje obliczeń pieniężnych. Samodzielnie rozwiązuje zadania złożone, łamigłówki. Jest ciekawy i aktywny poznawczo. Chętnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach.
EDUKACJA PRZYRODNICZA

1 - Nie jest zainteresowany edukacją przyrodniczą. Nie rozumie zależności i nie dba o świat przyrody.
2 - Rozpoznaje niektóre zwierzęta i rośliny z najbliższego otoczenia. Na zadane pytania odpowiada z pomocą nauczyciela.
3 - Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta i rośliny poznane na zajęciach. Odpowiada na pytania dotyczące warunków koniecznych do wzrostu roślin. Nazywa niektóre chwasty oraz szkodniki. Rozpoznaje i nazywa kilka drzew liściastych i iglastych. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne.
4 - Rozpoznaje i nazywa większość poznanych roślin (ich budowę), zwierzęta hodowlane oraz żyjące w naturalnym środowisku. Z niewielką pomocą nauczyciela wyodrębnia ich charakterystyczne cechy. Wymienia większość warunków koniecznych do wzrostu roślin. Zna i rozpoznaje niektóre chwasty oraz szkodniki. Rozpoznaje i na ogół nazywa drzewa liściaste i iglaste. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne. Prowadzi obserwacje pogody pod kierunkiem nauczyciela. Wykonuje wg instrukcji doświadczenia. Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.
5 - Rozpoznaje i nazywa poznane rośliny (ich budowę) oraz zwierzęta hodowlane i żyjące w naturalnym środowisku. Potrafi wyodrębnić ich charakterystyczne cechy. Wymienia warunki konieczne do wzrostu roślin. Zna i rozpoznaje niektóre chwasty oraz szkodniki. Rozpoznaje i nazywa drzewa liściaste i iglaste. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne. Prowadzi obserwację pogody. Potrafi wymienić cechy charakterystyczne w przyrodzie dla danej pory roku. Wykonuje wg instrukcji doświadczenia. Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. Rozumie, jaki jest wpływ człowieka na rozwój życia w każdym ekosystemie (korzystny, niekorzystny).
6 - Posiada wiedzę przyrodniczą wybiegającą poza program edukacyjny. Samodzielnie poszukuje treści, jest bacznym obserwatorem, badaczem i opiekunem przyrody.
EDUKACJA PLASTYCZNA
1 - Uczeń niechętnie wykonuje prace plastyczne. Stale jest zachęcany i motywowany. Często niszczy swoje wytwory.
2 - Zadania wykonuje z pomocą nauczyciela. Szybko się zniechęca. Prace są ubogie, niestaranne. Na ogół niesamodzielny. Nie dba o porządek w miejscu pracy.
3 - Wykonuje prace plastyczne pod kierunkiem nauczyciela. Pracuje na ogół odtwórczo - podpatrując innych. Sprząta miejsce pracy po zachęceniu przez nauczyciela.
4 - Potrafi wykonać pracę plastyczną na zadany temat. Pracuje wytrwale choć prace pozbawione są szczegółów i dokładności. Rozpoznaje niektóre techniki plastyczne i dziedziny sztuki. Na ogół rozpoznaje dziedziny plastyczne oraz sztukę ludową związaną z tradycjami środowiska lokalnego. Porządkuje miejsce pracy.
5 - Samodzielnie wykonuje prace plastyczne, dekoracyjne wykorzystując spontaniczną ekspresję twórczą. W swoich pracach świadomie stosuje środki wyrazu plastycznego (kształt, barwa, faktura, kompozycja). Tworząc rysunek zagospodarowuje całą płaszczyznę. Z zainteresowaniem poznaje nowe dzieła sztuki. Rozpoznaje poznane dziedziny plastyczne oraz sztukę ludową związaną z tradycjami w swoim środowisku lokalnym. Uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska związanym ze sztuką ludową swojego regionu. Dba o estetykę swojego miejsca pracy.
6 - Rozwija swoje zdolności plastyczne. Wypowiada się w różnorodnych technikach plastycznych. Poszukuje nowych rozwiązań. Jest dokładny i wytrwały. Pracując świadomie oszczędza materiał plastyczny. Chętnie bierze udział w konkursach pozaszkolnych.

EDUKACJA MUZYCZNA
1 - Uczeń niechętnie, zwykle biernie uczestniczy w zajęciach. Obserwuje innych.
2 - Niechętnie śpiewa piosenki, myli tekst. Ma duże trudności z poprawnym odtworzeniem prostego rytmu. Nie dostrzega różnic głosowych, słuchowych. Nie potrafi wyrazić nastroju muzyki ruchem ciała. Podpatruje i naśladuje kolegów.
3 - Ma problemy z koncentracją uwagi, z zapamiętaniem tekstu piosenek, rymowanek. Ma trudności z odtwarzaniem prostych ćwiczeń słuchowych, rytmicznych i głosowych. Często się myli.
4 - Śpiewa dość poprawnie, zna treść piosenek. Odtwarza proste rytmy za pomocą ruchów ciała. Werbalnie oddaje nastrój muzyki. W skupieniu słucha utworów.
5 - Śpiewa piosenki intonacyjnie, rytmicznie i melodycznie. Poprawnie wykonuje proste ćwiczenia słuchowe, rytmiczne i głosowe. Gra na instrumencie perkusyjnym. Chętnie podejmuje naukę prostego tańca ludowego. Świadomie i aktywnie słucha muzyki. Wyraża przeżyte doznania muzyczne werbalnie i ruchowo. Kulturalnie zachowuje się podczas słuchania utworów muzycznych, na koncercie.
6 - Chętnie śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Tworzy własne rymowanki

i śpiewanki. Interesuje się różnymi gatunkami muzyki. Swobodnie wyraża przeżyte doznania muzyczne werbalnie i ruchowo. Odnosi sukcesy w konkursach, festiwalach itp.


ZAJĘCIA TECHNICZNE
1 - Uczeń nie podejmuje prób wykonywania pracy technicznej. Nie chce współpracować.
2 - Zadania wykonuje z pomocą nauczyciela. Szybko się zniechęca. Na ogół jest niesamodzielny. Nie dba o porządek w miejscu pracy.
3 - Wykonuje prace techniczne pod kierunkiem nauczyciela. Pracuje na ogół odtwórczo - podpatrując innych. Sprząta miejsce pracy na ogół zachęcany przez nauczyciela.
4 - Potrafi wykonać pracę techniczną na zadany temat. Pracuje wytrwale choć prace pozbawione są dokładności. Ma świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania narzędzi. Porządkuje miejsce pracy.
5 - Poprawnie wykonuje powierzone prace. Jest dokładny i staranny. Podczas zajęć technicznych prawidłowo i bezpiecznie używa narzędzi. Samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji lub poleceń nauczyciela. Rozpoznaje poznane maszyny i urządzenia. Zna historię poznanych wynalazków technicznych.
6 - Rozwija swoje umiejętności. Jest dokładny i wytrwały. Pracując świadomie oszczędza materiał techniczny. Jest świadomy niebezpieczeństwa na drodze i potrafi właściwie się zachować w sytuacji zagrożenia. Jest dobrym organizatorem.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
1 - Na ogół nie uczestniczy w zajęciach, nie wykonuje zadań indywidualnych. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa wobec siebie i innych.
2 - Uczestniczy w zajęciach tylko wybranych przez siebie. Ma bardzo słabo rozwiniętą koordynację ruchową. Często przeszkadza innym. Ma trudności ze skupieniem uwagi, nie słucha poleceń nauczyciela. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.
3 - Niechętnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje niechęć do gier i zabaw zespołowych. Nie potrafi współpracować. Jest stale upominany, czasami zagraża bezpieczeństwu współćwiczących.
4 - Na ogół poprawnie wykonuje ćwiczenia, czasem pod kierunkiem nauczyciela. Zgodnie współpracuje w zespole. Przestrzega zasad bezpieczeństwa swojego i innych. Wie, że należy dbać o zdrowie i bezpieczeństwo.
5 - Poprawnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia w zakresie sprawności fizycznej i treningu zdrowotnego. Przyjmuje prawidłową postawę . Dokładnie i szybko wykonuje polecenia. Sprawnie ustawia się w rzędzie, szeregu, kole. Zna przepisy ruchu pieszego oraz niebezpieczeństwa wynikające z zabaw na drodze i w innych niedozwolonych miejscach najbliższej okolicy. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Chętnie korzysta z zabaw sportowych oraz aktywnego wypoczynku.
6 - Wykazuje właściwą postawę oraz zaangażowanie na zajęciach ruchowych. Posiada szczególną sprawność fizyczną. Bierze udział w rozgrywkach i zawodach. Ma świadomość i celowo dba o swoje zdrowie.
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
1 - Wykazuje niechęć do wszelkich zadań, przeszkadza, nie współpracuje. Na ogół nie rozumie poleceń.
2 - Pracując na komputerze wymaga stałej pomocy nauczyciela. Ma trudności ze zrozumieniem prostych poleceń.
3 - Obsługę komputera i realizację poleceń często wykonuje z pomocą nauczyciela. Rozumie zasady bezpiecznego korzystania z komputera.
4 - Rozpoznaje i nazywa elementy zestawu komputerowego. Potrafi samodzielnie uruchomić komputer. Z niewielką pomocą nauczyciela uruchamia płytę CD i wybiera odpowiedni zestaw ćwiczeń. Na ogół rozumie polecenia nauczyciela. Dość sprawnie posługuje się myszką. W razie wątpliwości pyta nauczyciela. Zna zasady prawidłowego korzystania z komputera.
5 - Sprawnie obsługuje komputer i poprawnie posługuje się wybranymi programami komputerowymi i grami edukacyjnymi. Wyszukuje podane przez nauczyciela strony internetowe. Podejmuje próby tworzenia prostych tekstów i rysunków. Zna zasady prawidłowego korzystania z komputera. Jest świadomy zagrożeń wynikających z posługiwania się nim w niewłaściwy sposób.
6 - Umiejętności wykraczają ponad przewidywane programem działania. Sprawnie pracuje w programach dla swojego wieku. Korzysta z różnych gier edukacyjnych rozwijających zainteresowania. Wykorzystuje Internet do przeglądania stron polecanych przez nauczyciela. Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna