E-wniosek Instrukcja przygotowaniaPobieranie 1,75 Mb.
Strona1/47
Data11.04.2018
Rozmiar1,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Załącznik nr 3 do Regulaminukonkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16

Grupa 125

sierpień 2016regionalny program operacyjny Województwa małopolskiego na lata 2014-2020

departament funduszy europejskich UMWM zespół ds. wyboru projektów RPo


Spis treści

Ogólne informacje na temat funkcjonowania systemu i wypełnienia wniosku 8

Wymogi specyficzne do konkursu dla Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki Typ A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 11

Strona tytułowa 17

Ogólne informacje dotyczące Strony tytułowej 17

A.Opis Wnioskodawcy oraz Partnerzy projektu 18

Ogólne informacje dotyczące części A wniosku 18

Pkt A.1 Dane Wnioskodawcy 20

Pkt A.2 Adres siedziby/miejsce zamieszkania 21

Pkt A.3 Dane kontaktowe/Dane teleadresowe do korespondencji (jeżeli inne niż dane podane w pkt A.2) 21

Pkt A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu 21

Pkt A.5 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie 22

Pkt A.6 Jednostka realizująca projekt (jeżeli inna niż Wnioskodawca) 22

Pkt A.7 Partnerstwo w projekcie 23

Pkt A.8 Partner zaangażowany w realizację projektu 24

B. Rodzaj projektu 26

Ogólne informacje dotyczące części B wniosku 26

Pkt B.1 Tytuł projektu 26

Pkt B.2 Typ projektu 26

Pkt B.3 Zakres interwencji 27

Pkt B.4 Forma finansowania 27

Pkt B.5 Działalność gospodarcza związana z projektem 27

Pkt B.6 Typ obszaru realizacji projektu 27

Pkt B.7 Miejsce realizacji projektu 28

Pkt B.8 Projekt realizowany poza Małopolską i/lub granicami kraju 28

C.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu 29

Ogólne informacje dotyczące części C.1 wniosku 29

Pkt C.1.1 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z uwzględnieniem analizy potrzeb. 29

Pkt C.1.2 Analiza odbiorców 30

Pkt C.1.3 Doświadczenie niezbędne do realizacji projektu 30

Pkt C.1.4 Zasoby umożliwiające realizację projektu 30

Pkt C.1.5 Opis istniejącego majątku trwałego 31

Pkt C.1.6 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji 31

C.2 Opis projektu 32

Ogólne informacje dotyczące części C.2 wniosku 32

Pkt C.2.1 Okres realizacji projektu 34

Pkt C.2.2 Charakterystyka projektu (z uwzględnieniem parametrów, danych, potwierdzenie przyjętych założeń technologicznych) 36

Pkt C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie 36

C.3 Cele i wskaźniki projektu 39

Ogólne informacje dotyczące części C.3 wniosku 39

Pkt C.3.1 Społeczno–gospodarcze cele projektu 39

Pkt C.3.2 W jaki sposób projekt spełni potrzeby opisane w pkt C.1.1 40

Pkt C.3.3 W jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia celów programu operacyjnego 40

Pkt C.3.4 Wskaźniki realizacji projektu 40

Pkt C.3.5 Zatrudnienie w wyniku realizacji projektu 45

C.4 Promocja źródła finansowania projektu 47

Ogólne informacje dotyczące części C.4 wniosku 47

Pkt C.4 Promocja źródła finansowania projektu 47

D. Stopień przygotowania projektu do realizacji oraz wpływ projektu na środowisko 48

Ogólne informacje dotyczące części D wniosku 48

Pkt D.1 Stan przygotowania projektu do realizacji 49

Pkt D.2 Wpływ projektu na środowisko 58

E. Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu. 62

Ogólne informacje dotyczące części E wniosku 62

Pkt E.1 Pomoc publiczna we wnioskowanym projekcie 62

Pkt E.2 Pomoc de minimis 64

Pkt E.3 Efekt zachęty 65

Pkt E.4 Regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) oraz Regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców 66

Pkt E.5 Pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej 68

Pkt E.6 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną 68

Pkt E.7 Pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji 69

Pkt E.8 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 70

Pkt E.9 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 71

Pkt E.10 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej 72

Pkt E.11 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 72

Pkt E.12 Pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 72

Pkt E.13 Pomoc publiczna zgodna ze wspólnym rynkiem (w ramach Usług w ogólnym interesie gospodarczym – UOIG) 74

Pkt E.14 Inna pomoc 74

F. Zasady dofinansowania projektu – RPO WM 76

Ogólne informacje dotyczące części F wniosku 76

Pkt F.1 Opcje finansowania 77

G. Kwalifikowalność podatku VAT 79

Ogólne informacje dotyczące części G wniosku 79

Pkt G.1 Prawna możliwość odzyskania VAT z projektu 80

H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 82

Ogólne informacje dotyczące części H wniosku 82

Pkt H.1 Planowane koszty w ramach projektu 84

Pkt H.2 Koszty limitowane 88

Pkt H.3 Koszty podsumowanie 88

I. Źródła finansowania projektu 89

Ogólne informacje dotyczące części I wniosku 89

Pkt I.1 Tabela wskazująca źródła finansowania projektu 90

J. Komplementarność projektu 92

Ogólne informacje dotyczące części J wniosku 92

Pkt J.1 Komplementarność projektu w stosunku do działań już realizowanych oraz zrealizowanych przez Wnioskodawcę 92

Pkt J.2 Komplementarność projektu w stosunku do projektów planowanych do realizacji w przyszłości 92

Pkt J.3 Komplementarność projektu w stosunku do projektów realizowanych w otoczeniu Wnioskodawcy 93

K. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 94

Ogólne informacje dotyczące części K wniosku 94

Pkt K.1 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja 94

Pkt K.2 Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości stanu środowiska 95

Pkt K.3 Zgodność z innymi politykami horyzontalnymi 95

L. Trwałość projektu 97

Ogólne informacje dotyczące części L wniosku 97

Pkt L.1 Wymagany okres trwałości 98

Pkt L.2 Etap trwałości - opis podmiotu zarządzającego 98

Pkt L.3 Sposób wykorzystania powstałych produktów projektu 99

Pkt L.4 Sposób przekazania do zarządzania powstałych produktów projektu innemu podmiotowi wraz z podaniem podstawy prawnej. 99

Pkt L.5 Trwałość finansowa 99

Pkt L.6 Analiza konkurencji 100

M. Analiza finansowa 101

Ogólne informacje dotyczące części M wniosku 101

Pkt M.1 Projekty nieinwestycyjne 101

Pkt M.2 Projekty inwestycyjne 102

N. Analiza ekonomiczna 105

Ogólne informacje dotyczące części N wniosku 105

Pkt N.1 Analiza wielokryterialna 105

Pkt N.2 Analiza efektywności kosztowej 106

Pkt N.3 Analiza Kosztów i Korzyści 106

O. Analiza ryzyka 107

Ogólne informacje dotyczące części O wniosku 107

Pkt O.1 Analiza jakościowa ryzyka 107

Pkt O.2 Analiza wrażliwości 108

P. Analiza wariantowa 109

Ogólne informacje dotyczące części P wniosku 109

Pkt P.1 Wariant zerowy 109

Pkt P.2 Wariant technologiczny 109

Pkt P.3 Wariant lokalizacyjny 110

Pkt P.4 Wariant oszczędnościowy 110

Pkt P.5 Wariant związany z innym produktem 110

Pkt P.6 Wnioski z przeprowadzonej analizy wariantowej 110

Q. Analizy specyficzne dla danego Działania/Poddziałania/ Typu projektu 111

Ogólne informacje dotyczące części Q wniosku 111

R. Lista załączników 112

Ogólne informacje dotyczące części R wniosku 112

Załącznik 1 Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka 112

Załącznik 2 Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na obszar sieci Natura 2000 113

Załącznik 3 Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/innej decyzji równoważnej oraz dokumenty planistyczne 115

Załącznik 4 Wyciąg z dokumentacji technicznej 115

Załącznik 5 Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu 115

Załącznik 6 Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 116

Załącznik 7 Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego 116

Załącznik 8 Dokumenty do projektów partnerskich 117

Załącznik 9 Kopia statutu instytucji tj. Wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów 118

Załącznik 10 Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej 118

Załącznik 11 Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów MŚP 119

Załącznik 12 Sprawozdania finansowe 119

Załącznik 13 Dokumenty dotyczące obiektu lub terenu objętego ochroną konserwatorską 120

Załącznik 14 Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie 121

Załącznik 15 Formularz zgłoszenia wskaźnika specyficznego (dawny autorski) 121

Załącznik 16 Inne załączniki wymagane dla konkursu 121

S. Oświadczenia beneficjenta 122

Ogólne informacje dotyczące części S wniosku 122

S.1 Oświadczenia dla wszystkich Wnioskodawców 122

S.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców, którzy kwalifikują VAT 125

S.3 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie 125

S.4 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o pomoc de minimis 126

S.5 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3), regionalną pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców, pomoc na inwestycję w zakresie efektywności energetycznej, pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, pomoc inwestycyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury energetycznej, pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 126

S.6 Dodatkowe Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) oraz regionalną pomoc inwestycyjną w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców 127

S.7 Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP 128

S.8 Oświadczenie dla Wnioskodawców posiadających status przedsiębiorcy innego niż MŚP 128

WZORY DOKUMENTÓW 129

Wzór 1 Formularz do wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko wraz z instrukcją wypełniania formularza (załącznik nr 2) 129

Wzór 2 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik nr 2) 141

Wzór 3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (załącznik nr 2) 142

Wzór 4 Oświadczenia dla Partnerów projektu (załącznik nr 8) 143

Wzór 5 Załącznik wprowadzający wskaźniki specyficzne (załącznik nr 15) 144

Wzór 6 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (załącznik nr 15) 145

Wzór 7 Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie 146

Wzór 8 Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę 147

Wzór 9 Program określający agendę badawczą i plan gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczej 155  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna