E-wniosek Instrukcja przygotowaniaPobieranie 1,65 Mb.
Strona1/45
Data11.04.2018
Rozmiar1,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Załącznik nr 3 do Regulaminukonkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16

Grupa 125

maj

2017

regionalny program operacyjny Województwa małopolskiego na lata 2014-2020

departament funduszy europejskich UMWM zespół ds. wyboru projektów RPo


Spis treści

Ogólne informacje na temat funkcjonowania systemu i wypełnienia wniosku 7

Strona tytułowa 12

Ogólne informacje dotyczące Strony tytułowej 12

A.Opis Wnioskodawcy oraz Partnerzy projektu 13

Ogólne informacje dotyczące części A wniosku 13

Pkt A.1 Dane Wnioskodawcy 14

Pkt A.2 Adres siedziby/miejsce zamieszkania 15

Pkt A.3 Dane kontaktowe/Dane teleadresowe do korespondencji (jeżeli inne niż dane podane w pkt A.2) 16

Pkt A.4 Osoba do kontaktów w sprawie projektu 16

Pkt A.5 Osoby prawnie upoważnione do składania wniosku o dofinansowanie 16

Pkt A.6 Jednostka realizująca projekt (jeżeli inna niż Wnioskodawca) 17

Pkt A.7 Partnerstwo w projekcie 17

Pkt A.8 Partner zaangażowany w realizację projektu 18

B. Rodzaj projektu 20

Ogólne informacje dotyczące części B wniosku 20

Pkt B.1 Tytuł projektu 20

Pkt B.2 Typ projektu 20

Pkt B.3 Zakres interwencji 20

Pkt B.4 Forma finansowania 20

Pkt B.5 Działalność gospodarcza związana z projektem 21

Pkt B.6 Typ obszaru realizacji projektu 21

Pkt B.7 Miejsce realizacji projektu 22

Pkt B.8 Projekt realizowany poza Małopolską i/lub granicami kraju 22

C.1 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu 23

Ogólne informacje dotyczące części C.1 wniosku 23

Pkt C.1.1 Informacje nt. sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej Wnioskodawcy z uwzględnieniem analizy potrzeb. 23

Pkt C.1.2 Analiza odbiorców 24

Pkt C.1.3 Doświadczenie niezbędne do realizacji projektu 24

Pkt C.1.4 Zasoby umożliwiające realizację projektu 24

Pkt C.1.5 Opis istniejącego majątku trwałego 24

Pkt C.1.6 Realizacja projektu w obszarze inteligentnej specjalizacji 25

C.2 Opis projektu 26

Ogólne informacje dotyczące części C.2 wniosku 26

Pkt C.2.1 Okres realizacji projektu 28

Pkt C.2.2 Charakterystyka projektu (z uwzględnieniem parametrów, danych, potwierdzenie przyjętych założeń technologicznych) 30

Pkt C.2.3 Zadania i działania realizowane w projekcie 30

C.3 Cele i wskaźniki projektu 32

C.4 Promocja źródła finansowania projektu 40

Ogólne informacje dotyczące części C.4 wniosku 40

Pkt C.4 Promocja źródła finansowania projektu 40

D. Stopień przygotowania projektu do realizacji oraz wpływ projektu na środowisko 41

Ogólne informacje dotyczące części D wniosku 41

Pkt D.1 Stan przygotowania projektu do realizacji 42

Pkt D.2 Wpływ projektu na środowisko 51

E. Pomoc publiczna uzyskana i planowana do uzyskania dla potrzeb realizacji projektu. 55

Ogólne informacje dotyczące części E wniosku 55

Pkt E.1 Pomoc publiczna we wnioskowanym projekcie 55

Pkt E.2 Pomoc de minimis 57

Pkt E.3 Efekt zachęty 59

Pkt E.4 Regionalna pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) oraz Regionalna pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców 60

Pkt E.5 Pomoc inwestycyjna w zakresie efektywności energetycznej 61

Pkt E.6 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną 62

Pkt E.7 Pomoc inwestycyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji 62

Pkt E.8 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 63

Pkt E.9 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 64

Pkt E.10 Pomoc inwestycyjna w zakresie infrastruktury energetycznej 64

Pkt E.11 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 65

Pkt E.12 Pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 65

Pkt E.13 Pomoc publiczna zgodna ze wspólnym rynkiem (w ramach Usług w ogólnym interesie gospodarczym – UOIG) 66

Pkt E.14 Inna pomoc 67

F. Zasady dofinansowania projektu – RPO WM 68

Ogólne informacje dotyczące części F wniosku 68

Pkt F.1 Opcje finansowania 69

G. Kwalifikowalność podatku VAT 71

Ogólne informacje dotyczące części G wniosku 71

Pkt G.1 Prawna możliwość odzyskania VAT z projektu 72

H. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 74

Ogólne informacje dotyczące części H wniosku 74

Pkt H.1 Planowane koszty w ramach projektu 76

Pkt H.2 Koszty limitowane 80

Pkt H.3 Koszty podsumowanie 80

I. Źródła finansowania projektu 81

Ogólne informacje dotyczące części I wniosku 81

Pkt I.1 Tabela wskazująca źródła finansowania projektu 82

J. Komplementarność projektu 86

Ogólne informacje dotyczące części J wniosku 86

Pkt J.1 Komplementarność projektu w stosunku do działań już realizowanych oraz zrealizowanych przez Wnioskodawcę 86

Pkt J.2 Komplementarność projektu w stosunku do projektów planowanych do realizacji w przyszłości 86

Pkt J.3 Komplementarność projektu w stosunku do projektów realizowanych w otoczeniu Wnioskodawcy 87

K. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 88

Ogólne informacje dotyczące części K wniosku 88

Pkt K.1 Równość szans oraz niedyskryminacja 88

Pkt K.2 Zgodność z polityką zrównoważonego rozwoju - ochrona i poprawa jakości stanu środowiska 90

Pkt K.3 Zgodność z innymi politykami horyzontalnymi 90

L. Trwałość projektu 91

Ogólne informacje dotyczące części L wniosku 91

Pkt L.1 Wymagany okres trwałości 92

Pkt L.2 Etap trwałości - opis podmiotu zarządzającego 92

Pkt L.3 Sposób wykorzystania powstałych produktów projektu 93

Pkt L.4 Sposób przekazania do zarządzania powstałych produktów projektu innemu podmiotowi wraz z podaniem podstawy prawnej. 93

Pkt L.5 Trwałość finansowa 93

Pkt L.6 Analiza konkurencji 94

M. Analiza finansowa 95

Ogólne informacje dotyczące części M wniosku 95

Pkt M.1 Projekty nieinwestycyjne 95

Pkt M.2 Projekty inwestycyjne 96

N. Analiza ekonomiczna 99

Ogólne informacje dotyczące części N wniosku 99

Pkt N.1 Analiza wielokryterialna 99

Pkt N.2 Analiza efektywności kosztowej 99

Pkt N.3 Analiza Kosztów i Korzyści 100

O. Analiza ryzyka 101

Ogólne informacje dotyczące części O wniosku 101

Pkt O.1 Analiza jakościowa ryzyka 101

Pkt O.2 Analiza wrażliwości 102

P. Analiza wariantowa 103

Ogólne informacje dotyczące części P wniosku 103

Pkt P.1 Wariant zerowy 103

Pkt P.2 Wariant technologiczny 103

Pkt P.3 Wariant lokalizacyjny 103

Pkt P.4 Wariant oszczędnościowy 104

Pkt P.5 Wariant związany z innym produktem 104

Pkt P.6 Wnioski z przeprowadzonej analizy wariantowej 104

Q. Analizy specyficzne dla danego Działania/Poddziałania/ Typu projektu 105

Ogólne informacje dotyczące części Q wniosku 105

R. Lista załączników 106

Ogólne informacje dotyczące części R wniosku 106

Załącznik 1 Analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza ryzyka 106

Załącznik 2 Załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na obszar sieci Natura 2000 107

Załącznik 3 Kopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID/zgłoszenia robót budowlanych/innej decyzji równoważnej oraz dokumenty planistyczne 110

Załącznik 4 Wyciąg z dokumentacji technicznej 110

Załącznik 5 Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu 110

Załącznik 6 Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 110

Załącznik 7 Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie wkładu własnego 110

Załącznik 8 Dokumenty do projektów partnerskich 112

Załącznik 9 Kopia statutu instytucji tj. Wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów 113

Załącznik 10 Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w formie pomocy publicznej 113

Załącznik 11 Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów MŚP 114

Załącznik 12 Sprawozdania finansowe 114

Załącznik 13 Dokumenty dotyczące obiektu lub terenu objętego ochroną konserwatorską 115

Załącznik 14 Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie 115

Załącznik 15 Formularz zgłoszenia wskaźnika specyficznego (dawny autorski) 115

Załącznik 16 Inne załączniki wymagane dla konkursu 116

S. Oświadczenia beneficjenta 117

Ogólne informacje dotyczące części S wniosku 117

S.1 Oświadczenia dla wszystkich Wnioskodawców 117

S.2 Oświadczenia dla Wnioskodawców, którzy kwalifikują VAT 120

S.3 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie 120

S.4 Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o pomoc de minimis 121

S.5 Oświadczenia dla Wnioskodawców ubiegających się o regionalną pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3), regionalną pomoc inwestycyjna w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców, pomoc na inwestycję w zakresie efektywności energetycznej, pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną, pomoc inwestycyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc inwestycyjną w zakresie infrastruktury energetycznej, pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, pomoc na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 121

S.6 Dodatkowe Oświadczenie dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjna (z wyłączeniem celu tematycznego 3) oraz regionalną pomoc inwestycyjną w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców 122

S.7 Oświadczenie dla Wnioskodawców będących MŚP 122

S.8 Oświadczenie dla Wnioskodawców posiadających status przedsiębiorcy innego niż MŚP 123

WZORY DOKUMENTÓW 124

Wzór 1 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik nr 2) 124

Wzór 2 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (załącznik nr 2) 125

Wzór 3 Oświadczenia dla Partnerów projektu (załącznik nr 8) 126

Wzór 4 Załącznik wprowadzający wskaźniki specyficzne (załącznik nr 15) 127

Wzór 5 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (załącznik nr 15) 128

Wzór 6 Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie 130

Wzór 7 Formularz potwierdzający spełnienie kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę 131

Wzór 8 Oświadczenia w zakresie zgodności projektu z MPZP 138

Wzór 9 Oświadczenia jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zabezpieczenia finansowego wkładu własnego ze środków własnych 139


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna